Onze tien kernwaarden voor een authentieke, menselijke samenleving:

1. Rechten

Te allen tijde (ook in tijden van crisis) moeten onze fundamentele en universele mensen- en grondrechten gerespecteerd worden: het recht op een menswaardige levensstandaard, op privacy, op vrije meningsuiting, op lichamelijke integriteit, op goede gezondheidszorg, de vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering, enzovoort.

2. Verantwoordelijkheid

Rechten gaan ook gepaard met verantwoordelijkheid. Als iedereen de kans krijgt zijn talenten te ontdekken en te ontplooien, is het essentieel deze in te zetten voor de medemens en verantwoordelijkheid op te nemen in de gemeenschap, in plaats van enkel sturing te verwachten van bovenaf: “Don’t ask what your country can do for you, ask what you can do for your country”
(John F. Kennedy).

3. Faire verdeling

De overheid wordt in haar herverdelende rol verantwoordelijk gehouden voor een faire verdeling van de rijkdom. Een aanpassing van de wetgeving dringt zich hiertoe op, onder andere om de oneigenlijke fiscale voordelen waarvan meerdere multinationale bedrijven genieten een halt toe te roepen. Het beleid dient humaan, sociaal en duurzaam te zijn.

4. Politiek ten dienste

De politiek mag enkel ten dienste staan van het volk en mag geen beschuldigend, stigmatiserend en/of polariserend beleid voeren naar de bevolking toe of naar bepaalde groepen van de samenleving, noch in woorden, noch in daden en wetten.

5. Technologie ten dienste

Het digitale dreigt steeds meer het leidende principe te worden in onze samenleving. Technologie moet echter ten dienste staan van de mens en niet omgekeerd. Het digitale moet ons een beter leven laten leiden; we mogen ons leven er niet door laten leiden. Het digitale mag ook de ongelijkheden in de samenleving niet verder doen toenemen.

6. Echt contact is wél de bedoeling

Weer live écht verbinden appelleert aan een essentieel gevoel van samenzijn dat ons welbevinden bevordert. Goede relaties kunnen onderhouden en actief kunnen participeren aan de maatschappij heeft een gunstig effect op onze mentale en fysieke gezondheid. Dit vergt een samenleving, gekenmerkt door warme buurten, een bloeiend verenigingsleven en een sterke lokale economie.

7. Vrije ontplooiing

We geloven in een samenleving waar alle mensen levenslang kunnen leren en creëren, en in alle vrijheid hun talenten kunnen ontplooien. Betekenis kunnen geven aan wat je doet, is cruciaal voor het psychische welzijn. Onnodige (administratieve) regels moeten daarom achterwege worden gelaten, en het vrije initiatief, het ondernemerschap, het innovatieve en het creatieve dienen zo veel mogelijk ruimte te krijgen.

8. Tot rust kunnen komen

De overvloed aan prikkels beïnvloedt onze gezondheid negatief. Hoe we ons voelen — psychisch, sociaal en emotioneel — bepaalt ook mee onze lichamelijke weerbaarheid. Rust en gemoedsrust vormen een essentiële voedingsbodem voor ons welzijn. We pleiten daarom voor een maatschappij waarin alle mensen in goede en menswaardige omstandigheden kunnen leven, waarin ze zich vrij en veilig voelen en waar iedereen de mogelijkheid krijgt tot voldoende vrije tijd én voldoende rust en reflectie kan inbouwen.

9. Een andere vorm van gezondheidszorg

We pleiten voor een gezondheidszorg waarbij er aandacht is voor de persoonlijke kenmerken van elke persoon, en waarbij iedereen de vrijheid krijgt om zelf keuzes te maken. We verkiezen een holistische gezondheidszorg waarbij klassieke geneeskunde wordt geïnspireerd door natuurlijke geneeswijzen en vice versa, met wederzijds respect, en met een sterke verwevenheid van fysieke en geestelijke gezondheid. De zorgverlener is hierbij een vertrouwenspersoon die de mens in zijn totaliteit bekijkt en begeleidt, en gezond tracht te houden.

10. Inzetten op onderwijs

Het zal ook aan de volgende generaties zijn om verdere stappen te zetten naar een samenleving die op bovenstaande principes is gebaseerd. Daarom dient er een shift te komen in het onderwijs opdat onze kinderen kunnen ontwikkelen tot mensen die erop gericht zijn samen te werken, elkaar met waardigheid te behandelen en hun leefomgeving met respect te bejegenen. We pleiten voor meer aandacht voor innerlijke groei naast intellectuele groei, voor het meer ontplooien van intuïtieve, empathische, creatieve en sociale kwaliteiten naast de louter rationele. Bewuste jongeren zijn de bouwstenen van de bewuste maatschappij van morgen.