Open brief aan de Belgische regerings- en parlementsleden, aan de Europese Commissie en aan het Europees Parlement

Geachte beleidsmakers,

Onze samenleving heeft de voorbije jaren sterk geleden onder de coronacrisis. Veel mensen werden hard getroffen zowel door het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 als door de maatregelen die werden genomen om het virus te bestrijden.

Het begin van de pandemie vereiste een snel ingrijpen in een situatie gekenmerkt door grote onzekerheid. Na die eerste periode werd het snel duidelijk dat een enge focus op het virus, zonder voldoende rekening te houden met álle vormen van gezondheid – de fysieke, psychische en sociale gezondheid –, niet de juiste aanpak is.

Om wijze besluiten te kunnen nemen in de toekomst, is het dan ook belangrijk dat we met een heldere en genuanceerde blik naar het verleden kijken. In dat licht werd recent ook de vraag gesteld naar een grondige en onafhankelijke evaluatie van alle facetten van het gevoerde beleid en de effecten daarvan op onze samenleving.

Intussen blijkt alvast dat lockdowns heel wat schadelijke gevolgen hebben voor grote delen van de samenleving. Bovendien doet steeds meer onderzoek vragen rijzen bij de doeltreffendheid van die lockdowns én bij het onbedachtzaam toepassen van andere maatregelen zoals mondmaskers. Ook het creëren van een angstklimaat door dagelijks cijfers te rapporteren op basis van de weinig correcte toepassing van PCR-methode is zeer bedenkelijk.

De gevolgen zijn immens:

 • veel mensen kwamen in armoede terecht en het aantal steunaanvragers bij sociale diensten steeg sterk;

 • veel uitstel of afstel van noodzakelijke behandelingen;

 • sociale ongelijkheid nam toe onder andere door het sluiten van scholen en handelszaken en door jobverlies;

 • geweld nam toe, vooral binnen gezinnen;

 • er ontstond grote leerachterstand bij kinderen en jongeren;

 • veel mensen leden in eenzaamheid en stierven geïsoleerd;

 • er was een toename van stress, angst, burn-out en depressie met verzwakte weerstand tegen infecties als gevolg.

Dit zijn negatieve evoluties die nog werden verscherpt door de ongeziene polarisatie in de samenleving rond de maatregelen en de vaccinatiecampagnes. Al snel bleek ook dat men de beloftes omtrent de veiligheid en de doeltreffendheid van de vaccins niet kon waarmaken. Het CST (Covid Safe Ticket) als instrument om mensen te overtuigen zich te laten vaccineren zorgde voor nog verdere polarisatie en bleek de verspreiding van het virus niet te kunnen tegengaan.

Deze effecten op de samenleving mogen zich niet herhalen. Daarom pleiten wij, de mensen, jong en oud, gevaccineerd of niet, risicopersoon of niet, voor een andere aanpak van mogelijke nieuwe coronagolven en voor de heropbouw van het maatschappelijk weefsel gebaseerd op een coherente toekomstvisie.

Wat betreft de aanpak van nieuwe golven vragen we een beleid dat:

 • de zorgsector veel meer ondersteunt en het aantal handen aan het bed dringend opschaalt;

 • het onderwijs en de sociaal-economische en culturele activiteiten niet meer onderbreekt;

 • nadrukkelijk een gezonde leefomgeving en levensstijl bevordert;

 • inzet op het verminderen van angst, en een verantwoorde en transparante teststrategie hanteert;

 • meer vertrouwen geeft aan de eerstelijnszorg om preventie en onmiddellijke behandeling van COVID-19 toe te passen;

 • het dragen van maskers tot een minimum beperkt;

 • de vaccins voor iedereen (ook voor zorgverleners) beschouwt als een vrijwillige en persoonlijke keuze, op basis van correcte en volledige informatie, en een actieve opvolging van de nevenwerkingen van de vaccins organiseert.

We bepleiten bovendien het faciliteren van kritische en neutrale media en meerstemmige, verrijkende debatten. Wetenschap wordt immers gekenmerkt door onzekerheid en het durven stellen van vragen.

Voor de heropbouw van het maatschappelijk weefsel pleiten we voor een samenleving die gebouwd wordt vanuit authentieke, menselijke waarden, en niet op basis van technocratische principes. Daartoe schuiven we de volgende algemene punten naar voor:

1. Rechten

Te allen tijde (ook in tijden van crisis) moeten onze fundamentele en universele mensen- en grondrechten gerespecteerd worden: het recht op een menswaardige levensstandaard, op privacy, op vrije meningsuiting, op lichamelijke integriteit, op goede gezondheidszorg, de vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering, enzovoort.

2. Verantwoordelijkheid

Rechten gaan ook gepaard met verantwoordelijkheid. Als iedereen de kans krijgt zijn talenten te ontdekken en te ontplooien, is het essentieel deze in te zetten voor de medemens en verantwoordelijkheid op te nemen in de gemeenschap, in plaats van enkel sturing te verwachten van bovenaf: “Don’t ask what your country can do for you, ask what you can do for your country” (John F. Kennedy).

3. Faire verdeling

De overheid wordt in haar herverdelende rol verantwoordelijk gehouden voor een faire verdeling van de rijkdom. Een aanpassing van de wetgeving dringt zich hiertoe op, onder andere om de oneigenlijke fiscale voordelen waarvan meerdere multinationale bedrijven genieten een halt toe te roepen. Het beleid dient humaan, sociaal en duurzaam te zijn.  

4. Politiek ten dienste

De politiek mag enkel ten dienste staan van het volk en mag geen beschuldigend, stigmatiserend en/of polariserend beleid voeren naar de bevolking toe of naar bepaalde groepen van de samenleving, noch in woorden, noch in daden en wetten.

5. Technologie ten dienste

Het digitale dreigt steeds meer het leidende principe te worden in onze samenleving. Technologie moet echter ten dienste staan van de mens en niet omgekeerd. Het digitale moet ons een beter leven laten leiden; we mogen ons leven er niet door laten leiden. Het digitale mag ook de ongelijkheden in de samenleving niet verder doen toenemen.

6. Echt contact is wél de bedoeling

Weer live écht verbinden appelleert aan een essentieel gevoel van samenzijn dat ons welbevinden bevordert. Goede relaties kunnen onderhouden en actief kunnen participeren aan de maatschappij heeft een gunstig effect op onze mentale en fysieke gezondheid. Dit vergt een samenleving, gekenmerkt door warme buurten, een bloeiend verenigingsleven en een sterke lokale economie.

7. Vrije ontplooiing

We geloven in een samenleving waar alle mensen levenslang kunnen leren en creëren, en in alle vrijheid hun talenten kunnen ontplooien. Betekenis kunnen geven aan wat je doet, is cruciaal voor het psychische welzijn. Onnodige (administratieve) regels moeten daarom achterwege worden gelaten, en het vrije initiatief, het ondernemerschap, het innovatieve en het creatieve dienen zo veel mogelijk ruimte te krijgen.

8. Tot rust kunnen komen

De overvloed aan prikkels beïnvloedt onze gezondheid negatief. Hoe we ons voelen — psychisch, sociaal en emotioneel — bepaalt ook mee onze lichamelijke weerbaarheid. Rust en gemoedsrust vormen een essentiële voedingsbodem voor ons welzijn. We pleiten daarom voor een maatschappij waarin alle mensen in goede en menswaardige omstandigheden kunnen leven, waarin ze zich vrij en veilig voelen en waar iedereen de mogelijkheid krijgt tot voldoende vrije tijd én voldoende rust en reflectie kan inbouwen.

9. Een andere vorm van gezondheidszorg

We pleiten voor een gezondheidszorg waarbij er aandacht is voor de persoonlijke kenmerken van elke persoon, en waarbij iedereen de vrijheid krijgt om zelf keuzes te maken. We verkiezen een holistische gezondheidszorg waarbij klassieke geneeskunde wordt geïnspireerd door natuurlijke geneeswijzen en vice versa, met wederzijds respect, en met een sterke verwevenheid van fysieke en geestelijke gezondheid. De zorgverlener is hierbij een vertrouwenspersoon die de mens in zijn totaliteit bekijkt en begeleidt, en gezond tracht te houden.

10. Inzetten op onderwijs

Het zal ook aan de volgende generaties zijn om verdere stappen te zetten naar een samenleving die op bovenstaande principes is gebaseerd. Daarom dient er een shift te komen in het onderwijs opdat onze kinderen kunnen ontwikkelen tot mensen die erop gericht zijn samen te werken, elkaar met waardigheid te behandelen en hun leefomgeving met respect te bejegenen.

We pleiten voor meer aandacht voor innerlijke groei naast intellectuele groei, voor het meer ontplooien van intuïtieve, empathische, creatieve en sociale kwaliteiten naast de louter rationele. Bewuste jongeren zijn de bouwstenen van de bewuste maatschappij van morgen.

De ondertekenaars

Literatuurlijst

 • Joffe AR. COVID-19: Rethinking the Lockdown Groupthink. Front Public Health. 2021 Feb 26;9:625778.

 • Herby J, Jonung L, and Hanke SH. A literature review and meta-analysis of the effects of lockdowns on COVID-19 mortality. SAE./No.200/January 2022

 • Park AM, Khadka S, Sato F, et al. Bacterial and fungal isolation from face masks under the COVID-19 pandemic. Sci Rep. 2022 Jul 18;12(1):11361.

 • Lin Q, Cai Y, Yu C, et al.. Effects of Wearing Face Masks on Exercise Capacity and Ventilatory Anaerobic Threshold in Healthy Subjects During the COVID-19 Epidemic. Med Sci Monit. 2022 May 30

 • Walach H, Traindl H, Prentice J, et al. Carbon dioxide rises beyond acceptable safety levels in children under nose and mouth covering: Results of an experimental measurement study in healthy children. Environ Res. 2022 Sep;212

 • Bundgaard H, Bundgaard JS, Raaschou-Pedersen DET, et al. Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers: A Randomized Controlled Trial. Ann Intern Med. 2021 Mar;174(3):335-343.

 • https://www.hartgroup.org/masks/

 • Surkova E, Nikolayevskyy V, Drobniewski F. False-positive COVID-19 results: hidden problems and costs. Lancet Respir Med. 2020 Dec;8(12):1167-1168.

 • https://www.sampol.be/2021/05/laat-het-ocmw-niet-stikken-onder-de-coronadruk

 • https://vlaamspatientenplatform.be/nl/nieuws/persbericht-meer-dan-een-op-vier-personen-met-een-chronische-aandoening-krijgt-opnieuw-te-maken-met-uitgestelde-zorg

 • Patel JA, Nielsen FBH, Badiani AA, et al. Poverty, inequality and COVID-19: the forgotten vulnerable. Public Health. 2020 Jun;183:110-111.

 • Buttell, F., and Ferreira, R. J. (2020). The hidden disaster of COVID-19: intimate partner violence. Psychol. Trauma 12, 197–198.

 • Lãzãrescu A, Benichi S, Blauwblomme T, et al. Abusive Head Trauma in Infants During the COVID-19 Pandemic in the Paris Metropolitan Area. JAMA Netw Open. 2022;5(8)

 • Federaal Planbureau. Daling van het onderwijsniveau: de verborgen kosten van de covid-19-pandemie. Mei 2022 https://www.plan.be/uploaded/documents/202206070754390.PUB_ART_012_EDUC_12646_N.pdf

 • https://www.newscientist.nl/blogs/mensen-stierven-in-eenzaamheid/

 • Strang P, Bergström J, Martinsson L, et al. Dying From COVID-19: Loneliness, End-of-Life Discussions, and Support for Patients and Their Families in Nursing Homes and Hospitals. A National Register Study. J Pain Symptom Manage. 2020 Oct;60(4)

 • Bruggeman H, Smith P, Berete F, et al. Anxiety and Depression in Belgium during the First 15 Months of the COVID-19 Pandemic: A Longitudinal Study. Behav. Sci. 2022, 12, 141.

 • Fountoulakis KN, Karakatsoulis GN, Abraham S, et al. The effect of different degrees of lockdown and self-identified gender on anxiety, depression and suicidality during the COVID-19 pandemic: Data from the international COMET-G study. Psychiatry Res. 2022 Sep;315

 • Cousien A, Acquaviva E, Kernéis S, et al. Temporal Trends in Suicide Attempts Among Children in the Decade Before and During the COVID-19 Pandemic in Paris, France. JAMA Netw Open. 2021;4(10)

 • Ayling K, Jia R, Coupland C et al. Psychological Predictors of Self-reported COVID-19 Outcomes: Results From a Prospective Cohort Study, Annals of Behavioral Medicine, Volume 56, Issue 5, May 2022, Pages 484–497

 • Gbenonsi GY, Labat A, Oleffe A, et al. Factors Associated With COVID-19 Vaccination Among Individuals With Vaccine Hesitancy in French-Speaking Belgium. JAMA Netw Open. 2022;5(9)

 • Seneff S, Nigh G, Kyriakopoulos AM, McCullough PA. Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs. Food Chem Toxicol. 2022 Jun;164

 • Eythorsson E, Runolfsdottir HL, Ingvarsson RF, et al. Rate of SARS-CoV-2 Reinfection During an Omicron Wave in Iceland. JAMA Netw Open. 2022 Aug 1;5(8)

 • Prugger C, Spelsberg A, Keil U, Erviti J, Doshi P. Evaluating covid-19 vaccine efficacy and safety in the post-authorisation phase. BMJ. 2021 Dec 23;375

 • Fraiman J, Erviti J, Jones M, et al. Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults. Vaccine. 2022 Aug 30

 • https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/

 • ‘Vlaanderen herleeft’ - Aanbevelingen voor maatschappelijke relance naar aanleiding van COVID-19 Samenvatting. Maatschappelijk Relancecomité, juli 2020

Mede-ondertekend door (11122):

 • Ariane Vermeylen
 • Leen De Craene
 • Leentje Parmentier (zelfstandig, ontwerper & drukker)
 • Julien Lefevre (Infirmier )
 • Catherine Gain (Infirmière )
 • Dries Vonck (Bediende)
 • Wendy Van den Broeck (human, seeker of forgotten wisdom and mysticism, creator)
 • Isabelle Willems (Zelfstandige / herborist )
 • Jean-Paul Sauvage (Projectontwikkelaar)
 • Rogier Punt (Burgerdienaar)
 • Leroi Vincent (Sailor)
 • Nathalie MAL (Kruidenvrouw en truthseeker)
 • Luc Van Bael (Gepensioneerde)
 • Annemie Coolen (Hoofdverpleegkundige )
 • Diane Peeters (tekenaar/gepensioneerd)
 • Gwenda Beutels (Lector)
 • Bert Stassen (gepensioneerde)
 • Sven-Erwin Mollet (bediende)
 • Eveline Van Herreweghen
 • Robrecht Vanoverberghe (gepensioneerd)
 • Ivo Michiels (ambtenaar)
 • Paula Helsen (Zorgkundige)
 • Tom Berghmans
 • Carine Verhulst (Opvoedster)
 • Erwin Jellasics (Bediende)
 • Rene Jochems (communication manager op rust)
 • Erik Wijlhuizen (Ondernemer)
 • I.H. Gerritsen
 • wilma fraats (gepensioneerd)
 • Jean Landre (gepensioneerd)
 • Jurgen Vercammen (arbeider)
 • Rob Franke (Ondernemer/ingenieur)
 • Katrien Demeyer (Gepensioneerde)
 • Petronella vdf Sinkeler (ergotherapeut (gepensioneerd))
 • Maria Dezaire (Fysiotherapeut )
 • Jos Rodenburg (Gepensioneerd )
 • Erna Dijk van
 • Michel Klopper (Brandweer )
 • Marion Geuijen (Croupier )
 • Johan Hoebeke (Wetenschapper op pensioen)
 • Kristin De Decker
 • Ellen Buyens
 • Mario Laarhoven (bediende)
 • Marc De Leenheir (Bediende)
 • kristine van wallendael (leerkracht)
 • Marick CHAMPAGNAT (Retraitée)
 • Kristof Vanderlooy
 • Marianne van Lierop (Infirmière )
 • Elisabeth Arts (Thérapeute )
 • Emiel Vandersmissen (Ambtenaar)
 • José Vandersmissen
 • Véronique Delmelle (Gérante)
 • Veerle Bastaens
 • Nele Plusquin
 • Marijke Defieuw (gepensioneerd)
 • Ingrid Mets
 • Annie Ruijter (Huisvrouw)
 • joe deq (student)
 • Katie Lagast (Artiest)
 • Marianne De Flou (Voetverzorgster )
 • marita De Schrijver (retired)
 • Paula De Leye
 • Ingrid Degheldere (Bediende)
 • Fien Oosterlynck (.)
 • jc Lefevre
 • Eveline Van der Meulen
 • Dorine Dhondt
 • Anne Bekebrede-Glazema (Tandarts/dentist)
 • Machteld Curvers (Sociaal assistente )
 • Ria Van laer (Gepensioneerde leerkracht)
 • Ann De Preter (Opvoedster )
 • doris Löffel
 • Ann Vandenbroucke (coach )
 • Verstraeten Jean-Claude (Pension)
 • Y Van de Boel (Analist-programmeur, leraar SO)
 • Evi Dierckx (Licenciaat Romaanse Talen)
 • Karin Schuitemaker
 • Ronn Andriessen (Director)
 • Goedele Lauwers (psychotherapeute)
 • monique scheerder
 • Geert Van Boxstael
 • Bout De Beul (Arbeider)
 • Jenny Schippers (Pensioen)
 • Monique Andries
 • Martine Verdonck (zorg)
 • Patrick Smeets (HR consultant)
 • Elisabeth Verhaeghe de Naeyer (Orthopedagooge)
 • dan bruynseels (Vrije tijdskunstenaars)
 • Wim Deckx (bediende)
 • Jan Baeten
 • Karo Verlaeckt (Mama)
 • Pascal Germis (artisan)
 • Lieve Bollen
 • termote rik (zelfstandige )
 • myrianne desmet (zelfstandige)
 • Frank Vanmassenhove (Politie-agent)
 • Kristel Vuerstaek (Bediende)
 • Franky Van Lommel (ambtenaar)
 • ESTHER ROUW
 • Koenraad Redant (bediende)
 • Hugo Berton
 • Dekkers Bernadette
 • Marleen Peetermans (Zelfstandig meubelrestyler en persoonlijk assistent)
 • Bart Stroobants
 • Evert Beyers (Filosoof)
 • Nadia Mahieu
 • Muriel Van de Steen
 • Wendy Dehaes (Zelfstandig )
 • Sarah Devadder (Onderwijsontwikkelaar)
 • Kris Boyen (zelfstandige)
 • Marijke Welvaert (Leraar)
 • Bernard Proot (Ondernemer)
 • Peter Jilesen (Gepensioneerde )
 • Heidi Baecke (Coach)
 • Jim Dierick (Pilot)
 • Maja Krystaszek (Therapeut)
 • Benedicte Gillis
 • Steven Mannaerts (Handicapped care)
 • Sara Tavernier
 • Marjolein Christiaens (Teacher)
 • Lies Van Doren (Lector)
 • Liedy Vandenbon (Retired)
 • Johan Socquet (Analist)
 • Ellen van Noort (Levensgenieter )
 • Maurits Bevers
 • Jan De Rooij (Pension)
 • Khadija Adahchour
 • Claudia Eikmans
 • Josee Renders
 • Mieke De Cock
 • Katleen Rolies
 • Erik De Romagnoli
 • Tine Roose (Onthaalmedewerker)
 • Pieter Verschuren (Zelfstandig stucadoor )
 • Lydia Smans (Gepensioneerd)
 • wilfrieda paessens (grafisch vormgever)
 • Wendy Keeven (Zelfstandige)
 • Marjo L\'Ortye
 • Petra Declerck (lichtwerker)
 • Nancy Van Eenoo
 • Wim Proost (Accountant )
 • Monique Dedoelder (retired)
 • Linda Droesbeke
 • Alice de Meulenaer
 • Lieve Daem
 • Danielle Fleury
 • Frank Jacobs (Gepensioneerd)
 • Bart De Vlaminck
 • Henri Rozenthal
 • Tom Bartholomeeussen
 • Jean-Pol HUBERT
 • yvonne schillings (Leerkracht Verpleegkundige)
 • Mies Hillebrands
 • leon Vervecken (pensioen)
 • Ruth Meerding
 • Wendy Maes
 • Rob van Ekeren (Trainer/coach)
 • Martine Van Rumst
 • Eveline De Bleeckere (Osteopaat)
 • marjan lemmens
 • ANN ABTS (invaliditeit)
 • Bram van den Hoogen (Truckdriver )
 • Vanessa Gilmin
 • Dimitri Rejek (Preventief coördinator )
 • Frans Geys (pensioen)
 • Nico Cost
 • Lukas Devillé (Zaakvoerder / Burger)
 • Mirjam Wanders
 • Katrien Hyde (Zelfstandig)
 • Freya Mertens (Moeder)
 • Ellen Delauré
 • Mikkie Knaap (Gepensioneerde)
 • Sita de Hoog (Examinator)
 • Steve Verstichelen
 • Freddy Michiels (Gepensioneerde )
 • Sofie Jacobs
 • Thomas Dierynck
 • Eva De Beule
 • Jos Van vreeswijk (Sculptuur )
 • Annitta. Buggenhout (Gepensioneerd )
 • Isabelle Vervaeke (Zelfstandige )
 • Guy Vuylsteke (Zelfstandig)
 • marjorie lagrange
 • Katelijn Van Kerckhoven (Cellist)
 • Carla Van Geel (Leraar)
 • Karen Van Brussel (Zelfstandige )
 • Eddy Lambert (retired)
 • Line Vanden Bogaerde (Ontwerper)
 • Petra De Walsche
 • Kevin Polfliet (Zelfstandige)
 • Bart Buysse (Ambtenaar)
 • Steve Desmet (Maintenance Engineer)
 • veronique mattan
 • Giacomo De Meulenaer
 • Titine Migom (pensioen)
 • Robert de Meulenaer (Expert-comptable)
 • Annelies Van Herp (Teacher)
 • Nadine Demuytere (Leefgroepbegeleider)
 • Katrien Smet (Voedingsdeskundige en lifecoach)
 • Stef Van oppens
 • Gaelle Derinck
 • Annelies Claessens
 • Diane Roba
 • dirk janssens (zelfstandige)
 • Olivier de Voghel (kinésithérapeute)
 • Leen Tack (Keramiek)
 • Johan Duyck (leraar)
 • Johan Corthouts (Medical doctor)
 • Chris Vranckx
 • Karin Gielen
 • Geneviève JACOBS (Employée)
 • Martina Hartmann (infirmière)
 • Zenia Hoste
 • Nicole Desmedt
 • FLORENCE Annez DE TABOADA
 • Kevin Theunissen (Sales manager )
 • Marina Ivanova Stoycheva-Francois (Traductrice, correctrice et relectrice)
 • Anja Driesmans
 • Karin Cools (Pedagoge)
 • Liselotte Dupont
 • Marie Gaspar (Fonctionnaire )
 • Charlotte Berge (interieurarchitecte)
 • Herman Jacobs (Consultant)
 • Martine Goossens
 • Margot De Vos (None of your business haha)
 • Kim De koning (Coach)
 • Véronique Bogaert (Ceramist)
 • Mieke Van de Paer (gepensioneerd)
 • Katrin Verwilt
 • Catherine Dewez (Enseignante)
 • brigitte cools (bookkeeping dept)
 • Peter Van Mele
 • Kristien G
 • Carine Riem (Gepensioneerd)
 • Andrés Franco Morales
 • Véronique Rousseau
 • Patrice Kennedy
 • Michelle Verbeelen
 • Cynthia Staelen (Zelfstandig )
 • Veerle De Cock (Bediende )
 • vanderlick marie (secrétaire)
 • Nellie Janssen (pensioen)
 • Pascale Sterckx (Maatschappelijk werker )
 • Mariejan van Oort (psychosociaal therapeut)
 • Frans Copers
 • Carolina Mojica
 • carmen Saras (Physiotherapie- Kinesitherapie)
 • Koen Monnens (Leraar Ligo Basiseducatie)
 • Peter Brouns (burgerlijk ir op rust)
 • Magda Reunes (Gepensioneerde leerkracht)
 • Luc Teuwen (vrijzinnig Humanistisch Consulent)
 • Kris Deckers
 • frieda lucas
 • gentiana spahiu
 • Anneke Jaartsveld
 • Maggie Lodts
 • Barbara van der Vlugt (psycholoog)
 • Lutgarde Was (gepensioneerde kinesitherapeut)
 • Marijke Fabré (freelancer)
 • Wim Wilms
 • Ann Verlooy (leerkrachtencoach)
 • mieke de groot
 • Anja Klaassen (Writer )
 • Ann Van Dooren (Zelfstandig)
 • Annik De Maeseneer
 • Gerda Van Gorp
 • Ann Van Dessel (auteur)
 • Rosa Latorre
 • Greet Hendrickx (Leerkracht )
 • André Steels (Pensioen)
 • Griet Vandenborre
 • Marti joosse
 • Karel Van Echelpoel (beheerder)
 • Deauke Robbens (self-employed)
 • Davine D\'haene (xx)
 • Christophe Boogaerts
 • Marianne Vansteenkiste
 • Anne Kamstra (Sprask-Taal Patoloog)
 • Chris Verryckt
 • Randy Verlinde (Arbeider)
 • Monique De Ridder
 • Peter Haesaerts
 • Lut Schouppe
 • Annick Ringoot
 • Filip Vancompernolle
 • Marleen Van Poeck (Ambtenaar)
 • Jeroen Goossens (Musician & Massage Therapist)
 • Jerry Dirckx
 • schepens ivan (vrijwilliger)
 • Heidi Jacquemyn
 • Tineke Gysel (Creatief therapeut)
 • Monique Heijens
 • Jean-Pierre Tuveri (Kok)
 • Rita Defruyt (Kleuterleidster)
 • Ignatia Peeters (Retired)
 • Kelly Maerrem (Logistieke in de zorg)
 • YVOMNE BOOMSMA (Manueel therapeut)
 • Kris De Swerdt
 • Hilde Basstanie (Gepensioneerd arts)
 • Lasure Hanne (Zorgverlener)
 • Griet Missinne
 • Christiaens Ann
 • Gabriella Joosen
 • Ingrid De Brabander (Laborante)
 • Simona Pors
 • Hilde Degol
 • Marijke Pots (ondernemer)
 • Marianne Vermeulen
 • Carla D\'hanis (Bediende)
 • LIEVEN VAN DEN BOSSCHE
 • Marc Spandel (Gewone burger)
 • Katrien Cleemput (Ambtenaar Vlaamse overheid )
 • Bert Verniers (retired)
 • Chantal Clarisse
 • nathalie xhonneux (medische afgevaardigde)
 • Kevin Meersmans
 • Dylan Meersmans
 • Anne-Marie Chiese
 • Annemie Bruyninckx
 • Els De Vuyst (leerkracht beeldatelier DKO)
 • Jan Keersmaekers (Zelfstandige)
 • Viviane Stevens (HR )
 • Karin Allegaert (Apotheker(pharmacist))
 • Vanessa Michel (Dierenarts)
 • Diane Callebaut (Bediende)
 • Marilyn Dutry
 • Hensmans Stan (Selfemployed)
 • Griet Willekens (Bemiddelaar)
 • Marijn Dewulf
 • Luisa van der Wulp (medical doctor, retired)
 • Vera De Beule
 • Katrijn Vermaercke (Aanvullende thuiszorg)
 • Wim Coudyzer (Healthcare)
 • Eden Renders (Zelfstandige )
 • Margriet Klomp
 • Piet J.H. Visser (Ondernemer)
 • Lilian Mekkering
 • Peggy Winde
 • Liesbet Schoetens (Dans- en bewegingstherapeut)
 • Mieke Meersschaert (Bediende)
 • Jeannine Vandekerkhove (Oostende)
 • Mirjam Bergeman
 • Inès Vermander
 • Goedele Van de Paer (Gepensioneerd)
 • Thomas Jordan (Retired)
 • Roelie Janssen (acupuncturist )
 • Sonja Herbots (Onderwijs)
 • Lise Guebel (Sans )
 • Crisália Rodrigues
 • kris vocaet
 • Martha Wauters (Social assistent )
 • alain renard (medecin)
 • Stefaan Marchand
 • Alice van Renterghem
 • Esther Wolde (Nurse)
 • Dirk Dieleman (Leraar)
 • Lieve Vermaercke (Verpleegkundige )
 • Kathy Packet (Bediende )
 • Vera Vermaercke (Tolk VGT)
 • Tristan Suy (Student)
 • Helene Druyts
 • Glenda Verboomen
 • Reinhilde Sels (Retired)
 • Joke Van eeghem (Zelfsfandige)
 • Jana Meevis (Coördinator non profit)
 • Andrree Renders (Retratee)
 • Greet Lust
 • Linda Vandyck
 • Jeannine Van Hoydonck (Gepensioneerd )
 • Jan Hermus (Fysiotherapeut )
 • Jurgen Van Eeghem (leraar - ondersteuner)
 • Marina Stordiau
 • Florien Vandecasteze
 • Griet Martens
 • Lutgard Buyst
 • Ann Vandenwyngaert (Zelfstandig )
 • Rieke Cooiman (Muziektherapeute)
 • Leon Schellekens (Engineer)
 • Maria Beyers (Pensioen)
 • Dominique Arits
 • Jan Viaene
 • Bruno Peeters
 • Linda Mees (Onderwijs)
 • Tony Volders
 • Tom Leyman
 • Greet Van der Cruyssen (bediende)
 • Willem Vanschel (nvt)
 • Guy Franck (Navigating life)
 • Carolina Aerts
 • Freddy Brouwers
 • Marlene Wolke Kopp (Retraitee)
 • Patrick Eggers
 • Francisca Van Gheluwe (bediende)
 • Fred Sijsmans (Gepensioneerd)
 • Adrie de Lange
 • Marrine Proost (Vrachtwagenchauffeuse )
 • Gauthier Bein (Médecin )
 • Sabine Dehamchi
 • Marina Jansen
 • Guido & Rita Cardinaels (auteur)
 • Guido Van Loon
 • Veronika Cocquyt
 • harrie van hamond (retired)
 • El Binni Samar (Huisvrouw)
 • Catrine Vrancken
 • Pieter Druyts (Student)
 • Dominick Rediers (zelfstandig ondernemer)
 • Anna Van Bijsterveld
 • tim: verbinnen (Chauffeur huisartsen )
 • Thomas Meert (Zelfstandige )
 • Luc Erven (Bediende)
 • Kris Martens
 • Dogukan Tasdelen
 • Lorelinde Hoet
 • Lotelingen Hoet (Zelfstandige )
 • Dirk Lauwaert
 • Pascale Trenson (Teacher - Coach )
 • Jacques van de Voorde (Zelfstandig ondernemer)
 • Eddy Verwimp (Schilder)
 • Hella Steurbaut
 • Monique Schamhart
 • Derk Brouwer (Professor Occupational Health)
 • Koenraad Ruys (ondernemer)
 • Piet de Nennie
 • Veerle Gysel (onderneemster)
 • Evelien Peelen (Zelfstandig ondernemer )
 • Krista Martens
 • Linda Van den Wyngaert (Stafmedewerker)
 • Marloes Vonk (Housewife)
 • Spegelaere Liliane (bediende)
 • tom van steirteghem
 • ANDRE SEPTEMBER
 • Dirk De Pelsemaeker
 • Martine D\'hooge
 • Sonja Van Bouchaute (Coach - trainer - facilitator)
 • Dominique Cant (Bediende)
 • Werner Bükszegi
 • Godelieve Huberland
 • Filip Vanneck (Zelfstandig )
 • Caroline Haesebrouck
 • Kitty Van den Bossche (Bedieo)
 • Gino De Baudringhien (Free Lance Cameraman)
 • Els Weckx
 • Chris Van Eynde
 • RENE OTT (Retraité )
 • Rit Arras
 • Heidi Noels
 • Luc Desmedt
 • Dolores Devos
 • Kristine Smets (Independant)
 • Eric Eddie Algoedt (No)
 • Annick Rosita Heuzel (Retired)
 • Elke Banneel
 • Moniek Broekx
 • Michel DRIES (Fpd)
 • Collin Maeckelbergh
 • Kim Mazurkiewicz
 • Katja Lentz (Psychologin)
 • Sofie Simons (Opvoeder)
 • Maaike Evens (Therapeut)
 • Gerda Van de pontseele (Gepensioneerd)
 • Kathleen Van Looveren
 • Olivier Van Dijk (Construction designer/architect)
 • Godefroid Chapelle (Informaticien)
 • René Ijzerman
 • Charlotte Nouwen (Kinesitherapeut)
 • Katty Vandeplas
 • Philippe De menten (Architecte )
 • Rina Vlijm (verpleegkundige)
 • Eric Dumont
 • Julie Michotte (Infirmière )
 • Gwendal Noiroux
 • RAOUF Ben ammar (pensionné)
 • Senne Pottie
 • Maryame Bouabdallah (Employée commerciale )
 • Paul Pals (gepensioneerd leerkracht)
 • Mina Amgroud
 • Laurence Delava
 • Lien De Clercq (Slachtoffer-dader bemiddelaar )
 • Didier Liebrecht (Zelfstandig)
 • Aurélie Perin (employée)
 • Yves Pede (Independent entrepreneur)
 • Michael Vanthillo
 • Ron Farmery (-)
 • Catherine Poty (Employée )
 • Roald Steeno (Ambtenaar)
 • Sabine Dewitte
 • Stéphanie Wouters
 • Conny Fobelets
 • Annelies Schildermans
 • Marianne Mervaille (Bezieler Equisense vzw Heuvelland)
 • Saskia Van Aken
 • Elke Weemaes (Bewustzijnscoach)
 • Mirella Willekens
 • Ingrid Degeest (Leerkracht )
 • Machiel Neirinck
 • Steven Devos (Engineer)
 • Julie De Jaeger-Braet
 • SERGE DEVRIENDT (gepensioneerd)
 • Annemie Welvis (Ambtenaar)
 • Vera Van den Broeck
 • Marc Pensaert
 • Yvonne Harmsen
 • Emma Van Bellingen (Bediende)
 • Charlotte De Cuyper
 • Ann Ginneberge
 • Els Verhaeren (Bediende)
 • Clarence Rose (Bouwkundige)
 • Peter Vullers
 • Steve Van Melle
 • Lotte Daeseleire (Lerares)
 • Tony Cabus (Pensioner)
 • Bernard Braem (Retraité )
 • Wannez Ever
 • Jong-Il Kim
 • alieke hartog (artist)
 • Jo Zonnekeyn (Zelfstandig )
 • Ingrid Bel (Bediende)
 • Gracienne Smet
 • Mieke Franken (Vrijwilgster)
 • Yvonne Tieleman (Attractiemedewerkster)
 • Sven Van Heurck (Teamcoach )
 • Yasmien F. (Laborant)
 • Mieke Van Looy
 • STEVEN PELLETIER (Chauffeur)
 • Evelien van Aller (gepensioneerd)
 • Birgit Noyez (Schoonmaak)
 • Heleen Broekema (75 plus)
 • Hennita Jaspers
 • Barbara de Hoog (Stage Verslavingsbegeleiding)
 • Linda Vergotte (Schoolbuschauffeur)
 • Peter Devlieghere
 • Chantal Rousseau (Employée )
 • Axel Duret (Conducteur de train voyageur)
 • Klaas Proesmans (Consultant )
 • Kalinke ten Hulzen (none)
 • Ans van Capellen (maatschappelijk werker)
 • Gillis Suurmond (Klussenbedrijf en milieuhygienist)
 • Veerle Billet
 • Lucas Buur
 • Ans van Capellen (maatschappelijk werker)
 • Annick Deklerck
 • Els Van Loocke (Bediende)
 • C. Peelman
 • Ann Maes (Gepensioneerd schoolhoofd)
 • Dorien Verheyden
 • M Smit
 • Huberty Mikke
 • Lut Verheyen (Retired)
 • Annelies Walravens (Bediende)
 • Noël Degryse
 • Nadine Smets
 • Ingrid Van acker
 • Irene Maat (Ambulant begeleider)
 • Françoise Hu (Diverses)
 • nadine fierens (tandarts)
 • Petra Vercruysse (Opvoedster )
 • marie jacquet (pensionnee)
 • Tine Cloet (Teacher)
 • Erna Dehaudt
 • Sarah Maenhout (Psychologisch consulent equicoach)
 • Florence Rousseau (Kine)
 • Els van Dongen (store employee)
 • Pascale Oudenhuysen (Bediende)
 • Nathalie Decock (Therapeute)
 • Eric Willems
 • Geneviève Castille (BioEstheticienne )
 • Régine Crombez (Employée )
 • Guido Verschaeren (gepensioneerd)
 • Lynn Maes
 • Tachini Bomangi (Jeugdambtenaar)
 • Nele De Rijck
 • Nina Koukia (.)
 • Luc Thierie
 • Mieke Roggeman (Opvoedster)
 • Marie Cloquet
 • David Magali
 • Wim Desaedeleer
 • Evi Vogeleer (Werkloos )
 • Patricia Pelsser (Sage femme)
 • Sylvie Dehasque (Bediende)
 • Sebastiaan Siborgs
 • Beatrice Andries
 • Katt Knockaert (Bediende)
 • Renne Josina
 • isabel verledens
 • Annemie Scharff (Weerbaarheidstrainster)
 • Katrien Haghebaert
 • Emmely Demeulenaere
 • Jolien Lammens (Psycholoog)
 • Lien Bossant
 • Robert Froyen
 • Matthijs De Haan (Directeur)
 • Katrien Van den Bulck
 • Lieke Verrijt (Coördinator zorg)
 • Kelly Barbion
 • Sophie DW (0)
 • Elke Busschots (Trainer coach )
 • greet annemans (gepensioneerd leraar)
 • Liesbeth Mouha
 • Katrien Smet (Sterilisatie Assistente )
 • Sara Bernaert
 • Sarah Dorissen (Leerkracht / zelfstandig kapster)
 • chris vanbrusselen
 • Marie José Corthals
 • Stéphane Lejoly (Conseil en économie sociale)
 • Stefaan Smekens
 • Dymfna De leeuw
 • Patricia Scheltjens (...)
 • Rebekka Dehouck (Bediende)
 • Roselinde Sneyers (Legal)
 • Cynthia Pagel
 • Vera Heijninck
 • Nadia De Lil
 • Pascale Van Goethem (Bediende)
 • Corine Pierre (Accueillante extra scolaire )
 • Jessica Sannen
 • Marcella Heylen
 • Deborah Van leeuwen
 • Davy Rombout (Military)
 • Griet De Kegel
 • Wim Van Hees
 • Willy Van Vlaenderen
 • Nico Bruyneel
 • pedro nollet
 • Isabelle Dujacquier (Retraitée)
 • Ilse roosemont (Loopbaanconsulente)
 • Servaas Kindt (fit20)
 • Gaël Vandersteen (Assistente/ondernemer)
 • Tonie Boven
 • martien uyttendaele (ceo)
 • Inge Florizoone
 • Els Desintebin (Coach)
 • Lief Verhaegen
 • Marleen De Reys (Nurse)
 • Yves Vandenabeele (zaakvoerder)
 • Patty Vrolijk (Stewardess )
 • Val Verhelst
 • Benjamin Smet
 • Rik Vandenabeele (Zaakvoerder)
 • Michèle Pittevils (Retired )
 • Jan Moens (Ondernemer)
 • Brenda Van goor (Carrière )
 • Valerie Saverys (Yogateacher)
 • Aagje Godderis (Leerkracht )
 • Eld Pauwels (Zelfstandig podoloog)
 • Vandamme Mieke
 • Sabrina Daenen (Ergotherapeut)
 • Geert Verpoorten
 • Marijke Decraene (Hr manager)
 • Marianne Campo
 • Elien De stercke
 • Marie - claire Roovers (Zelfstandig )
 • Kurt Vanoosterweyck (Imker)
 • Benedict Peeters
 • Martine Vanden Eynde (Retraitée)
 • Stefaan Vellemans
 • Erna Gybels
 • Gonda Remon (Bediende)
 • Denise Hallez (Leerkracht)
 • Theo Gerrits (Pensionado)
 • Wouter Dierickx (Veterinarian)
 • marc braspenning
 • Nele Vanheel (Zelfstandig)
 • Bart Sweron (Arbeider)
 • Willem Hurkens (sociaal kultureel werker)
 • Els Geukens
 • Carine Vander Straeten (Leerkracht)
 • Philip Vercauteren
 • Reini Van peteghem
 • Sam Jacobs (Sales)
 • Marieke Beulen (Teacher)
 • Stephanie De Clercq
 • Kristof Stroobants
 • Nancy Van Eenoo
 • Jasmin Van Praet (mens)
 • Lief Herthogs (Kok)
 • Geert Goethals (Freelancer)
 • Loes Leemans
 • Peter Vermeiren
 • Anske Ruyters (Yogadocente, psychotherapeute, logopediste)
 • Yanne Boute (Veerkrachtcoach)
 • Liesbeth CHAVATTE (Maatschappelijk assistent )
 • Wim Stevens
 • Ines Voets
 • Hanne Vervaeke
 • Wendy Donckers
 • Lut Soenen (Zelfstandig arbeider )
 • Ellen Lauwers
 • Lis Goossens (Self-Employed )
 • Anja Landsheere (bediende)
 • Marleen Nys
 • Caroline De Vos (Entrepreneur )
 • Brigitte De nef
 • Ramona Cleeren (Verpleegkundige )
 • Linda Desplenter
 • Anse Nys (Bediende)
 • Veerle Desmet (Zelfstandige)
 • Aline Versteele (Teacher)
 • Nelly GOOSSENS (Independent employer )
 • Greta Cauwelier (Retired)
 • Nathalie Korpics
 • Lukas Masson
 • Maria Moons (gepensioneerde )
 • Isabelle Plesters (Ondersteuner onderwijs)
 • Annelies Stessens
 • Vanheuverswyn Kelly (Zelfstandige)
 • Eddy Elyn (gepensioneerd)
 • Carine De Paepe
 • Carine Van Hout (Ondernemer)
 • DE BOLLE Serge (Retraité)
 • Dana Van Looy (Logopediste)
 • Lieselot De Coninck (Speech Language pathologist )
 • Philippe Devies (Zelfstandige)
 • Nancy Boury
 • Cynthia Gabriels (Office en digital manager)
 • Hilde Embrechts (Boekhoudster)
 • Joke Henderieckx
 • Els Vermeulen
 • Patrick Vanhoorne
 • Greet Greet
 • Goedle Aerts
 • Michele Marot (Indépendante )
 • Isabelle De Roeck
 • Koen Calbrecht (Operator )
 • Bert Dosfel (Real-time Train Supervisor)
 • Nancy Behaeghel
 • Remco Kramer (Docent/trainer)
 • Olivier Gilson (Independant)
 • Ariane Hoornaert
 • José Schütt
 • ilse De Laet (Bediende)
 • Ilse Jenné
 • Veronique Bya (Zelfstandige )
 • Christel Vercauteren (Verpleegkundige )
 • Karin Janssen (Interieurarchitecte)
 • Annie Eykenboom
 • Brigitta Jamaer (pensioen )
 • Evelyne Van de Velde
 • MARIA BOUWEN (GEPENSIONEERD)
 • Ann Houtermans (Invaliditeit)
 • Lies Lagrange (Self Employed)
 • Greetje Cooreman
 • suzy wuyts (zelfstandig)
 • Daisy Beuckelaers (bediende)
 • Renaat Leenen (Zelfstandige)
 • Kevin Van Dyck (Havenarbeider )
 • Lieselot De Cort
 • KAthleen Dejagher
 • Kathleen Quaegebeur
 • Carlo Van Nieuwkerke (Verpleegkundige - Coach)
 • Wendy Drijkoningen
 • Marie Van den Bergh (Kinésiologue Indépendante)
 • Andre Paredis (Bediende)
 • Pascale Van Moerkercke
 • Diederick Sprangers (Adviseur)
 • Freya Hemelsoet (Opvoedster)
 • Kathinka Cottenie (Mama)
 • Greet Vergauwen
 • Dorine Moerman (Gezondheidscoach )
 • Frank Horemans (Ondernemer - Coach)
 • Stefaan Rogge (Arbeider)
 • Kateryna Kashyntseva (Bediende)
 • Johan Vandeweghe (Binnenschipper)
 • Evelien Roux (Bediende)
 • martine lauwers
 • Petra Van Den Hoeck (Bediende)
 • Emma De Gersem (Entrepreneur)
 • Annick Provoost
 • Sigrid Vanthuyne
 • Daphne Ceelen
 • Miet Bleus
 • Ingrid Semal
 • Sigrid Bulteel (Bediende)
 • Katty Colpaert (Katty.clpt@gmail.com )
 • MARTINE VERMANDEL
 • Olaf Meilke
 • Els Braeckmans
 • Nele de Coussemaker
 • Els Verdonckt (Leerkracht )
 • Nathalie De Schryver (Psychologe )
 • aurelie Beaujean
 • Hannelore Vandenbroucke
 • Nathalie Augustyn
 • Valerie Robberechts
 • Tamara Cuypers (Zelfstandig)
 • Marlene Baert
 • Johnny Ceuterick
 • Anoniem 1234 (Arbeider)
 • Cynthia hoste (In arbeidsongeschiktheid )
 • Joeri De Vos
 • Ria Vanham (Gepensioneerd)
 • Olivier De Wispelaere (Architecte )
 • David Del (Post)
 • Martine Haddad (Psychothérapeute )
 • Olivier Mallue (Independent )
 • Laurent Simonis (Indépendant)
 • Alexandre Deneef (Business Development Manager)
 • Gisèle Tordoir
 • Maud Baufayt
 • Bert Neels (Zelfstandige IT consultant)
 • Thierry Gilis (Indépendant )
 • Philippe Bassine (Cadre)
 • marie colinet
 • Nicole Van belle
 • Valérie SOHET (Enseignant)
 • Yann Gaël Monfort (Comédien )
 • Francine DOUIN
 • Mattheiu Thonon
 • Céline Schaar (Employée)
 • caroline Muraille (médiatrice juridique)
 • Amélie Joveneau (Ingénieur agronome)
 • Marie France Renardy (Pharmacien )
 • Anne Wauquaire (Enseignante )
 • Sofie Leenders (Mama)
 • Mathieu Defour (Independant)
 • Anne Vietti (Kinesitherapie )
 • vleminckx Danny
 • Wim IJspeert (Revalidatiearts)
 • Monique Dufays (pensionnée)
 • Regina Adriansens (Gepensioneerd)
 • Ingrid Vergult
 • Isabelle Demeester
 • Salome Bossaer (Bediende)
 • Inge Verjans
 • Rosa Wils (Gepensioneerde )
 • Greet Venken (Bediende)
 • Philip Vermoortel (Retired)
 • Katleen Blomme (Logistieke ondersteuning VAPH)
 • Jurgen Vrindts
 • Véronique Van den Bossche (Customer care coordinator)
 • Liesbeth Geurts (Opvoeder)
 • Hilde Persoon (Energetisch consulent )
 • Leen Bonte (Huishoudhulp)
 • Celine Struelens (Employée)
 • Nathalie de Bethune
 • Erik Lenaerts (Gepensioneerde)
 • Ilse van Krieken
 • Wendy Eerlings (Bediende)
 • Marie Van den Berg (Editor)
 • Jan Paulussen (Manager )
 • Catherine de Ventura (Unemployed)
 • Barbara De Clerck (Zelfstandig)
 • Peggy Vresk
 • Manon Dufour (Bediende)
 • VEERLE VAN DEN WOUWER (Costumière)
 • Sonia Dominguez
 • Kris Verdonck (Zelfstandig )
 • Patricia Bauwens
 • Charlotte Asberg (Musician/teacher)
 • INÈSE Haubourdin
 • Maryse Kuypers (Fotograaf)
 • Messelier Annick (Bediende(logistiek p.c centrum))
 • Wivina Gelade (Kapper)
 • Katja Massoels
 • BERNADETTE BOUCKAERT (indep)
 • Kevin Suy (Werfcoördinator)
 • Helena Almeida (chargée de communication)
 • Francesca Van Overmeiren (Bediende )
 • Nicky Lavreysen
 • Sofie De Wolf
 • Carla Coppens
 • Hortense Michaëlis (Student )
 • Philippe Gits (Leraar)
 • Pepijn Cuypers (Landbouwer)
 • Hendrik Fransen (Zelfstandige)
 • Saskia Broersen
 • Armgard Detemmerman
 • Miranda Geerts (Nurse)
 • paul van den bosch
 • christel possemiers (verpleegkundige)
 • Inge De Bosscher (Bediende)
 • Nathalie DINSART (employée )
 • Sabine De Durpel
 • Katrijn Van Leerberghe (Bediende)
 • Diane Truyens (bediende)
 • Maria Vermoet (None)
 • Veronique Degreef
 • Sarah Van de walle (Vertaler)
 • Anja De leeuw
 • Griet Wattez
 • Miranda Vanhees (Leerkracht lager onderwijs en kritische burger)
 • Mary Vogelaers (No emlpoyment)
 • Joeri Caluwaerts (Arbeider)
 • Els Demurie (Huishoudhulp)
 • Anne de Terschueren
 • Kathleen Janssens
 • Ilse Van Puyvelde (Verkoopster)
 • Françoise Renneboog
 • Louis Legein (construction)
 • Meike Abels (musicus)
 • willy marin
 • Leen Verschueren
 • lucas Kiebooms (Specialist Inwendige ziekten)
 • Annie Crokaert (tandarts)
 • Jacques Dhuyvetter (CEO)
 • Karen Van Herreweghe
 • Renaat Vanheusden (pensioen)
 • Charlotte Broos
 • Tinneke Willaeys (Kinesist)
 • Lara Bracke
 • Ans Valgaeren
 • Mieke Theys
 • Annelies Van Eyck (Opvoedingsconsulent)
 • Jochen Put
 • Ferrr Spelters (Student)
 • Els Beeckx (Education)
 • patrick deroo (gepensioneerd)
 • Ann Van den Broeck
 • Francine Wirix (Professeur )
 • Francine Wirix (Artist)
 • Frida Messiaen
 • Guy Frederickx (Productieverantwoordelijke)
 • Eva Heuts
 • Annelies Corthals (Bewustzijnsbegeleider)
 • Elisabeth Wyndaele (Nurse )
 • Aline Crutzen (Éducatrice )
 • Jelle D\'Hulster (Zelfstandig IT)
 • Geert Vermeir
 • Walter Van rooy
 • Caroline Debecker
 • Van Uffelen Hilde (Gepensioneerd)
 • Stefanie Haezebrouck
 • Ann Van Daele (kantoorbediende)
 • Leen Heusdens
 • Desiree van der Hart
 • Paul Borgers (docent)
 • Dorine Silversmet (Verpleegster)
 • Dennis Swennen (Bediende)
 • Wouter Dhaenens (Bestuurder )
 • Kris Strouven (Techncian)
 • Timothy Vande Plassche (Zelfstandig)
 • Eric Brack (school)
 • Kathleen Renders (Zaakvoerder)
 • Frank Van Campenhout
 • Kimberley Cops (Leerkracht )
 • Mathieu Nollet (Bediende)
 • Ronny Vanbaelen (politieagent op rust)
 • Emma Hemelaar (agrarisch ondernemer)
 • Monica Debakker (Gepensioneerd)
 • Linde Segaert
 • Tom Vandenhouweele (civil servant)
 • Wim De Winter (Arbeider)
 • Ronny Van Hoorebeke (Psychologist)
 • Joeri Vertongen (Financial services )
 • José Abels (Retired )
 • Myriam Sels (Zorgkundige )
 • marie-christine warlop
 • Nienke Abels
 • Inge De Hondt
 • Steven Van de Wiele (Arbeider)
 • Lynn Flieberg ( Verpleegkundige )
 • vera deberlanger
 • Elisabeth Deckers
 • Lisette Van Dooren (Bediende )
 • Tom Bruwier
 • Timmers Nancy
 • Christine Collin (Inzichtster)
 • Kim Vanhoorne
 • Ives Basswood (Productie medewerker )
 • Inge Hoelen (Moi)
 • Kirstin Desanghere (Fysiotherapist)
 • Kay De Raedemaecker (Kinesitherapeut)
 • Maartje Dhaese (Nurse)
 • Svetlana Zakharova
 • Habiba Boumaâza (stafmedewerker)
 • Astrid Gysemans
 • Annemie Verdonck
 • Patricia Schatteman (Bediende)
 • Dries Nuyttens (health expert)
 • Ann Wouters (Bediende)
 • sandrine Vansnick (infirmière)
 • Isabelle De Rudder
 • Edita Zecevic (Gezondheidsector)
 • Koenraad Devaere (Insurance broker)
 • Roselinde Rosier (Social Assistant)
 • Nicolas Bottequin (Enseignant )
 • Yves Verstrepen (Advisor)
 • Els Vdf Fierens (Independent )
 • Sandra Bracke
 • Jan De Wachter (Ambtenaar)
 • Evelyne Mouton
 • Greet Mermans (zelfstandige)
 • Sébastien Rogin (Bim modeleur )
 • Ann Ravoet (zelfstandige)
 • Cassandre Hatert (Boulangère )
 • Lutgart Van Dessel
 • Robin Van raemdonck
 • Ingrid D (zorg)
 • Bruno Janssen (Leerkracht wiskunde)
 • Paddy De Cubber (Zorgkundige )
 • Paddy De Cubber
 • Charlotte Mermans (Diëtiste )
 • Mark BERNAERT (Architect)
 • Farida Martens (bediende)
 • Carla Bracke (Teamverantwoordelijke CAW Meetjesland/Schelde-Leie)
 • Colette Demogue
 • ARLETTE CLEYNEN
 • Marion Luikel (Verpleegkundige)
 • Kosta Chris
 • Camille Deceuninck (Kidscare)
 • Charlotte Janssens
 • Isabelle Hovine
 • maarten pieters (Brandweerman)
 • Katrien Deburghgraeve (Bediende)
 • Werner De Kunst (Independent)
 • Mario Willaert (Nurse)
 • Elfriede Anthonissen (Bediende)
 • Fred Van Driessche (Op rust)
 • Els Fransen (Leerkracht)
 • Pascale Deschryvere (Bediende)
 • Jean-Michel MAES (Retraité)
 • Maaike Devos (Bezielster holistische gezondheidspraktijk)
 • Tinneke Grauwels (zelfstandige)
 • Lastra Nathalie (Emloyee)
 • Eden De Cuyper (Artiest)
 • Christelle Kiers
 • Hildegarde Meganck (Retired)
 • Cathelijne De Deken (Pensioen )
 • Sandra Rovers
 • Glorieux Steve (Zaakvoerder horeca)
 • Anita Dexters
 • Marijke Van Hoecke
 • Nathalie Swinnen (Occupational Health Physician )
 • Wendy De Vleeschouwer (Energetisch consulent)
 • Marleen Vermeulen (Housewife)
 • Maya Dolezal
 • Gunther Coenen
 • Nele V
 • Marijke Pollie (Kapsalon)
 • Filip Audenaert (Gedelegeerd bestuurder )
 • Simonne Hennart
 • Christine Bulckaert (Lerares)
 • Mieke Kennes (voltijds)
 • Mariska Curvers
 • Ruth Dhaese (Zelfstandige )
 • Kevin Belpalme (Bediende)
 • Annerose Witzler
 • Tim Boonrn
 • ans gras
 • Jessica nys (Own business )
 • Céline Linckens
 • Wesley Gyselinck
 • Hilde Van de vyver
 • Jody Colle
 • Claire Brouwez
 • Céline Vermeulen (student)
 • Abigail Balfoort
 • Michele Wanten
 • Lien B.
 • Isabelle Vandenbosche (Coach de vie)
 • Lieve Willems (RAD Dance Teacher)
 • Op t Eynde Guido
 • Eric Desomer (Indépendant )
 • Frederick Maertens
 • Jurgen Vandeputte (Self employed)
 • Margaretha Scheltjens (PENSIOEN)
 • Stefaan Verlinden
 • Hans Peeters (Communicatiestrateeg)
 • Olivia Cernocky (Sage-femme)
 • rudy van ossel
 • Caroline Jacob (osteopathe D.0)
 • Chantal Brévers (Psychiatre)
 • Posie Hauptmann (Kinésithérapeute )
 • Gordon Volckmer (Entrepreneur)
 • cindy Wilberts (Company owner)
 • Ana Cabanas (Employée )
 • Sophie Géradin (Kiné)
 • Dimitri Pictoel (Bediende )
 • Albert Van der Wee (Teacher)
 • Rose Van Bosstraeten (Independent )
 • Gert van Weenen (Financieel Controller)
 • Kristien Lybeert (Teacher)
 • Ann Maricau (Dentist)
 • Hugo De Smet (Pensioen)
 • Viviane Steenacker
 • F. Talpe
 • Karolien Bergmans (Zelfstandig )
 • Yahel Perez (Libérale )
 • Heidrun Van Moeseke
 • Valérie de Hasque (Bediende)
 • Miek De smet (Onderwijzer)
 • Ellen Benaets (Psychologe)
 • Dennis Deridder (Transformatiecoach)
 • Jesse Versteghen (Bediende )
 • Sigrid Sypre (Natuurcoach)
 • Cyntia Sobrino
 • Steven Nijs (zelfstandig vertegenwoordiger)
 • Karin Begtas (Pharmacist)
 • Hilde bamps
 • Evelyne Bombaerts
 • Gave Gave
 • Els Tyssen (Leerkracht )
 • Gaëlle Szyffer (Retraitée de l\'enseignement supérieur )
 • Luc Staudt (Mediation)
 • Carine Caussin (Logopède )
 • Kathy Van der Heyden
 • Bart Couttenye
 • Nevzat Copur (Artiste peintre )
 • Kevin Eeraerts
 • Dirk Demuynck (Auditor)
 • Marlies Geypens (Zelfstandige )
 • philippe barremaecker (technieker)
 • Mien Jochems
 • Dirk Delange (Zelfstandige)
 • Fabienne Thiry (Employée )
 • Didier Cailliet
 • Sabine Gykiere (Gepensioneerde)
 • Freddy Thomas
 • christine Buys (huisarts)
 • Helena Lamberts
 • Maya Van Muylder
 • John Bijnens (Lesgever / Onderzoeker)
 • Sylvie Algoet (Self employed)
 • Leon Barbe (Student)
 • Davy Gilis (Bestuurder)
 • Roel De Leener (Bediende)
 • INGRID SCHURMANS (Retired)
 • Wim Rombaut (coach, trainer, spreker)
 • Yasmin Dendas (student)
 • Yvan Rombouts (Zelfstandig)
 • Kenny Loppez
 • Chloé Maréchal
 • Micheline Joskin (Infirmière )
 • Riet De Sadeleer (Ondernemer)
 • Suus Lenaerts (Bediende)
 • Patricia Duwyn
 • Marleen Vandenneucker (Vrouw)
 • luc lenaerts (manual health therapist)
 • Erwin Vanmol (Cartoonist)
 • Gert Paternoster
 • Anita Bultynck
 • Alain Depoorter
 • Sven Torfs (Bediende)
 • Peter Janssens
 • Günter Aerts
 • marion demanet (Nature Photographer & Soundhealer)
 • Sarah Adriaenssens
 • Givan Peeters (independent)
 • Siri Redant
 • Herman Stenuit
 • Martien Verhoye
 • Laurent Wolfs (gepensioneerd)
 • Liesbeth Bastiaensen
 • Filip Schaukens (Construction project leader)
 • Rense Woets (Zaakvoerder)
 • Kurt Heylen (Engineer)
 • Sylvia Hermans (Career Coach)
 • Zana Matic (Legal Counsel)
 • Ann Bossier (Bediende)
 • Steffi Pieters
 • Marleen Dols (baby and family therapist)
 • Régis DE LA HAYE (docent)
 • Frederique Groutars
 • Kristien Jongbloet (Werkzaam bij VNZ. Ziekteverzekering.)
 • Wim Van den Bergh (Ambtenaar )
 • Geert Ooms
 • Bob Frateur (Technisch )
 • Cedric Van Bockel (Freelance)
 • Ilona Elfers (Zelfstandig )
 • sanaa jamali
 • Tine Verfallie
 • Jeroen Arys (Arbeider )
 • Janna Vandecruys (Studieloopbaanbegeleider)
 • Peter Osselaer (Bediende)
 • Martine Wullaert (Bediende)
 • Serge Plume (Zaakvoerder)
 • Miranda Pauwels
 • Marc Waeyaert (gepensioneerde politie inspecteur)
 • Sofie De Langhe
 • Carmen Vandorpe (gezondheidstherapeute)
 • Vera Schouppe
 • Sabrina Vansteeger (Maatschappelijk Werk)
 • Stefanie Schaap (Nothanks)
 • Wim Herremans (Postbode)
 • Lynn Steelant (Gezondheidsbegeleider)
 • Pieter Vandermoere (Bestuurder)
 • Jan-Pieter Martens
 • Ingrid Eeckhout (bediende)
 • Didier De Cocker (Logistics)
 • KRISTOF Bollen
 • Fanina Peeters
 • anne-marie quartier
 • Barbara De Lange
 • Valerie Dubois (Bediende)
 • Camille Trinquet (Photographe)
 • Nele De Wilde (Bediende)
 • Ingrid Matthys
 • Michèle V
 • Vanpamel Tatiana
 • Carine Auwers
 • Anneleen Van Ingh
 • Herman Vanhove
 • john baeyens (Sales Director)
 • SabrIna Pirotte
 • Koen Hessels
 • ingrid keirens
 • Vera Bremmers (Stiftstraat 10)
 • Maarten Redant (Self employed)
 • Karel Hessels (Zelfstandige )
 • Zoé Wouters (Barge operator)
 • Koen Van Reeth
 • KarmaMarkt Descheemaecker (zaakvoerder)
 • Ghislaine Delahaye (retired)
 • Martine Smolders (Gepensioneerd)
 • Eefje Meynen (Coach )
 • Hilde Cambré (Gepensioneerd)
 • Laura Leën
 • Fabienne Maswiens (Dierenarts)
 • marie paule andries
 • Jef Helsen
 • Ingrid Van Boeckel
 • Martine De Vuyst (Diksmuide)
 • Christian Eggermont (pensioen)
 • Lieven De Pourcq (Bediende)
 • Agnes Geudens (Verzorgende)
 • Letizia Rorive (Personnel soignant )
 • Davy Dobbelaere (Aviation )
 • Guy Vanderschelden
 • Johan Couchez (Verpleegkundige )
 • Evi Carels
 • Chris Holvoet
 • Christel Peeters (Leerkracht luchaamsbewustzijn)
 • Olivier Morel (Independent)
 • Caroline Major (Bediende)
 • Stijn De Baets
 • Jeannette Vercaemer (Pension)
 • Jonas De Knock (Artist)
 • Dorota Wiechecka
 • Anne Mulliez-Renson (Enseignement )
 • Jozefien Lecluyse (independent)
 • Christiane Hanssens (Met pensioen )
 • Romy Dielens
 • Pamela Happe
 • Carine Lontin (Employé )
 • Ilse Messeyne (Maatsch. Ass.)
 • Mallorie Quintens
 • Claudia De Block
 • Sien Hollinck (shiatsubehandelaar-vroedvrouw)
 • Anne Barbier
 • van hove Marc
 • GEERT DUBOIS
 • Martine Hermans
 • Gaëlle Chapoix (Conseillère conjugale et familiale)
 • martine vanoverberghe (huisvrouw)
 • geert glowacki
 • Hendrik van Mol (civil servant)
 • Els Kemps (Bediende)
 • Mieke Vermeiren
 • Jens Lippens
 • Anny Schittecatte (gepensioneerd )
 • Guido Huysman (gepensioneerd )
 • Rogier de Fuijk (Engineer)
 • Jeremy Vervoort
 • Griet Roeykens (gepensioneerd)
 • Jessica Vervliet (Warehous Manager)
 • Jan Somers (Orthopaedic Surgeon)
 • Monica De herdt
 • Chantal Helenus
 • Roseline Serre (Sans)
 • Eric Syvertsen (pensioen)
 • Filip Declercq
 • Marianne Cramilion (enseignante retraitée)
 • Jean-Philippe Morimont (Entrepreneur )
 • Francoise van Merris
 • Grietje Vdkerckhove (Bediende)
 • Herlinde Bral (Vroedvrouw)
 • Jan Van der Heyden (leraar)
 • Philippe Tavernier (bestuurder)
 • Joachim De Clerck (Cook - Masseur)
 • Dominique Haenecour (Agent de voyage )
 • Inge Peeters (bediende)
 • solange vamecq
 • Wouter Devos
 • Annick Taets (Copywriter)
 • Joris Daems-Van Nieuwenhove (Arbeider )
 • Katrien Monballiu (sociaal werker)
 • Chantal Godron (Formatrice )
 • Kristin Monballiu (Met pensioen )
 • Muriel Bettoni (FONCTIONNAIRE)
 • Beatrijs Symoens (gepensioneerde leerkracht)
 • Ilse Leenaerts
 • Dominique Remi (Retraitée )
 • chris vos (gepensioneerd)
 • Myriam CANS (Formatrice )
 • Christiane Smeulders
 • Laurie Dufays (Indépendante )
 • Mine Stemkens
 • David Seynaeve
 • Annabelle Buekens
 • Marie-Ange Dejalle
 • Natalie Vandenbussche (psychotherapeut)
 • Séverine Berger (Indépendante )
 • Dominique Crahay (Infirmière )
 • Maggy Leenaerts
 • Guillaume Mathieu (sans )
 • Hugo Van Mieghem (Technicien)
 • Marnix Coenaerts (Consultant )
 • Charlotte De Mey (Zaakvoerder/coach)
 • Myrte \'t Jolle (bediende)
 • Jean-François Michiels (Enseignement )
 • Anja Pictoel (Bediende )
 • Ingrid Van Maldegem
 • Isabel Van Meirhaeghe (gelijkwaardigheid )
 • Geoffrey Saubain
 • Justin Couturon (Zaakvoerder)
 • Giuseppina Fragapane (employée)
 • Sonja Van Otten
 • thierry Vanneste (gestionaire)
 • Hilde van soom
 • Ingrid Van den Heuvel (Key account manager)
 • vien de waele (pharmacist)
 • Jan Braeken
 • Joris Van Peer (onderhoudsmedewerker)
 • Anka De laet (Bediende ikea)
 • Jessica Hilhorst
 • Estelle Breyne (Fonctionnaire )
 • Ertugrul Öztürk (Student)
 • Nadine Van Avondt
 • Melania Polexe
 • Dirk hermans (pensioen)
 • Meryem Hocalar (My own)
 • ISABELLE SAVOSTIN (Sans)
 • Meert Marc
 • Marco Lauwers (Moegetergd)
 • Daniel Russo (Agent de sécurité )
 • tim van der heyden (arbeider)
 • Olivier Becker (Employé ommercial)
 • Marleen Janssens (Arts)
 • Veronique Feyen
 • Julie Fevery (Zelfstandige )
 • geneviève gomez (-)
 • Bart Vanpachtenbeke
 • J.P. Ruijsbroek
 • Yves Arteel
 • Naima Eb
 • Bernadette Braham (Infirmière )
 • Ilka Nolens (Optometrist)
 • Walter De Backere (Pharmacy)
 • Anne Michiels (Leraar)
 • Capidis Hélène
 • Gilles verschooren (Arbeider)
 • Frédéric Caruso (Médecin)
 • Ronny De Marelle (bediende)
 • Anissa Fahlouchi (Ergotherapeute)
 • Willem Duyvejonck (Sales)
 • Xavier Peeters (Conseiller en prévention )
 • caroline Uyttendaele (Bediende )
 • Ronny Bovijn (Manager)
 • Yasmin Dewilde (Coach en ondernemer WeAreLions)
 • Hanne Decoker (Zelfstandige in de eerstelijns gezondheidszorg)
 • Heidi Merckx (Sales manager)
 • Debby Cattoor
 • Pharamond Baksteen (gepensioneerd zelfstandige)
 • Bernhard Pelzer (Criminologue )
 • Manon Hilhorst (Actrice )
 • Syrah Duwyn (Verkoper bij Deslegte)
 • Geert Van Meenen (Bediende)
 • Ursula Dekkers (Xx)
 • Marie-Pierre Staes
 • Murielle Sack (Psychologue )
 • Tony Raman (Farmer)
 • Meta De Weerdt
 • Peter Willaert
 • Carine Walravens
 • Isa Verstraete (Ambtenaar )
 • Patrick Peeters (Employé)
 • Elisa Peters (Visual artist)
 • Thierry Janssens
 • Aislinn Bonte (Zelfstandig verpleegkundige)
 • Stendert Rademakers (Docent)
 • Christel Van Steenbergen
 • Rodrigus christelle
 • Liesbeth Kindermans (Bediende)
 • Charlotte Heyman (Teacher)
 • Hilde Goormans (Sociaal werker)
 • Lien Rummens (psycholoog)
 • Karine Vanvooren (Leerkracht begeleider van rituelen)
 • Roger Willems (Transport)
 • Martina Hartmann (infirmière)
 • Vreni Becquaert
 • Karlien Kennis (Bediende)
 • Nicolas Pat (x)
 • Marie C (Grafisch Ontwerpster)
 • Wafae Kandouch (Mma)
 • Rudolf Engelen (Independent )
 • Nathalia HERNANDO PASCUAL (Infirmière )
 • Annick Gielen
 • Veerle Wouters
 • Linda Mys (Facilitator welzijn, bewustwording en transformatie)
 • Huriye Beklevic (Nurse)
 • INES khaldi (apotheker)
 • Wouter Stevens
 • Geert Wuyts (Coach )
 • Anke Herrmann (Shiatsu )
 • Michèle Cirnez (Sans)
 • Ann Socquet (Bediende)
 • Katie Cassiman (Administratief assistent )
 • Ilona Ruijsch (Retired )
 • Matthijs Bassleer
 • martina mory
 • Nicole Tonon (Retraitée )
 • Fabrice Geurts (Employé )
 • Annemieke De Ruyck
 • Sofie Hermans
 • Josiane Van Meerbeeck
 • Catherine Antoine (Infirmière)
 • Barbara Smet (Directrice OMG )
 • Bernadette Renders (Bediende)
 • Ludivine Jacquemin
 • yves Hermans (Enseignement)
 • Mia Arnauts (Enseignementt)
 • Albert Daniels (Retired)
 • Britt Eyskens (Nurse)
 • JANQUART CÉLINE
 • Lenny Duwyn (Productontwikkelaar)
 • Wouter Govaerts
 • Eva Puylaert (overheid)
 • Caroline Rollé
 • Erwin De Voecht (pensioen)
 • Marc Vanvelk (Gepensioneerd)
 • Nancy De Becker (Huisvrouw )
 • Joël Cloetens (Bediende)
 • Baudouin Serruys
 • Heidi Goossens (Equine Assisted Coach at CabaBLOOM)
 • Kelly De Saedeleer (Administratief medewerker )
 • Kristine De Leeuw (housemanager)
 • Els Wyndaele (Nurse)
 • johan van cauwenberg (arbeider)
 • Marie Christine Daniels (Gepensioneerde )
 • Sandrine Kerckhofs (Housewife)
 • Jean HUYNEN (retraté)
 • Frank Peeters (Docent op rust)
 • Dirk Pinxten (Bediende )
 • Ingrid Jochums
 • Nadine Souffriau (Begeleidster van personen met een handicap)
 • Fien Lammertyn (Independent )
 • Els De Geest
 • Martine Van der Veken (gepensioneerd)
 • Jan De Hertogh (Gepensioneerd)
 • Christel raats
 • Katrien Rosiers (Airline Representative )
 • Guy Willems
 • Adriaan Vermeulen
 • Freya Van den Bossche (trainer, supervisor psychotherapie)
 • Marc Elst (Manager)
 • Christine Rodenbach (Mantelzorger)
 • Ilse Blevi
 • Hannes Van Watermeulen (Kraanman )
 • Hilde Baksteen (PMA coach)
 • Bernadette Thiran (Responsable documentaire)
 • Matthieu De Beule (CEO)
 • Stéphane BRISSET
 • Jaak Janssens (Oncologist)
 • Sonia Willems
 • Peter Parthoens
 • Wouter TOP (bediende)
 • Michèle G.
 • Philippe Hector (Retraite)
 • Joke Van Immissen (Bediende )
 • Sofie Vervaecke (Vdab )
 • victor vanoverberghe (student)
 • Fons Habes (Sales Manager)
 • Jan van Malderen (Zaakvoerder)
 • Barbara Le hardy
 • Sylvia Spannenburg (Retired)
 • ineke De Decker (student)
 • Catherine Hubert (Sage-femme)
 • Jurgen Van nueten
 • martine De Meyere
 • Alexia Atid
 • Philemon Van der Elst (Buitengrondwettelijk Onbeschikbaar Gesteld)
 • Donna Dries
 • Serge Bonmariage (Consultant IT)
 • Karin Verheyen (psychologisch consulent)
 • Pak kei Fung (Makelaar)
 • Erika Fiermans (Huisvrouw )
 • Sarah Soete (Ergotherapeut )
 • Koen Ophalffens (Ingenieur)
 • Hilde Ke (BI director)
 • Adinda Claessen
 • Rebecca Vandy (Currently unemployed )
 • ANJA CARLIER (PMO/ OCM Consultant)
 • Hadewig Dierickx (bediende)
 • Oummia Arbaoui (Assistante sociale)
 • Martine Weymiens (Psychotherapeut)
 • hendrika de decker
 • Marie Petit (Medecin)
 • Nazan Ibis
 • Violette Van Belle (Mother)
 • Jef Cumps
 • Hans Laureyssen (Ayurveda consulent)
 • MJH Dijkema (Healer, caretaker, artist)
 • Chantal Depickere (Postbode op rust)
 • Laurence Vanthuyne (Opvoeder )
 • Olivier Vanhee
 • Margot Coetsier (Etudiante)
 • Stéphanie Vandenbussche-Denoël (freelance copywriter-vertaler)
 • Philippe Bonneels (Infirmière )
 • Magali Gilon
 • Françoise Lamblot (Retraitée de l\'enseignement )
 • Yulia Tanakova (houseewife)
 • stefan poth (geen )
 • Jolanda Vd sanden (Kapster)
 • Marc Maesen
 • DE KONINCK JOZEFA (BEDIENDE)
 • Evelien Verreu (Independent )
 • Evelyn Heytens
 • Godelieve Dierckx (Bediende op rust)
 • Anna Eysermans
 • Jeanne Horst (Coach-Councelor / Photgraher / Artist)
 • Selma Dronkers (Visual artist)
 • sonja corrijnen (ambtenaar)
 • Mélanie Rousseau (Mère au foyer )
 • Govanni Naessens (Zelfstandig)
 • Antony Milliau (Consultant )
 • Nele Meykens (Mama)
 • Christian Grenier (Fonctionnaire)
 • Damien BOUNAMEAUX (Cadre)
 • Alex Willems (Postbeamte)
 • Lieselot Schotte (bediende)
 • Olivier Vangoidtsenhoven (Indépendant )
 • Véronique Van Buynder (Zelfstandige )
 • Eveline Frisque (Fonctionnaire)
 • Sara Hoet (Employe)
 • Sarah De Bruyne (Nurse/ captain touristic guide)
 • Bart Thoen (Yes)
 • Kristel Siebens (Verpleegkundige )
 • Wilfried Op de Beeck (magazijnier)
 • Karine Everaerts (Huisvrouw)
 • Mast Diane
 • Stijn De boeck (Dienstverlening)
 • Ruth Michiels
 • JURGEN DE CLEENE
 • Vera Maes (Gepensioneerde )
 • Kris Olieslagers (Bediende )
 • Sarah Otzer
 • Ewoud Monbaliu (ondernemer)
 • Frédéric Thibaut (Représentant )
 • Benny Debusschere
 • Dieter Depraetere
 • Connie-Ivonne Vandenberghe (Medisch Secretaresse)
 • Diederd Verleyen
 • Anne Dumont
 • Annick Debruyne (zonder)
 • Marianne Stas (Zelfstandige)
 • Monique Schuite
 • Sophie Mahieu (Kiné , Ostéopathe )
 • ingrid vermeire
 • Natasja Peeters (Boekhoudster)
 • Lut Dhondt (logistiek)
 • Gerda Van Opstal
 • Françoise Père
 • Geert Simoens (Retired)
 • Margot De winter (Bediende )
 • Jan De winter (Bediende )
 • Bernadette Goethals
 • Bernard Michaux (Medecin )
 • Isabelle Bolle (Bediende)
 • Xavier Houben (Employé )
 • Nelly Chapelle (Thérapeute )
 • Christian Dujacquier
 • Loren Kruseman
 • Vanessa Heytens
 • chloé Legeay (boulangère artisanale)
 • Wendy Eyckerman
 • Hilde Joosen
 • Cindy Naudts (Administratief bediende)
 • Veronique Bohême (Kiné )
 • Sabine Amen (Attachée animatrice )
 • Tanja Meier
 • Annemie Van Son (Creatief begeleidster/opvoedster)
 • Marijn Declerck
 • Sabine Folie
 • Myriam Van der Burght (Bediende)
 • Eric Frappart (Antics dealer)
 • Gert Naessens (Bediende)
 • Josée Raeves
 • Katrijn Van Loo
 • Thomas Lecluyse (Front Office)
 • Patrick Geuens
 • Mireille Vantieghem
 • Ann Ilsbroukx
 • Clara Van bakel (Gepensioneerd)
 • Marijke Vancoille (Zelfstandig)
 • Margot De winter (Bediende )
 • Marie Jeanne Ameye
 • Luc Van den Broeck (Zelfstandige)
 • inge vanmaeckelberghe (arbeider)
 • Joanna Vanhasbroeck (Op rust)
 • Chiara Congedo
 • Herman Huyssen (Geen (meer))
 • Olivier Béroudiaux (Independent)
 • Sarah Konat (Software Development Engineer)
 • Karine Lottin (Enseignante à la retraite)
 • Elke Nelen
 • Serge Verbeeck (Ambtenaar )
 • Sarah Peeters (Consultant )
 • Sonja Rombouts (Zorgkundige, opvoeder)
 • Sigrid Janssens
 • Valérie Verdeyen
 • Michiel Luyten
 • Hans Van Brandt
 • Véronique Lucas
 • wouter Ryckeboer
 • brita stuyck (gepensioneerd)
 • Kenny Haesevoets
 • Catherine Nowé
 • Cé Bougui (Enseignante)
 • Patrick De Block (gepensioneerd/retired)
 • Mieke Bekaert (Maatschappelijk werk )
 • Didier Cranskens (ARTS)
 • petra ballet
 • Halima El-malki (Geen)
 • Ria Maes (Zelfstandige)
 • Edel Gallein
 • Nadia Meyers (Bediende)
 • Lino Pankert (Formateur)
 • Gert Janssens
 • Livinus Ogiers
 • Griet Clymans
 • Rik Luyens (Bediende)
 • Sabine Winters (Opvoedster )
 • Peggy Billen
 • Eric Veracx
 • Isabeau Piscador
 • Fabienne Roland (Indépendante )
 • Nathalie Heusquin (animatrice socioculturelle)
 • Pascal Léostic
 • leen Verbist
 • lucienne de knibber
 • Jose Vandenwijngaert
 • Kristof Druwel (Ambtenaar)
 • Jan Kusè (Retired)
 • pierre versteeg (gepensioneerd)
 • Veroniek Desaver
 • valérie Deherve (employé)
 • Ingrid Knapen (Kinesitherapeute)
 • Marleen Verhavert
 • paul de ganck (Bediende)
 • Silke Coppieters
 • Hugo van der Waal (Hr interim manager)
 • Frédéric Bruneel (Teammanager)
 • Guido Blockx
 • Tinne Milis (Zelfstandige )
 • jan Helderweert (heilpedagoog)
 • Filip Staes (Leraar)
 • Peter Stroef (Bediende)
 • Maia Van Landeghem (Non-verbaal psychotherapeut )
 • Ellen Clinckspoor (Verkoopster)
 • Inge Verjans (Zelfstandige )
 • Daniel Seghers (IT Consultant)
 • Rowald Hindriks (CEO)
 • Mia Tummers
 • Veerle Van Rie
 • Tim Michiels (Ambtenaar)
 • Catherine Stiz (Employée )
 • Jaël Devos (Boekhoudkundig bediende)
 • Karin Leysen (Onderwijzeres)
 • Katrien Van schuylenbergh (Illustrator)
 • Michel Asselmans (Music teacher )
 • Luc Verleysen (Ondernemer)
 • Luk Delboo (Bediende)
 • Hugo Beekmans
 • Maite Lasa
 • Sandra Van Laerebeke (Zelfstandige )
 • Hilde Van bruyssel
 • Jean-Luc Roux (Pensionné)
 • Patci Beukelaer (Ondernemer)
 • Lode Van de Velde (Directiesecretaris )
 • Evy Op de Beeck (Medisch secretaresse)
 • Johan Bronwasser (Ondernemer)
 • Cassandra Bond (Business owner)
 • Bart Dams (Bediende)
 • Pim Wiersinga (writer)
 • Ronny Van Driessche (Zaakvoerder )
 • Luk Van Malder (Bediende)
 • Glenn Huveneers
 • Daisy Roekens (Bediende)
 • Ingeborg Van Acker (Zelfstandige )
 • Mimi spierings
 • Nele Van Damme
 • Chantal Vanneste (Referentiepersoon demente/kinesitherapie )
 • Annelies Van Bellingen (Ergotherapeut)
 • Ilka Steurbaut (Coach, consultant )
 • Azizullah Hamdard (Arbeider )
 • Hilde Van Echelpoel
 • Tom Bervoets (Onderwijzer)
 • Derkatcheva Larissa
 • Joëlle Ricour
 • Eliane MAC LUCKIE (Retraitée)
 • Viviane Vertenten (Pensioen )
 • fabienne condemine
 • Mark Fosseprez (Bediende)
 • Bruno Lambert (Employé )
 • Chantal Dujardin (Gezondheidsbegeleider)
 • Serge Miesse (retraité)
 • Alena Cmarkova (Aife soignante)
 • Kurt Pieters
 • Valérie Lemaître (Artiste )
 • PATRICK VANDEKERCKHOVE (gepensioneerd)
 • Kurt Roegiers (Ingenieur)
 • Kurt Erlich
 • Marijke Misplon (Orthomoleculair therapeut KPNI)
 • Christel Meulebroeck (Independent )
 • Nicki Nunes Fernandes
 • Nathaly Schauwbroeck
 • Peter Van den Neucker (Fiscaal accountant)
 • Silvano Spiga
 • Pieter Van Cauwenberghe (IT Manager)
 • Ellen Heylen (leerkracht)
 • Kris PATTYN (Bediende)
 • Fabienne Morren (Sans)
 • Leen Wolfs (Apotheker)
 • Peter De Vriendt (Ingenieur )
 • marleen schuurmans (Psychotherapie )
 • Dorine Vermont (Verpleegkundige)
 • Ludwig Vernackt (Zelfstandige)
 • Paul DESCHRIJVER (Directeur)
 • Monika Laenen (Arbeider )
 • Laura Opsteyn
 • Tania Van Oerle
 • W.H.M. Geerts
 • Micheline Beaupain (Pensionnée )
 • Steven Van Gils (Unemployed )
 • Jean-François Delvaulx (Indépendant )
 • Gunther Sirjacobs
 • Jessica De Pauw
 • Joseph Fernande (Retraité )
 • Inge Snijkers (Zelfstandig uitbaatster brasserie)
 • Ariane Bollen
 • Sylvie Verleye
 • Gunther De Pauw (Zelfstandig )
 • Koen Van hamme (Independent ICT Consultant)
 • Swaels Annie (Pension )
 • Marie-Helene De Cock (gepensioneerd)
 • Toon Jagrrs
 • Sonja Damm (Financieel controller )
 • Patricia Roche (Huisvrouw)
 • Hans Wynants
 • Bram Verdonckt (Business owner)
 • Rita Vanhumskercken
 • Peter Van den Eynde (Bediende )
 • Anne-Marie malburny (educatrice)
 • Davy Lemmens
 • Anne De Vester
 • Anne Bourgeois (Architecte)
 • filip swaels (arbeider)
 • Nancy Verbinnen (Bediende)
 • Wolfgang Maris
 • Damien Sobry (Bediende)
 • Leo D\'haese (Bestuurder)
 • Lydie Vanrykel (Med. Lab. Technologe)
 • Marc Dedrij (Gepensioneerde )
 • Marleen Vanbrabant
 • Else Van Doorslaer (op pensioen)
 • Eric De Belder (Arbijder )
 • Virginie Bastin (Infirmière )
 • Katherina Swings (Zelfstandige)
 • Dorien Peeraer (Kinderbegeleider )
 • Hilde Goeman
 • KRISTINE DE ROUCK
 • Emmy Baetens
 • Peter Steylaerts (Ondernemer)
 • Martine Claessens
 • Nancy Van Damme (Bediende)
 • Yves Neels
 • Ciska De Smedt (Psycholoog)
 • Guy Billiard (Arbeider )
 • ingrid blommaert (levenscoach)
 • Annie haentjens (Energetisch therapeut)
 • Kathleen Desmedt (Gepensioneerde)
 • Lucas Bloemen
 • Marijke Van Aken (Impactgedreven ondernemer)
 • Joke Van de velde (Zorgkundige )
 • Rogier Bak (Analyst)
 • Ruth Coopman
 • Jos Wynants
 • Brigitte Coenen
 • Maskens Alain (Médecin)
 • Chantal le Fèbre
 • Diane Vanhaeren (Bediende)
 • Saskia Niessen (Psychiatrisch verpleegkundige)
 • Pascale Soby
 • Andrée Vandenborre (Dentiste)
 • Nadia Van Wiele (Zorgsector)
 • Sonia Van Campenhout (Leerkracht op rust)
 • Mimi Chebli (Chef-kok )
 • Mélanie Schippers (Aide soignante )
 • Annelies Declerck (Zelfstandige)
 • Idris Vossen
 • Karel Lavrysen (pensioen)
 • Nathalie Hanno
 • Stephanie Lagaese (Recovery from illness)
 • Mien Minnaar
 • Johan Van Eeckhout (Zelfstandige )
 • Jeroen Van Pottelberge (Bediende)
 • Annie Steyvers
 • Nele Van Eygen
 • Daria Couwelier
 • Gaby Raats
 • Jeannine Ooms (Bediende)
 • Kris Laenen (Retired)
 • cecilia van poyer (gepensioneerd)
 • Annick Danneels (nurse)
 • Ineke Stevens (Teacher)
 • Dirk Noël (Quality manager)
 • Peter Willekens (bediende)
 • Hanne De wilde
 • Nathalie Fransolet (Logopède)
 • Ilse De Jonghe (Bediende)
 • Aaltje Bakker (Social worker)
 • Tjerina Jellema (Bediende / Zelfstandige)
 • Helena Verboomen
 • Lisbeth Adams
 • Bart Bervoets (Arbeider)
 • Hai Ottenheim (Actor, writer, speaker)
 • Peter Claus (Zelfstandige)
 • Cliff Lemmens
 • Laetitia Dumont (Aide-familiale )
 • Brigitte Suijkerbuijk (Zelfstandige )
 • Nomi Heyman (Arbeider )
 • Brigitte de Fauconval (Pensionnee )
 • Eri Van Stappen (Leerkracht)
 • Elke Van Damme (Leerkracht secundair)
 • Graziella Grassia
 • Fanny Talbot
 • Van de Cappelle Elke (Zelfstandige )
 • Arthur Tourlousse
 • Simon Delahaye (Zelfstandige )
 • Pascal Verlinden (Artist)
 • Matthias Verschueren (arbeider)
 • Ann Robijn (Relatietherapeut)
 • Sandra Geerinck
 • Lieve Lemmelijn
 • Shanti vogelaere (independant)
 • Yannick Ramaekers (Zelfstandig )
 • Maureen Hausman (Indépendante)
 • Frans Bossenbroek
 • Sonja Laethem (Diensthoofd MZG)
 • Leen Demarre (Management )
 • Ann Van de Poel
 • Vantuykom Natascha (Zelfstandige)
 • Clio Moens (Verpleegkundige )
 • Wendy Van steerteghem
 • Marc Bailleul (Pensionné)
 • Jeanne Marie Cantineau
 • Kristel Van Nijlen
 • Victor Kleinberg
 • Viviane Vandewalle (Sans )
 • quentin de vos (profatleet)
 • Herwig Nollet (Sales Director)
 • Françoise Ferir (Kinésithérapeute )
 • Latif Qaushai
 • Lindsy Metten
 • Fanny Clarysse (Patissier)
 • Mariëlle Jansen (Psychologist)
 • Kurt Mariman (Elektricien)
 • anna bogdol
 • Gaston Simon (Retraité)
 • Saskia Grauls (Autisme consultant)
 • Sophie Becarren
 • Katrijn Beuselinck (Osteopaat )
 • Rydlakowski Nico
 • Joke D’Artois (Bringer of Light and Love)
 • kelly torsin
 • Josué Verbeke (Sportleerkracht)
 • Jeroen Faes
 • Karine Roofthooft
 • Suzanne Aerts
 • Kim Bergmans (Personal Coach/trainer )
 • Nathalie Bauwens (Verpleegkundige )
 • Linda Vleegen (Huismaneger)
 • Cendrine Ravez (Éducatrice spécialisée )
 • Annik Rymen (Bediende)
 • Marina Kuypers (arts)
 • Diny Michilsens
 • Stephanie Vercauteren
 • Marc Deckers (Docent)
 • Greet Raats (Bakker)
 • Ilse Cuvelier
 • Chantal de Coppin
 • Jozef Gorissen
 • Mathijs Derycke (Begeleider - coach)
 • Ann Verschueren (B&B)
 • christel peeters (leerkracht lichaamsbewustzijn)
 • Sanne Maesen (Leerkracht)
 • Sibylle du Bois (Architecte)
 • Kim G
 • Lieve Verswijvel (Leerkracht )
 • Gisèle Lamont (Bezorgde ouder)
 • Marleen Wils (Geen)
 • Marc Pede (Fonctionnaire)
 • riet trippas
 • Betty Binon (Fonctionnaire)
 • Fabio Congedo (Arbeider)
 • Snoeck Willy (gepensioneerd bedrijfsleider)
 • Mario Denoyette (Voedingsconsulent)
 • Sally Haddar Vandeputte (Administration)
 • Wim Janssens (Bediende )
 • Philippe Gouwy (Kunstenaar )
 • Hilde Eggermont (Psychotherapeut)
 • Ronny Boussu (Admin)
 • Gunther Smits (Arbeider)
 • Katelijne Van de Cauter (Bediende)
 • Henk Verschuren (pensioen)
 • Lili Hulstaert
 • Saenen Hilde (Kinesitherapeute )
 • Nadia Lauryssen (Office manager)
 • Martin Gabriele
 • Claude Jadot (retraite)
 • Mireille Libert (retraite)
 • carl compernolle (independent)
 • Christoph Ravyst (Ambtenaar)
 • Geert Fierens (Verteller)
 • Arthur Clous (levensgenieter)
 • Christian THOMAS
 • Paul Peeters
 • Raf Raemaekers
 • Jonathan Van elverdinghe (Zorgkundige )
 • Koenraad De Troeyer (Dr)
 • Haest Jacqueline
 • Alex Jones (Evangelist)
 • Pascal Denooz (denooz.vendoudonne@gmail.com)
 • gisela birkner (pensionnée)
 • Nicolas Smits
 • Pierre Jadot (vidéaste)
 • Katrien Peeters
 • De Wandel Veronique
 • Edd Verschueren (Projectmedewerker milieu )
 • Wendy Van Langenhove (Bediende)
 • Carine Vlaminck (Tour director)
 • Lina Failla
 • Nathalie Van Hoorde (Leerkracht )
 • Lesley Jochems (Self employed coach)
 • Christine Engels
 • Wendy De Cuyper
 • Isabelle Christiaens (Mère au foyer )
 • Kathleen Hellinx
 • Maarten Lootens (Leerkracht)
 • Katrien Vandecasteele (Representative)
 • Jennifer Mortell
 • Vanessa Thys
 • Sonja Blevi (educatief medewerker)
 • Ilse Pasmans (musican and teacher)
 • Dirk Jacobs
 • Noëlla Roosens (Leerkracht met pensioen)
 • Geoffrey Callebaut
 • Leen Ide
 • Greet De Voeght
 • Gustaaf Van opstal
 • (anouk) johanna brokx (actief beeldende therapeute)
 • Frederik Schepens
 • Gabriel Braeckman (Retired)
 • Lucie Van der Borght (Gepensioneerde postbode )
 • Nadine Garant (Retraitée)
 • Nancy Best
 • Erik Peeters (horeca)
 • Anthony De Vos (Geoloog)
 • Lucienne Linseele (///)
 • Chloe Theuns (Leerkracht )
 • Sofie Surdiacourt
 • Annelies De Brabandere (jurist)
 • Peggy Lissens (Zelfstandig )
 • Dekeyser Kriesja
 • Lucie Soete (retraitée)
 • Marijke Reynaert (Retired)
 • michel goossens (retraité)
 • Maureen Thienpont
 • Ingrid Van Droogenbroeck
 • Marleen Vermeulen
 • Nadia Claesen
 • Debbie Van der Mercken (Zelfstandige)
 • David Baert
 • nathalie janssen (Politie)
 • Elke Van Zaelen (Independent )
 • Joost Prové
 • Marc Wouters
 • Sofie De pooter
 • Marleentje De Roovere
 • KATIE VAN DE VIJVER (Soul\'s Calling Coach)
 • Zita Ysewijn
 • Serge Krainz (Zelfstandige)
 • Bart Dierick (Indépendant )
 • Stéphan Vanrykel (Employé)
 • Dave Lannoye (IT Developer)
 • Gert Vlaemynck (Senior purcher)
 • Mieke De paepe
 • Sarah De Lannoy
 • Suraj De Vocht
 • Hilde Damen
 • Anja Cleenewerck
 • Maryse Kuypers (independent-photograph)
 • Etienne Opsteyn (Bediende)
 • Karen De Neef
 • Ron de Wilde (Fiscaal dienstverlener)
 • Françoise Bonne
 • Dirk De Witte (Bediende )
 • Myriam Lefèvere (Heftruckchauffeur )
 • Ingeborg Leën (Teacher)
 • Hendrik Ranson (Schilder)
 • Sebastian Deceuninck
 • gerda reijnders
 • Claire Bauwens (Bediende)
 • glenn hoornaert
 • Fabienne De Jaegher
 • Myriam De Bondt
 • Jean Vercruysse (Business consultant )
 • nadia de rauw
 • Valerie Vancamp (medisch manager)
 • Eddy Delcour (Oostende )
 • Julien VERHEYEN (-)
 • Wim Meynckens (Analog IC Design Engineer)
 • Tim Marsoul (Shift Leader)
 • Elisabeth Eve raert (Getired kinesitherapeut )
 • Hilde Van den Broeck (Administratief Bediende)
 • Harald Berge (Vétérinaire)
 • Sophie Lersch (Bediende)
 • Lucia Van den Bossche (Gepensioneerd)
 • Pascale Van houte (Bediende )
 • Olivier Hennes
 • karel Schoonbaert (self employed)
 • Naomi Shillam (Werkloos)
 • Thieu Berkers
 • Kris Van Kerckhoven
 • Steven Van Onckelen (Bediende )
 • Patrick Gyde
 • Jean-Marie Van der Linden (Tandarts)
 • Pierre Steels (retraité)
 • Brigitte Branteghem (Invalide )
 • David Prins
 • Dirk Verslype (Arbeider)
 • Jennifer ARIEN (financial agent)
 • Wilfried Coppens (gepensioneerd)
 • Khalil Honsali (informatique )
 • Koen Van Nuffelen (Ondernemer - ICT en Horeca)
 • Leonard van de Geer (Osteopaat)
 • Petra Cops
 • Gino Destoop (Jigger-operator )
 • Dana Van den Broek
 • Luc vervecken
 • Steven Van Meensel
 • Eric AGNEESSENS (Retraité)
 • Patricia Goemaere
 • Peter Geltmeyer
 • Karin Van Peer
 • Annick Van migem (Healer)
 • Claude HERIN (Retired)
 • jan coppens (op rust)
 • Dette Jansseune
 • Lizelot de Stigter (Teacher Moving into Unity)
 • Kil De Wever (Servant)
 • Diane Vandevenne (Psychotherapist)
 • Jozef Gommers
 • Peggy Hamaekers
 • Katrien Greunlinx (Huis van het Kind)
 • Valeska Kleinekorte
 • Nancy David (Zorgsector )
 • Paul Dierckx
 • Eva Roela d
 • Ravi Wong (Uitvinder)
 • Nadia Kerstens
 • David De Wandel
 • Marie-France JACQUEMIN (employée )
 • Yasmina Fadli (Ondernemer)
 • Lies Vanacker (Zelfstandige)
 • Marie-Luce Scieur
 • Marie Lemineur (Employé )
 • Nadia Schuermans
 • Leen Mattheus
 • Dina Galle (Gepensioneerd)
 • Karin Porteman (Employé)
 • Aileen Larno (Consultant)
 • Pieter THOOFT (Technicus)
 • Liesbeth Renders (Zelfstandig )
 • Fanny langhendries
 • Valerie Vercruysse (Verpleegkundige )
 • Britta Dubois (Bediende)
 • Nico Keeman
 • Adi Verbist (gepensioneerd)
 • Claire Banziger (Self employed)
 • Jona den Aantrekker
 • Sam Bulik (Bulik 2.0)
 • Sofie Vandenbriele (Bulik 2.0)
 • Erik Vermeersch
 • Pieter Verbrugghe (Verpleegkundige)
 • PATRICK Mas (Pensionné )
 • Ann Desair (Directeur Basisschool)
 • Bart Van Bos (Freelancer)
 • Gaël Vincent
 • John Tuinman (Pension)
 • Kristin Dendale (Verpleegkundige)
 • Mirèse Wouters (Secretariaat polikliniek)
 • Anne Vanraes (Bediende )
 • Annick Van de Velde (Ambtenaar )
 • Bonnie Schraeyen (Verpleegkundige )
 • Gert Roothans (Zelfstandig IT consultant)
 • Griet Molenberghs (verpleegkundige)
 • Giselinde Veger (Host)
 • Annette Vandenberg (X)
 • Carine D’Or (Employee)
 • Ann Lambrechts
 • Victoria Chapelle (Gepensioneerd )
 • Kristien Van den Wouwer (zelfstandige)
 • Helene Erauw (Self employed)
 • Rony Asselbergh
 • Annelies MOONS (ARTS)
 • Inez Vinck (Zelfstandig kapster)
 • Kenny Clarys (Muzikant)
 • Brigitte Tuts
 • Marleen Van Gastel
 • Karin De Groof
 • Peter Van Wiele (Senior Projectleider Bouw)
 • Chris De Backer (Arbeider)
 • Erna De Ron
 • Krista Picard (Bediende)
 • Marie-Germaine Ries
 • Norbert Gabriel (pension)
 • Sandra Vanderheyden
 • Regine Dekerf
 • Martine Vande velde
 • Marina Vandenbussche
 • Gerda Mertens
 • Claudia Ucros (Psychologue)
 • frederic Mathoul (Employe)
 • Dorien Desair
 • Ilse Vangeel (Bediende)
 • Valerie Degryse
 • Guy Meesschaert (Bediende)
 • Melissa Saenen (Kleuterjuf )
 • Bruno Demeyere
 • Bart Adriaenssens (Bediende)
 • Ruby Rose
 • Katrin Bergen (Bediende)
 • Filip Peeters (Ingenieur)
 • belle Bral (leerkracht levenskunst)
 • Willy Dams
 • Christophe Carette
 • Ann De Keersgieter
 • Amina Hazzami (Well-being consultant)
 • Peter Schmidt (Circus Artist )
 • Sylvie Demey (Verpleegkundige)
 • Vincent DELESTREE (consultant)
 • Erik Van Eetvelde
 • Timmerman Kristien (leerkracht)
 • Kaat De Cock (Muzikante)
 • Ellen Meganck
 • Wesley Verschueren
 • Charlotte Callens
 • François Ghislain
 • Anne VAN MIEGROET (enseignante)
 • Godelieve De Smedt
 • Hilde Cartreul
 • Alec Schellen
 • Marleen Vanhoutte (gepensioneerd)
 • Maja Werquin (Kinesitherapeute, osteopate)
 • Maureen Van Damme (Bediende zorgsector)
 • Gwendolyn Buyl (Buschauffeur)
 • Joël Himeleers (Bediende)
 • Nico Rooms
 • Bert Dierickx (Zaakvoerder ecologisch bouwbedrijf )
 • Sophie Haan
 • Noömi Derkinderen (Leerkracht)
 • Stef Peeters
 • Monique VERWILST (Gepensioneerd)
 • Geert Rondou
 • Hans Maes (Bediende)
 • Ivan Pollet
 • Rhea Lizen
 • Corinne Lavalle (Enseignante)
 • Smits Marc
 • Greg Vaknar
 • Nele Gabriëls (IT specialist )
 • Joeri Vermeulen (Zelfstandig )
 • Tahnée Waelkens
 • Karoline Hernandez (verpleegkundige)
 • Tamara Dehasque
 • Marion Vuijk (Midwife)
 • Louise Lauricella (Éducatrice )
 • Koen Alen
 • Bart Thijs
 • Michel Lamotte (Pensionné)
 • Thérèse VERBAEYS (Pensionnée )
 • Caroline Goethals (gepensioneerd)
 • Steven Pauwels (Rkvl)
 • Dirk Van Passel (Postman)
 • Kaat Leytens (Bediende )
 • Lief Van Rooy (Gepensioneerde )
 • Peter Vermeylen (Ambtenaar)
 • Peter De Vos (Leraar)
 • Pascal Clarinval (Indépendant)
 • Bert Bosman (Consultant)
 • Elke Corens (Bediende)
 • Caroline De laere
 • Marie-Rose Corswarem (Gepensioneerd )
 • Debbie Jessy Romy Van Wonterghem
 • Greet De Wolf
 • Jona Michiels (Werfleider )
 • Hannes Decadt
 • Sarah Wijns (Psycho-sociaal begeleidster)
 • Geert Belmans
 • Hans Claesen
 • Joyce Mathis (Leerkracht )
 • Nee Sertyn (Lijnpiloot)
 • Maureen DETAVERNIER (Product coördinator )
 • Bert Torfs
 • Dorien Nees (dierenarts)
 • jean michel renaudin (photographe)
 • Gijs Possel (Photographer)
 • Marita De Doncker
 • Marijn Callens (Zelfstandige )
 • Charlotte Vandeweghe (Zelfstandig )
 • Evi De Ridder (Bediende)
 • Ronny Van Hee (gepensioneerd )
 • Dominique Vonck
 • Natasja Feela (Bediende)
 • Neslihan Kumas
 • Nathalie Schokkelé (Puchaser)
 • Tania Derboven
 • Christel Janssens (Therapeut)
 • Peter Vercauteren (Docent)
 • Patricia Lessire
 • Mark Kums
 • Chirine Gerits
 • Luc Slegers (Opvoeder)
 • Leen de Nijs (Leerkracht)
 • Jozef Simons
 • Veerle DS (bediende)
 • Stefaan Vermeulen (Ondernemer)
 • Leen Boden (Zelfstandig vertaler)
 • Nin Van Goidsenhoven
 • Liliane Bax
 • Nathalie Steinmetz (Music school director)
 • Pushpa D
 • Fred Parm
 • Viviane Roelandts
 • Angelika Kolodziejska (Student)
 • Sander De beuckelaer (Machine operator)
 • Nicolay Patrick (Gepensioneerd )
 • Pascale Geleyn
 • Stefaan Clerinx (Gepensioneerd)
 • Jerome Melville (Jeromemelville999@gmail.com)
 • Yves Janssens (technisch bediende)
 • Marleen Wynants (Bediende )
 • Cathy Rammeloo (Bediende)
 • KARA BOSMAN (Ondernemer)
 • Ann Crul
 • Benoît Jacquemin
 • Anita Peeleman (Invalide )
 • Dolf van Wijk
 • Karine Bauwens
 • Carine Bourgeois
 • Greta Vervisch
 • Emmanuel Herbin
 • Martine Tordeurs (Retraitée )
 • Geert Coninx (Boswachter )
 • Anthony qvick
 • Karine Ruysen (Leerkracht )
 • Johan Peeters (Bediende)
 • verhoest Saartje (Opvoedster)
 • Wim Doms (PR & Communicatie)
 • Marion Hemberg (Vendeuse)
 • David DeMeyer (Indépendant)
 • Johan Rits (bediende)
 • Romina Adriaens (Verantwoordelijke)
 • conny ameel (zelfstandige)
 • Peter Herreman (Ambtenaar)
 • Vanessa Lambert
 • Jan Lombaerts (Arbeider)
 • Fabiola De Villaer (Gepensionneerd)
 • CHANTAL VAN DEN BORNE (Pensionée)
 • Marielle Ducomble (Employée)
 • Karim Tahir (Chauffeur )
 • Martijn Wouters (Inspecteur van Politie)
 • Frenk Van Linden (Ondernemer )
 • Jocelyne Léonard (Vendeur )
 • Dieter Priels
 • Eddy Laermans (Zelfstandig bakker)
 • Ilona Zsadanyi
 • Geert Desmet
 • Saar Suffys (Trancher/musician)
 • Tony Van den Bulcke (bediende)
 • Patricia Van Goidsenhoven (Bediende)
 • Eva Dubrulle (Healer)
 • Lizzy Braem (Kinderverzorgster)
 • Elvy Metten
 • Mitch Coene (Student)
 • Yves Vandenabeele (Zelfstandig )
 • Greet De Smet (Pensioen)
 • Liesbeth Delmarcel (Therapeut & coach, communicatiemedewerker)
 • Lieve Verdonck (verpleegkundige)
 • Jannick Achten (Treinbegeleider)
 • Debby Van beem
 • Natalie Wens
 • Phaedra Van Vaerenbergh (Management Assistant)
 • Christophe Janssens
 • Emmy Deraedt
 • Thomas Galle (Chauffeur )
 • Lili Bogaerts
 • Linda Springael
 • Kamel Bindra
 • Sandra Colazzo (mens)
 • Van Overstraeten Miguel (Opvoeder )
 • Linda Turli
 • Riet Smits
 • Chris De Munter (Gepensioneerd )
 • Ann Lens
 • Ann Ignoul
 • Olivier Boutet (Assistant social )
 • Anne claire Thibault (Assistante sociale )
 • Steven Vervaecke (Sys Admin)
 • Vanderveken Marc (Sales Manager)
 • Bianca Bril (Massagetherapeute)
 • Antonietta Lauticella (Enseignante)
 • Alexander Eyckmans (ICT engineer )
 • Veerle Ameloot
 • Lucrece Neerinck (Pensioen)
 • Danielle Goossens (Coach)
 • Tania DE SWAEF (therapist)
 • Yasmine Barbé
 • Andy Castelein (Technieker)
 • Cary Bogaerts (Pensioen)
 • Hilde De Ceuster (Teacher )
 • martine berlanger
 • Richard Roels (Analyst)
 • Carmen van Pul
 • Isabelle Demolder
 • Bea Van pamel
 • Ilse Maes
 • Siska Boute (Orthodontiste)
 • Ludo Bozikovic (Bediende)
 • Pascal GERMY (Enseignant)
 • Bruno Vandewalle
 • Tom Suetens (Yes)
 • Sandra Van Cantfort (Osteopaat )
 • Fernand Verschaeve
 • Karina Verbist (Bediende)
 • Bianca Van den Branden (Self employed)
 • Martine Bal
 • Charlotte Hoschet (Zelfstandige)
 • Stefaan Caenepeel
 • Ciel Verbruggen
 • Anne-Marie Stokart (pensionnée)
 • Deraes Lydia
 • Augusta Dierckx
 • Katrien Zizek (Independent )
 • Sandra Hubeau (Indépendante)
 • Dirk Van de Heyning
 • Wappie Wappie (Complotdenker)
 • Marc Boels (Gepensioneerde )
 • Hilde Kina (Kleuterleidster)
 • Karinne vorsselmans
 • Rosita Vereecken
 • Nicole Lambrechts (Zorg)
 • Mieke de Brabander
 • Denise Van Giel
 • Tom Van Winckel
 • Tris Gilis
 • Rita LAPERS
 • Alain DUFAYS (Fonctionnaire)
 • Ilse Van Vaerenewyck
 • Patrick Casteels (Independent )
 • Charis Sergyssels (Bediende )
 • Nicolas Sioen (Zelfstandige Ondernemer)
 • Gitte Vervloet
 • agnes klaassen (docent)
 • Ivo Wijnans (Yoga teacher)
 • Carla Claes (Huisvrouw)
 • Chris Stevens (Gepensioneerd)
 • Kathy Linde
 • Wendy Van Loco
 • David Vanistendael
 • Michel Beaucourt (Zelfstandige)
 • Andrea Heitkamp
 • Joop Pijpers
 • Greet Vandenbergen (Pensioen )
 • Jos Motmans (Ondernemer)
 • Vic Lamboo (yes)
 • Renée Dejonghe (Student)
 • Johan De Beule
 • Janine Buermans (Onderwijs)
 • Ludo Adriaens
 • Pierre De Laet (Gepensioneerd)
 • Marina Wery (Huisvrouw )
 • Dave Dillen (///)
 • Monique De Borre
 • Nelly D\'oliveira
 • Jos De Wit (out of professional work)
 • Luc Joosten (Gepensioneerd)
 • Chris De Houwer (zelfstandig ondernemer)
 • Anna Drenth
 • Roselien De Smaele
 • Elke Lambrechts (Wedding Planner)
 • Mireille Schoensetters (-)
 • Timothy De Clercq (Ict)
 • Roger Verwaelen (Dakwerker)
 • ludovica Drutys (Pensioen)
 • Griet Van der Herten
 • Eva Vanderwallen (Zelfstandige onderneemster)
 • Ingeborg Allewaert (Zorgkundige )
 • Paul Neefs (Criminoloog)
 • Antoon Janssens (Business Intelligence)
 • GHISLAINE Cox
 • Ruth Verhelst (muzikant)
 • Sören Maenhout (Bediende)
 • Rozemarijn Scheepers (Bediende)
 • hilde verhaert (gepensioneerd)
 • Sandy Messiaen (Arbeider)
 • Catherine Thomas
 • Stef Everts
 • Gregory Van Gansen
 • Eric Steylaerts (self employed)
 • Veerle Cuypers (Administration)
 • Ria Roevens (Gepensioneerd.)
 • Karin Cosemans
 • Rita Vanwalle (gepensioneerd onderwijs, wetensch onderz)
 • Sofie Couwenberg
 • Samuël De Meester
 • Ann V (Verpleegkundige )
 • Sabrina Delmotte
 • Wendy Janssens
 • Ann Cailliau (bediende)
 • Michael Dumont (Militair)
 • Eric Huysmans (Teacher)
 • Brecht Van den Braembussche (Chef catering )
 • Ludovic F G MAHIEU (Ingénieur)
 • Frans De Brabander (Zelfstandig )
 • Kevin Haagdoren
 • Annick Dubois
 • Jeanine Van herck (Gepensioneerd )
 • Lieven Van Linden
 • Danielle Deferm (Full)
 • Eduard Van Tendeloo
 • Marijke Salden (bediende )
 • cateline hendrickx (gepensioneerd)
 • Kathleen Van Oppens (Gezinsbegeleider)
 • Nicole Van Regenmortel (Onderwijzeres met pensioen )
 • dirk steenhout (boekhouder)
 • Manuela Verbist
 • DIRK GT VERMEERSCH
 • boonen boonen (bediende)
 • Ivan Dejagere
 • Paulo Cebola Santos Pereira (Bedrijfsleider )
 • Youmni Herten (Student)
 • Chantal Van Autreve (Werkloos)
 • Iyâd Malha (Student)
 • Lowie Mertens
 • Kirsten Buytaert
 • Jean Deboo (gepensioneerd)
 • Els Bisschops (gepensioneerd)
 • Carla Claes (Huisvrouw)
 • leo wellens
 • Kathleen Van der Schraelen (Admin)
 • severine bois (enseignement )
 • Leon Scheepers (General practitioner with additional qualification in homeopathy )
 • Isabelle Couturier (Sans)
 • ilse Verleyen (invalide)
 • Maarten D\'hondt
 • Mieke Vlaminck (Medisch secretariaat)
 • Peter Maesen
 • Marleen Hendrikx (Begeleidster van personen met een psychische kwetsbaarheid)
 • Lin Versonnen
 • Jonathan Clerckx (Bediende )
 • Eric Henderickx (danser - muzikant)
 • Karen Henderickx
 • Karin Schoorl (Nvt)
 • Maria Suy
 • Jochen Wydhooge (Zelfstandig)
 • Fiebeke Depoorter (Student)
 • Dirk Vandevyver (Zelfstandig )
 • Hilde Liekens (Gepensioneerde )
 • Marijke Vandenbroeck (Zorgkundige)
 • Elias De Corte (Receptionist)
 • Leen De Schoesitter (Coach Welzijn & Bewustzijnsverruiming)
 • Marianne Boelhouwer
 • Michel Pollet (Havenarbeider)
 • dirk cousin (kantoorhouder)
 • Regina Verbeeren
 • Sandie Diels (Bediende)
 • Jorike Siemerink (Moeder, harde werker en vooral levensgenieter )
 • Christine Huybrechts (independent)
 • Marie Lefevere (employée)
 • Xavier De Schietere (employé)
 • Maria Auga Stolp (Pensioner)
 • Véronique Lefevere (employée)
 • Anita Cuypers
 • Franky Van Assche (Arbeider)
 • carla vanparys
 • Anne Kaisin (Employée )
 • Claude Weber (Pensionné )
 • Flyn Wynen
 • GIUSEPPE Fasano (Arbeider )
 • marc lachapelle (vendeur matériaux construction)
 • mieke du meunier (gepensioneerd)
 • Stefan Verhulst (IT consultant)
 • Kurt Braeckman (bediende)
 • Liesbeth Bouckaert (burn-out coach)
 • Yvon Pruim
 • Regine d\'Oultremont
 • Edwin Westgeest
 • natascha smet (werkzoekende)
 • anja coenen (Verpleegkundige )
 • Marleen Mys
 • Pascale Vandaele
 • Jelle Vervloessem
 • Bart Eelen
 • rosette verstrynge
 • Elisabeth Francet (Bibliotheek)
 • Natalie D. (Indépendante )
 • Larissa De Backer (secrétaire)
 • Wende op \'t Rooodt (Ambtenaar)
 • Valkeners Frederik (Sales advisor)
 • Jean Bauweraerts (Retired)
 • Christine Renier (Étudiante art plastique )
 • Gisella Van kerckhoven (Zelfstandige)
 • Jenna Vromant (Hulpverlener CAW)
 • Laurens Strobbe
 • Annelore Maes (zelfstandige)
 • Kathleen Serroyen
 • Katia Du Paix
 • Isabelle Peters (Herbal medecine)
 • Kris De Rouck
 • Jonas Eelbode (Osteopaat)
 • Lucienne De Melis (Retraitée )
 • Sofie Luyckx
 • Myriame Dolders (gepensioneerd)
 • HELENE VERHENNEMAN (gepensionneerd)
 • Peter van Overbeek
 • Eddy Berger (Elektromekanieker)
 • Gregory Belva (Informaticien)
 • marion feledziak (enseignante en Haute Ecole)
 • PALUCH KRZYSZTOF
 • Myriam de Bernard
 • Maité Vermeiren (Student)
 • Victor Vandenbroeck
 • Van Looy Delilah (Huisvrouw)
 • Annick Detollenaere (retraitée)
 • Sonja Knaepkens
 • Viviane De Wever
 • Koen S. (socioloog en schrijver / pianist / reikiheler)
 • Karen Karen
 • Kristine Muysers
 • Paolo Guerra
 • Guido Van ongevalle
 • francis desmet (test)
 • Sofie Gevers (Bediende)
 • Pierre Lievens (Employé)
 • Veerle Bäumer (Zelfstandige )
 • Pascal Schneider (Architect)
 • Marie-Christine PIRE (Infirmière pédiatrique)
 • corrie klok (ziekenverzorgende)
 • Marc Dumont (Retraité)
 • Danny Timmermans (Artiest)
 • Carine HUSQUIN
 • Nikki Hartmans
 • Marie Van Cauter (Jurist)
 • Jean BENOIT (Illustrateur / Kiné)
 • Agnès Kirsch (Kinésithérapeute)
 • saskia swimberghe
 • piet swimberghe
 • Angèle Boddaert
 • Roger BOURGEOIS (Comptable)
 • Silvie Van Der Donckt (Zelfstandig boetiek uitbaatster)
 • Lander Coenen (Horeca)
 • Gilberte Gilberte
 • tanya vandenbroeck
 • Christel Waterschoot (Woonassistente)
 • Kim Janssens
 • Marc Stael (Boekhouder)
 • Paul Janssens (Bediende volcontinue shiftarbeider)
 • Claudia Heine
 • Nadège Lemaire
 • myra Coenen
 • Dominique Cavillot (Retraité )
 • Katia Van Bel (Business Owner)
 • Diane Mintjens (gepensioneerde vrouw zelfstandig kapper)
 • Frédérique Heremans
 • Martin Brochier (Zaakvoerder)
 • Dirk Arrazola de Onate
 • Isabelle Colon
 • Anne-Marie Cope
 • Bene Dedecker (Administratif)
 • Steph Toutcourt
 • Anne MONTFORT (Dentiste)
 • Mady Fabri
 • Marleen Marchal
 • Gaetana Vastamente (psychothérapeute)
 • Tamara Goossens
 • Danny Lambert
 • Ankica Selak
 • Pascale Dhave
 • Bart Brusseleers (Independent )
 • Tine Turtsanszki (Bediende in de zorgsector/sociale sector )
 • Ilse Hellemans (Invalide)
 • Gisèle Baetens
 • Géraldine Mortier
 • Josine Straathof (Stagehand)
 • Vincent Vergracht (Onderwijs)
 • Unna Huijsman (permacultuur )
 • Jan Fransen (Front of House )
 • Helena Smet
 • Maëlle Pouppez (Zelfstandige )
 • Vincent Verdier (Etudiant)
 • Wendy Sinnesael
 • Geert Hellinckx (SHE Manager)
 • Caroline Verdier (Medecin)
 • Virginie Lobet (Coach)
 • Vanessa Ronquetti
 • Nicole Maes
 • Bart Van Giel (Employed)
 • Francis Deforge (Retraité )
 • Eliana Rodrigues (Employée )
 • Anke Vielfont (Artist)
 • Anne Evrard
 • Nele Van haegenberg
 • Dominique Lefevre (Retail)
 • Anne Vander Ghinst (Animatrice)
 • Matthias Stoorvogel (Bediende)
 • Rose Halleux (Pensionnée)
 • Aurore Drion
 • Odette Knapen (Medisch secretaresse)
 • Vanessa Vereecken
 • Sonny Lapeire
 • Valerie Houyoux (Fonctionnaire juriste)
 • Ilke Aerts (Gepassioneerd verbinder)
 • Christel Lemmens
 • Sigrid Decroos (Bediende)
 • Laurence Sauvage
 • Swls Swales (None)
 • Christine Standaert (Havenarbeider)
 • Ilse Lemmens (Bediende )
 • Stephane Demol (Bediende)
 • Robert T. (Pensionné )
 • Familie Van der Meirsch
 • Marie Dominicy (Historienne de l\'art)
 • Mélanie Louche (Employée administrative )
 • Alexander Vandenberghe
 • Joris Van Oekelen (Gepensioneerd)
 • Wendy Bruyneel
 • Jean-Marc Wauman (Charpentier)
 • Diane Edelynck (psychotherapeut)
 • Michel Lemoine (Pensionné)
 • Johan Declerck
 • Tamara De Prest (Artist)
 • Ilse De Greve (Verpleegkundige )
 • Benoit Vercruysse (Ouvrier )
 • Stef Van Oppens (Ambtenaar)
 • Robert Ivens (Pensioen )
 • Carine Van den Stock
 • Dirk De Lange (Zelfstandige)
 • Nicole Smeyers (Gepensioneerde)
 • Dirk De Muynck (Gepensioneerde)
 • Evelyne Rutali (Aide familiale )
 • Lies(elot) Franckaert
 • Martine Tresinie
 • Karen Dekort
 • Perry Vercammen
 • Eric Van Essche (Indépendant)
 • Viviane Meeze (Pensionnée )
 • Marie Vantuycom (Retraitée )
 • Sylvie Eyben (Salariée )
 • Jérôme Pfennings (It)
 • Louise De Brabanter (Dentiste )
 • Anne WOUTERS (artiste)
 • neeltje grefhorst (Som)
 • Filip Hantson (Self employed)
 • Marc vdf Deman (Zeeman)
 • Xavier Loozen (Ingénieur)
 • Hanny Poot
 • Géraldine Magnette (Assistante sociale)
 • Heidi De Luyck (Adviseur onthaal)
 • Anne D\'Eer (Gepensioneerd )
 • Sylvie Cadamuro
 • Petra Camerlynck (Az sint jan)
 • Anita Stevens (Poetsvrouw)
 • kristine muysers
 • Steven Theys (1)
 • Kathy Masolyn
 • Marc De Keyser (Gepensioneerd)
 • Tom De Smet
 • Karin Loret
 • Robert Vandebroek (Pensioen)
 • Ilse Grijp (Osteopaat)
 • Anne Vanhagendoren
 • Szilvia Kelemen (Bediende)
 • Magali Le clef
 • Greta Deconinck (therapeut)
 • Jasmien De Bruycker
 • Chantal Degueldre (retraitée)
 • Tim Michielsen
 • Regine-marie Lepere (Met pensioen)
 • Marie Thieren (Kinésithérapeute )
 • Kathleen Steegmans (Self employed)
 • catherine Bruneel
 • Karel Heeren (leraar)
 • Céline Praet (Employée communication )
 • Sabine Didens (Employee)
 • Sherwin Neira
 • Xenia Elbers
 • Joëlle Duchâteau (Employée )
 • Sébastien Winandts
 • Sylvie Cuisset (Assistante administrative )
 • Catherine Louis (Professeur)
 • Lidwien Koopmans
 • Ann Sterckx (Ecopsychologe, onderzoekster, trainer)
 • Frédérique Halbardier (Enseignante)
 • Conny Wollens
 • Lieve De Clercq
 • Cathy Van de Velde
 • Nele Beuselinck (maatschappelijk assistent )
 • Veerle Vandebosch
 • Lutgard Brusseleers (Gepensioneerde jongerencoach)
 • Corry Jonk
 • Nick Frederickx (Arbeider)
 • Tim Leysen
 • Philippe Lombaers
 • Marielle Campo
 • Astrid de Borman (Artiste)
 • Marnic De Lange (Bedrijfsleider)
 • Dominique Bourgeois (Fasciatherapeute )
 • Eva Roets
 • Greet Depoortere
 • Tine Foubert
 • T ik ne Gobert (Sportleraar)
 • Bert De Boeck (Bediende )
 • Laurent Bruyr (informaticien)
 • Michele Michalle (Employée)
 • Bénédicte Ethuin (Infirmière )
 • tine delaere
 • Benjamin Khan (Self employed)
 • Luc CORNELISSEN
 • Patrick Vercruysse (Teamleider )
 • Anne-lise Simar (Coiffeuse )
 • Florence HOEFMANS
 • Marco Nienhuijs (Chefkok/gerant)
 • Loui-auguste Staelens (Horeca )
 • Yasmien Pieters (Accountant/Dancer)
 • Patricia Vandermoten
 • Jula Pinto
 • Charlotte Vandendriessche
 • Christophe Saccomani (Ondernemer )
 • Marc Van Hummelen
 • Vanessa Thonet
 • Françoise De Bodt (Puéricultrice)
 • Dominique Pire (Agricultrice)
 • Laure Streit (Pianiste et enseignante)
 • Catherine Demeyer (Fonctionnaire )
 • Jonathan Debyser (Schrijnwerker )
 • Bernadette Wouters (ex infirmière)
 • Anne Marie (Employee)
 • Marijke Rotsaert
 • Ingrid Drosson
 • Gitte Van Hoovels (Kinesiste )
 • Annick Pirson
 • Jeroen De Winter (Projectingenieur)
 • Anne Marthoz (Architecte d’intérieur)
 • Ief Moris (Zelfstandig natuurvoedingswinkelier)
 • Rita Ciarrocchi
 • Anissa Zerouali
 • Hans Roosjen
 • Nele Cuypers (Human Resources)
 • Leen Cox (Leerkracht )
 • Nathalie Boonen (Paralegal)
 • Michael Pirard
 • Bart Panneels (Employee)
 • Lucas Deckmyn (Advocaat)
 • Katrien weytjens (Zelfstandig )
 • Berlinda Van Huffel
 • Marjolijn de Rooy
 • Jean Denis (Cadre )
 • Ilse Aerts
 • Vicky Winckelmans
 • Bernadette Humez
 • Joyce Ghijsen (Zorgkundige)
 • Christel van eeckhoudt (Employee)
 • Cristian STUPARIU
 • Chantal Frère
 • Hilde Kokke
 • Miguel Ramallo
 • Serge Dupont (Employé bureau /vendeur )
 • Daniel De Keyser
 • Bart Hendrikx (Ingenieur )
 • Marie-Christine Lammers (Psychologist)
 • Helena Maes (Onderwijs )
 • Françoise Colin
 • Luc Stremersch
 • Els Laeremans (Logopedist)
 • Kim Servranckx (Fysiotherapist )
 • Nathalie Goens (Kinésithérapeute )
 • Mael Boutsen (farmer)
 • Inge Eyskens
 • Guy Masure (Retired)
 • Griet Bajlo
 • Marijn Mertens
 • Eve Pittoors
 • Danielle Dejardin
 • Sylviane Roncins (Employée)
 • Tine Van Suetendael
 • Christel Dhaene (kinesitherapeute)
 • Valérie Minster (Ergothérapeute )
 • Piet Toye (Pensioen)
 • Jeroen van den Brink
 • Sofie De Spiegeleer
 • Jasper Soeting (Taxichauffeur)
 • Christel Lombaerts
 • Alex Tops
 • Bernadette Lefevere
 • Marie-Christine Milbouw (Restauratrice )
 • Cindy Swennen (employée)
 • Caro S
 • Olivia Vanbrabant (Musician)
 • Manuela Denison (Assistante Sociale)
 • Sofie Loncke (Wezenlijk begeleider)
 • Anne Adam
 • Christel Hendrickx
 • Sara Smets (Director)
 • Ruben Truyen (Bediende )
 • Viviana Legname (Secrétaire Administrative)
 • Vincent De Smedt
 • Gie Hoedemaekers (kinderarts)
 • Carine Bourse (Enseignante)
 • Ingrid Bourse
 • Patricia Lecoutère
 • Kris De Coster (International Development manager)
 • Celine Vanderstraeten
 • sandra schoemans
 • Nathalie Rossignol
 • Fany Crevecoeur (Leerkracht)
 • Dany CHARLES (Artisan)
 • Anneke Bezuijen (Bezorgde burger)
 • Carine Maréchal (Aide cuisine)
 • Nadine Yernaux (Formatrice )
 • Thomas Van der Elst (Zelfstandige ondernemer)
 • Gerda Walravens
 • Dirk Van Hooydonk (Ondernemers)
 • Katalyne Laijs (Employé de bureau)
 • Etienne Lezy
 • Michele Van den Bergh (Midwife)
 • Maïa Neerman (Assistante administrative )
 • Karel Claes
 • Annie De Breuker (Gepensioneerde)
 • Hélène D\'HARCOUR (Scientifique retraitée)
 • MARC RIMBAUT (pension)
 • Ellen Devos (Zelfstandige )
 • Grégoire Meunier
 • Koen Callaerts
 • Bart Van Damme (Zaakvoerder )
 • Xaviera Fauche (Enseignante)
 • Ludo Snijders (Gepensioneerd)
 • Chantal Bernimont (Therapeute )
 • Ingrid Goorts (Psychologe)
 • Jacqueline Marien Marien
 • Mireille De Witte (Bediende)
 • Sofie Wilssens
 • Filippa Russo (Pensionnée )
 • Helga Beuckelaers (Sociaal verpleegkundige )
 • Ingried Taillieu (Gepensioneerd)
 • Nadine Geyskens (Gids)
 • Jeanny Kroll
 • Nancy Herrebaut (Independent)
 • Frank Brochoven (Self employed )
 • Yannick Gillet (auxiliaire éducateur )
 • Wim De Pauw (Director)
 • Vicky Closset (In opleiding )
 • Rudy Verbeeck (Zelfstandige )
 • Cécile Laurenty (Responsable QSE)
 • Alexis Demianoff (Esclave)
 • Uti Wynen (Verpleegkundige )
 • Rozanne Brosens (Business)
 • Thomas Theunissen (Sapeurs-pompiers )
 • Kim Deruddere (Ambtenaar )
 • Fabrice Piquet
 • Kaat Vermoesen
 • Brigitte Capron (employée)
 • Bart Franck (Invalide)
 • Benedicte Wagner (Enseignement )
 • Rudi Wynen (Entrepreneur )
 • lotte dekoning (Zelfstandige)
 • Francis Debrabandere (Musicothérapeute)
 • Valérie Dewilde (Secrétaire )
 • Hilde De Keyser (ambtenaar)
 • Demulder Shirley (Employee)
 • Claire Ducobu (pensionnée)
 • Karen Wynen (Bediende)
 • Patricia Vanderlinden
 • Valerie Staelens (Onderwijs)
 • María Esther Ortiz de guinea (Pensionné )
 • José Theunens (Retraite)
 • Agnès Macors
 • Wim Cappaert (Theatertechnicus)
 • Gianni Sercu
 • Ange Brehain (Coach holistique en développement personnel )
 • Jacques PIETERARENT (Retraité )
 • Ellen Van Oekelen (Equine Assisted Coach)
 • Sa.lly Lee
 • Digneffe Sammy (Zelfstandig )
 • Ida De wael
 • Marjorie Evrard (Logopède )
 • Virginie Magenti (Thérapeute )
 • Dominique BIGNON
 • Cindy Jacob (Infirmière )
 • Anne Deligne (retraitée)
 • Wilma Groeneveld
 • Christine Van Brusselt (Enseignante)
 • Johanna Schoonderbeek
 • Nancy T
 • Sylvie Vaneberg (Soigneuse animalière )
 • Sylvain Mareschal (Employé)
 • Carine Rimlinger (Informaticienne)
 • Pascal Frenay
 • Sepp De Pauw
 • Dimitri Mortelmans
 • Nadia elkhatib
 • Georgette Lintermans
 • Wim De Keyzer
 • Michel Leemans (Pensionné )
 • Sabine Carels (-)
 • Fabienne Delvaux (Chef entreprise )
 • Danièle Brahm (enseignante)
 • Diane Borgers (Opvoedster )
 • Nicole Duhamel (Retraitee)
 • Laurence Demoulin
 • Hilde Voncken
 • Laura Mignon
 • Valerie Bouvart (Aide soignante )
 • Sophie Samray (Co responsable asbl)
 • Lise-Anne De Keyzer
 • Marie-Noelle Vignau-Lous (Retraitée)
 • Rudy Delbruyere
 • Fabienne Haumont (Enseignement )
 • Claire Joannes-Herman (Retraitée)
 • Mariette Katz (Pensionnée )
 • Anne Gillard (Psychologue )
 • Mireille Debondt (Oui)
 • Bert Van Hove (Zelfstandige)
 • Emmanuelle Hoet (Account Manager)
 • Bart Van Driessche (Pensioen)
 • Maria Dawlat
 • Cheung Yanlong (Student)
 • Florence Loozen (Fonctionnaire)
 • Camille De Herdt (Forest Group Employee)
 • Astrid Petit (Logopède )
 • Nadine Vandeputte
 • Sabrina Nijs
 • Karen Teijsen (Craniosacraal therapeut)
 • Christophe Delmotte (Employé)
 • Daisy Van der heijden (Child daycare professional)
 • PATSY Raets (Bediende)
 • Marie-Anne Van Marcke (kinesitherapeute)
 • vinciane delcorde
 • Virginie Lits (Independante )
 • Philippe Van Enis (Kinesitherapeut - Osteopaat)
 • Stephen Corion
 • Béatrice Couteaux (Kiné retraitée)
 • Alatin Ates (Indépendant )
 • Agnès Orlandini (enseignante)
 • Zakaria Rhliouch (Chômage )
 • Paulette Houblon (Retraitee)
 • Françoise Minguet (Musicienne)
 • Mieke Goyens (Pendioned)
 • Thérèse Loozen (Institutrice retraitée )
 • Werner Gyssels (Bediende )
 • Bérénice Bériot
 • Laureen Charles
 • Audrey Acke
 • MUSTAPHA EL HILALI (IT)
 • Carlo Ribaudo
 • Silvia Cocquyt (-)
 • Véronique Everarts de velp (Employé )
 • Yves BOLLEN
 • Laurence Bruynseels
 • Béatrice Van Bever (Pensionnée)
 • Koen Hellemans
 • Paul Robyns (klinisch bioloog)
 • Jean-Luc Guilmot (Ingénieur agronome)
 • Els De Beule (Teacher)
 • Diana Tourko
 • Gerarda Van Emelen (Huisvrouw)
 • Carine Spillier
 • Florence Lerminieau (Fonctionnaire)
 • Marie-isabelle Simon (Employée )
 • Evangelos Dimitrakakis (Bediende)
 • France Tinant (Medecin specialiste)
 • Kelly Van Landeghem (Logopediste)
 • Nina De Bruyn
 • Raphaël Lambois (Brewer)
 • Diederik Derijcke
 • Mel Thiess (Employée )
 • Géraldine Georges
 • Raphaelle Tanghe (Sales Manager )
 • Maribel Domingo (Pensionné )
 • Kurt Huwel
 • catherine vermer (Mediator)
 • Lieve Van Coillie
 • Michele Thonard (Assistante Sociale )
 • Virginie Dekerck (Training officer)
 • Maxim Kuil ( )
 • MICHÈLE MOLS (SANS)
 • Nancy Morandini (Architecte d’intérieur )
 • Carlos Ramirez
 • Alix Paternotte
 • Marie-lydie Pelgrims
 • Saskia Mortier
 • Sophie De Groote
 • Mandy De pauw (Zorgkundige)
 • Nathalie Bocklant (Secrétaire )
 • Fabian Rigo (Kinésithérapeute)
 • SimPi dBdW (coordination socio culturelle )
 • Carine Lambé
 • Nans Bové
 • Cindy Van den Fonteyne
 • Damien Dupriez (Citoyen)
 • Veronique Van Goethem
 • Nathalie Bijl (Zorgkundige )
 • filip peeters
 • Michèle Van Lil (Logopède )
 • Soledad Flores (Emploue6)
 • Francisca La Malfa (Administrative )
 • Anita Heuwelx (Retraitée )
 • Annick Heuzel (Pensioen )
 • Brenda D hossche (Poetsvrouw)
 • Marc De Herdt
 • Jan de Vries (IT Software Architect )
 • Dominique Aubinet
 • Eva MARGARITIS (sans)
 • Monica De loght
 • Marie Jamar (retraitée)
 • Geneviève Canu (Enseignement )
 • Gillet morgane (Employé )
 • Farah Ashtari (Account Manager)
 • Audrey Sartori
 • Maarten Dom (Self employed )
 • Marjolein Vandierendonck (Retired)
 • tine melis (kinderoppas)
 • Mariacristina Chiesa (employee )
 • Pascal Dumont (retraiter)
 • Anne-Marie Mendes (Employée)
 • Gerarda Neyrinck
 • Tinne Geukens (Zelfstandige)
 • Nathalie Casizzi (Employee)
 • Maarten Mareels
 • Sarah Bogart
 • Maxime Therasse (Project Manager )
 • Laura Tournay
 • Leen Van der Elst (Massagetherapeut en docent)
 • Yasmina Mewissen (Éducatrice )
 • Denise Bettsteller
 • Suzanne Gahide (Beambte)
 • Judith Jassogne (Consultante )
 • Geert De Herdt (Account Manager)
 • Hellinckx Carine (Sans)
 • Owe Fantje (Administratief bediende HR)
 • Régine Pire (Fonctionnaire)
 • Koen Van Damme (Fotograaf)
 • Emilie Meurs
 • Romain Terreygeol (Ingénieur)
 • Laurent Cools (Employé)
 • Fabiola hellinckx (Indépendante)
 • Klaartje Mertens
 • Martine Rosoux (employée )
 • Giuseppa CRIMINISI
 • Fabienne S (Bediende)
 • hector Boeve
 • Lauria Balidane (Independant )
 • Gaëlle Renkens (Psychologue)
 • Evelyne Parmeggiani (Salariée )
 • Blandine Bourgoin
 • Wouter De Laere (Colorist )
 • Brecht Vlaminck (Systemisch coach - Zelfstandige)
 • jean marc rase (indépendant)
 • Valentine Persoons (Gezondheidscoach)
 • Noelia Pettinari (Assitante de direction)
 • Florence Cambier (Psychologue )
 • Mireille Werniers (Teacher)
 • Maryline Toubeau (Surveillante école primaire )
 • Rita Verbeke (Gepensioneerde leerkracht LO)
 • Bruno Roekhaut (employé)
 • Kathy Callens
 • loontjens myriam
 • veerle gevaert (accountant)
 • Arendt Celine (Employee)
 • Ward Putzeys
 • Jean-Marie Verhelle (Gepensioneerd )
 • Christian Vesselinoff (Retraité)
 • Ingrid Demeyere (Administratief bediende )
 • Pascal Sacré (Médecin )
 • Joana Do Nascimento (Accueillante )
 • Kaat Deruddere
 • Marie Van Leckwijck
 • Caroline Voets (Bediende)
 • Sabine Beauprez
 • Angela Cara (Indépendante )
 • stéfanie Loosbergh
 • Ines Barriuso
 • Jurgen Oskamp
 • Stéphanie Morel
 • Pierre Lucas
 • Enzo Bellavia
 • Dina Loos
 • Myriam Louis
 • inge kerfs
 • Sammy Fransquet (Scénariste )
 • France Vanderlinden
 • Jan Verbeeren (Socioloog)
 • Joke Vanreusel (Zelfstandige)
 • laurence frisque (juriste )
 • Leen Celis (Teacher)
 • Helena Oliveira
 • Vincent Stevens (Enseignant )
 • Virginie Boland (Juriste )
 • Roxane van Aubel (Retraitée)
 • Nele Stinckens (Leerkracht)
 • Lieven Willemars (Zelfstandig )
 • Luc Put (Independent Consultant )
 • Adrien Klein (Pensionné )
 • Gilles Delforge (Demandeur d\'emploi)
 • guy wauters
 • Tom Luts (Piloot)
 • Lidia D\'Antonio (employée commerciale)
 • valérie julin (secrétaire)
 • Simon Michiels (Sales Consultant)
 • Jon Mantel (Employé )
 • Linda Van den Avont
 • Carole Lordong
 • Laurent Husson (Employé)
 • Erwin Rogiers (Traducteur )
 • Rosetta Lalla (Psychologue )
 • Johan De Cock (IT)
 • Celine Castelain
 • Yvonne Diddem
 • Luc8 Quacquarelli (Employee)
 • Rossy Quezada (Employée )
 • nathan haddad (plasticien)
 • Ariane Maisin (Jeune retraitée anciennement assistante sociale )
 • Scurti Gwendolina (Employée )
 • bertrand degives (fonctionnaire)
 • Kato De Clercq (Student)
 • Kelly Mertens
 • Stefanie Distels (Teacher)
 • Lidwine Surmont (Employée)
 • Perrine Fastre
 • Danaé Bruyère (Assistante sociale )
 • Véronique Foucart (Sonothérapeute)
 • Cécile Léonard (Pensionnée )
 • Lien De Wulf (Leerkracht)
 • maia van brusselt
 • Valérie Van wall (Art thérapeute )
 • Sandra Maes
 • Mike Gordon
 • Flora Van den Heuvel
 • Nathalie Padoan (Comptable )
 • Leslie Boel (Kinésithérapeute )
 • Sabina Wouters
 • Philippe Boutefeu (Pilote de Ligne)
 • Christophe THIBAUT (Commercial )
 • MICHEL DOMANSKI (INDEPENDANT)
 • Johny Van der Gucht (technicus)
 • Yannick Argento (Sapeur-pompier professionnel )
 • Marjan Sterckx (Engineer)
 • Aïcha Hanou
 • Alexis De Nys (Sales)
 • Sandrine Marchal (Employée )
 • Marie Englebert (Infirmière enseignante et indépendante )
 • VERONIQUE STRALE (Aide-Soignante)
 • Emmanuel Dolhen (Consultant )
 • Stéphane Castelnau (Mécanique )
 • BRUNO FIRKET (Retraité)
 • Cécile Georges (Ingénieur )
 • Pierre Lefort (Employé )
 • Catherine Thoma
 • Inneke Haeck (Zelfstandige vroedvrouw)
 • Godelieve Snellings
 • Chantal Hermoso (Enseignante à la retraite )
 • Kathleen Brouwers
 • Yentl Vandereecken (Pensionnée )
 • Vik Nelissen (ondernemer)
 • Mieke Meynen (Zelfstandige )
 • Benoit Verstraete
 • Ann Michel (Pensionnée )
 • Joël Debry (Pensionné)
 • Nadia Schorkops
 • Marie-Anne Borsiansky (Pensionnee)
 • Vinciane Smets (Employés )
 • Francisco-Avila Avila Pulido (Employé )
 • Vanbesien Michèle (Self employed )
 • Dominique Tondeur (Aucune )
 • Thomas Sobrie
 • Elisa Greco (Esthéticienne )
 • Isabelle Antoine (Massotherapeute )
 • Joel Naze (Employé)
 • Arents Isabelle (Mère au foyer)
 • Françoise Martin (Psychiatre )
 • Gabriel Simon (Employé de bureau)
 • Brandt Francoise
 • Lionel Touwaide (Independant)
 • Sylvia Goovers (Employée )
 • Filip Kuppens
 • Hugues Libotte (Ingénieur )
 • Jean-Marc Verryken (Responsable )
 • Wim Van caeyzeele (Zelfstandige)
 • Alain Meeze (Retraité )
 • Ann De Spi
 • Dominique Prime (administrative)
 • Elisabeth Polinard
 • Liesbet Mullié (Teacher)
 • Alexandre Afar
 • Philippe Henry
 • Huens Catherine
 • Yolande Mathey (Employée )
 • Nancy Simal
 • Francine Vandecruys
 • Cristina Andre (Enseignante)
 • Xavier Laurent (Cuisinier)
 • Melissa Deseyn (Maatschappelijk werker)
 • Marc Harnie (retraité )
 • Annick DIEDEREN (Comptable )
 • Bernard Lamy (Agent de voyages)
 • Silvia Mora (Civil servant )
 • Caroline SALVÉ (Logopède )
 • Noëlla Kremer (Employee)
 • Stéphanie Maréchal (Comptable )
 • catherine martin (sans)
 • Denise Jacquet (Mère Au foyer )
 • Isabelle Claessens (Bediende)
 • Maria Proost
 • Isabelle Danloy (Psychologue)
 • Paul Falandysz (Retraité )
 • Raphael Perard (Indépendant )
 • Anabelle Leplat (Employée)
 • Patrick Schmidt (Gepensioneerd)
 • Nora Van der Perre (Bediende)
 • Lorena Crismer
 • Natalia Molano (Employee)
 • Françoise Schneider (Retraitée )
 • Anne Fostiez (Aide soignante )
 • Heidi Smets (Gespecialiseerd voetverzorger)
 • Lucio PANEPINTO
 • Julie Thonon (Enqeignante)
 • Michelle Steenhaut (Pensionnée)
 • Micheline Rans (Indépendant )
 • francoise lagrange (infirmiere)
 • G.J. Mengerink
 • Michel JAMIN (Dentiste)
 • Elisabeth Ghysels (Freelancer )
 • De Wit Alain (Projectbeheerder )
 • Lut Oosterlynck (Verpleegkundige )
 • Joke Vermeersch
 • Catherine Mansart
 • Sandra Brosens (Verzorgende)
 • Ilse Cumps
 • Ilse Van den Daele (Voorzitter HSP Vlaanderen)
 • René de Groot (SAP ABAP Development Coordinator)
 • Ellen Cabus
 • Milo Weiler (Photographer)
 • Eric Dubois
 • Steve Dewindt
 • Anke Grootaert
 • Ruud Kops
 • Rie Sordo-De Cock (Scudi BV)
 • Bram Christiaens
 • Patric Serverius
 • Sandra Eerdekens (Operatiezaalverpleegkundige)
 • anne marie Vrebos (acupuncturist/verpleegkundige)
 • Levi Cosijn (Self employed )
 • Nicole Ooms
 • Ingrid Van brabant
 • Lieven Van Belle (pilot)
 • leen baveghems
 • Martine Stevens
 • Aurélie Petre
 • Steve De Bock (Technicus)
 • Theo Nobels
 • Pieter Busschop
 • Daisy Cleeren
 • Mariani Snellinx
 • Marlies Rattink (own business)
 • Willem Vermeulen
 • Saskia Van Daele (bediende)
 • Cynthia Wouters (Bediende)
 • Walter van Velthoven (Gepensioneerd)
 • Nadine Keldermans (Huisvrouw)
 • Stefan Buteneers (Self employed )
 • Katelijn Daels
 • Arne Vandemeulebroucke (Service Manager in Biotech)
 • Tine Delbecke (Zorgsector)
 • Lena Ackx (gepensioneerd)
 • Françoise Putterie (Retraitée )
 • Ken Gilbert (Zelfstandige)
 • Bernadette Schippers (retraitée )
 • Sofie Van Hoeck (Bediende)
 • Ingeborg Dirix
 • Leyla Aarab
 • Niels Van Oers (Offsetdrukker)
 • Martine Vanacker
 • Nimue Verherstraeten
 • Delphine Heylen-Van den Eede (I. V. - Therapeut)
 • Charlotte V (Psycholoog)
 • Claire D\'Joos (Bediende)
 • Luc Delforge (Retired )
 • Gudrun Nollet (Ergotherapeut in de ouderenzorg )
 • Hélène Kervyn
 • Nancy Osaer
 • Glenda Schelfhaut (Manuele therapeut )
 • Christiane Indekeu (Gepensionneerd)
 • Ria Geys (retired)
 • Philip Vanassche (bestuurder)
 • zoë in het panhuis (zelfstandige)
 • Catherine DK
 • Philip Tourlousse
 • Claudia Congedo
 • Huguette Verwimp (Teacher)
 • Mattias Deslet (Smit)
 • Dirk LAENEN (Business Development Europe in IT/Telecom)
 • Theo De preter (Gepensioneerd)
 • Chadia Kabbal (Zorgkundige)
 • Bert Leemans (Self employed)
 • Leen Leemans
 • Johan Jorritsma (engineer)
 • Johan Schiltz
 • Griet Jansen (Bediende)
 • Johannes Jorritsma (engineer)
 • Hilde Verbeke
 • Sofie Rigt
 • Brigitte Verdonck (Travel agent)
 • Stéphanie Leenesonne
 • bart matthys (boekhouder)
 • Zeynep Caylar
 • Christina Giewald
 • Leonie Tourlousse (Student)
 • Erik Boonen (architect)
 • Marlies Debruyne (Verpleegkundige)
 • Petra Peeters
 • John BEIRENS (zelfstandig)
 • Wim Verlinde (leraar)
 • Patrick Steenbakkers
 • Stijn Budts (Ambtenaar)
 • Julie Jorez
 • Mustafa Hauari (Filosoof)
 • Luc De Mandel (porno acteur op rust)
 • Célestine Lambert (secrétaire)
 • Danny Robijn (Gepensioneerd)
 • Hadewijch De Winter
 • Jeannette Weustenraad (Gepensioneerd)
 • Annie De Prol (Gepensioneerd)
 • Diane Janssens
 • Marc De Cuyper (Osteopaat)
 • Rik Gailliaert (Zelfstandige )
 • Maria De Pooter (Gepensioneerde )
 • Trui Verfallie
 • Willy Van Thielen (Gepensioneerde )
 • Stefanie Lassoued (Bedrijfsjurist)
 • John Daems (Account manager)
 • Sabine Vanhee
 • Maurice Lenaerts (Pensioner)
 • Goedele Voets (Consultant)
 • Rena Van Strijdonck (Bediende)
 • Joaje Neerincx (Self employed holistic grower)
 • Gertjan Bouterse (Driver ‘art’ Antwerpen )
 • Karen Blommers
 • Rie Nijs (Independent health care)
 • Stefan Van Moortel (Bediende)
 • Liselotte Baeijaert (Founder)
 • Sharon Van Rijssel
 • Els Braekman
 • yoeri huyssen
 • Pascal Demarets (Zelfstandige)
 • Viktor de Vries (Zelfstandig )
 • Mariska Van der Starre (Bestuurskundige)
 • Bart Mellaerts (Leraar)
 • Karolien Van Doorslaer (Marketing en communicatie manager)
 • Hilde Van der Biest (Leerkracht)
 • Celine Frée (Projectcoördinator )
 • Simon De Cuyper (Muzikant)
 • Beatrice Berta (Psychologe)
 • Michelle Braspennincx
 • Gerda Verbeke (Independant fieldworker)
 • Marijke Konings
 • Erwin Spuijbroek (Jurist)
 • Anouschka Deboutte
 • Ans Van Dyck (Teacher)
 • Ellen Van Dael
 • David Van der Beke
 • AXEL TAVERNIERS
 • Mathijs F Scheepers
 • Cynthia Wyckmans (Zelfstandig )
 • Eva Meerpoel (Opbouwwerker)
 • Miek Vandenberk (Psycholoog)
 • Ingrid Weurman (Coach)
 • Lucienne Bollen
 • Lex V.d.Hondel
 • Veerle Soetend (Fysiotherapist)
 • Pascal Langen (It Consultant)
 • Veronique Vandewalle (Independent )
 • Kathleen Hooge (Zelfstandig)
 • Anne De Schutter (Huisvrouw)
 • Martine Boonen (Zelfstandig )
 • Veerle Van Malderen
 • Annemieke Van Bommel (Quality advisor HealthCare)
 • Sarah Schauvliege
 • Thomas Boon (grafisch vormgever)
 • Otta Opstaele
 • Elke Willems
 • Ingrid Debert (Education)
 • Yasmine Van Onckelen (Bediende )
 • Olivier Gorgon (Employé en Supermarché )
 • Christine Gilles (bediende)
 • Mieke Max (Arbeider)
 • astrid van der krogt
 • Mattias Desmet (Sekteleider)
 • Natacha Capart (Employée )
 • Sabrina Pellegrini (Ucll medewerker )
 • Griet Vandeleene (Poetshulp )
 • Helene meilhac
 • Silvia Couvreur
 • Jan Doclo (company owner)
 • Lena Brackelaire
 • Kris Cuppens (Working )
 • Inge Van Sweevelt (Educational advisor)
 • Birgit Kox (Familiehulp)
 • Velghe Pascale (Independent psychotherapist )
 • Diego Remes (Bediende)
 • Ivan Lenaerts (Zelfstandige )
 • Lif Reymer
 • Karen Dirckx
 • Ditte Brys
 • Sara Vanmechelen (Bediende)
 • Marleen Thys (Bediende)
 • Geert Van Espen (retired)
 • Philip Maljers (Managing Director )
 • Ursula Edgington (Education )
 • Charlotte Van Den Branden (Osteopaat )
 • Marleen Maes
 • Elke Van Goel
 • Amelie Pirmez (Medecin )
 • Edith Neumann (Bediende)
 • Jan Bos vd
 • Gerda De Clippeleer (ADM bediende)
 • Marc Drijkoningen
 • Johan Monsieur
 • Debbie De gendt (Leerkracht )
 • Theo Ellenbroek
 • Mathieu Theo
 • Luc De Wandel (Professioneel leugenaar/riooljournalist)
 • Kristof Albert
 • Katrien Kenens
 • Sophie Vanwynsberghe
 • Nathalie Fierens (Bediende)
 • Kelly Verbeeck (Bediende)
 • Ingeborg Vandenbulcke (Zelfstandige)
 • Christoph D.V. (Zelfstandige)
 • Rafi isaacs
 • Caroline Meyer
 • Liselot Lemaitre (Bediende)
 • Sheena Lee De Clercq
 • Kristin DeBacco (Pensioen)
 • Sara Roels
 • Melissa Lamote (Bediende)
 • Inge De Saedeleir
 • Christine V
 • Stijn Hensen (Technical consultant)
 • Koen Bollen (Ir)
 • AnneMarie Borzee (Infirmière )
 • Nathalie Timmermans (Kinderverzorgster )
 • Damanja Bruinaars (Teacher)
 • Els De Moor (criminoloog)
 • Caroline Herrijgers (Instructional designer)
 • Karen De Boeck
 • Marie Walton
 • Ann Stessens
 • Leslie Lievens (Kaderlid)
 • Sofie De Meyer (Leerkracht secundair onderwijs)
 • krista deschuymer
 • Daniel Petit (ingenieur bouwkunde)
 • michael feys (Hoefsmid)
 • Pam De Bondt (Volunteer)
 • Vanessa Bellinkx (Kinesitherapeute)
 • Cornelia Palitzsch (Maskenbildnerin)
 • koen thiry (muzikant)
 • Brut Natural (Ronin)
 • John Klaasman (Entrepeneur)
 • Jacqueline Van Damme (Gepensioneerde )
 • Johan Vandenberghe (Gynaecoloog )
 • Ilse Harteel (entrepreneur)
 • Geert De rouck (Consultant)
 • Annèt Van Roest (Master SEN Specialist Educational Needs)
 • Agnes Plas (Maatschappelijk werker)
 • Walter Quataert (Technieker)
 • Gert Vanderyn (Ondernemer)
 • Anne Van Stijvoort
 • Ronald De Groot
 • Alice Blom (Commercial assistent)
 • Catherine Evrard
 • Jan d\'Hondt (bediende)
 • Maries Verachtert (Consultant )
 • Swillens Marie-France (Retraitée de l\'enseignement )
 • Peter Boon (Bediende/Verkoper)
 • Alain Suttels (Ingenieur)
 • Pia Van Spaendonck (Fotograaf)
 • Martine De Henau (gezondheidsbegeleider)
 • Cathy Jacobs
 • Lien De Ruyte (Leerkracht)
 • Jose Giewald (Verkoopster)
 • Marie De Cartier (Retraitee)
 • Cle Baele
 • Eva Leens (Therapeut )
 • Michel DE BOTH (pensionné)
 • Riet Vints
 • Inge Hoorne (Self employed)
 • Karin Van den Bergh
 • Catharina Kilanowski (Creatief therapeut)
 • Michel Maes
 • Dorien Wuyts
 • Mouche Marien
 • Serge Verlinden (Hairdresser)
 • Michael De Herdt (school directeur)
 • Kato Vermeiren
 • Ingrid Chabert
 • Mirte Clijnen (Student)
 • Ganesha Vancoillie
 • Giulia Ioppi
 • Gabriele Kribus (Retiree)
 • Gaelle Coutteau
 • Rita Van den Sande (gepensioneerd)
 • Catherine Onzia (Zelfstandige)
 • Tiny Ondtwedder
 • Louis Steffan
 • Jean Claude Dudal
 • Petra Van Hoorde (Entrepreneur)
 • Kathy D\'hooghe (Begeleider en contextuele counselor)
 • Annelies Wuytack
 • Tinne Albert (Bediende verkoper )
 • Niels DC
 • Marleen Giedts (Bediende )
 • Mieke Vandewege
 • Marika Burm (Mother)
 • Michel Olislagers
 • Els Haelewyn (Bediende)
 • Caroline Buyck
 • gemma maes (Retired )
 • Ingrid Deturck
 • Geert Maurissen
 • Julia Belmans (Maatschappelijk werker)
 • Myriam Ongenaed (kinésithérapeute)
 • hilde nijs (bediende)
 • Anke Turelinckx (Ondernemer)
 • Wim Loeckx
 • Katrien Rottiers
 • Martine Claeren
 • Bart Cardoen
 • gerry nelissen
 • Jean-Pierre Wuestenberghs (Gepensioneerd)
 • Marie Alsembach (logopède)
 • Judith Hartog
 • Manu Wingels
 • Stefanie Rosseel (student)
 • Thérèse Derwael
 • Lies Wylin
 • Thierry verplancke
 • Patrick Lemmens (Zelfstandige )
 • Adrie Ovaa (Zelfstandig )
 • Tine De Brock (huisvrouw)
 • M.H. Botman
 • Renia Lavrysen
 • Kim De Gezelle (Trachee )
 • Hans Van Domselaar
 • Esther Exelmans (HR-Officer)
 • Leen Truyens
 • Anke Petry (Leefgroepbegeleidster )
 • Rita Dekens (Therapeut)
 • Leen Clemens
 • Erik Cloodts (Gepensioneerde verkoper)
 • Bernd van Hassel (Zelfstandig )
 • Clemens Katleen
 • Leen Jansen
 • Rachel Lepoutre (Kinésithérapeute )
 • Elena Lounts (editor)
 • Andrew Onghenae
 • Jan Loosveldt (product engineer )
 • laurence femont (self employed)
 • Liesbeth Geboers (Teacher)
 • Kim Linh Ho Thanh (Bediende)
 • Kim De Latthauwer
 • Katrien Bouciqué (gepensioneerd)
 • Sylvia Van Goethem
 • Veerle Vermeiren (Yes)
 • Isabelle Magnus (Advisor)
 • Jan Hunin (jan.hunin@gmail.com)
 • Aurora Belis
 • TINA De wree (Secretaresse)
 • Hilde De Brabandere (gepensioneerd)
 • Caroline Van dieren (Employee)
 • Marc Lanneau
 • Liesbeth De Meulemeester (Zelfstandig )
 • Davy Daniels (zaakvoerder)
 • Dominique LIEBENS
 • Wendy Pelckmans (Werkloos)
 • Els Loonstra (Fashion designer, writer)
 • Charlotte Polak (Zzp)
 • Laurien Bruggeman
 • Diane Mues (Klantenadviseur payroll services)
 • Lucas De Vooght (Student )
 • Greet Van looy
 • Tamara Verholen (Physiotherapist)
 • Inge Van Weert
 • Kathleen Van Elssen (Bediende )
 • daphné vermeulen-engels (Yes)
 • Fabienne Hendrickx
 • Lien Tomme (Bediende)
 • Reinhilde Dirckx
 • Sophie Emmery
 • Christine Rousselle (Invalidité )
 • Kristin Saliën
 • pierre gregoire (cadre)
 • Monica Vanaudenhove (Psycholoog)
 • Kim Vrancken (Zelfstandige)
 • Aurelie Gryson (Ergotherapeute)
 • Annelies Naets
 • Elly Berrens (Kinderbegeleidster )
 • Kelly Van den Broeck
 • Denis Dujardin (Landschapsarchitect)
 • Dorien Geypens (Self employed )
 • Marie-france Baele (Mère au foyer )
 • Stijn Peeters (Bouwkundig tekenaar)
 • Annik Van Kerckhoven
 • Sarah Van de Velde (Arbeidster/zelfstandige )
 • Françoise Delvaux (Retraitée )
 • Marianne Kranenkamp (Mental Health)
 • Silvia Janssens (HR manager / Psycholoog )
 • Nicole Wouters
 • Assunta De Garcia
 • laura verbruggen (.)
 • Heidi Maes (Bediende)
 • Nick Levens (Sales)
 • Shanna Stuer
 • Wendy Zijlstra
 • Nathalie Wauters (Travel agent)
 • Kimberley Vandercruyssen (Bediende detailhandel )
 • Hilde Meersschaert (Schrijfster)
 • Silke Vanberghen (Bediende)
 • Ignace Dierick (Dentist)
 • Hendrik Hellemans (Kinesitherapeut)
 • Anke Koyen (leerkracht buitengewoon secundair onderwijs)
 • Noella Van mieghem (Ambtenaar)
 • Trui Rubbrecht (Ondernemer)
 • Davy Van roy (Technieker)
 • Maarten Decock (White color)
 • Miriam Lemmens (Bediende)
 • Anne Dorssemont
 • Nino Brodelet (Manager)
 • Sabine Van Peteghem (vroedvrouw)
 • Tamara Verbrugghe
 • Walter Raemaekers
 • Catherine Lucas (Vroedvrouw/verpleegkundige )
 • Johan Verpoorten (Bediende)
 • Celine Gryson (Bediende )
 • Bart Lanneau (Pilot)
 • Goele Sterckx (Leerkracht )
 • Dirk Van Bedaf (Buschauffeur)
 • Nicky Speltincx (Zorg)
 • Tina D.G. (Bediende)
 • Virginie Lagaese
 • Marc Lefevere (HR Professional)
 • saskia stevens
 • Patricia De Wever (Vocaliste )
 • Nico Baeten (Bediende)
 • Roosje Wyns
 • Koen Vereecken (Ambtenaar )
 • Khalid Arkob (Integratie en inburgering)
 • Romina Rys (Psycholoog)
 • Iris Ruys (Sociaal verpleegster op pensioen)
 • Elien Ducoulombier (Leerkracht )
 • Dirk Van den Broecke (Consultant)
 • Tom Ingelbrecht (teacher - writer)
 • Veerle Wauters (Independent)
 • Ria Lannoo (Huisvrouw)
 • Filip Verbraeken (Huisarts)
 • Dierk Deroeck (gepensioneerd)
 • Wilfried Weets (leerkracht)
 • Lieve Coppens (bediende)
 • Peter Soetens (Purchaser)
 • Hannes Derbaix
 • Bart Vansteenkiste
 • Celine Quataert (Student)
 • Bart 1652
 • Jenny Dehens
 • Dorien Heylenbosch
 • Bert Van Deynze (Independent)
 • Michel De Bruyne
 • luce nackaerts
 • Kathleen Truyens (Bediende )
 • Lieve Verhasselt (Gepensioneerd)
 • Dirk Theuns (Professioneel Azijnpisser)
 • Carina Moons (Gepensioneerd)
 • Luc T\'Syen (Bediende)
 • Luk Cousin (Op rust gesteld)
 • Koen Vanhove (Verpleegkundige )
 • marianne de clercq
 • Marilyn Schelfaut (Nurse)
 • Ruth Salomez (Trauma Release & Breathwork Facilitator)
 • Filip Beyens (Technieker )
 • Robert Gutmann (Lawyer)
 • Leen Verbrugghen
 • Frank Ossieur
 • Sophie Verschaeve (Laborante)
 • mieke croonen (Midwife)
 • Karl Deputter
 • Agnes Cloet (Bediende)
 • Bert Penninckx (vrijwilliger)
 • Leen De Wispelaere (Arts)
 • eric deneve
 • Nele Kennis (Apotheekassistente )
 • Ruann da Silva
 • Marc Papanikitas (Kleuteronderwijzer)
 • Agi Verberckmoes
 • frans govaerts (arts)
 • Jens De Cock (Opvoeder )
 • Greet Heijlen
 • Elke Ooms (Zorgmanager)
 • Griet Hutsebaut (Leraar)
 • Melissa Gonzalez Lopez
 • Elke Heylen (Bediende)
 • Sven Lievens (factory worker)
 • Heidi Vandevenne (Huismoeder)
 • Sonja Laeremans
 • Michaël Godyns (gepensioneerde)
 • Linda Cattrysse (Bediende)
 • Annick Bordo (Bediende)
 • Raoul Scheers (Retired)
 • Hilde Maris (Medisch journalist)
 • Peter Boels
 • Kris Opdebeeck
 • Rudy Lauwers (Gepensioneerd)
 • Anouk Moras (Onthaalbediende )
 • Heidi Claeye (Maatschappelijk werker)
 • Luc Dewancker
 • Anja De Preter (/)
 • Patrik Van Tendeloo (Huisvader )
 • Katrien Bossu
 • Jan Henneman (Informaticus)
 • Evi Claes
 • Frank Ceulemans (zelfstandig)
 • Stefanie Van huynegem
 • Tom Penninck (Defensie )
 • Willy Davidson (Engineer)
 • Els Beerten
 • imel de boeck (moeder en grootmoeder)
 • Orta Ivan
 • Christel Willaert
 • Anneleen Meurs
 • Guillaume de Jamblinne (Ondernemer)
 • Wendy Awouters
 • Steven Konkel (Assistant social)
 • Stijn Timmermans (Begeleider)
 • Yolande Laeremans (Gepensioneerd)
 • Birgit Maene
 • Frédéric Sovet (Gérant)
 • Nicole Jansegers
 • Timo Tembuyser (performer, componist, zanger & theatermaker)
 • Agnes Tuytens
 • Otsu Verdonckt (Architect )
 • Bram Heirwegh
 • Joris De Wispelaere (Psycholoog)
 • Niki Steyvers (Pedagogisch Coach/ barista )
 • Sofie Wauters
 • Geert Rillaerts (Entrepreneur )
 • Christiane Smets
 • Tatjana Stul (Onderwijzend personeel universiteit)
 • Kitty Van Vaerenbergh (Verpleegkundige )
 • Inge Van lysebeth
 • Dirk Janssen
 • Bonte Bonte
 • Daniel Lemmens (Physical therapist)
 • Remi Degroote (Gepensioneerd )
 • Ronny Butzen
 • Sarah De Wolf (Psycholoog )
 • David Vdf Swennen (Marketeer )
 • Lieve Hoffelinck
 • Jaime Vande Walle
 • Sven De Moor (Vertegenwoordiger )
 • Messias Desmet (Prof UGent, Spiritueel & Secteleider)
 • Leen Rombouts (Burger )
 • Ilse Hardy (Hulpverlener)
 • Nicole Dillen (gepensioneerde)
 • Berlinde Brackelaire (Self Employed)
 • Nathalie Melotte (Gepensioneerde Kleuterleidster )
 • Mieke Deltomme
 • Jonas Vangindertael (Boomverzorger)
 • Bruno Dursin (Zelfstandige)
 • Georges De knibber
 • Kurt Meysmans (Toy-designer)
 • Katherine Wijns (VDAB)
 • Irene Milano
 • Chris De Troch (Gepensioneerd)
 • frieda lucas (Pensioen)
 • Sofie Laureyssens (Coach en traumatherapeut )
 • Franky Demeestere (Xeikon nv)
 • Emilie Vanlaere (Verpleegkundige)
 • Ilke De Bruycker
 • Sigrid Brughmans (Leerkracht)
 • nobby thys (free lance)
 • Nicole Peters
 • Klaartje Boodts
 • Laurent Elia (Zelfstandig )
 • Catherine van de Put
 • Ann Decuyper (Travel Agent)
 • Verjaardag Lefu
 • Gerda Giegas
 • Fien Baudoncq (Researcher)
 • Myriam De Bonte
 • Stijn Van Herck
 • Patrick Van den Brande
 • Guy Gmm (Antwerpen )
 • Audrey Witteboon
 • Els Soors (Bediende)
 • Karel Hindryckx (Bediende)
 • Eveline Demelenne
 • Linda Van Eeckhout (Clerk account payables )
 • Kristina Van Cutsem (Reizen de postiljon )
 • Bianca Castille (bachelor in verpleegkunde)
 • Emily Story (Travel agent )
 • Linde Lambrechts
 • Nathalie Wauters (Travel agent)
 • Veerle Deltomme (Ondersteuner onderwijs)
 • Sofie Maelfeyt (Teacher)
 • Véronique van Steenberge (public relations)
 • Marleen Van Bever
 • Miet De Bruyn (Bediende)
 • Trix Verheyen (orthomolecular therapist)
 • Michaël Ecra (Zelfstandige )
 • Isabelle Detremmerie (Ondernemer)
 • Jan Van Acker (Bediende)
 • Dirk Proot (gepensioeneerd)
 • Danielle Lemmens (Bediende )
 • Anita De Baerdemaeker (ambtenaar)
 • Koen Vangenechten (engineer)
 • Sofie Cl (bediende)
 • Kirsten Ginckels (postpartum behandelaar )
 • eva Callens (Bediende)
 • rita gielen (pensioen)
 • Arne Brackelaire (Leraar)
 • Emmilie D
 • kenneth verleysen
 • Frank Priels (IKEA)
 • Vanessa Saelens (Travel agent)
 • Merel Vanloocke
 • Thomas Deroose (Zelfstandig)
 • Bart Denys (Kinesitherapie)
 • Gilles Berger (Teacher)
 • Bryan Dewulf (Belgie )
 • Elise De Deyn
 • wim van laer (vrij beroep)
 • Silke Paesen (Tea her)
 • Lies Anseeuw (Beleidsmedewerker Stad)
 • Gilbert Maesschalck (Retired)
 • Kai Hoevel
 • Frederike Verhorst (Massagetherapie en Coach)
 • Yasmine Daniel
 • Andres Toye (Technician)
 • Marjan Geukens
 • Ilse De Gruyter (Landbouwer en marktkramer)
 • Ann Van Dande (Travelage t)
 • Thomas Van de Perre (Zelfstandige)
 • Marijke Marijke
 • Nancy Van Rooy (Bode )
 • Guy Martens
 • Elisa Meyers
 • Christel Storms
 • Gert Gert
 • Bram Leyman
 • Ivan Sys (Gepensioneerd)
 • Carlo Vander Noot (Ingénieur civil. Géobiologue.)
 • Flo Ducaté (Accountmanager)
 • Koen Van Damme
 • Hilde Pycke (Leerkracht)
 • Christel Somers
 • Valerie Carpentier (Commercial)
 • Remko Bassleer (Leraar)
 • britta hoeyberghs (invalide)
 • Dirk Meganck (levensgenieter, ondanks alles)
 • Johan Wouters
 • Charlotte A
 • Marie-Thérèse Toussaint (professeure retraitée)
 • Roselien Cazier (Zelfstandige )
 • Inge Lijnen (Acupuncturist)
 • Rita Claes (Gepensioneerd)
 • Toon Vereeck
 • Nisrien Sarrokh
 • Heleen Dhooge (Transformatie- en ademcoach)
 • Joke Van Eetvelt
 • Peter Debay (Bemiddelaar )
 • Cristina Smeyers
 • Frieda Deridder (Pensioen )
 • Wendy Van Nooten
 • Mirjana Pepa (Administration)
 • Koen Wattez (freelance)
 • Marita Poortmans (Travelagency )
 • Debby Geijen
 • pete Verschueren (muzikant)
 • Ann Van Gorp
 • maarten callebert (zelfstandige )
 • Tel The Bea (factchecker)
 • Evelien Van Gool (Diëtiste)
 • Wendy Van Lil
 • Joke Vanhauwaert (Sports coach)
 • Kirsten Neyt
 • Mattias Besmet (Hypnotiseur)
 • Jurgen Schmidt (Zelfstandige)
 • Bernd Vrinssen (Arbeider)
 • Ann Kermans (stadsmedewerker)
 • Brenda Dierickx (Bediende )
 • Kevin Vannieuwenborgh (Productie manager)
 • Koen Follong (IT)
 • Nicole Van Langendonck
 • Marie-Hélène Lénaers (interprète)
 • Inge Binst (Sociale sector kinderopvang)
 • danny debeer (Pensioen )
 • Heidi Vangenechten ( Bediende)
 • Annemie Jambé
 • Lieselotte Kotsch
 • Ilse Vanheel (Zelfstandige)
 • Monique Segers (Gepensioneerd)
 • christophe zwaenepoel (Bediende)
 • Luna Coppens (Verpleegkundige )
 • Lien Coens (Huismoeder )
 • Hilde De Vos
 • Petra Decock (Sjki Izegem)
 • Luc Saquet (Invalide)
 • Timmermans Thierry (Employee)
 • Kim Declercq
 • Jarne Schouteden (Zelfstandig)
 • karin gillain (insurance broker)
 • Leen Bridts (Kinesitherapeut)
 • Els Van Crombruggen (ingenieur)
 • Isabelle Dierckx
 • Wannes Van Coppenolle (Student)
 • Nienke Bil (Bediende)
 • Vera Van Melckebeke
 • Jean-Paul ZWAENEPOEL (Nog werkende gepensioneerde)
 • Karim Tagourti (Consultant )
 • Tine Verschaeve (communicatie )
 • Marie-Antoinette Sacré
 • Danielle Knöller (Verzorgende )
 • Jan Trap (Zorgmanager)
 • Steven Van Kets
 • Jan Van Remoortere (Docent talen)
 • Gaëlle Fruy (Doctorante)
 • Marie Depireux
 • Christel Vangehuchten (leerkracht)
 • Christel Lemmens
 • Leo Sterckx (Gepensioneerd leraar)
 • Rita Snoeck
 • Lucas De Smedt (ondernemer)
 • Sara Willems (Bediende)
 • Guy Bogaerts (Project manager)
 • Mieke Dexters (Zonder)
 • Nele Flamang
 • Darline Priem
 • Lies Vandercappellen
 • Anja Mertens
 • Wydaeghe Peter (Technical trainer)
 • Coraly Sepulchre
 • Gerald BASSLEER (Pathobioloog)
 • Elke Vandercappellen
 • Koen Swolfs (zelfstandige)
 • Caroline LAMBRECHT (Account Manager)
 • Annemie Spirlet (Domestic aid)
 • Louis Jans
 • Luc Schoenaers
 • Geneviève Dewitte (Pensionnée )
 • Inja Sandyck (Zorgcoordinator )
 • Edith Goossenaerts
 • Sabine Verstraete (Environment )
 • Dominique Arnoys (Busbegeleidster )
 • Martin Verschelde (Leraar )
 • Pascale Larsille
 • Raphaela Van Bouwel (Bediende)
 • Louise Dejonghe (Osteopath )
 • Christiaan PLETTINX (Kader)
 • Matthias Francoys (bediende)
 • Leen Pairon
 • Marie Schneider (Dirigeante d’entreprise )
 • Cindy Utterwulghe (Real estate)
 • Vanessa Rivera Martinez (Emoloyee)
 • Iris Bamelis (Kinesitherapeut)
 • Harry Van Eetvelt
 • Caroline Vissers (Psycholoog)
 • Patrick Van Dyck (teacher)
 • Helena De Pape (Osteopaat)
 • Paul Van Vaerenbergh (Laborant)
 • Eric Tomme
 • Jenny Jeurissen (Gepensioneerd)
 • Lydia Claes (retired)
 • Hans De Keyser (Loopbaanbegeleider)
 • Nina Geeraert (Vpk )
 • Machiel Meskens (Bewakingsagent )
 • Willy Denayer (Gepensioneerd)
 • Christophe Balthazar (Ondernemer)
 • Vanessa Verheyen (Logopedist )
 • Ibrahim Ouled Haddou (Enseignant)
 • Herman Van Roey (geen)
 • Robert Lemmens (Gepenssioneerde )
 • Monique Dezutter
 • Lieve Guetens
 • Ronald Goossens (Pensioen)
 • Mireille Van Acker (Apotheek )
 • Jessi Van der Eecken
 • Pieter Van Reeth (Independant)
 • Tim Sebregts (Projectleider Bouw)
 • Ann Serruys
 • Anne De Groot
 • Karen Lambrecht
 • leon cools (voetreflexoloog)
 • Steffi Op de Beeck (Sociaal werker)
 • Kristien Vynckier
 • Katia Hillaert
 • Barbara Bos (Physiotherapist )
 • Simon Sepulchre (Ingénieur Indépendant)
 • Peter Wollaert (arts)
 • Peter Hellemans
 • Marleen Van Achter (Retiree)
 • Nadine Van Achter (Retiree)
 • Gregory Bistoen (Psycholoog )
 • Marjan De grauwe
 • Jeroen Van den Eynde (Electrical Engineer)
 • Steven Sobrie
 • Pieter Coudenys
 • Riet Ericx
 • Ann Drnic
 • Marleen Witters
 • Harry Siebens
 • Leen Cappoen (verpleegster)
 • Dirk Janssens (gynaecoloog)
 • David Coeck
 • Kris Sinnaeve (bediende)
 • Marc Bijnens
 • Daniel Jaeken (Philosophe)
 • Isabelle Monteny
 • Senne Trenson (Entrepreneur)
 • Erik Poortmans
 • Milenka Vonck
 • Peter Van de Ven (Zelfstandig lesgever - Krijgskunst&Filosofie)
 • Ellen Willockx
 • Karin De Laet (Zelfstandige)
 • Guy Hacha
 • Luc Van Leuvenhage (zelfstandige)
 • Kris Baert (Bediende)
 • Kris Smits
 • miet drijkoningen
 • Zoe Ingelbrecht (Purchase assistent)
 • Bernadette Meulemans
 • Stefanie Naessens (Zaakvoerder)
 • Ingrid Persyn
 • Hermine Couvreur
 • Aerts Rita (Gepensioneerd)
 • Deborah Vandenberghe (Bediende)
 • Meeusen AUDRY (Zelfstandig )
 • Paul Smits
 • Jonas Wielandt
 • Geert jonckheere (zanger)
 • Gilbert Remy (Ambtenaar)
 • Ulrik Deriemaecker
 • Chris Sinttruije
 • Caroline Vanderheeren (Health and wellbeing coach Heart Coherence coach)
 • Alex Proesmans
 • Steven Ooms (Bouwkundig Ingenieur)
 • Anne-Marie Wilssens (Zelfstandige )
 • Rita Chaudoir (pensioen)
 • Lesley Zonnekein
 • Francesca Remigi (Sales)
 • Femke Rits (Physiotherapy)
 • Dries De Kimpe
 • Greet Cloet (Meewerkende echtgenote)
 • Werner Van Eetveldt (Ondernemer)
 • Luc Moors (Gepensioneerd )
 • Lucien Maes (Gepensioneerd)
 • Raf Crijns (Osteopaat)
 • Sam Deraeve (coach)
 • Sofie Tanghe ( )
 • Louis Panoramix (Druide)
 • Tonino Vandecasteele (ambtenaar)
 • Gaëlle Six (Ondernemer)
 • Christine devos
 • Carolien Jongbloed (psychotherapist)
 • Herman Bergmans
 • luc de booserie
 • Isabelle Clarysse (Management )
 • Willy Buijs (Leraar op rust)
 • Natacha Riga (Calculator)
 • Ignace Verstraete
 • Ward Uyttersprot
 • Sabrina Marx
 • Tine Vandamme
 • Maurits Billiet (gepensioneerd)
 • Hilde Soenen (Boekhouster)
 • Tom Schmitte (Verpleegkundige)
 • arianne vandecasteele (advocaat)
 • Kristof Neyt (Bediende)
 • Elyn Castelein
 • Arno Michiels (Manager)
 • Greet Roegiers (Zelstandige)
 • Benny Quinart
 • Debbie Demiddel (psycholoog)
 • Berlinda Verhulst
 • Marijke Hoessles
 • Marianne De Wilde (pensioen)
 • Gyuri Spies (Musicus)
 • Florence Van Der Heyden
 • Lydia Serre
 • Bert Adolf (bediende)
 • Eveline Castelein
 • Christine Reynaert
 • Joke Steppe (Lab technician)
 • Carita Vets (Ceo)
 • Annelies Degezelle (Osteopaat )
 • Saskia Dobbelaere (trainer coach inspirator)
 • Philippe Caenen
 • Jonathan Annys (Huisarts in opleiding (HAIO))
 • Jasmien Vervoort (Goldsmith)
 • Carole VANOETEGHEM (Chauffeur d\'autocar (Tourisme))
 • Dorien Ghoos
 • Charlotte De Cramer (Zelfstandige )
 • Miriam Haenen (Free Lance)
 • Cindy De Smedt (Student)
 • Ilse Meulders
 • virginie vandaele (practisch filosofe)
 • Julie Petitjean (Interprète)
 • Christine Devos (Infirmière )
 • Mayla de Morais Lopes da Silva (Student)
 • Chantal Willems
 • Peter Biesmans (Arbeiders)
 • Katrien Derde
 • Tom Paredis
 • Willemijn Martens (Zelfstandige )
 • Maria Van Nueten (Gepensioneerd)
 • Fabienne Ooslandt (Pensionnée)
 • Degryse Ingeborg
 • Kris Tuerlings (Gepensioneerd )
 • Peter Weemeeuw (IT)
 • Maria Silva (Bediende)
 • Johnny Koch
 • Leen Coenen (Ambtenaar)
 • Andy Heye (FedPol)
 • Monia Aitaoui
 • inge de ceuster (bediende)
 • Maria Uytdewilligen
 • Johan Dielemans (Zelfstandig )
 • Guy W (Bestuurder)
 • Jos Robben (pensioen)
 • Lutgarde Verheyen (Pensioen)
 • Maarten Gilissen
 • esther baert (/)
 • Eddy Brackenier (gepensioneerd leraar)
 • Freddy Van Rijsselberghe (Zaakvoerder)
 • Denis Wouters (Groen arbeid)
 • Bruno Dooms (Defensie)
 • Geertrui Porte (Zelfstandug)
 • liselot françois (Kinesist )
 • Miriam Schellen (Grafisch ontwerper)
 • Manuela Voeten
 • Katia Van der Auwera (diëtiste)
 • Luc Martens (Ondenemer)
 • Trees Marrecau
 • Lisa Meganck (Sociaal werker)
 • Johanna Martens (Psychologe PhD)
 • Laurence Legrand
 • Paul Mariën (Maatschappelijk Assistent)
 • Luc Lamine (Doctor in de Rechtsgeleerdheid, PhD)
 • Mieke Vervoort (psycholoog)
 • Dora Van Neck (Gepensioneerd )
 • Mieke Caljon
 • Martine Michielsen
 • Marc Boeckx
 • Greet Walgraeve (Grafisch vormgever)
 • Lien De Ley
 • Ingrid Elisabeth De Winter
 • Claudia De Proft (Orthomoleculair therapeut )
 • paul vanhauwere
 • Sandy Ertveldt (Bediebde)
 • Bruno Van der Auwera (Retired)
 • Marleen Lemmens (yogadocente)
 • Ellen Wyns (Ondernemer)
 • Caroline Beirnaert Beirnaert
 • philip wauters (proactio - nieuwithof - barn64)
 • Peter Henssen (Zaakvoerder )
 • Marc DE VUSSER (arts)
 • Antoine Maes
 • Jan Wambeke
 • Irena vaes (Gepensioneerd)
 • Joris Stynen
 • Christel Heyens
 • Houart Myriam (Enseignante)
 • Sem Verheyden
 • Lars Smets (Bediende)
 • Wouters Johan
 • Sabine Van Dyck (Dierenarts)
 • GILBERT WOUTERS
 • Eva Suls
 • Laurence Vandeputte (Chargée de projets )
 • Linda Heirwegh
 • Nadine Viaene (Retired)
 • Véronique Vercauteren (student klinisch forensisch psycholoog)
 • Dirk Rosiers (zelfstandige)
 • Katelijne Eulaers (acupuncturist)
 • Ruben Vanheeswyck
 • Marian Minnen (muzikante)
 • Tania Claes
 • Esmeralda Verlinden
 • Don Wouters (pensioen)
 • Annelies Waelbers
 • Filiop Galle (handicapped)
 • Bernard Legros (Essayiste)
 • Josette Baetens
 • Bart Vercauteren
 • Martine Verhofstadt
 • Van laer Josette (gepensioneerd)
 • Bruno Debusschere
 • Karolien Meersman
 • freddy van wynsberghe (gepens.)
 • Nele Joosen (Leerkracht )
 • Bart Heylen (Zelfstandige)
 • Myriam Wauters (op rust)
 • Christine Verhoeven (Zorgkundige/ begeleider )
 • Michele Tkint
 • david festjens
 • Nicole Vercalsteren (Ondernemer )
 • Pieter Meekers (Databeheer)
 • Javier Lucas Haba (Sales)
 • Annie Hermans
 • Liesbeth Ponet
 • Tine Goorden
 • Nils De Paepe (Bediende/Ondernemer)
 • Dennis Cleymans (Yes)
 • Marleen Pollaris
 • Heidi Van der Schoepen
 • Guido Jaspers
 • Nadia Paridaen (Ondernemer)
 • Hofkens Michel (Retired )
 • Katrien Keesman (Zorgkundige )
 • Sara Vantomme (Leerkracht)
 • Bram Lootens (Arbeider)
 • Sarah Vermeersch (Psycholoog)
 • sophie claeys
 • Alma Veragten (Pensioen)
 • Johan Meganck (Ondernemer )
 • Christoff Everaert (Zelfstandig)
 • Yves Vekemans (CEO)
 • Katie Van HEMELRIJCK (PR)
 • Nicholas Vanhoorne
 • Suzanne Scheirs
 • Annelies Molin
 • Lotte Caers (Consulent communicatie)
 • Ivan Claesswinnen (Politieinspecteur)
 • Danny Verhaegen (Public sector)
 • Nicoline Ruiz
 • Dirk De Meulenaere (bestuurder)
 • Hilda SPYTKOWSKI (zelfstandige)
 • Harry Longueville (Self employed)
 • Yvan CHRISTOPHE (zelfstandige)
 • Hilde Schuer (Invaliditeit)
 • Goedele Van Eeghem (Relaxatietherapeut)
 • Petra Gielen (zelfstandige)
 • PetraPetra Bottu (Leerkracht )
 • Laurens Ory (Kredietverlening & Verzekeringen)
 • Yves Moerenhout
 • Dimitri Peers
 • Ann Rutten
 • Sabine Stuut
 • Kenny A.
 • Dirk Vancraenem (blije collapsoloog)
 • Danny D\'hollander
 • Filip Roeckens
 • Maarten Vekens (Ondernemer)
 • Mil Van Lier (Gepensioneerd orthopedagoog)
 • Wim Verhoeven
 • Gilberte Everaerts
 • Eli Willaert (Marcando)
 • Hans Joachim Becher (Translator/Researcher)
 • Martine Van Dyck (Zelfstandige )
 • Carolina Geens
 • E. Bons (Nurse)
 • Dirk vandecauter (Jep)
 • Sonja Van Remoortere (gepensioneerd)
 • Sofie Leys
 • Robert Anciaux (Retraité)
 • Geert Vanmellaerts (Accountant)
 • Hilde Dekegel (Ambtenaar)
 • Tom Parent (Ambtenaar)
 • Didier Corneillie (sitebeheerder)
 • Daniel Vermeyen
 • Rudi Vandeput (Bediende)
 • Anne Lesage (logistiek team school)
 • Peter van den Heuvel (Selfemployed)
 • Kristien Saelens (pension)
 • Marleen Van Ballaer
 • Herman Van den Bogaert (Kaderlid)
 • Mieke De Bats
 • Hakim Farissi
 • Jill Vanheyst
 • Caroline Daerden (Lawyer)
 • Thomas Valgaerts (governement)
 • Nic Verachtert (Nurse)
 • Sabine Lambein (Leerkracht)
 • Marc Van Hoe (Designer)
 • Nathan Peeters (Student)
 • Arne Verbeke (zelfstandige)
 • Elfriede Berger
 • André Decock (Gepensioneerd )
 • Wim Van Asch (yes)
 • Nicole Willems (Verpleegster)
 • Sven Van Hauwe (Self employed)
 • Bruno Riemaecker (Bediende)
 • Koen Van Overtveld
 • Barbara Bonte
 • Kris Vanhessche
 • Jocelyne Soenens
 • Luc Schegers (Pensioen )
 • Dorine Gantois (Bediende)
 • Josiane Leboutte (Pharmacienne retraitée)
 • Annemie Dielis (psychotherapeut)
 • Olivier Bernaert (Onderneer)
 • Axel Tack (Coach)
 • Jeroen D\'hulster
 • paul Wuytack
 • Vera Lewijse (Retired)
 • Jerome Hustin (Ing tech. Spécial.)
 • Victor Van den Keybus (gepensioneerd)
 • marc leemen (architect)
 • Elisabeth Coppens
 • Sven Muylle
 • Julie Van Eeckhout
 • Vera Van den Eynden (Retired)
 • kris Meyers (Bediende)
 • Christine Beyens
 • Bart Theunis (IT consultant)
 • Brigit Van Berckelaer (Gepensioneerd)
 • Maria Plasmans (Gepensionneerd)
 • Johan De Smet (Gepensioneerd)
 • marleen sysmans
 • wim hendrickx (Bediende)
 • Yannick Casteels (Bediende)
 • Yolande Ribbens
 • Steven Verelst (Free off job)
 • Nathalie Govaerts
 • Fernand Frencken (dentist)
 • Lizzy de Graaff
 • jeroen Herman (Software support engineer)
 • Davy Helsmoortel (Technieker )
 • Liesbeth Rassalle (Docent verpleegkunde )
 • Ajla Bouwens (Bediende)
 • Liesbeth Panneels
 • Peter Govaerts (Bediende)
 • Wouter Avet (www.DUEL.restaurant)
 • Steven De Klerck
 • Bram Goossens (inependent)
 • Tobias Brunner
 • david joëts (zorgsector)
 • Filip Vermeylen (Art Director)
 • Greet Borremans (Coach)
 • BERT VERHELST (Bedrijfsleider)
 • Michele Boelen
 • Marc Becque (Pensioen)
 • Joke Pauwaert
 • Sander Van de Putte (Zelfstandige)
 • Chris Weyn
 • Liesbeth Jenné
 • Dirk Vancraenem (blije collapsoloog)
 • Steven Vindevogel (Yes)
 • Annelies De Kegel
 • Birger Deckers
 • Anneleen Vanbrabant (Medical Affairs)
 • Daniel Luks
 • Petra de la Bruyere (Treinbegeleider)
 • Karin VAN LEEMPUT
 • Croci Daniela (Teacher )
 • katty nagels
 • Karin Raemdonck (Bediende)
 • Steven Prinzie
 • Evert Speeckaert (Leerkracht)
 • Johan Huyskens
 • dirk vancraenem (blije collapsoloog)
 • Nicole Leurs (SD woonzorgcentrum )
 • Mascha de Vries (Bediende)
 • Sofie Simoens
 • Jordy Van Oudenhove (Schrijwerker)
 • Bart de Koster (Geluidstechnicus/Theatermaker)
 • Rob Leyten (Bakker)
 • Lotte Van dongen
 • Ann DE WEIRDT (sales mgr)
 • Gilbert Haelewyn (gepensioneerd)
 • KURT BEKE
 • delphine van dorpe
 • Filip Laureyns (Schilder )
 • Wim De Niel (zelfstandig coach - leraar - ingenieur)
 • Thierry Lespagnard
 • Vivian Peeters (Admin)
 • Alexandre Dor
 • Elly Van Eeckhout
 • Timothy Pensaert
 • Jan Tanghe (Gepensioneerd)
 • Christel Van looy (Care worker)
 • Hilde Van Mol (logopediste)
 • Hilde Claes (bediende)
 • Els Plovie (Bediende)
 • Tine de valck
 • Daphne Busschaert
 • Sien Miseur (Bediende)
 • Anne Smets (mental coach)
 • Ronald Lemaire (gepensioneerd)
 • Bertel Xavier
 • Veerle Van der Wee (Zelfstandige)
 • Seyhan De Boeck (Zelfstandige )
 • Leen Ryckaert (zelfstandig)
 • Karel Raman
 • Sharon Vandousselaere (Zelfstandig bedrijfspsychologe )
 • chris van camp (auteur )
 • Ria De Cock
 • Alyssa Serlet
 • Jan Ieven
 • Lutgart Henau
 • Priscilla Smull
 • Daisy De Troetsel (Captain )
 • Wouter Thijssen (docent)
 • Cindy Baes (Bediende)
 • Klaar Cornelis (artist)
 • Lieve Desair (Independent )
 • Tom Raman (Zelfstandige)
 • Sven Swevers (Unemployed)
 • Evelien Declercq
 • Wesley Vercoutere
 • Lydie Cosaert
 • Danny Digneffe (CEO)
 • Steven Claes (steven_claes@telenet.be)
 • Geoffrey Loontjens
 • Lobke Houfflyn
 • Johan Hofman (Gepensioneerd)
 • Piet Vercruysse (arts op pensioen)
 • Dominiek Pardo (Retirement)
 • Patrick Dalle (Retired)
 • Liesbeth Feys
 • Jan Van Holsbeeck
 • Brecht Craeynest
 • Ilse Piedfort (Business process manager)
 • paul boodts (gepensioneerd)
 • Gary Bogaerts (Bediende )
 • Dirk Callens
 • peter covent (abeider)
 • Paul Bruynen (Pensioen)
 • Ceulemans Werner (Ondernemer)
 • silvio pecoraro
 • Nick Vanderheyden
 • Tine D (Bediende)
 • Sabine Jamart
 • Ingrid Vermeirssen (Bediende)
 • jolanda arndts (operatie-assistente)
 • erwin dauwe
 • Marijke Colpaert
 • Luc De Rop (Landmeter-expert)
 • Dennis Lefebvre (Maatschappelijk werker)
 • Filip Joris
 • Marnix Callewaert (Gepensioneerd)
 • Walter Van Achter (gepensioneerd met bijberoep)
 • Alex Nicolai
 • Eddy Boons (Bediende)
 • Griet Van Eyken
 • Jok Hilkens (Ceo)
 • Vera Pepa (Brdiende)
 • Kristien Van Bael (Employee )
 • Frank Van de Craen (Geoensioneerd)
 • Tony Gillis (Zaakvoerder)
 • Barbara BOLLEN
 • Debbra Peene (Verkoopster)
 • Tom Leenaert (Project manager)
 • Dominique Quipor (bediende)
 • ronald herckenrath
 • jozef greefs (psycholoog)
 • Eva Vantomme (Vormingswerker)
 • Marleen Van Mol (Bediende)
 • chris vdb (teacher)
 • Tomas Lanssens
 • Frank verhavert
 • Aurelie Vermeulen (Marketing Manager en Coach )
 • Elise Pieck
 • Ann Moens (Weduwe)
 • Geert Henau
 • Geert Claes
 • nick vermonden
 • Stefaan Segers
 • Tom Degresty (Commercieel piloot )
 • Elke Vangeel (Consultant)
 • Kiki Van Hoorick (Zelfstandige )
 • Nadine Verhaeghe
 • Natacha Liuti (Assistante médicale )
 • tinne van doninck
 • Linda Pepa
 • Christel Daenen (Pedagoog & coach)
 • Nicole De Laet (Huisvrouw)
 • Wout Van Rooij
 • Joël Deprez (Médecin anesthésiste )
 • Véronique Defays (Médecin dentiste )
 • Evelien Waegemans (Zelfstandige)
 • Lucile Vendrasco (Pensionnée )
 • Pascale De Winne (Secretary )
 • Roger Fober (APG)
 • Rita Vandewalle
 • Sandra Van Hoof
 • Ronny Aelbrecht (artiest-figurenspeler)
 • Anne vandesande (Flightforwarder )
 • Tuur Van Hove (Lichaamsgerichte psychotherapeut )
 • jos van de velde (gepensioneerd)
 • Beau Gillis
 • Luc Mensaert (Pensioen)
 • Didier Willaert
 • Ana Mihailovic (Zelfstandige )
 • Jean-Paul Briers (Oud-militair)
 • Luce Malfroot
 • Johan de Brabander (Zelfstandig )
 • Tuur De Moor (sociaal ondernemer)
 • Lobke Blondeel
 • Margo Tolleneer
 • Ruud Gysen (Bediende)
 • Jocelyne Van Loo (Gepensioneerd)
 • Annelies Weinberger (Teacher)
 • Annemieke van Elsacker (Gipsverbandmeester )
 • Ellen Cras
 • Andy Vanbeveren (zelfstandig ondernemer)
 • Heidi Berckmans (Bediende)
 • Brigitte Vermeiren (Lerares)
 • Natali Van Hees
 • Dedeckel Nat
 • Dianne Heimeriks
 • desplanque christine (Pharmacien )
 • Sandra Arras (Zelfstandig )
 • Dirk Roncada (Ambtenaar)
 • Daria Vyncke (Administratief medewerker ziekenhuis)
 • Bart Vangheluwe
 • Ingrid Poupaert
 • Lil Vandergeeten (Op rust)
 • mathieu teuwen
 • Gerlinde Flo (Bediende)
 • vandenbussche Carine
 • Davy de Voorde (arbeider)
 • Els Monteyne (Gezondheids therapeut)
 • Godelieve Van Put (Pensioen)
 • Steve Dybowski (Logistics)
 • Véronique Qutin
 • Johan Lavrysen (Pensioen)
 • Christel De Paepe
 • Martine Geypen (Bediende)
 • Nadine Motten
 • Dirk De Bruycker (Gepensioneerd)
 • Van de weghe Nadine
 • Wendy Papier
 • Floshje Dielis (Werkloos)
 • Inge Dielis (Arbeidsongeschikt)
 • Delphine Ullens (Ir architecte )
 • Nick Matyn (Self employed )
 • ygen meida (photographer)
 • D’Hoest Lieselot
 • Annick Van herp (n\' importe quoi)
 • Liesens Inge
 • Christiane Lepomme (Retraitée)
 • Scholiers Patrick
 • Anne Van den bosch
 • Marian Seys (Gepensioneerd)
 • Kristien Bosman (verpleegkundige)
 • Floren Caroline (Engineer)
 • Martine Van Caudenberg
 • valerie smeyers (met pensioen)
 • Marc Claes
 • Tineke Declerck (Schoonheidsspecialiste )
 • Jeroen De Caesemaeker
 • Martine Beyers (Strategic consultant)
 • Helga Willekens (Verpleegkundige zorgcoordinator)
 • Ingrid Kerstens (Invaliditeit)
 • Anouk Janssen
 • Mario Van Ham
 • Thea Leduc
 • Esther Van Ham (Coach)
 • Bart Van den Bossche (Arbeider )
 • Erik Miles (Coach)
 • Alike Last
 • Veronique VW
 • Annick Aerts
 • Kristel Volkaerts
 • John Dhaenens (Operator)
 • Marika Bleux (Architect)
 • Anna De Feyter
 • Griet Matton
 • Michael Mikiels (Publicitaire)
 • Engelien Lannoo
 • Rob van Dokkum (Taxi driver )
 • Sonja Van Dierendonck
 • Anja Vanden Eynde (Teacher)
 • Heleen Annoot
 • Myriam De Blieck
 • Aurélie Moreau
 • Lia Kraan
 • Bart Morsa
 • Reyn Lequeux (Landbouwer)
 • Raphaele Buxant (Enseignante)
 • Vincent Dupont
 • Régien Schepkens (Zorgmanager )
 • carine migeal (Logopede et thérapeute en hypnose)
 • Jolanda Somers
 • Nicole De Preter
 • Maenhout Ilona
 • Annick Meulemans (Kiné )
 • Inge Taeymans (gezondheidstherapeut)
 • Vero Sansen
 • Eric Veeckmans (Bezorgde burger)
 • Annick Peeters (Educational support)
 • Alain Christiaens (Jurist)
 • Veerle Gabriels (Nature therapist)
 • Jurgen Van Rompaey (Zelfstandige)
 • Didier De Boeck (Bediende)
 • Chris De Ryck (pensioen)
 • Ine Clarisse (Osteopaat)
 • Muriel Rotsart
 • corrylaura van bladel (zelfstandig)
 • Walter Wellens (gepensioneerd ambtenaar)
 • Veerle De Vos
 • Jef Baelen (doctorandus in de biomedische wetenschappen)
 • Inna Shyshkovska-Devriese (pianoleraar)
 • Kathleen Decuyper
 • Anne Tassoul (Ergotherapeute)
 • Veerle Collier
 • Rita Eeckhout
 • Vera De Bock (Teacher)
 • Tom Van Frausum (architect)
 • Marleen Schildermans
 • Karen Bigaré (Independent )
 • Tom Smeets (leerkracht)
 • Eva Degrieck
 • Eveline Moreels (Kinderzorg)
 • Jürgen Meekers (Arbeider )
 • Nicole Reynders (verpleegkundige)
 • Evert Dirkx (Network Engineer)
 • Adriana Kloos (Retired)
 • Erik Vermeersch (Purchasing manager)
 • Annick Vanthemsche
 • Julie Liesenborgs (Productieplanner)
 • Carine Corthals (gepensioneerd)
 • Vicky Willems (Self employed)
 • Ben Van den Bergh
 • Gaetan Verbruggen (Teacher)
 • Xavier Vanderlinden
 • AGNES CHARLOT
 • Anja Louisa Desmet (Social worker)
 • Kristin Willems (collapsoloog)
 • Vassiliki Kestekidis (Pensionnee)
 • Kris De Paep (Zelfstandig )
 • Anne Daron (Médecin généraliste )
 • Ann De Knock
 • Jeroen De Rycker
 • Bob Henfling (Trainer)
 • Latifah Benlamchich (clustermanagerp)
 • Brantegem An
 • Marc Swinnen (Ondernemer)
 • Leen Noens (Verpleegkundige)
 • Alain Stradiot (Retraité de l\'enseignement )
 • Ingrid Manshoven
 • Fabienne Staelens
 • Cindy Anthonissen (Self employed)
 • Isabelle Wyckhuys
 • Sebastien Dekeyzer (Sales)
 • Marie Louise Allen (Medecin généraliste )
 • Johny Guillemyn
 • Colette Georges (Dentiste )
 • Ben Eyckmans (Psychotherapeut )
 • Emmanuelle Michotte
 • Bieke Vermeulen (Self employed )
 • Bieke Hendriks
 • Jelle Engelen
 • Ronny Yde (vrachtwagenchauffeur)
 • Veerle veerle
 • Marieke Dewulf (Kapster)
 • Dheedene Isabel
 • Christophe Gallloy (Ingénieur)
 • Michiel Bienert
 • Katrien Catthoor
 • Frederique Spoel (Chef)
 • Veresjka De Smedt (Ondernemer)
 • Carl Rochlitz
 • Olivier Kleynjans (Ondernemer)
 • Els Meylemans (Bediende)
 • Nicole Van Ursel
 • Gwen De Vriendt (Zelfstandig schoonheidssector)
 • Iris Derieuw
 • Leen Van Orshaegen (Leerkracht)
 • Liesbeth Vandenbussche
 • Baud Vandenbemden (ondernemer)
 • Ann Cardinael (Directeur woonzorgcentrum)
 • Brigitte Rego (Retraitée )
 • Céline victor
 • Julien Luwel (Maatschappelijk werker)
 • Annelies De Cubber (Leren en ontwikkelen )
 • Christel Vanderheyden (Zelfstandige)
 • De Plecker Elke (Bediende)
 • Dominique Honorez
 • Jacqueline Borlé (educatrice)
 • Mathieu Bauwens
 • Chris Bergez
 • Céline Lemaire (Kine)
 • Augustijn Kindt (Burgerlijk ingenieur)
 • Yannick Vanhooren (Consultant)
 • Constance den Herder
 • Joris Plessers (Ingenieur )
 • Francine Adam
 • Carina Nent (Medewerker consultatiebureau)
 • Debby Schuerman (Sales )
 • Catherine Boutet
 • Inge Mestdach
 • Gerit Helsmoortel
 • Ellen Van Slembrouck
 • Liliane Schollen
 • Gert Goovaerts (zelfstandige )
 • Bernadette Gorris (Leraar)
 • François GILLET (Psychopédagogue)
 • Koen Van Casteren (Bedrijfsleider )
 • Wendy Feys
 • Agnes Kwan (Kinesiste)
 • Marc Cranshof
 • Hélène Albuixech (/)
 • Satya Roosens (Dancer)
 • Birgit Van Broekhoven (Employee/Coach-Trainer)
 • Thomas Van Looveren (Service engineer)
 • Stijn Cottenier (Doe Architect)
 • greet ceulemans (bestuurder adviesbureau milieu)
 • Sarah Boutens (Ambtenaar )
 • Gerd Sprangers (Muziektherapeut)
 • Devos Ivan
 • tatians vanpamel
 • Lieve Magnus
 • Claudine Horta
 • Annemie Thijs (Dansdocent en relaxatiecoach)
 • khadija badli (consultant)
 • Niels Heine (Applicatiemanager)
 • Annie Coupillie
 • valerie castrel (ambtenaar)
 • Christine Verstichel
 • Olivia Seminck
 • Jean-Louis Coussement (zelfstandig)
 • brigitte bauwens (Artist )
 • Goetelen Martine (Bediende)
 • Annemarie van de Voort
 • Jean-Louis Luyckx (Retraité )
 • Rit Geys (leerkracht DKO)
 • Marianne van der Linden-Botter (gepensioneerde)
 • Carine Vandemoortele (Zaakvoerder)
 • Dirk Van Ocken (Bediende)
 • Tiske Bosserez
 • Chris Monten (Sociologist)
 • Linda Tuerlinckx
 • Nathalie Silverans (Teacher )
 • Benedicte Sanctobin (Bediende)
 • Fenna De vries
 • Vital Verbruggen
 • Susanna Kleindl-Rosenberger (Paedagogin)
 • Patricia Rutte (Comadviseur)
 • Jan Jaarsveld
 • Yasmina Van Assche
 • Jonathan Plaetevoet (System Engineer)
 • Peeters Hanne
 • Patrick Blommaert
 • Marietta Voorjans
 • MICHAEL VANHEER (vrachtwagenchauffeur)
 • Jitske Van de Plas
 • EEFJE SAMEC (bediende)
 • Theresia Geboers (gepensioneerd psychotherapeute)
 • Dirk Oosterlynck (energetisch therapeut)
 • Marit Lehman (Zelfstandig ondernemer)
 • Ilva De Roeck (Student)
 • Kris Smets
 • Marita Vandersanden (Eeuwige studente)
 • Martine Vanden Herrewegen (Pensioen )
 • Veerle Vanpée (Voetreflexologe/masseuse)
 • Valérie Paquet
 • Bodson Karine (Employée)
 • Nathan Vandenbosch (Winkelbediende)
 • Ben Saenen (Zelfstandig)
 • Bart De Vlaminck
 • Els Janssens (Doctor)
 • Marie-Rose Vangroenderbeek
 • Inge Draulans (Independent)
 • Frederik Lams (gepensioneerd)
 • Evert Lanssens (Ingenieur )
 • ROLAND LEMAEN (Architecte)
 • Luc Sybers (Gepensioneerd)
 • Liesbeth sienaert (Tekenaar)
 • Rudi Debusschere (gepensioneerd)
 • Paul Verhaeghe (Ondernemer)
 • Els Snoeck (Zelfstandige )
 • Anja Lambrecht
 • Tom Deneef (Zelfstandig )
 • Ellen Vander Putten (Zelfstandige )
 • Judith Leysen ((trainings)actrice)
 • Lion damen
 • Isabelle Van Extergem (Management consultant)
 • Patrice De Meyere (Sans)
 • Riet Vander Putten (Bediende)
 • Uschi Jonckers
 • Leentje Pede (Verpleegster )
 • Nancy Allebos
 • Maryse Lierneux
 • Leen Van Hove (Bediende gepensioneerd)
 • Margot Mennicken
 • Wendy Schoffelen
 • Karlien De Vusser
 • Geert Kumpen (Zelfstandige)
 • Petra De Busschere
 • Hella Van Laer (Diëtist, auteur en voedingswetenschapper )
 • Katharina Taelman (Tandarts)
 • Wouters Shantilata
 • Esther Jouquet (Ambtenaar)
 • Lieve Decoster
 • Gerda Ceulemans (Pensioen )
 • jennen Filip (Ondernemer )
 • Boel Heike
 • Jolien Dekyvere (Teacher)
 • Erwin Breusegem (gepensioneerd)
 • Liesbetj Grondelaers (Bediende )
 • Ivan Ingels
 • GENEVIEVE FIVET (COMPTABLE/RH)
 • Sabina Colling
 • Sophie Huybrechts (Neuropsycholoog, Shiatsu therapeut)
 • Iris Coudeville
 • Nicole Van den Bosch (Gepensioneerd)
 • Geertrui Wellens (bediende)
 • Veerle Mees (plantaardige kok)
 • Katja Steenhoudt (videoartist / teacher)
 • Jozef Van Genechten (Arbeider)
 • Laetitia Wellekens (Ambtenaar)
 • Cathy Vandekerckhove
 • Aaike Flo
 • Elisabeth De Wachter (Choreograph)
 • Muriel Aldenhoff (Employée )
 • Koen Gys
 • Lieven Mannens (Vrachtwagen chauffeur )
 • Lieve Pauwels (Bediende zorg)
 • Charlotte Van Aelbroeck
 • Caroline Sluyters (Docente )
 • Martine Ruet (Retraite )
 • Van de Peer Bart (Project manager)
 • Deborah Cerrens (freelancer)
 • Patrick Pype
 • Isabelle Coppens
 • Vicky Jansen (Orthomoleculair therapeut)
 • Arnaud Martens (Pharmacien)
 • Lie van Schelven
 • Els Van der Rhee
 • Stijn Dekeyser
 • Roger De Blander (Gepensioneerd)
 • Benjamin Vandessel (Student/teacher)
 • sam Vansteenbrugge
 • Leentje Vancraybex (Gep. )
 • Daniel Langmans (Huisarts)
 • chrysta dewaegenaere (teacher )
 • Yazmin Hoekstra (Geen)
 • Dagmar Uythethofken (Bediende)
 • Claudio De Luca (indépendant)
 • Annemie Vrints
 • dolores camedda (pensionné)
 • Mangnus Luc (Retired)
 • Tom Pottie (Independent )
 • Frans Rompaey
 • Nadine Vandevorst
 • Herman Meersman (Employee )
 • Martine Van Clapdurp
 • Lennert Van Looveren
 • Josée Schoeters (Pensioen )
 • Anne Van Avermaet
 • Stefan L. L. Van Heester
 • Lio Verdonck
 • Danielle Raeymaeckers (Pension)
 • Patrick L. (Meubelmaker - Therapeut)
 • Marina Vervaet (verpleegkundige)
 • Diane Morren (Krediet analyst)
 • Barbara Tetenberg (Fascia therapist/ Singing Coach)
 • Brigitte Vermaelen (Citoyenne)
 • Joël Rossion (Pensionné)
 • Elena Mityayeva (Bediende)
 • Martine Philips
 • Johan de Swart
 • Koen Verbeeck (self-employed)
 • Benedicte Rouseré
 • reinhilde verhoeven
 • Sophie de Kind (student)
 • Jeroen Verlinden
 • Liesbeth Vervecken (Leerkracht )
 • Hilde Vanden Nest (Arts)
 • Kimberley Basslé (Self employed )
 • Mieke Schouterden
 • Caroline De Pauw (Ambtenaar)
 • Jonas Tranchet (Student)
 • Kathleen Egels
 • Marc Van den Brande (Gepensioneerd)
 • Ruth Vos (Student)
 • Anja van Vliet
 • Thibaut Gustin (zelfstandig)
 • Joke Vochten (Zelfstandige natuurvoedingswinkelier)
 • Jan Depraetere (Onderwijsdeskundige)
 • Matteo Marino (Étudiant )
 • Patrick Van Vlerken
 • Marc Chatelain (Pharmacien-biologiste )
 • Rita Meus
 • Juloke Van Maele
 • Stefan De Meûter (Magazijnier)
 • marleen de ruyck
 • Danny PREVOST
 • Marleen Beerens (Independent )
 • Carel Swagerman (Opera anger)
 • Chantal Depaemelaere
 • Tom Lucas (Engineer)
 • Nadine Dekeyser (Retraitée)
 • Nathalie Ledain (Zelfstandig )
 • Wennie Talboom
 • Katty Septon
 • Adrie Bolleman
 • Benoit Bardiaux (Eco-biologue)
 • Wilma Bolleman
 • Fabienne Van Eenaeme (Zelfstandig)
 • David Ceulemans (Zelfstandig)
 • Jose Kooij
 • Martine Van Lommel (Huishoudhulp)
 • Tom Sterckx (Manager)
 • Nico Verfaillie (andersvalide)
 • BENNY HEUVINCK
 • Els Van Bogaert
 • Jan Bonnaerens
 • Kitty Schulz (Gepensioneerd)
 • Sandra Ligneel
 • willemijntje baeten (Zelfstandig )
 • Rita Vandenreyken
 • Gwen Van Boom
 • Martine Rosseel
 • Tamara Lequeux
 • Caro Vanlerberghe
 • Marguerite Janssens (gepensioneerd)
 • Bram Vermeir (Vertegenwoordiger)
 • Linda Schipster (Teacher)
 • Ilse Geys
 • Elisabeth van Winkel (gepensioneerd)
 • Andries Hollinga (Masseur)
 • Myriam Van Oosterwyck (Psychotherapeut )
 • Renee Settels
 • Eric Vandenabeele (Directeur )
 • Isabelle Buhre
 • Nathalie Lawalrée
 • Verlinden Marcus
 • Jessie Delooz (Psychiater-psychotherapeut)
 • Inge Haesevoets
 • Miguel Sandoval (Werknemer)
 • Sofie Cloots (Zelfstandig)
 • Yolan Biemans
 • Danielle Van Damme (Gepensioneerd)
 • Tom Vandijck (Self employed)
 • Jan Hoozee
 • Jean DRUART (boulanger)
 • Eva Jacobs (Opvoedster/begeleidster)
 • Cindy Sanders (Bediende)
 • Marleen Luyten (Coach, schrijver, yogaleraar)
 • Wendy Wauters
 • André Eysselinckx (IT Consultant)
 • Tonia Devalckeneer (Bediende)
 • Jordy Van Kerschaver (Musician)
 • Jannick Beyens (dansdocent)
 • Marieke Nieuwenhuizen (Jin Shin Jyutsu practitioner)
 • Geert Van Looveren
 • Reginald Van Bogaert
 • Valerie Maes (Bediende)
 • Tatiana Bozikovic (Teacher)
 • Nancy Hendrickx (Verpleegkundige)
 • Ann Dequae
 • veronique wyseur
 • Bernd Smets (Osteopaat )
 • Bart Hellemans
 • Yves Vluggen (advocaat)
 • Werner Claus (Gepensioneerd)
 • Anne Myriam Kool (Kiné/ostéopathe )
 • Gerrie De vaal
 • Willy Vanderlinden (Pensioenneerd)
 • Veerle Martens (Kinesiste )
 • Wendy Baets (Ziekte uitkering)
 • Catharina De Boeck (Creatief coach op pensioen)
 • Martine Gauquier (Retraite )
 • Lore Clement (Zelfstandig)
 • Cathérine Coco Pochet
 • Isabelle de Smet (bediende)
 • Ludo Meyers
 • Jean-Pierre Oscar G. Weesl (Retraité)
 • Jean-Philippe Luyckx (Ingénieur)
 • Arne Lievens (bezorgde burger)
 • Fran Hollaert (bediende)
 • Monique Persyn (Gepensioneerd apotheker)
 • Guy De Beusscher (formateur cnv)
 • david caiulo
 • Jan Bleumers (Bediende)
 • Kris Allaert (ICT engineer)
 • Suzanne Pasmans (Gepensioneerd)
 • Van De Walle Matthias (Docent)
 • David Alsembach (Assistant social)
 • Inge vdf Snellinx
 • HILDE VAN DEN HENDE
 • Anne Denys
 • Philippe DE BIOLLEY
 • Paul Fierens (Pensioen)
 • Lieven Lootens (Chef)
 • Kitty Vander Vliet
 • Nancy Popieul (zelfstandig)
 • Tine Sterckx
 • Thomas De Paepe
 • Isabelle willems (Zaakvoerder)
 • Yves Criel (Mantelzorger)
 • Marieke Peeters
 • Tracy Davidson (Architect)
 • Tom Vandenberghe
 • François Van den Bergh
 • Jan Roosens (gepensioneerd)
 • Moritz Rosemeyer (Preventieadviseur )
 • Isabelle Duquesne (Monitrice auto-école)
 • Marlene Persson
 • Tinne Van Oeckel
 • Katri Mets (Therapeut/ Medicijnvrouw)
 • Ellen Ramaker
 • Régine Caestecker (Gepensioneerd )
 • Karin Van der marel
 • Eveline Verschelde (Verpleegkundige en vroedvrouw en horeca)
 • Edward Vandevivere (Ing Agriculture)
 • Conny van Gijseghem
 • Ellen Genbrugge
 • Elke Van Goethem (Psychologe)
 • Peter Renap
 • Chris Van Breda
 • Cuyvers Marc
 • Mira Van Coppenolle
 • Mia Baeten (Bediende)
 • Camille Vandewalle (Poetsmedewerker)
 • Leen Buytaert (Opvoedster)
 • Michael Delamper (Manager)
 • Christine De Bauw (Enseignante)
 • Geert Keyaerts (Marketing Adviseur)
 • De Mik Elsie
 • France Assoignon (Amoureuse de la Vie)
 • Axel Truyens (company owner)
 • Bart Van Daele
 • Hugens Gwen (Ondersteuner)
 • Valerie Vanherk (Bediende )
 • Sophie Vanhoutteghem
 • Cindy Bex
 • Aurian Pecher
 • Vanessa Ver (Teacher)
 • stijn Cnockaert (Coach/podiumartiest)
 • Wilfried Stienaers (Coach )
 • Elisabeth Schalenbourg
 • Ann Mariens (Zelfstandige)
 • Tjeerd Schraa (agrarier)
 • Martine Vanneste (Nurse)
 • Frank Vanhaverbeke (Mens)
 • Manon den Otter (Yogadocent)
 • Dominiq Vandewalle (Docent)
 • Stien Harrie (Psychologe)
 • Willy Veyt
 • Anne Wuyts
 • Renee Vandermeersch (Zelfstandige )
 • Rita Wynants (Arbeidster)
 • Emmanuelle Trives (Ouvrière dans une laiterie )
 • Ruben Pensaert (Bediende)
 • Esther Quatfass
 • Michèle Beauvois (retraitée)
 • Linda Depuydt
 • Greg Pere (Employee)
 • Sandra Celis (verpleegkundige)
 • Stephanie Pollart (Mens)
 • Dona Kohler (retired)
 • Gilberte Verboven (Kunsrenaar)
 • Dries Rigelle
 • Chris Van de Velde (Filosoof)
 • Micheline Baetens
 • Gerda Smets
 • Peter Simons (Zzp)
 • Leo Van den Bossche (huisarts)
 • Christel Curfe (Elderly Care employee)
 • Evelyne De Grande (psycholoog)
 • Jeroen Hensen (Verpleegkundige/ docent gepensioneerd)
 • Étienne Pluvinage
 • Jelle Verdoodt (Zelfstandige)
 • Cescia Vanhout
 • Hilde Thijs
 • Brigitte Peters (Zelfstandige )
 • Will I am Triki (Gepensioneerd)
 • Olivier Melis (Ingenieur)
 • Patricia van Lingen (relatietherapeut)
 • Walter Delporte
 • Bart Goovaerts
 • Catherine Lefort (Kinésithérapeute )
 • Bernard Schotte (Ambtenaar)
 • Sofie Vanham (outplacementcoach)
 • Martine Maya Mouart
 • Ludo Gysels (Gepensioneerd)
 • Berckmoes Ingeborg
 • Tania Gryson
 • Kathy Perneel (coach)
 • Hanne De Ruyck (Osteopaat)
 • Agnes Basteyns (Zorgkundige)
 • Tine Dejonckheere (Bediende)
 • Eva De Jonghe (Bediende)
 • Paula Van Hoye (Gepensioneerd)
 • Eline Baes (Ambtenaar)
 • Carine Aerts
 • Carla De Beule
 • Matthias Spelier (Senior Solution Architect Hybrid Cloud )
 • Cindy Matze
 • hédwige wyshoff (docteur en medecine)
 • Ann Papen
 • Bram Decuypere (FLOW-Coach & IT consultant)
 • ingrid Paesbrugghe
 • Mathilde Zaninotti
 • Rikkie Plugboer (ZintuigenHerberg)
 • Ilse Steenackers
 • Lisbeth Haustraete (Psycholoog )
 • Wouter Cloetens
 • Febe Claeys (Advocaat)
 • Florence Libois
 • Lieve Vander Stappen (Gezondheidsbegeleider)
 • Sven Coppejans
 • Ingrid Ophalvens
 • Danielle Peene (Zelfstandige)
 • Neeltje Willekens (Educatie)
 • Joachim Wannyn (Bediende)
 • JAN VERMEULEN
 • leentje cologne (bediende verkoopster)
 • Kenny Mechelmans (None)
 • Sabine Herremerre
 • anna m przybylek
 • Patrik Cafmeyer (Apotheker)
 • Korneel Sergeant (Zelfstandig )
 • Mieke Braem (Bediende)
 • Anja Van Wesemael
 • Johanna Van Baarle (Gepensioneerd)
 • Vergaelen Nathalie
 • Katelijne Van Tichelen (Freelance consultant)
 • Elke Impens
 • Diane Selderslaghs
 • Relinde Corthouts
 • Ann Perneel
 • thierry de laet
 • Lieve Rutten (Psycholoog)
 • Véronique Vanden Bossche (Retraitée)
 • Sarah Gregoor (Logopediste)
 • Lut De jaeger (Leerkracht )
 • Marina Gaspar-Mendes (Nurse)
 • Willem Heldens
 • Piet van der Velden (zelfstandige)
 • Mieke Cerstelotte (Student)
 • Isabelle Dusart (Office Manager)
 • Inez De Boer (Teacher in art)
 • Seppe Lavrysen (Leraar)
 • Gisele Malengreaux (Pensionné )
 • Els Liesenborgs
 • HAUBOURDIN SERGE (Professor)
 • Brigitte Volders
 • Mandy Cortez (eventorganizer)
 • Frank Peeters (Gitarist )
 • Diego Asaro
 • Magali Van Severen
 • Saskia Bos (Musician )
 • Jonas Bergé (Zelfstandig)
 • Marleen van Dort
 • lise rozberg (psychologue)
 • iele steen (Ondernemer)
 • Inge Devos (Bediende )
 • Paul Schmidt (en retraite )
 • Frédéric van der Vaeren
 • Jarka Goethals (Bediende)
 • Giovanni Doom
 • Anne De Proft (Zaakvoerder)
 • Goele Maes
 • Maria Weekers
 • Mado NEUVILLE (Indépendante)
 • Suzanne Stoetzer (gepensioneerd)
 • Aline De Pelsemaeker (Holistisch arts)
 • Nicole Cosaert (Gepensioneerd)
 • Wouter Gilissen
 • Marleen Lauwers (Pensioen)
 • Hilde Rolus (gepensioneerd)
 • Adriaan Van Beethoven (Pensioen)
 • Krisje Vermeiren (Psycho therapist)
 • CHRISTIAN BAERT (Pensionné)
 • Karlien Verschaeve (Gepensioneerd )
 • Daniëlle Bernaerts (Lige en spiritueel coach)
 • Machteld Deceuninck (Onderwijs )
 • Olivier Brouwer
 • Kevin Vanden Buverie (Zelfstandige)
 • Jenna Vanheuckelom
 • Yvette Pasleau (Pensionné )
 • Elisa Carpiaux
 • Francoise Speeckaert
 • Muriel Van Koppen
 • Dimitri de Wolf
 • Floris T.
 • Kathleen Depuydt (ondernemer, freelancer, coach)
 • Dani Ghysels (Gepensioneerd)
 • godelieve haine (verpleegkundige)
 • Brenda Caeckaert
 • Phil Bradley (cook)
 • Nadja De Ridder (Zelfstandige)
 • Marcel Est
 • Christine Verschuere (Gepensioneerd)
 • Marie-Jeanne Deyaert (Retired)
 • Dominique Dascoli (Employé administratif)
 • Christel Van Camp (Entrepreneur )
 • Sue Vandenhove (bediende)
 • Catharina Havermans (Gepensioneerd)
 • Wim Mommeyer
 • Aland Courtens (Freelance)
 • Leo Bosch (Scientific staff)
 • Bernadette Renard (Logopède )
 • Bregtje Van hooreweghe (Engineer )
 • Christian La Grange (Retraité)
 • Vivian -
 • Jan Lavrysen
 • Kirsten Van den Eeckhout
 • Ellen Verhaegen (Bediende)
 • Lennaert Maes (zanger)
 • Sofie Achten
 • Thomas Nijdam (Retired architect, Father, Grandfather)
 • Inge Keldermans (Bediende)
 • Marie Rose SUYS (gepensioneerd bediende)
 • Geoffrey Bourse
 • An struelens (freelance Consultant )
 • Esther Sels (Zangeres)
 • Mario Verbruggen (Zelfstandige )
 • Dimitri Droogmans (Onderwijzer)
 • Elke Warmoes (kinesitherapeut)
 • Karine De Clippel (Bediende )
 • Benjamin Morren
 • Nathalie Gerards
 • Geeske Geeske (Retired, Mother, Grandmother, )
 • Frédérique Nauw (Institutrice maternelle )
 • Miguelle Remes
 • Vicky Milh
 • Emilie De bevere
 • Bart Linsen
 • Annick C (Verpleegster)
 • Inge Destrebecq (Osteopath)
 • Jana Maes (Osteopaat)
 • Frits Ottens (Unemployed)
 • Christine van Wijaarda (Kapster/Markt verkoper )
 • Michael Nauwelaerts
 • Siegbert Verhulst (bediende)
 • Annelies van Wordragen
 • Rozemarijn Anseeuw
 • Annalivia Bekaert (Muzikant)
 • Sander De Gussem
 • Ana Dragan
 • Christina Verbeke
 • Jorgé Vandeplassche
 • Annie Baeyens (Gepensioneerd)
 • Winnie Meeremans (Holistisch Dierenaarts)
 • Elisabeth De Grauwe (Yoga teacher)
 • Aline Debuf (Zaakvoerder)
 • Mélusine Penninck (Psychiatrisch verpleegkundige )
 • Lieve Rasschaert
 • Geert Goethals (Freelancer)
 • Joan Peeters (ReTired)
 • Maria Tsirimokou (Arbeider)
 • Vincent Lonneux (Kine)
 • Anne Vervarcke (homeopaat)
 • Desimpel Christof
 • Frits Salomons
 • Maes Carine (Medisch secretaresse)
 • Margo van de Loo (Bediende)
 • Hilde Serré (Integrale Gezondheidsbegeiding)
 • Maria Van Baelen (Pensioneé)
 • Nadia Benkirane
 • Bénédicte Morelle (Thérapeute)
 • Annelies Van Tieghem (Psycholoog)
 • Godelieve Stroobants (Gepensioneerd)
 • Tinny Verbeke
 • Annemarie Bosman
 • sonja De Jonghe (bediende)
 • Nathalie Verhaert (ecoo)
 • Mindy Mega
 • Annick Mertens (Administrative Employee)
 • Sophie Vermeer (Consulent )
 • Filip Osstyn (Educator)
 • David Caubergh (Werkzoekende )
 • Brigitte Verstraete (Bediende)
 • Inge Cornelis
 • Jacqueline Dehond (Kunstenaar)
 • Verhaeg Marcha
 • Danny Renne (Employee)
 • Gaby Borchert (Bewustzijnscoach)
 • Sandrine Vandevenne
 • sabine h (nvt)
 • Silke Schmidt-Rimpler
 • Evelyne Dehalu (Indépendante)
 • Vermoere Annie
 • Thysen Thysen (Ingenieur-architect)
 • Laurent De Vecchi (Artiste et thérapeute indépendant)
 • Fien Sohier
 • Dries Himpe (Theatertechnicus)
 • Diane Van den Bosch (Bediende)
 • VALERIE SOETAERT (MULTI FUNCTIONEEL)
 • David Vandormael (in opleiding-cursist)
 • Koenraad Vandenbulcke
 • Katrien Kindt
 • Rudy Van Der Kelen
 • Waegemans Lu
 • Ria Gielis
 • Charles Dhondt (Filmmaker)
 • Sofie Van Braekel (Psycholoog/Gezondheidscoach/HR Consultant)
 • Sarah Hemelaer
 • Christel Scariot (psychologue)
 • Gregory Strybos
 • Rita Visser (Kok)
 • Antoni Quintarelli (Freelance)
 • Vincent Laborderie (Chercheur)
 • Chris Carlander (Self-employed)
 • Jurgen Verschueren (Surveyor)
 • Elise Corten
 • Véronique Elsen (MindReset)
 • Stéphane Geulleaume (Coach)
 • Freya Feys (HR )
 • Rinske Kegel (Writer)
 • Marianne van Rees (HR adviseur)
 • Carla Volders
 • Hanne Van de Catsye (Student)
 • Pieter Boutens (Finance manager)
 • Nele Lietaert
 • Dirk Aerts (Gepensioneerd magistraat)
 • Manon Apfl
 • Inge Rijcken (Loopbaancoach)
 • F.P.M Jansen (Pensioen )
 • Robert Vuegen (Gepensioneerd)
 • Froukje Van Tol (Psychologist)
 • Wim Lutin (Verpleegkundige)
 • Nele Mels
 • wilfried jacobs (gepensioneerde)
 • Annemieke Maeckelbergh (Denker)
 • Marco Adriaans (IT)
 • Ariane Oosterlynck
 • Fen Heising (Gepensioneerd)
 • Pieter Stuurman (therapeut/coach/auteur)
 • Hilde Goris (Ondernemer)
 • Mario Cutolo
 • Sofie De Niet (Diëtist )
 • Gerd Slegers (Gepensioneerde kleuterleidster)
 • André Houbart (retraité)
 • Annick Nys
 • Bea De Smedt
 • Monique Beerlandt (coaching)
 • Dimitri Barbe (ondernemer)
 • Eddy BUYLE (zelfstandige)
 • Erlinde Bergamin
 • Jimmy De Bley (Arbeider )
 • Mieke Dobbenie (Communicatiemanager)
 • Greet De pauw (Zelfstandig)
 • Mike Geubel (ICT Infrastructure Specialist)
 • Jean van Caloen
 • Ingrid De Cooman (LifeJoyGuide - WerkPlezierCoach)
 • Michiel Leonaers (Beleggingsadviseur)
 • Natasha Pauwels
 • Carine Leroi (Self employed)
 • Gert Gernée (Zelfstandige)
 • Lieve Hermans (Zelfstandige )
 • Annella Overbeek
 • Barbara Van Damme
 • Charlotte Rachels
 • Peter Willems (Zelfstandige)
 • Jean luc Perot (mieux-être ChiCong Taichichuan)
 • Elke Bernaerts
 • dieter bolsens (social worker)
 • Chris Brackx (Gepensioneerd)
 • Kristel Certyn (Verpleegkundige )
 • Jose Van t westeinde
 • Christina Lambrecht (Retired)
 • Ingrid Melsens
 • Josef Tibau (retired)
 • Lieselotte Moeyaert
 • Marcel De jong
 • Rebecca Daldini (leerkracht)
 • Lut Van den Bulck (Social worker )
 • Jochen De Schepper
 • Sandrine Carpiaux
 • Lien Broekaert (Casemanager Psychiatrie UZ Gent )
 • Walter Feremans (Account manager)
 • An-Aël Cassaert (Student)
 • Liesbet Cosijns (Bediende)
 • Christiane Schoofs (Gepensioneerd)
 • Hilde Fleyr
 • Evy Simons
 • Coosje Polak
 • Andrea Engelen (Maatschappelijk assistent )
 • Bruno Van Dijck (Gepensioneerd graficus)
 • Daniella Cools (Retired)
 • Erika Estenbergh (Arbeider )
 • Patricia HEYEN (Employée )
 • Charlotte Van Broekhoven
 • Magda Delaere
 • Sophie Degraeve (HEOR manager)
 • Joris De Vriendt (Parlementair medewerker)
 • Jos Rayen
 • Lieven Claus
 • Dimitri Van Den Dorpe (Sales rep)
 • Jonathan michels
 • Pascal Terreur (IT expert)
 • sandra nieraeth (housewife)
 • Mia Butaye (Pensioen )
 • Alex F (Teacher)
 • Martine Permentier
 • Sylvie Vanheste (Zorgkundige )
 • William Scheerlinck (Zelfstandige)
 • Jeannette Mol
 • Inge Ketels (Ondernemer)
 • Steven Bex (Mens)
 • ronald hooreman (pensioen )
 • Lieve Sels
 • Johan Smets (Project manager)
 • Pascal van den Enden (sans)
 • Wouter Saeys
 • Appels Christian
 • Katrien Goegebeur
 • Catherine Saesen (Klinisch psycholoog )
 • Beth Van Berckelaer (Gepensioneerd)
 • Ans Thijssen (Logopedist, traumatherapeut)
 • Veerle Schaltin (Coach)
 • Haami Yusein
 • Jos Mouchaers (Arbeider)
 • Patrick Pollie (Gepensioneerd )
 • Xavier Delavallée (informaticien)
 • Doris Vanhemelrijk (Gepensioneerd)
 • Martine Creten (Kinesist/ Pilates instructor )
 • DEBAERE TANIA
 • Kathy Thienpont (Retraitee)
 • Debora Paulissen (Moeder en Bomma)
 • Johan De Nul (advocaat)
 • Marian De Lathauwer (Shiatsu therapeut, Mindfulness Trainer, stress en burn-out coach)
 • Linda Willems (Gepensioneerd)
 • Rilana Gijbels
 • Marijke Vdf Dallinga (Energetisch therapeut)
 • Gert Kruitbosch (Psychotherapeut)
 • anthony ottevaere (engeneer)
 • Hajo Kerkhof
 • Kurt De vriese (Accountant )
 • gudrun Cuyt
 • Chantal Dotremont
 • Ilse Van de Vloet
 • Heidi Goossens (Leerkracht )
 • Vera Van den Broeck (Ergotherapeut)
 • Patricia Vanoutrive (arts en docent)
 • Karin Dekeulener (Expediteur)
 • Bob Daems
 • Anne Heremans (bediende,maar op de eerste plaats VRIJ MENS!)
 • Laurence Dierckx
 • Sigrid De Bolle
 • Ine Goossens
 • Manuel Tilquin
 • Manon Van de Putte (Persoonlijke Assistent PVB)
 • Sylvie De Schouwer (Bediende)
 • Franziska Bertschinger
 • Sonja Janssens (Demonstratice )
 • Erika Triki (Zelfstandig coach)
 • Elsa Torren (Employed)
 • Marie Françoise Sottiaux
 • Mieke Boonen (Gepensioneerde lerares )
 • Angelique May (Financiële Dienstverlening)
 • Caroline Beyaert
 • Karolien Claes (Zelfstandige)
 • maria Karetsas
 • Nicky Demoitié (Verpleegkundige/gezondheidsbegeleider)
 • Luc Lagaisse
 • Oskar Van Dromme (Gepensioneerd)
 • Pmf De lijser (Zelfstandig)
 • Marlies Davans
 • Caroline Kerssens (Logopediste )
 • Hadewich De Meulemeester
 • Wendy Neyens
 • lieven Debruyckere (Kok)
 • Wendy Keeven (Entrepeneur)
 • Sven Lefeber (Self employed )
 • Anja Arts (Zelfstandig)
 • Christine Truyens
 • Frederic Scheirsen (Freedom)
 • Tom Indekeu (Self)
 • Imke Vangeel
 • Mieke Horemans (Kids entertainment )
 • Anita van Huisstede
 • Marieke van Dongen
 • Lieve Sleebus (Thuiswerkende)
 • Rijk Wim (Rail technics)
 • Inge Peeters (Coach)
 • Ingrid Bocken (Zorgverlener )
 • Caroline Deketele
 • anne-christine servais (pharmacien)
 • jef van mele (pensoen)
 • Annelies Beugnies
 • Carla van Hartskamp (Teacher)
 • Sven Van Echelpoel
 • Bieke Geenen (Therapeut)
 • Inge Maes
 • Florence Bonnamy (Aide soignante suspendue)
 • Inge Driesmans (Hr directeur)
 • Ronny Fonteyne
 • Stella Van der Veer
 • Christine Legrand (Verpleegster)
 • godelieve marcelis (pensioen)
 • Katleen Van Bortel (Account manager )
 • Johan Denys (Gepensioneerd )
 • Kris Permentier (Arts)
 • Evi Vanhoucke (Preventie-adviseur)
 • Francine Huygen (Invaliditeit )
 • Wim Smekens
 • Leslie Thijsbaert
 • Elfie Kristiana
 • Adriaan Sterck (Zelfstandige )
 • Rita Vermeulen (Gepensioneerd)
 • Rudi De Coninck (Mens)
 • Katrien Van den Brande (Onderwijs leerlingenbegeleiding )
 • Katrien De Puydt
 • Lieve De Vriendt
 • Els Op de Weerdt (Verpleegkundige)
 • Karine De Neef
 • Françoise de la Potterie (thérapeute)
 • Yannick Shaw (Office )
 • Danielle Walkenbach
 • Maarten De booser (Sports instructor)
 • Marie Jeanne Vanderlinden (Bediende)
 • Karl K
 • Sofie Donne
 • Chantal Bolland
 • Julie Windey (psychotherapeut en ondersteuner i.h. onderwijs)
 • Bart De Graeve
 • Eric Strybos (Gepensioneerd)
 • Jouke Krabbenborg
 • Leona VanEchelpoel
 • Lydie Vleminx
 • Floris Laga (Freelance gig worker)
 • Grietje Duquesne (Employee)
 • Corry Saey
 • Natacha Gregoir
 • Goke Zwart (Registered Nurse)
 • Mieke Van Kerckhoven (therapeute oosterse gezondheidszorg)
 • Prisca Kountangni (Enseignante)
 • Freddy Otte (ZElfstandige)
 • Annelies Giron
 • Raf Gonnissen (Self employed )
 • Chris Vandenborne (Retired)
 • Leonie Buren
 • Iris Spronkmans
 • Natasja Kesteloo (Ondernemer)
 • Jorka Decroubele (Artist)
 • lut vercouillie (leerkracht + zelfstandige met pensioen)
 • Michèle Verbeeck (Craniosacral therapist)
 • Vicky Verhaeghe (Bediende)
 • Frank Sackebandt
 • Johan Boyen (Bediende)
 • Joeri Nobels (Coördinator Leerbegeleider)
 • IsaI Symens
 • Sofie De Kegel (Logopediste)
 • Koen Robberechts
 • Isabelle Brondeel (Huloverlener/therapeute )
 • Heidi Vanhoegaerden
 • Anita Vanderborght
 • Chantal Myny (bediende)
 • Mario Bishara (General Practitioner)
 • Inge Arras
 • Karin van Ruiten
 • Brigitte Melon
 • Suzanna Reymen (Busschaufeur)
 • Ilse Adams (Zelfstandige)
 • Christophe Gijssens (Bullshit job)
 • Alan De Visscher
 • Anita Tuts (Gepensioneerde leerkracht )
 • Kris Van Spitael
 • Bogaerts Cindy
 • Leen De Langhe (Jurist)
 • Erwin Horckmans
 • brigitte crombez (Avatar master)
 • Irma Van Herwaarden (Big Value)
 • Jeannine Cools
 • Brigitte Kokke
 • hilde lambrechts
 • Marianne Gualtieri (infographiste)
 • Frida Verkaemer ( )
 • lief janssens (education)
 • Dieter Ballegeer (Havenarbeider)
 • Nicole Rosseel
 • Fabrice Van Outrive (indépendant)
 • Sven Maes (E&A technician)
 • Paulien Van de Putte (Huismoeder )
 • Els Vandeput (Opvoedster)
 • Hilde Vanderveken
 • Gilles Reynders (Niets / studerende)
 • Leslie Vos
 • Veerle Van Belle (Leerlingenbegeleider)
 • Nathalie Coeck (bediende)
 • Sylvie Vervaecke
 • Ward Vandenberghe (Clinical Psychologist )
 • Hans Mertens (-)
 • Lucrèce Matthijs (Copywriter )
 • Brigitte Bouttens
 • Jacques Marchand (Pensionne)
 • Kurt Wullaert
 • inge gedopt
 • Simon Wutts
 • Gerda Hamelryck (Gepensioneerd)
 • Christel HELSEN
 • Steven Peeters (Gepensioneerd therapeut)
 • John Demeulenaere (Ondernemer)
 • Koen Baertsoen (Opvoeder-begeleider/cafébaas )
 • Mark Van Moorleghem (Self-employed )
 • Junior De Wilde (Independent )
 • Valerie Ver Gucht (Docent)
 • Heidi Vervloet
 • Mieke Cappelle
 • Danny Van Dam
 • Carine Vanhassel
 • Griet Liekens (Leraar)
 • Ann Van Camp
 • Sabrina Dessein
 • ROLAND M-D
 • Cindy Van Heers (Purchase officer)
 • Dirk Daniëls (Pensioen)
 • ALEXANDRA MORTIER (Employee)
 • Marjolijn Verkerk
 • Litsa Lazos (Bediende gezondheidszorg)
 • Flavia Iez (Employée)
 • Chris Van Eupen (Gepesioneerd)
 • Steven Boterdaele (Bediende)
 • Christof de Wulf (bediende)
 • Emanuel De Vos (Data medewerker)
 • Marc Maesen (Zelfstandige voegwerken )
 • Van den breen Griet (Leer kracht)
 • Olav Perilleux (Business Owner)
 • Maaike Everaert (leerkracht lager onderwijs)
 • Bart Danneels (Verpleegkundige)
 • Monique Op \'t Roodt
 • Temmerman Carine
 • David Reynders (Self employed)
 • Lambert Isebaert (Prof. emeritus)
 • Ellis Linders (Docent)
 • Veerle Bemong (Onderwijs)
 • Danielle Verhaegen (Bewustzijns en Massage thetapeut)
 • Patrick Jacobs
 • Esther Broekstra van der Zwan
 • Theunis Jos
 • Katleen Tesseur (Business analyst )
 • Kim Ho Thanh (verantwoordelijke kinderopvang )
 • Kevin Clevers (Ondernemer)
 • Angelo PROTO (Thérapeute)
 • Gianni Severino (Indépendant)
 • Carine Sottiaux
 • Eva Peeters (Verkoper)
 • valere cauwenberg (ondernemer)
 • august horemans (Gepensioneerd)
 • ivo peeters (bediende)
 • Peter Van Nuffelen (Kinesitherapie )
 • D\'Haese David (Monteur)
 • KAREL VANDENDRIESSCHE
 • august horemans (Gepensioneerd)
 • Bettina Kegels
 • Bie De Keulenaer
 • Baya Azouigh
 • Marc Lebrun (retraité)
 • Rinke Hernalsteen (Vroedvrouw)
 • Iris Mertens (begeleider)
 • Brigitte Mostien (Invaliditeit )
 • Maria Buntinx (gepensioneerd)
 • Nele Dekien (Data analist)
 • Ingrid Verrezen
 • Mien Plas
 • Celine Berckmoes (Manipulatieontmijner, schrijver, sociaal innovator)
 • Lynn Jespers (Psycholoog)
 • Nathalie Lafont
 • Vera Arguirova (musicienne)
 • Frederik Vandepitte (Financiële sector - CEO)
 • Christelle Vanwynsberghe
 • Christiane Delescluse (citoyenne)
 • Anne Huygh (Zelfstandige - tandarts)
 • Gwen Dolhain (Leerkracht )
 • shan hsia
 • Freddy Coussens (Investment adviser)
 • Maria Sanders (Leerkracht)
 • Caroline Hubrecht (Kinésithérapeute )
 • François Gysen
 • Oscar Strybosch
 • Inge Caerts (Bediende)
 • Elke van Boxel (Consultant)
 • Karen Rogiers
 • James Bampfield (Consultant)
 • Rudi Geerts (zaakvoerder)
 • Marijke Pelgrims (Leerkracht)
 • Nathanja De Boel (Wildfulness coach)
 • didier Clerbaux (Kine )
 • Filip Van Vlaenderen
 • Jeannot Schram
 • Michaël De Coux (Zelfstandig)
 • nick swinnen
 • Rachel Klein (Employée en magasin bio)
 • Claudine Drees (Trainer coach therapeut)
 • Julie Viane
 • Fiona Albers (Teacher)
 • Violaine Dufranne (Employée )
 • Tom Meuleman (Commercieel directeur)
 • Eva Mondelaers
 • Vanessa Vanessa
 • Ilse Geldhof
 • Annemie Vandecruys
 • Machteld Timmermans (Actrice)
 • too torfs
 • Muriel De Backer (Employée )
 • Pierre-Frédéric Feron (Kinésithérapeute - Ostéo-Etiopathe D. Oe.)
 • Gert Van Hauwermeiren (Project Manager - Ingenieur)
 • Bieke Claessens
 • amber neefs (Verpleegkundige)
 • Marie-Kristien Kenis (Teacher)
 • Kim Milants (Self-employed )
 • Jan Van Mol (Gepensioneerd)
 • Roos Allewaert
 • Sigrid Moorkens (Zelfstandige)
 • Sophie Delhoulle (Juriste d\'entreprise )
 • Linda Lenders
 • Renan Bernard (Bibliothécaire-documentaliste)
 • Hans Schmidt (Gepensioneerd)
 • Siri Clinckspoor
 • Alain Flament (Retraité)
 • Vinciane De Schryver (Enseignante)
 • Lies Waegeman (Creatief therapeut)
 • Jan feyen
 • Frank Van de Catsye (Pilot)
 • Jenny Creve (Freelancer)
 • Filip De Meuter
 • Greta Kindt (Gepensioneerd)
 • Erika Van Haperen
 • maryke smet
 • Magdaleen Pieters (HR Director - Managing Partner)
 • Lieve Vanhaeght (Ondernemer)
 • Maria Decortr (Verpleegster op pensioen)
 • Dany Deville (retired)
 • Stéphanie Zichy (Employée )
 • Nicky Jonckers (Operations Director)
 • katrien rommens
 • lutgarde nieuwborg
 • Karien Vanthuyne (Verpleegkundige)
 • Carla Ruyters (Bediende)
 • Musing Catherine
 • Lrila Salhi (Libérale )
 • Aurelie Losfeld (Maraîchère )
 • Jan Vansteenwegen
 • Cindy Leemans (Bediende/bijberoep kindercoach en energetische healing)
 • Karine Daelemans (Bediende)
 • Laurence Pattyn
 • Jelle Vandebroek
 • Anne-Catherine Leboutte
 • Thierry Braun (Pensionné)
 • Lieve Pepermans (Advocaat )
 • Harriet Ten Kate
 • Kathy Maes (Invalid)
 • Anne Michiels (Leerkracht)
 • Leentje Janssen (Zelfstandig Psycho-sociale ondersteuning & spelcounseling)
 • Mia Claes (Stylist)
 • Mathias Depoorter
 • Lut Wegge
 • Maria Luisa Tarantino (film maker)
 • Philip Van Raemdonck (Zelfstandige )
 • Ruth Janssen
 • Ronny Zoetaert
 • Katrien De Croock
 • Stephanie V
 • ANIK De Wilde (Bediende)
 • Kiki Vleeschouwers (Dierenarts )
 • Anne -Marie Maheux (Retraitée )
 • Johny Mols
 • Kyarah Allaert
 • Gregory Dewil (General Manager)
 • Isabelle Blontrock (Nurse)
 • Joris Demuytere (Minder mobielen transport)
 • Antoon Theunissen (Zaakvoerder )
 • Petra Van dyck
 • Linda De Paepe (Arts op rust)
 • Ingrid Wyns (Unemployed)
 • gina Charlier Paulus
 • Miet Maveau
 • Tine Deman (Mother )
 • Hilde Hardeman (Gepensioneerde verpleegster)
 • Glenn Geeraerts
 • Hilde De Leeuw (therapeut)
 • Hilde Geudens (Kindercoach)
 • Vera Van Roy (Stedelijk Onderwijs Antwerpen)
 • Elke Buggenhout
 • Ann Priem ( Onderwijzer)
 • Daniel Verplaetse (psychothérapeute)
 • Nina Bien (Psycholoog )
 • Jean-Pierre van den Berk (arbeider)
 • Johan Van Elst (Retired)
 • Véronique Minnebo
 • Sara Borremans (Ondernemer )
 • Joëlle Mazy (Fonctionnaire)
 • Vincent Caluwé (Leerkracht)
 • Guido Vanderauwera
 • Sophie-Charlotte Cauuet
 • Luc Ruidant (Journaliste)
 • Els Lambaerts
 • Daniëlle Janssens
 • Myriam Farinelle (Enseignante)
 • Christophe Lefever (Businessowner)
 • Ann Vanden Steen (Bediende )
 • Lincy Vanderreydt
 • Ellen Michielsen (bediende)
 • Anne-Marie Peeraer (Kunstenaar)
 • Fastre Carine
 • Frank Van Damme (IT systeembeheerder)
 • Erik Coupé (Op rust)
 • Paul De Grauwe
 • Guy Poortmans (Befiende)
 • Catharina Brinkman (Mens)
 • Janneke Raaphorst (zelfstandig ondernemer)
 • Sven Janssens (Bediende)
 • Jonas Van daele
 • ESTHER Van Nieuwenhuijzen (Zelfst)
 • Zeger De Ganck (Zaakvoerder)
 • Koen Valgaeren
 • Katrien Van de Weyer
 • Chris Anote
 • Martien Van Berckelaer (Zelfstandige )
 • Lut Iwens
 • John Baeyens (Management consultant )
 • Bettina Kwick (Bediende )
 • Ann Huysecom (Bediende)
 • Patricia Van Camp (Nurse)
 • Tine Janssen
 • Marie Louise Massa (Gepensioneerd )
 • Patrick Willaert (Retired)
 • Sofie Vandenbemden (Kermis exploitant )
 • Ellen Maerivoet (ambtenaar )
 • Heidi van damme
 • Virginie Schaep
 • Maria Assmann (Zelfstandige Consultant )
 • Colette Brasseur (Ophtalmologue )
 • Franky Herrebout (Professeur)
 • Inge Vandewalle (Pensioen )
 • Gaelle Moulart (Bediende)
 • Nathalie Vermeylen
 • Armando Giagnacovo
 • Myriam Baes (Gepensioneerd)
 • Stefan Berth (Bediende )
 • Mireille Bourguignon (Infirmiere )
 • Vicky Switzynck
 • Emi De Vleeschouwer
 • Ann v H
 • roger wynants (rentner)
 • Yoeri Lecocq
 • Goedele De Winter (Maatschappelijk werker )
 • Rudy Smits
 • Nadi Gerards
 • Micheline Chamoy (Sans)
 • Joke Feryn (Customer service administrator)
 • olivier swyngedouw (interieurontwerper)
 • Evelien Cousin
 • Laetitia Delforge (Agricultrice )
 • Kitty De Jonghe (Teacher)
 • Lieven Van Den Bossche
 • Cody Vandecasteele (Operator)
 • Bart Verschueren (Verdrietondersteuner)
 • Françoise Thyrion
 • Nele De Meyer (coordinator - zelfstandig coach en bemiddelaar)
 • Katleen Delbaere
 • Hans Van Alsenoy (employed)
 • Sebastian DeMeyere (bediende architect)
 • Jérémie Vanhaverbeke (Ingénieur)
 • Veerle Schoetens (Business owner)
 • Tim van Lier (Investor)
 • Astrid Molenbeek (-)
 • Gitte Vercruysse
 • Bieke Loosveldt (Apotheker)
 • Christine Corstjens (Hairdresser)
 • Sonia Negro
 • Stefaan Vansieleghem (Consultant)
 • Eric Vanden Eynde (Dr)
 • Veerle De Wael
 • Alexandra Gerard (Comptable )
 • Olivia Jansen
 • Ruben Vandenborne (Verpleegkundige )
 • Tommy Van Rompaey
 • Steven Cnudde (Mentor in een school)
 • Micheline degeest (Marketing specialist)
 • Karen Van Echelpoel (Midwife )
 • Kara van der Velden (Coach)
 • Pierre Goffin (Administrateur société )
 • Ann Schuermans (Administratief bediende ziekenhuis)
 • jan Teirlinck (sales)
 • Annelies Rotthier
 • Catherine RUYSSEN (Pédiatre )
 • Kerstin Serckx
 • Dominique Baltus (architecte)
 • Katty De Schuyter
 • Liesbeth Verschueren
 • lieven Godderis (inspiring teacher and artist)
 • Ives Soetaert (enseignant)
 • Inge Spiessens (Bediende)
 • Hélène Deschacht (Retired)
 • Diane DEJARDIN (retraitée (magistrat avant))
 • Guy Stoffels (Directeur -Orthopedagoog)
 • Natacha Szalapa (Employee)
 • Dominique D\'hoe
 • Richard Saller (Tandarts)
 • Eva Devos (Co-CEO)
 • Hilde Willems
 • kristina vervecken
 • Evelien Callend (Bediende)
 • Ingrid Van den Abeele (Bediende)
 • Eddy Coeckelbergs
 • Geert Van Hulle
 • Lut Wesemael (Zoersel )
 • Jean-Marie François (Ouvrier)
 • Veeke Verstraete (Life Coach )
 • Lut Bossuyt (Bedrijfsadviseur)
 • Serge Stragier
 • Virginie Baeckeland (Bediende)
 • Domien Van Rompaey (Ondernemer)
 • Françoise Moureau ( gepensioneerde vroedvrouw )
 • Els Bohnen (Orthopedische verstrekker)
 • André Pire (Menuisier/pensionné encore actif)
 • Johan Vermeylen (Bestuurder)
 • Kristel Vandooren
 • Karen Steenhoudt (Zelfstandige)
 • Arjan Visser (Full)
 • Ilse Van Doorsselaere (Zaakvoerder )
 • Rebecca Bossaer (Verpleegkundige)
 • Axel Schots (Big Data Engineer)
 • Dirk Pauwels (Engineer)
 • Koen Soberon
 • Sanja Maas
 • Sarah Spruyt (Arts, ayurvedisch voedings en levensstijlcoach)
 • Yves Verbeeck (Kinesitherapeut )
 • Henriette DEFRAIGNE
 • Eefje Van Lancker
 • Vanaise Ivan (retraité)
 • Sofie Verbraecken
 • Pascale Neixkens
 • Marion Haberkorn (Financial consultant)
 • Patrick Boudens (proces operator)
 • Isabelle Sternotte (Ostéopathe)
 • Melodie Arts
 • yves de vos
 • Lieven Lavrysen
 • Peter Messely (Ceo)
 • Andrea Danckers
 • Patricia Van den Bossche
 • Veerle Van winghe
 • Christel Uytdewilgen (Bediende)
 • Benten Martens
 • Vanessa De Clercq (Coach )
 • Rudi Soumillion (Retired)
 • Suzanne VELDEMAN (retraitée)
 • Rita De Vocht (Pensioen)
 • Nathalie Verlinden (Ontwerper)
 • Ingrid Pardaens
 • Ton Langelaan (Docent)
 • Nadine Vervest (Xx)
 • Rob Van Oeveren (Eigenaar B&B)
 • Jürgen Van Marcke (Student)
 • Spiritus Hilda
 • Natacha Van Driessche (Psychologe)
 • Charlotte Garmyn
 • Karolien Geerts
 • Mirella Vandezande
 • Rebecca Borne (Gosselin)
 • Nicole Dekker
 • Dieter Vanderhaeghe (Plant manager)
 • Jolien Sas
 • Vanessa Taormina (Étudiante )
 • johan de doncker (pension)
 • Joke Raeymaekers (Self employed)
 • Karl Vercruysse (Zaakvoerder)
 • kelly caubergs (Zelfstandig )
 • Tom Pintens (Ambtenaar)
 • Nele Kindt (Kinesist)
 • Doudie Gashi
 • Katrien Baert (Zelfstandig zaakvoerder)
 • Geertje De Brabander (Leerkracht/therapeut)
 • Emilie Proot (Self employed )
 • Annelies Bonte
 • Claudia M
 • Catharina Piette (Bediende/verkoopster)
 • Katharina Moens (Teacher)
 • rosette de vocht (gepensioneerd)
 • Jolien Goossens
 • Chris Brenard (Verpleegkundige )
 • ISABELLE VAN DAMME (EMPLOYE)
 • Jeroen Van Rooy (Engineer)
 • Christoph Vangeel
 • Ingrid Verboven
 • Marieke Vrancken (Selfemployed)
 • Anne Seutin (Ondernemer)
 • Ria Van Hemelryck
 • Chloe Leeman (Bediende)
 • Liliane Henderyckx
 • Harald De Beuf (B)
 • Maarten Deroey (Ondernemer, Coach, Trainer)
 • Kristien Dev (Musician)
 • Karine De Bock (leerkracht)
 • Philip Grietens (Purchaser)
 • Manuela Swerts
 • Elke Claeskens (HR )
 • Christine Van Durme
 • Leila Damen (Bediende)
 • Betty Heylen
 • Els Blomme (Zorgmanager)
 • helena Schalenbourg (Project manager)
 • raf VB (IT)
 • Rosanne Clijsters (Verpleegkundige )
 • Annemieke Parren
 • Jan Claes (Consultant engineering )
 • Ellis Van Craeyevelt (Reflexologist)
 • Karel Zeppos (Dentist)
 • Peter Verfaillie (Pensioen)
 • Gilberte Demol (Dentiste )
 • Anne Lenotte (Graphiste)
 • Rein Van ekeren
 • Josée Pelzer (médecin)
 • Éric Van Cutsem (Journaliste )
 • Tilly Lemaire (Gezondheids coach)
 • Natasja Vermeiren (Onderwijs)
 • Thomas Verdoodt (Storingstechnieker)
 • Ine Dalemans (.)
 • Etienne Wets
 • Anja Bovendeaard (Docent mbo zorgopleidingen)
 • benedicte gevaert (retraitée)
 • Rik Lenaerts
 • Solange Bruno
 • Françoise Depuydt (Retired)
 • Anja De schepper
 • Wim Somers
 • Rutger Meekers (Digital Strategy Consultant)
 • Martine Vaes (Employee)
 • Bénédicte Grignard (enseignante)
 • Raf Peters (Bediende)
 • Chantal Roosen (NEE)
 • Leen Kindt (Teacher)
 • Marie-France SENDEN (Employée )
 • Ann Neven
 • Angelo Sipli
 • Eric Diasson (Pensioen )
 • Kenny Dechamps (Bediende)
 • Rita Jacobs (Pensioen )
 • Nathalie Janssen (Tandarts )
 • Anouck Decock (Freelance IT)
 • katy stuyck
 • Véronique Janssen (Burn out)
 • Karine Lefevre (Burger)
 • Liesbeth Lenaerts (Researcher (PhD))
 • Kristel Smets (Freelance)
 • Randy Mellaerts (Consultant)
 • Els Vanthuyne (Psychologe )
 • Annick Absolonne
 • Renaat De sutter (Professor ugent )
 • Jean Cedric Jacmart (Indépendant)
 • Helga G.
 • Geert Vandewalle
 • Ilse Bonne
 • Ignazia Lauricella (Infirmiere)
 • Viviane Woestyn
 • Daisy Lavrysen (Coach)
 • Gilles Van De Walle (Student)
 • Dominique Busard (Retired trainconductor)
 • Petra Vereecken (kleuterjuf)
 • Elsbeth Van Barneveld (Beleidsmedewerker)
 • Nollet Hilde (8850 Ardooie)
 • Bernard Rentier (Virologiste, Recteur honoraire ULiège)
 • Ela Oleksa
 • Ludo Adriaensen
 • Brigitte Alexandre (Pédopsychiatre )
 • Rienel Van Beurden
 • Frieda Lerinckx (Ambtenaar )
 • Bjorn Meyers (Buurtwerker)
 • Sandra Cattoor (Bediende)
 • Helma Robbers (Bewustzijns-coach )
 • Peter S. (Servant)
 • Greet Bosman
 • Dominique Rau (Independant)
 • Diana Van Dijk (HRBP)
 • Rudy Segers
 • Ellen Van Bael
 • Hilde Giliss3
 • Emmanuel Donnet (Psychologue)
 • Lien Slechten
 • Lieve M.P.W. Holvoet (Medisch radiologisch lab. (Previous))
 • Greet Jacobs (Verpleegkundig docent)
 • Linda Suy
 • luc vandecasteele (arts)
 • Lens6 Kris
 • francoise amez (zelfstandig )
 • Yolande Fillet (Bediende)
 • Marie-France Deprez (dentiste)
 • Chris Cuypers
 • Véronique Janssens
 • Bart Van de Plas (ondernemer)
 • Rik Descheemaeker (Pensioen )
 • Ghislaine Verschuere (Bediende)
 • Caroline Valentin
 • Jean Batenderana (Prêtre catholique )
 • Tamara Scheers
 • AnneMarie Van de Velde (b&b houder)
 • Pieter de Graaf
 • Peggy Van walle
 • Sophie Penninckx
 • bert descamps (printing industry)
 • rene colen
 • Stijn Delen (IT engineer)
 • Chantal Ternest (Sales assistant )
 • Johanna Burggraaf (teacher )
 • Katlijne Beeckmans
 • Jelena Matic
 • Bert Verplancke (Self Employed)
 • alain stratsaert (military)
 • Françoise Guiot (employée)
 • Victor Lekanne (Zaakvoerder )
 • David Van den Bogaert (Bestuurder)
 • Nathalie Berkhout
 • Valentino Schifone (Demandeur d\'emploi)
 • Nicole Segers
 • Martine Vanhecke
 • Vicky Spaenhoven (Logopediste - Fotograaf)
 • Tina Deroo (Kinderverzorger)
 • Luc Boudry (Osteopath)
 • Jonas Maes (Software)
 • Sophie Plompen (Leerkracht lager onderwijs )
 • Willy Bloemen
 • Jan Jan van Duppen (Huisarts & politicus met rust)
 • Lea Van Bulck (Pensioen)
 • Florea Cristina (Assistante dentaire)
 • Steven Verbruggen (Trainer badminton )
 • Monique Van den Bogaert (gepensioneerd voedingsconsulente)
 • Ariën Addy
 • Eva Coudyser (Toezicht basisschool)
 • Kathleen Rasschaert
 • Martine Philippart (Psychologue- Thérapeute)
 • Wafa BEN SEDRINE (Formatrice)
 • Kelly De Cock
 • Michèle Decock (Verpleegkundige op rust)
 • Stéphane Vankoekelberg (Employé)
 • Leo Van den Eeden (Gepensioneerd)
 • David Delsemme (Expert technique - bureau d\'étude)
 • Ans Minnaard (Veroleegkundige)
 • Stefanie De Keersmaecker (Therapeut )
 • Kevin Caers
 • Ann Taylor (Bediende)
 • Guy Catermans (Retraité)
 • Sonja Strubbe
 • Paul MEURENS (AGENT IMMOBILIER)
 • Ronny Van Boxel
 • Angéline Dispa (Employée)
 • CHRISTOPHE DURVAUX (CHEMIST)
 • Hannah Chardon (Retired )
 • Colette Louon
 • Filip De Loof
 • Karo Feyaerts (Student)
 • Ingrid Blockmans
 • Nat Vldg
 • Pierre Kersten
 • Frank Daenens (independant)
 • Mélina Maillez (Enseignante/Indépendante)
 • Jan Tratsaert
 • Liesbeth Dierckx (Administratief bediende)
 • Anne-Aymone Bourgois (HR Manager)
 • Kelly Maes (HR Business Partner)
 • Laurent Guisset (Analyste développeur)
 • Christine Tihange (néant)
 • Anne Kempenaers (Thérapeute)
 • Gaetane Hastir (Indépendante )
 • Dominique De Caigny (Manager)
 • Christian Brodkom (Passeur)
 • Hilde Michielsen
 • wouter cox (lector)
 • Anne-Marie Horen (Gepensioneerd)
 • Jean-Marc Brickmanne (Technicien contrôles légaux)
 • jelle Van Puyvelde (Self employed )
 • Peter Berghmans (Treinbestuurder)
 • Marianne Noë (Gepensioneerd )
 • Runa Lotigiers (werkloos)
 • Kristien Werck (Ondernemer)
 • Cindy Geuens
 • Michel De Greift (médecin retraité)
 • Monique Vanmeerbeek (Gepensioneerd)
 • Gil Wilhem
 • Ruth Wyckmans (Verpleegkundige )
 • Souhaila Essaadi
 • Michaël Vertessen
 • frank billiet
 • Kathleen De Weerdt (leerkracht)
 • Sacha Maes (Arbeider)
 • Evelynn Verdyck (Marketing)
 • Cindy Aerts
 • Els Ooms (Psycholoog)
 • Ria Bauwens (Gepensioneerd)
 • Marc Goyvaerts (Mekanieker)
 • Dagmar Groth (Schoonheidsspecialiste )
 • Luc Demuytere (Bediende)
 • Riet Lagrange (Teacher)
 • Thierry le Hardÿ de Beaulieu (Agriculteur)
 • Verhoeven Eddy (Retired)
 • Luisa Caccia (Pensionnee)
 • Hart Deschamps (Aankoper)
 • Cien Walthéry
 • Grete Bamps
 • Raymond Van den Bosch (Gepensionneerd)
 • Evelien Claes
 • Rogmans Elke (Psycholoog)
 • Vera Van Eester
 • Jef Schonk
 • Hilde Proost
 • Daniel Beaujean (train driver)
 • Nicole Hormans (Retraitée)
 • Mireille Delrue
 • Wendy Werner
 • Jacques Goijen (Antiquaire - Collectionneur)
 • steven depicker (arts)
 • Anne De Liever (Médecin )
 • Michel Mathot (Retraité )
 • Isabelle Zielinski (Arbeider)
 • Lieve De Keyser
 • Pina Nanu
 • Jessy Van Aelst
 • Mia Hautphenne
 • Gregg Tuijnenburg (Zelfstandig)
 • Laurence Halkin (psychologue)
 • Béatrice France (Retraitée de l\'enseignement)
 • Neirinck Bea (Gepensioneerd)
 • Ingrid Vander Zijpen (CEO AESTHETIC SOLUTIONS)
 • Barbara Verfaillie (Teachter)
 • Ria Schuyesmans (Verzorgende )
 • Annelore Penson
 • Jan De Pape (Zelfstandige )
 • Vicky Ven (Coach in persoonlijke ontwikkeling)
 • Hector Prado (Ambtenaar)
 • Sofie Vanleenhove
 • Isabelle LARDINOIS (Infirmière )
 • Dirk Mathijs (magazijnier)
 • Marie Delhez (Ergothérapeute)
 • Truike De Moor
 • Veerle De Lombaerde (Medical secretary)
 • Patrick Smeets
 • Laurent Robyn (Architect)
 • Dagmar Nevejans
 • Sandra Negro (Chercheuse)
 • Bulent Demircan
 • Stephanie Baland (Onderwijs)
 • Danielle Geurts (met pensioen)
 • Sonia Van Laere
 • Dirk Drossart
 • PIETRO ANDREANA (ouvrier)
 • Rebecca Maricau
 • Nathan Cnockaert
 • Michele Troquet
 • Veerle Blommaert
 • Luc Vercammen (Gepensioneerd )
 • matthias dusesoi (Zelfstandige)
 • Silke Devriese (Coach / Counselor)
 • stephane flasse
 • Ingrid Dilen (bediende)
 • Anke De Rocker (zelfstandig)
 • Philippe Blerot
 • Philip Audenaert
 • Arnout Hilde
 • Brigitte Gielen (Zelfstandige)
 • Geert Aerts (Entrepreneur)
 • Robin Dockx (Chauffeur)
 • Saskia Boen (leerkracht )
 • anne franchimont
 • Fabiennne Dyckmans (retraitée)
 • Allard De Jong (Educateur)
 • Valerie Destoop (Accountmanager)
 • Wim Verbruggen (Muzikant)
 • Bieke Dierick
 • Esther Van Heel (Verpleegkundige)
 • Christine Coppens (Kok-Opvoedster/begeleidster)
 • Martine Brion
 • Paul ROLAND (Indépendant)
 • Koen Verhelst
 • Tania De Busschere (ambtenaar)
 • Yente Schildermans (Student)
 • Hans Debbaaut (Ingenieur)
 • Ann Verdegem
 • Nicolas Henrard (Conseiller en prévention )
 • barbara decleire
 • Angela Hardt
 • Luc Geenen (informaticus)
 • Wim Hoefman (Bediende)
 • Nicolas De Groote
 • Isabelle France (Aide-familiale)
 • Rudic Leysen (gepensioneerd)
 • Martine Pieters (Bediende )
 • Evelyne Verhaege (Teacher)
 • Denis Van Melkebeke
 • KAROUI Selim (Pensionné )
 • Freddy Sonnemans (Gepensioneerde)
 • Myriam Beeusaert (pensioen)
 • Bernard Munnix
 • Ellen De Waele (Filmproducent)
 • Kenneth Nijs (Auteur)
 • Sanne De raeymaekers
 • Ann Caestecker (Leerkracht)
 • Berit Andersen
 • Luc Noël (industrial designer)
 • Kristof Van de Wiele (Chauffeur magazijnier)
 • Remi Verbeke (Projectleider/gepensioneerd)
 • Martine Wauters (Uitgever)
 • Tanja Willems (Non)
 • Ariane Barbary (Retraitée )
 • Beatrix Doesburg (Gepensioneerde )
 • Mireille Janssens
 • Daisy Van Dooren
 • Harald Kollmeier (retraité)
 • Cor Novac
 • Marie Anne Vanhecke (Retraitée )
 • Anke Brutsaert (Technisch tekenaar)
 • Luc Graff
 • Mieke Baeken (Leerkracht)
 • Marie-Ange Boisramé (Consultante coach Facilitatrice )
 • Christel Coopmans
 • Mieke Verkest (Human)
 • Wim Eeckhout (praktijklector)
 • Erwin Vandenbergh
 • Els Hautphenne (HR-Officer)
 • Ludwine De Groote (Bediende)
 • Dirk Heirwegh
 • Milena Rossato (Coach )
 • Liliane Van den Broeck (Verzorgende , gepensioneerd)
 • Elisabeth Van Dessel (Hairdresser)
 • christophe vancoppenolle
 • wim vermeulen (advocaat)
 • Peter Cauwenberghs
 • Nathalie Farinelle
 • Antoine Van Hove (Bediende)
 • Elke Casselman
 • Nadine Devalkeneer
 • Anne Gybels
 • Myriam Verhulst (Indépendante)
 • Ann Van den Broek (Verkoopmedewerkster)
 • Peter S
 • Christine Vanhaeverbeek (Massotherapeute)
 • Cindy Vdw
 • Mariejane Hublet (Retraitée )
 • Chantal Vander Elst (Logopède)
 • Frank Daels (Bediende)
 • Anne De Wolf (Schrijnwerker)
 • Bea Veeckman (Gepensioneerde )
 • Steven Vermeylen (Advocaat)
 • Vincent Rerat (R&D chemist)
 • Rita Suy
 • Ann Van der Wangen
 • Steven Van Cluysen (Bediende)
 • Sandy Machtelings (Zelfstandige )
 • Joannes Clefas
 • Bruno colle (bediende)
 • Evelyn Bruyneel
 • jean-pierre mouyart (Retraité)
 • Maarten De Potter
 • Jacques Laruelle (retired)
 • François Stassijns (Retired Advisor Engineer Flemish Agency of Innovation and Enterpreneurship)
 • Karine De Clercq (Gepensioneerd )
 • Filip Vuylsteke (Bediende)
 • Isabelle Cauuet (Dr natuurkunde)
 • Marianne Maes
 • Frédérique Panier (Employée )
 • Dominique Neskens (Retraité)
 • Regi Battaglia (Student )
 • Karine Daelman (Ambtenaar)
 • guy renard (employé)
 • Annemarie Crabbé (Vertaalster)
 • Kris Roymans
 • Pascale Brouette (infirmière)
 • Chrus Nyberg (Coach)
 • Pierre Stein
 • Myriam Soenen (Op rust)
 • mirjam schouten (Public Relations Consultant)
 • Carine Quidousse
 • Joris Janssens (pensioen)
 • Rudi Verhoeven
 • Steven Arijs (ICT)
 • manon lapaige (student)
 • Rolf Dokter
 • ils Boonen (Bediende)
 • Hilde Van den Bergh
 • Chefneux Isabelle
 • Muriel Henrion (dentiste)
 • Eddy Stuyck (Retired )
 • Vincent Van Bockstaele (Ouvrier )
 • Patrick Heede (Osteopaat )
 • Inge Van Hooydonck (Bediende)
 • Veronique Verlackt (Netwerkdirecteur )
 • Barthélemy Demoitie (indépendant)
 • Sibylle Verhulst (Zelfstandig )
 • Rita Roux (Gepensioneerde )
 • Fanny dejonghe (Psychologue)
 • Fabienne Delcorps (Coordinatrice et formatrice)
 • Nadine Dumon (Verpleegkundige )
 • Godelieve Marien-Bouwens
 • Sarah Deckx (Sociaal cultureel werker)
 • robin demez
 • Louis Rombouts (Student)
 • Marie-anne Van elsen (Teacher maths)
 • Bernadette Callaert (Gepensioneerde bediende)
 • Jurgen Feyaerts
 • Jerry Cornélis (Employé )
 • Pascal Develeer (Conseiller vendeur)
 • Emmanuel Lamon
 • Gieneke wijnhorst
 • Paul WALRAEVE (Zaakvoerder)
 • Dominique Halet (employée)
 • Froment Marie Hélène
 • Thierry Moreau
 • marion commerce
 • Cathy Verbeke (Poetsvrouw)
 • Luc Baelde
 • Jean-Marie Schyns (pensionné)
 • Veronique Vercruysse (Mama van een dochter overleden door zelfdoding)
 • Anne Willekens
 • Filip Simoens (Oppressed taxpayer )
 • Miek Willems (Leerkracht )
 • Pieter Frooninckx (interior design)
 • Davy Thienpont (Arbeider)
 • Marc Haaren (Bediende)
 • Sarina Dieltjens
 • Gerard Nauw
 • Caroline Battaglia (Kritische testmaagd)
 • Gert Mertens (Consultant )
 • Geo Dee
 • Karel Vandersmissen
 • Yanny Brasser (Solar installer)
 • Chris Dujardin
 • valerie wattenberh (NUTRITIONNISTE)
 • Cécile Andri (Médecin )
 • Patrick Van den Bergh
 • Tine Heymans
 • Marnia Ammour
 • Herman Hooyberghs (IT)
 • Yannick Reynaert
 • Justine Nijs
 • Olivier Paye (Professeur d\'université)
 • Willy Beyens
 • Karlien Robben (Psychotherapist)
 • Laurens Depoorter
 • marjan mondt (Leraar en voormalig advocaat)
 • Doreen Bratescu (Ambtenaar)
 • Michel Culot
 • Dominica Serra (Infirmière )
 • Mieken Van den Bosch (Gepensioneerd)
 • Pierre Decat (Pensioen)
 • rita de paus
 • Veerle Peetroons (Bediende)
 • Rudy Denays (Coach de vie spirituel)
 • Hilde Thomas (Gepensioneerd)
 • Jean-Marc Helson (Architecte, fonctionnaire fédéral )
 • Nilla De Bie (Gepensioneerd)
 • Catherine Smith (commerciale)
 • Eric Beeth (Médecin de Famille )
 • Vincent Lucas (Pilot)
 • Catherine Claessens (Indépendante )
 • Christelle Gautier (Naturopathe)
 • Martine Boyer (Retraitée )
 • MARIANNE PILLEN
 • Joris Peumans
 • Julie Blanchy
 • Peter Ioannidis (Arbeider )
 • Geert Nijskens
 • Jessie Devroye
 • Bert Van den Wyngaert (Arbeider)
 • Ann Vansteenwinckel (Psycholoog)
 • Anja Haesevoets (Arbeidster)
 • Chris Cootmans (Bediende)
 • Vera Domen
 • Michael Spileers (Procurement manager )
 • Ira Laurencin (Transformatie coach)
 • Inge Panckoucke (Bediende)
 • Sylvie Dehon (Médecin )
 • Etienne Carrette (Retired)
 • Maartje Kuyken
 • Ellen Geurs (Sales representative horeca)
 • Hilde Willockx (zelfstandig ruitersportzaak)
 • anne catherine Marlier (kiné)
 • Géraldine Delmotte (Psychologue )
 • Elke De Blander (Zelfstandige )
 • Pascal Collin (Technicien )
 • Sandrine Evrard (Psychothérapeute )
 • Valerie Cauwenberg (Zelfstandige )
 • Marleen Rubens (Ambtenaar)
 • Adelaide Remiche
 • Elizabeth Bisland (Retired)
 • Danny Morren
 • Imane Messari
 • Marie-Paule Dever
 • Jean-Jacques Verhoeven (Gepensioneerd )
 • Jean-Marie Sohier (Consultant)
 • Karine Peeters
 • Paul Daenen (Pensioen )
 • Veronique Benard (Independante)
 • Pieter-Jan Jorissen (Commercieel bediendel)
 • Fernand GERON (Retraité)
 • Gerda Copermans
 • Yves Sinove (Arts)
 • Luna Nijgh (Geen baan doordat ik gedwongen was om van school af te gaan vanwege pesten en hevige depressie.)
 • Peter Feyen
 • Sabrina van Bemmelen (Systeemtherapeut)
 • Frederique Sturbelle
 • guy GOYERS (pensioné)
 • Ingrid de Pape (Retraitée)
 • Hilde Van Orshaegen (Teacher)
 • Marie Laurence Van Linthout (0)
 • Robert Rita
 • Saskia van Wijhe (Grafisch vormgever)
 • Lotte Van boxel (Bediende)
 • Annick Van Woensel (Bediende )
 • Cedric Vannieuwenburg (EPC keurder)
 • Siegrid vandenborne (Invalide)
 • Fabrice De duytsche (Zaakvoerder)
 • Anke Van Eeckeren (Postuitreiker)
 • Ronny Geens (Zelfstandige frituuruitbater)
 • Virginie Simon (Kinésithérapeute - Herboriste)
 • Nancy Aegden (Zelfstandig )
 • Stef Dhondt (op rust)
 • Rita Celis (Herk de stad )
 • Pascale Van den Abeele
 • Marlies Brouwers (Bediende)
 • Mieke Verhoeven
 • Roselien De Bock (Bediende retail)
 • Erik De Sadeleer (Boekhouder)
 • Veerle Van Keymeulen (Pension)
 • Sophie D\'hulst (Construction Company )
 • Roger Mertens
 • Michaël De Donder
 • Nadia Van Elewijck (Independant)
 • Monique Delcommune (Retraitée )
 • Veerle Oerlemans (Bediende)
 • Van de Vijver Marieke
 • Lorraine Op de Kamp (Kinesitherapeute)
 • Thierry Halet (Divers)
 • Violetta Bleus
 • Ellen Jochems (ClLB-arts)
 • Joke Wiedijk (Gepensioneerd )
 • Nina Wauters (biologiste)
 • Veronique Dijon (Employée d\'administration)
 • Geneviève Mairesse (employée)
 • Mattias Devriendt (Osteopaat)
 • Joeri Van Elst (Leraar)
 • Anneke Weyn (Werkloos)
 • Eric Van Houten (Gepensioneerde )
 • Nicole Boons (Gepensioneerde )
 • Katrien Coudré (Bediende )
 • Kristof Peetermans
 • Daniëlla Van den Bosch (Zorgkundige )
 • Cindy De Loor (Ambtenaar)
 • jeannine vanderhaeghen (Gepensioneerd)
 • Kurt D\'have
 • Marleen Rabaey
 • Inez Smekens
 • Jef Damen (Pensioen)
 • Ilse Gielen (Architect)
 • christiane deroover (Gepensioneerd )
 • Ann Oris
 • Danny Bruggeman (federaal ambtenaar)
 • Frank Segaert (Osteopaat)
 • Mireille Debroek (zelfstandige)
 • Raba Murat
 • Monique Van den Bossche (Gepensioneerd)
 • Ann Vanlerberghe (Antiekhandelaar)
 • Christel Copermans (Administration)
 • GAEL DRIEN (Charpentier)
 • Silke Minnaert
 • Aline Deworme
 • Maryline Deurrieux (Dentiste )
 • Frank Vercauteren
 • Michel Deurwaerder (Retired)
 • Inge Van zomeren
 • Ann Thys (Bediende)
 • Tineke Taekels (Bediende)
 • Liesbeth Ceelen (Ceo)
 • Erwin Boydens (bediende)
 • Lieve Storms
 • colette claerhout (onderwijs)
 • Mieke Versleegers (Zorgcoordinator)
 • Annick Jacquemin (Educatruce energeticienne)
 • Gijs Jorissen (Ingenieur )
 • Bruno Hendrickx (bediende)
 • VEERLE Van den Brande
 • Linda Martens
 • Patrick Feyen (Scheepvaartbegeleider)
 • Kurt Buggenhout
 • Serge Allard
 • Simone Leopold (Midwife )
 • Nicolas Depoorter
 • Ceulemans Ellen
 • Ingrid Ingrid
 • Sonja Wagemakers (Toeristisch streekgids )
 • Marina Martini (Onderwijs)
 • Anneken Vicenta (Zelfstandig )
 • Jens VD
 • PAUL DE RYCKE
 • Nicole Desmet (Retired)
 • Nadine Vandecaveye (No)
 • Vicky ryckewaert
 • Gust Van Bladel (Gepensioneerde)
 • Pierre Darimont (soignant )
 • Gwendolyn Knaepen (Lifecoach)
 • Ilse Martens (Bachelor Palliatief verpleegkundige)
 • Frank Faas (Healthcare worker )
 • Greet Jansens (Leerkracht secundair onderwijs)
 • Gwen Van den Bossche
 • Bart Neys
 • Johannes Voeten (Gepensioneerd )
 • Heidi Eeckhout (Ambtenaar )
 • Cedric Kerkhofs (Bediende )
 • Goedele ROOSE (Bediende)
 • Frédéric Roggemans (Entrepreneur )
 • Joeri Crols
 • Erik Van Mechelen (Zelfstandig )
 • Lievin Vervaeke (Boeveriestraat 4 Sint denijs)
 • Valerie Moerman (Leraar - sociaal werker)
 • Anouck Lantsoght (Self employed )
 • Catherine Kussener
 • Marc Gelhorn (Op rust)
 • dirk verbesselt
 • Wendy Poels
 • Jozef Peelman
 • Gerd Janssen (Onderwijs)
 • Bosschaerts Ellen (Leerkracht)
 • sab ben (comédienne)
 • Sven Nuyts
 • Ariane WARLET
 • Luc Goemaere (Pension)
 • Anita Smet (Gepensioneerd)
 • Kris Ulburghs
 • Bianca Reynders (Midwife)
 • Olga Bosmans (Coach )
 • Martine Verlinden (teacher)
 • Davy Spiessens
 • sophie De Keyser (Coach)
 • Jean-Claude Verduyckt
 • Lynn Messiaen (Poetshulp)
 • Hilde C
 • Erwin Heusdens (Zaakvoerder )
 • Monique Van Vlierden
 • Rudy Overheyden (retraité du bâtiment)
 • Anna Vercauteren (Tuinontwerp)
 • Sandra Debecker
 • Heidi Vervaeke (Bediende)
 • Immanuel Boie (Leraar, kunstenaar)
 • Silvia Kerckhof (Psycho- en orthomoleculaire therapie)
 • Lieve Roels (Antwerpen )
 • Lieve Van Den Nest
 • Cindy Stam (Sociaal werker)
 • Isabelle Brasseur
 • Rony Pauwels (arbeider)
 • Anne Sohy (Psychomotricienne)
 • Isabelle Jambé (Retail)
 • Jorn Vandecaetsbeek (IT)
 • Nathalie Vanhamond
 • Debbie Jacobs
 • Sabine Van Bever
 • mechelina lenders
 • Carine Meeus
 • Vital Govaerts (Ambtenaar)
 • nelleke van der meulen (zelfstandige)
 • Veerle Giltjes (Bodyworker)
 • Anne Lescroart (Bediende)
 • Anja Goossenaerts (Muzikant)
 • Sonja Thys (Bediende)
 • Bettina Windey
 • veerle geerts (zelfstandig rustbrenger)
 • Pascale Sprangers (Zorgkundige )
 • Sam Magnus (Landbouwer)
 • Erik Decolvenaer (Coach)
 • Diana Janski (Retraite )
 • Inge Bosmans (-)
 • sabrina saelens
 • Nancy Gentier
 • Pascal Antoine (Retraité )
 • Sanders Angelique (Verpleegkundige )
 • Dieter Cuvelier (Bediende)
 • Delsaute Patricia (Employée )
 • Wouter Potters (Bediende )
 • Lynn Van den Broeck
 • Lies Dorme
 • Hennessey Anita (Retraitée)
 • Marnix Baetens (Retired)
 • Gérard Bossu (Ostéopathe )
 • Fab Declercq (Zelfst.)
 • Katrien Aerts (ambtenaar en docent)
 • Bart Van Oosterwyck
 • Isabelle Henrotin
 • Geertrui Kempynck (Zelfstandige)
 • Maria Van den Broeck
 • Patrick Walravens (Employé)
 • Piet Wielemans
 • Erwin Vanden Brande
 • Rita Langhendries
 • Martine DE LONCIN (Thérapeute )
 • Evie Windels (Bediende )
 • Reine Coffé
 • Nicolas Lambein (Independent )
 • Peter Couttenye (Zelfstandig )
 • Ils Aerts (Bediende)
 • Arno Goossens (Muzikant/Leraar)
 • Kim Geyskens (Bediende)
 • Brigitte Demets (Retraitée )
 • Veerle Schamp (Onderwijzer )
 • Ingrid Van den Bergh
 • Aysha Moise
 • Frédéric Goaréguer (Pédopsychiatre )
 • Marion Rudermann (Artiste)
 • Lucette Raman
 • Kathy Michielsen (Bediende)
 • Jeroen Vervoort (Zelfstandige )
 • Stijn Pint (Software architect )
 • Chantal Renders (retraitée)
 • Lieve Wery
 • Kathleen Wijnen (zelfstandige)
 • Iliana D. (bediende)
 • Kristien Dehollander (Muzikante )
 • Marian Brouckaert
 • Hélène Ghillebaert (HR-consultant )
 • Maryline Dubois (Enseignante)
 • Jeanne Francois (Employée )
 • ALAIN MIERZWA
 • Phylia Neels (Independent )
 • Filip Loobuyck (Maatschappelijk werker)
 • Kris Dockx
 • Marie-ange Capodici (Commerciale)
 • Godelieve Blommaert
 • Smellers Nadine
 • Christine Honoré (Assistante de laboratoire )
 • Paul Codde
 • Tatiana Dewaele
 • Florence Flagothier (Musicienne)
 • Myriam de Hemptinne (magistraat)
 • Dimitri Meersschaut (Geluidstechnieken)
 • Bea Coosemans (Zelfstandige)
 • Robert De Moor (Gepensioneerd)
 • muriel desmecht
 • Philip De Win (Zaakvoerder)
 • Liesbeth Vivet (Zelfstandige )
 • Mireille Vincent (enseignante)
 • Jan Bijnens (Manager sociale economie )
 • Claire Lucas (Assistante administrative)
 • Olivier Peters (Musicien)
 • Manu Linsler (Entrepreneur)
 • Vandebroek lutgarde (Huishoudhulp)
 • Véronique Wuidar (Enseignante)
 • Jannick Vankemmel (Zorgkundige plus )
 • Scarlett de Fays (Relations Publiques )
 • Antoine Vandendriessche
 • Tania Cooreman (Accountant )
 • Kim Vandebergh
 • Veerle Van Gijseghem (Coördinator )
 • Karin De Beul (Dierenarts )
 • Femke Willems (Contextbegeleider )
 • Nikolaas Roelens (ambtenaar)
 • Hedwige De Wandel (Gepensioneerde kleuterleidster)
 • Mich Verschelden (Pediatrisch verpleegkundige)
 • Jeannine WINTGENS (Kiné retraitée )
 • Ilse Fock (Kinesitherapeute)
 • Anne Reinke (leerkacht/ teacher)
 • Peggy Janssens (Verpleegkundige )
 • Greet Luypaert (self employed)
 • Patrick d\'Ursel (Gérant )
 • François Laviolette (Employé)
 • Christelle Degard (employée)
 • Valérie Dubois
 • Ilse Van Meir (Kinderverzorster )
 • Marie Claire D.
 • Merlin Nicolay (Étudiant)
 • Christophe Forget
 • Bert Janssens (Zelfstandige)
 • Ann Van Baelen
 • Jean Dupont (Employe)
 • Julien Froissart (Chauffeur poids lourds )
 • Evy Geysegoms (Bediende)
 • Myriam Van Ende (Gepensioneerd)
 • Dietrich Casselman (zelfstandige, adviseur duurzame energie)
 • Paul Van daele (Bediende )
 • Katrien Peels (Psychiatrisch verpleegkundige)
 • Michaël Dewyn
 • Heidi Pdv
 • Lydie Annecour
 • MURIEL EMSENS (animatrice en écologie)
 • Linda Hendrickx
 • Eddy Raymond (Retraité)
 • Satoshi Nakamoto (Yep)
 • Jeannie Toppets (Retraitée )
 • Elsl Raeymaekers
 • Claire Averty (Psychologue )
 • Sebastien Theunissen (Self employed)
 • Peggy Verheyen (Apotheekassistent )
 • Julie Bivacco (Bouwkundig tekenaar)
 • Toon De Smet (Parent/Pharmacist/hypnotist/...)
 • Suzanne Demesmaeker (Leraar)
 • Carolien Flecijn
 • Patricia Morias
 • Grégory Thulier (Employé)
 • Imelda De Broeck (Orthomoleculair therapeut )
 • Wendy Lefebvre
 • Didier Van Egeren (Pensionné)
 • Olivier Closson (Retraité )
 • Catherine d\'Hoop (Responsable, Service de Santé mentale)
 • Lieve Scheers
 • gool Tom
 • Tim Van Caelenberge (Student)
 • Elie Liessens
 • Inge Boyen (Financieel dossierbeheerder)
 • Tom Van Looveren (Technician)
 • Farida Bensalah (independant)
 • Nadia El Hachimi (Health sector - logistics )
 • Kim Peeters (Zorgmedewerker)
 • Sylviane Van Lierde (Lerares)
 • Dirk De Wolf
 • Françoise Latour
 • Marc Daerden (Ing)
 • Eleni Faster (Kine)
 • Bart Custers (Self employed )
 • Johan d\'haese
 • Martine Huybrechts (Zelfstandige )
 • Chantal Speeckaert (Kinésithérapeute)
 • Katelijne Aertbeliën
 • Reinhilde Goossens
 • Henri Lecocq (Coiffeur visagiste )
 • Stefan Huysegems (Crane operator)
 • Kim Wouters
 • Bénédicte Bouvier
 • CHRISTELLE ABBENBROEK (Employée )
 • Dave Mathey
 • Evi Thys (Zelfstandige)
 • Sofie Dhaens (gezondheidswerker)
 • Ashly Esther Cornelis (Geïnterneerde zonder schuld)
 • Ine Olivier (Bediende)
 • Gertie Driessen
 • Bernard Masson (directeur de production)
 • Adriana Burke (Gepensioneerd)
 • Reinout Buys (Persoonlijk assistent )
 • Martine Coomans
 • Bram Stas
 • Aline Conard
 • Coryn Wendy (Verpleegkundige)
 • Daniel Gilson (Pensionné)
 • Jacques Fabry
 • Annie Van Hese
 • Achten Liesbeth (Bediende)
 • Franky Vanormelingen (Bediende)
 • Dominique Lenaers (zelfstandige)
 • Kyrijan Chodorowskyj (Worker)
 • Jacques Remy (arrangeur de bien être)
 • Patsy Margaroli
 • Evelyn Denys (Bedrijfsleider)
 • Micheline Pierssens (Bediende)
 • Karine Latour (professeur )
 • Mieke Gielen
 • Sophie Melon (Notaire )
 • Martine Reyners (Soprano/ coach)
 • Els Decafmeyer (Zelfstandige)
 • Liesbeth Becaus (Bediende)
 • Quinten Verduyn
 • Marina Smet
 • Dominique Leenaerts (Bediende)
 • Debby Vd arend
 • jacqueline reynaerts (pensionnée )
 • Mireille Palmans
 • Evy Verstraeten (Administratief medewerker)
 • Marieke Maris
 • Véronique DEMEYERE (Zelfstandig)
 • katja van tulden (holsbeek)
 • Marita Rombouts (Ambtenaar)
 • Glady’s Backaert (Agent chômage)
 • Ludo Mallants (Teacher)
 • Esther Godart (Éducatrice)
 • Lore Janssens
 • Marie-Christine Lange (Retraitée)
 • Jacques Gouverneur (professeur émérite UCL)
 • Jonas Dejaeger (Opvoeder)
 • Isabelle Boucher (psychomotricienne)
 • Linda Bogaert (Gepensioneerd)
 • Marcia Vermeulen
 • Rudy Peeters (Pensioen)
 • André Darquennes (retraité)
 • Veronica Janssens
 • Dimitri La Penna (Praticien en Ayurveda)
 • Maaike Matthys
 • Liliane Aerts
 • Hilde panne (gepensioneerd)
 • Erna D\'Hondt
 • Ann Lams
 • Hilde Wijnandt (gepensioneerd vrijwilliger)
 • Mieke Vanantwerpen
 • Ken Stoffels (Fotograaf)
 • Sacha Vliegen
 • Peter Vrijsen (Leerkracht)
 • Ellen Reznor
 • Jelle De Raedt
 • Roxane Stevens (Bediende)
 • marleen van bossuyt
 • Mattias Devos (Leerkracht)
 • Ann Van Iseghem
 • Steven Hardewyn (Manager)
 • Lydia Verwimpt (HR)
 • Marie-Paule Stokart (animatrice)
 • Bruce Lanhove (Ondernemer )
 • Henri Weemaels (pensionné)
 • Edwige Vassart (Retraitée )
 • Inge Melis
 • Greet Hendrickx (Bediende)
 • Joke Jacobs
 • Veerle huysmans (psycholoog)
 • CLAES AGNES
 • Brenda Cleynhens
 • Dominique Halans
 • Stefan T\'Hooft
 • Caroline Pugnotti (humaine)
 • Sofie Godderis
 • Marie-Chantal MOLLE
 • Chris Van den Eede (Sales representative )
 • Eddy Robaye
 • Xavier LOMBARD (ingénieur)
 • Martine Hoskens (Sociaal verpleegkundige )
 • Ils Maes (Teacher)
 • Evelyne Van Mol (Master geschoold)
 • Loudeche Arlene (Comptable )
 • Wendy Van Moer (Zelfstandige)
 • Isabel Maris (Psychologe, verpleegkundige, acupuncturist)
 • Charlotte Greindl (Grand-mère )
 • Stephane Peres (Arbeider)
 • Corry Weijermans
 • Fauconnier Grégory
 • Anja Croonenborghs (entrepreneur)
 • Suzanne Alard (Enseignante)
 • Etienne Ronsse (Gepersonaliseerde )
 • Patrick Christiaens (Accountant)
 • Inez Vereecken (Bediende)
 • Denis Sadzot (Kinésithérapeutes )
 • michel Cara (Imprimerie )
 • Anne-Mie de Koster (Retiree)
 • Victor Gniadek (Gepensioneerde )
 • Elisa Verschueren (Pensioner)
 • Alexoula Christodouleas
 • Roex Annik
 • John Van reempts
 • Lucienne Dubois
 • Charlotte Hauttekeete
 • ANJA CARLIER
 • Rachida Ahali
 • Gerdy Hauspie (Self employed technician)
 • Michaux Nicole
 • Elisabeth Dekeyser
 • Chris Somers (Pensioen )
 • Sven De Greef (Manager )
 • Agnes Garabedian (retraite)
 • Ann Van Haute (Gepensioneerde )
 • Loustaunau Danielle
 • Dimitri Vandammen (Employer)
 • Chris Swiers
 • Sandrine De Wil
 • Mireille Ganty (Retraitée )
 • Magda Vrebos
 • Mieke Kestelyn (Zelfstandige )
 • Kara Weckx (Zelfstandig)
 • Verbeiren Katrien (Diëtiste )
 • Eva Vanooteghem (Zelfstandig)
 • Bart Leye (meubelmaker )
 • Anne de Spirlet
 • Els Verhaegen (Sociaal assistent)
 • Dominiek Braet (Communicatie in de zorg)
 • Christophe Thaeter
 • Réginald Sion (Ingénieur)
 • Lieve Aerts (Gepensioneerd verpleegster)
 • Liliane Bosmans
 • Béatrice COP
 • peter raskin
 • Luc Vranken (Pension)
 • Ramses Vander Elst
 • Lievens Pierre (Kinéithérapeute)
 • Sofie Laporte (Kuleuven)
 • Nathalie Wernimont (Infirmière )
 • Muriel Defraeye
 • Sheila van de Puttelaar
 • Zita Jakers (Psychologist)
 • Johan zwartjens (Timmerman)
 • Ingrid Martens (enseignante)
 • Nele Leppens
 • Gwen Vandenbossche (Bediende)
 • Natacha Ciezkowski (Professional Certified Coach)
 • Vincent Van Belle (gepensioneerd)
 • lydia van gestel (gepensioneerd)
 • Ingrid Vdf De Backer (Met Pensioen )
 • Annie Moeyaert
 • Michèle Kunsch (Enseignante yoga)
 • Peter Van Hoorde (Laborant)
 • Christine Degeneffe (Pensionnée)
 • Cailin Verhaegen (Laborant )
 • Axelle Van lierde
 • Jessy Cocuzza
 • Gaelle Pierre (Sage-femme)
 • Frans Arrigucci
 • Dorine Dewandeleer (Infirmière et thérapeute retraitée)
 • Anita Benker (Unterricht)
 • Eva Huys (Bediende)
 • Danny Cavrois (Pistool schilder)
 • Vinciane De Raedt (Pensioen)
 • Lawaese Jacques (Ambtenaar )
 • Elise Van Vlaenderen
 • Katia Pancken (Zorg)
 • Van Mieghem Martine
 • Yousef H. (Yes )
 • Frank Tilburgs (Arbeider)
 • Lena De Smedt (Bediende)
 • Herman VAN IMPE (Bediende)
 • Karen Hillewaere (Leerkracht )
 • Ulka Delbroek
 • Gitte Michielsen (Independent )
 • Sacha Steyt (Comédienne)
 • Jamila Lahmar (Chef d’entreprise )
 • Hedwig De Beer (dir.sec.onderwijs op rust)
 • Annemie Moons
 • rob maertens (zelfstandig kinesitherapeut)
 • Marjolein Claeys (Zelfstandige)
 • Inge Broekx (Social worker)
 • Rebecca Debaise (Bediende)
 • Patricia Perez Rodriguez
 • Birgit Van Campenhout
 • Dana De Ridder (Bediende)
 • Eric Van Bockel (Arbeider)
 • Sonja Vergotte
 • Anita Tudroj
 • Marina Mulleman (bediende)
 • Lieve De Backer ( Bewustzijnstrainer)
 • Caroline Wevers (welzijnswerker)
 • Chris Leemans (Gepensioneerd )
 • Marie Maes (Employée administrative retraitée)
 • Lut Wellens
 • Donia Chatti (Entrepreneur)
 • Luc Nahoé (Employé )
 • Jan Stoffels (Vrachtwagenchauffeur)
 • Elodie Snyders (Bio esthéticienne /naturopathe)
 • Ruth Luyckx
 • Christine DELGINIESSE
 • Michel Distelmans (Werknemer)
 • Kim Van de Reyd
 • Wivin Fena (Infirmière)
 • Annemie Van de Vondel (Zelfstandige)
 • Kris Decleir (Bediende)
 • Heidi Hardenne
 • Rose-Marie Moens (ambtenaar )
 • Pascale Nicaise (retraitée)
 • Annie Van Daele (Pensioen )
 • Roeland Van Coppenolle (zelfstandige)
 • Guido Devalckeneer (Bediende)
 • Yves Rasir (Journaliste)
 • Godelieve Berens (retired)
 • Delphine Vermeulen
 • pierrette Laffineuse (Pensionnée)
 • Christophe Delvaux (/)
 • Hilde Schelles
 • Sabine Wuyts (Bediende)
 • Fatima Abdoun
 • Denis Hendrick (Electro mécanicien )
 • Katlijn Hosten (Retraites nurse)
 • Nicolas Michel (Informaticien)
 • Claudia Sels (Office worker/claims manager)
 • Katya Arrigucci (Zelfstandige )
 • Isabelle Ignoul
 • Frédéric Scholer (Informaticien)
 • Delphine Jousse (Administratief bediende)
 • Ruxandra Belesica (Architect)
 • Tieneke Ludovica De Lange (Stoffeerster )
 • Theresia Vanroose
 • Leslie Bertels
 • Jean-Pierre Lallemend (retraité)
 • Caroliene Bok
 • Muriel Legrand (Vendeuse)
 • Erik Bogaerts (Arbeider )
 • Ann Van Renterghem (Zelfstandig )
 • Rosa Ungaro (employée)
 • Annelien Boone
 • Evelyne Gilmont (Enseignante )
 • Caroline Pede (Energetische massage therapeut)
 • Brigitte Goemaere (Hr-medewerker )
 • Jenny Corten (Bioloog)
 • Johan De Clippeleir (Master in chemical engineering)
 • Isabelle Lekeux (Animatrice )
 • Pierre Lamboray (Employee)
 • Monique Frankinet (retraitée)
 • Michaël De Clercq (scénographe)
 • Kristel Vereycken (Midwife)
 • Hilde De Vos (Leerkracht)
 • Veronique De Coster
 • Barbara Bervoets (Kunst)
 • Veronique Romens (Teacher)
 • Pierrette Gengoux (MD)
 • Gerardus Vervoort (Zelfstandige)
 • Michel MASSART (assistant social pensionné)
 • Soetkin Kuypers
 • Evolène DETRY (Kinésithérapeute )
 • Pascale Lambert
 • Julien Vandevenne (Arbeider)
 • Marianne Laporte (Médecin)
 • Nathalie Lenters (Therapist)
 • pierre mathys (employé)
 • Sandra Gerard (agent commercial)
 • Françoise Hubert
 • Veerle Maes (Arbeider)
 • Kitty Snieders
 • Lieve Mertens
 • Raphaël WIRTZ (Gestionnaire)
 • Dominique Coucheir (Teacher)
 • Marnix Schaubroeck (Huisarts op rust)
 • Ann Vander Slijcken
 • Ellen van Opstal (Bediende)
 • Gerda Van Vossole (Gepensioneerde ambtenaar)
 • Dominique MAGOS
 • Dte Roothans (Op rust)
 • Violaine Brochart (Kinesitherapeute )
 • Katrien Deberdt
 • GREGORY ALLEGAERT (SALES)
 • Rachel Yunc (Zelfstandig)
 • Alain Peters (Employé )
 • Jaklien Dewilde
 • Eveline vekemans
 • Deyna Krystyna
 • Laurent Deboucq (Chauffeur CE)
 • Martine De Nys
 • Leen Arickx (zorgkundige/masseur)
 • Natasja Pijls (Zelfstandige )
 • Anneleen Feys (Ambtenaar )
 • Christof Verbraeken
 • Norbert PLOVIE
 • Frank De Roeck
 • Herman Blom (Gepensioneerd )
 • Jean HONNAY (Retraite)
 • Geneviève PATERNOSTRE
 • Ana-Belén Montero (Céramiste)
 • Bernard Sente
 • Petra Jeurissen
 • Vereecken Anny (Gepensioneerd)
 • Antje Spennemann
 • marina van de wouwer (gepensioneerd)
 • Chris Roquet
 • Kim Van San (Werknemer/zelfstandig in bijberoep )
 • Danny Prieels (Purchasing Manager)
 • Chloé Dillies (Intervenante psycho-sociale)
 • Huguette Vandersteen
 • Marthe Rode (Enseignante)
 • Lucia Mele
 • Christy Schoels
 • Hilde Engelborghs
 • Elena De smet
 • Bernadette Claeskens
 • katty severijns
 • Eva Verhasselt (CLB)
 • Stefanie Segers (Clerck)
 • Martine Koschke (Winkelbediende)
 • Robert JOUNEN (Retraité)
 • Deman Brenda
 • Greetje Caubergs (Werkloos)
 • Wesley Lemoine (Zelfstandige)
 • Marielle Alewaters
 • Peggy Buyl (Zelfstandig )
 • Noor Janssens (Adm bediende gemeentebestuur Essen)
 • Greet Vanvelk (Psychotherapeut)
 • Suzanne NOEL (Retraite )
 • Catherine Leterme (Trainer)
 • Helena Buckinx (Event Manager / Painter - Autthor)
 • leonardo secci (Ploegbaas bekister)
 • Magteld De wree (Kinderverzorgster )
 • Hans Verheyden
 • stefan buyle (cateraar)
 • Isabelle Demoen (Verpleegkundige )
 • Katrien v
 • Ingrid De Prez (boekhoudster)
 • Ann Sobry (Leerkracht )
 • Véronique Vogeleer (Bediende )
 • Liesbet Deruytter
 • Dirk Monballiu (Ere-ambtenaar op rust.)
 • Antonio Cantella (Enseignant)
 • Thierry Dumont (Enseignant)
 • Martine Demanet
 • Kurt Peeters (Ondersteuner onderwijs)
 • Claire PLisnier (professeure)
 • Sonja Jansen (Entrepreneur )
 • Gerd Bruffaerts (Engineer)
 • Joann Jacobs (Osteopaat)
 • Caroline De Vos (Ondernemer )
 • Sybil Van de loock
 • Angela Rodriguez
 • jean-Pol Benoit (retraité)
 • Jerry Hillen
 • Martine Vekemans (Bediende)
 • Sofie Roose (Logistiek assistent)
 • Greet Wouters (Verpleegkundige en ouder)
 • Jan Geerinckx (Entrepreneur )
 • Danièle Jumet
 • martine vanderlick (secrétaire)
 • Maria Verhelst (Gepensioneerde onderwijzeres)
 • Diane Van Caelenberghe
 • Michel Daniels (Project manager)
 • Sofie Storms (Zelfstandige)
 • Pierrette Verhoeven
 • Ann Coussement (Retraité)
 • Agnès Baltus (retraitée)
 • Gisèle Remerie
 • Ingrid Motmans
 • Lidia Cartuyvels (Gepensioneerd )
 • Tom Dhooge (Teacher)
 • Jonathan Bossaer (Zaakvoerder)
 • tine vervaet
 • Fabian Leuther (Employé )
 • Peggy Verlinden (Apotheker)
 • Baudry Missotten Missotten
 • Michel Stas (retraité)
 • Bjorn Vangeneugden
 • anne berger (Retraitée)
 • Ellen Janssens
 • Nicole Pollet-Paternostre
 • sammy vanpeteghem (Ondernemer)
 • Samira Assaidi (assistante personnelle)
 • Bernard Delloye (agriculteur)
 • Marie Paule Dethy (Kinésithérapeute )
 • Steffie V.
 • Olivier Delgado (Zelfstandige )
 • hilde gillis (zelfstandige)
 • Manuel Cloetens
 • Herbrtt Peters (Zelfstandig )
 • Bruno Severs (Menuisier)
 • Paul Vos
 • Hein Mallefroy
 • Kirsten Van Poppel (Coach/ therapeut )
 • Karolien Desmet (Zaakvoerder)
 • Marie-Jeanne Mertens (Retraitée )
 • rebecca despeghel (make-upartist)
 • Joke Vlaeminck (Vpk)
 • Eline Cleeren
 • Stefan Franssens
 • Didier Dewitte (Délégué médical)
 • Steven Meyers (Treinbegeleider)
 • Monique Deberghes (retraitée)
 • Caty Moerman
 • Filip Sarens (Burger)
 • Françoise Corbeels (Employée administrative)
 • Gilberte Steyaert
 • Ilse Cant (Ergotherapeut)
 • Sylvie Balemans
 • Rik Vandecasteele (leraar)
 • Cécile Mainfroid
 • Lydie Thonet (Infirmière )
 • Wouter Vanautgaerden (Ondernemer)
 • Dirk De Weird
 • Nicole Lambrechts (Zorg)
 • Fanny Demanet (No)
 • Annick Besbrugge (Kine)
 • Catherine ERNST (Psychologue )
 • Dominique Cottem (Bediende)
 • Ester Wollants
 • Miguel Eben
 • Joke Van Den Plas (Kinesitherapeut en energetisch werker)
 • Joanne Colot (Institutrice)
 • Sonja Vanderhaegen (X)
 • Farah De Camps (Zelfstandige)
 • Eliane Vander Elst (Retraitée)
 • Olivier Matte (Employé)
 • Hilde Bonnaerens
 • guy Dubar (Kinésithérapeute)
 • Cynthia Landa (Police)
 • Nina Lenaerts
 • Past Colin (Employée )
 • Pieter Jan De Nul
 • Fadila Bardidi (Verzorgende)
 • Guy Dupont (Fonctionnaire)
 • Marcel Vanwijn (Nvt)
 • Toon Vandendriessche
 • benjamin van doorslaer
 • Alin Gherman (Translator - Yoga teacher)
 • Fabrice Cusumano
 • veronique janssens
 • Marie Laduron (Conseillère emploi)
 • Anne Lardot (Retraitée )
 • Emmanuel Kodeck (Fonctionnaire SPW retraité)
 • Marc Vandecasteele (teacher in retirement)
 • Christine Tasquin (Pensionnée)
 • Andre Romeyn (Retired)
 • Lucia Brunelli (Pensionnée)
 • Sven Van de Wiele (No)
 • Inge Piryns
 • Elly Peeters (Leraar)
 • Christophe Van Gheluwe
 • EMMANUEL ROUSSEAU (Enseignant )
 • Frédérique Donnay (Employée et Indépendante complémentaire )
 • cathy nicolay (pensionnée)
 • France Burny
 • Mark Lawrence (Ja)
 • Bernard Peeters (Analyste)
 • Wendy De Busser
 • Camille Van De Velde (Ja)
 • sarah de schepper (zelfstandige)
 • anne-catherine deglume (décoratrice)
 • Jean-François Meyer (Ingénieur Informaticien/analyste)
 • Jehan Demuynck (Carrosseriehersteller)
 • Jean-Pierre BROHE (retraité)
 • Philippe Debaillie
 • Danny Poelmans (Service Mgr)
 • Hubert Salden (Independent )
 • Roger Lemmens (Pensioen)
 • Viviane Gogniat (Retraitée)
 • Catherine Heusschen (retraitée)
 • Veerle Malschaert (artiest )
 • Magda Schuurmans (advocaat op rust)
 • James Zschau (Employé )
 • Pippa Van Nerum (Eindredacteur)
 • Sabine Banken (Ondernemer )
 • Georges Dantine (Architecte d\'intérieur)
 • Jacques Goijen (Antiquaire - Collectionneur)
 • carlo Mulas (menuisier)
 • Els D\'Haene
 • Violaine Hovine (Vroedvrouw en kinderverpleegster)
 • William Collett (Zaakvoerdee)
 • Pascal Warnier
 • Gerd Wilms (Pensioen)
 • Romuald Latini (Indépendant )
 • Sylvie André-Dumont (Kinésithérapeute )
 • Anthony Blampied
 • Baptiste Vaes (Musician, Facilitator )
 • Bert Danckaert (Beeldend kunstenaar )
 • Vanessa Pillac
 • Steven Theerlynck (Leerkracht )
 • Torsten Preiss (Zelfstandig)
 • Christine cheron (retraitée)
 • Valentine de Pierpont (Indépendante)
 • Valérie Losfeld (Sans)
 • Marion Weber (Lichaamsgericht therapeut, yogadocent, klankhealer, ambulant begeleider )
 • Josyanne Té (Sans)
 • Isa Verbeeck
 • Christine Maes (Bewuste burger)
 • petithan vicky
 • Mark Ayling (Zaakvoerder, Informaticus)
 • Béatrice Klerckx
 • Bonnie Harbers (conciërge )
 • Denis Permentier (Zelfstandige)
 • Georges GORGON (Retraité)
 • Raphaël Gély (Philosophe )
 • Charlotte Fries (Employée )
 • Cindy Jooken
 • ingeborg vandervennet (onderwijzeres)
 • Sandra Martinetti
 • Yolanda Vanbilsen
 • Johan De Graef (Bediende)
 • Bert Desimpelaere (Arbeider)
 • Valérie Darras (indépendante)
 • Wim Herremans (gepensioneerd)
 • Bourtembourg Gaëlle
 • Chantal Demoor
 • Veronique Verleysen (Verzorgende)
 • Christoph Desmet (Ambtenaar)
 • Mich salens (Zorgkundige)
 • Lutgard Rasker
 • Claude Kovacs (Informaticien)
 • Thomas Bauwens (Masterstudent ingenieurswetenschappen)
 • Christiane Verbruggen (Gepensioneerd)
 • Julie Heuse (Agent régional)
 • André Ceulenaere (directeur d\'école)
 • Francis Moureau
 • Johan Larivière (Expert )
 • Daniel Verbruggen-Ibens (met pensioen)
 • Lennie Quintelier
 • Stéphanie Wafellman (Indépendante)
 • Christian Lampe (retraité)
 • Paree Adeline
 • KURT VERHELST (zelfstandig)
 • Marinella Dores d\'as pontes (Employée )
 • Nora De Leyn (Gepersonaliseerde )
 • Eddy Paternoster (paternoster_eddy@telenet.be)
 • Lieve Van den Eynde (Kleuterleidster)
 • Linda Nijs
 • Yves Van Handenhove (Onderzoeker)
 • Gisèle Tordoir (Pré-pensionnée)
 • Geers Monique
 • Anne wauthier (Secrétaire médicale )
 • Douffet Louise-Marie (Retraitée )
 • Bruno Seny
 • Michele Deglimes (Retraitée )
 • Pascale Vanoirbeck (Infirmière)
 • Lutgarde Chaltin (Productiemedewerker)
 • Jolenta Lambrechts (Jurist Bemiddelaar)
 • ANNE-CECILE DELEAUX (Fonctionnaire)
 • Iris Scheys (Auteur)
 • Alexandre Quevrin (Product manager)
 • Patricia Pellegroms (Adm. Medewerker)
 • Pierlot Emmanuelle (Infirmière )
 • herman Michel Straetmans (retraité)
 • Ivic Aesaert
 • Carine Butlin (employée )
 • Patricia Torrenti (Employée )
 • Bernadette Rassart (Médecin)
 • Anne Borlon (-)
 • Hedwige Leclercq
 • Filip Vinckier
 • Audrey Delnatte
 • Els Debels
 • Sophie Caro (Sans emploie )
 • Katalyne Laijs
 • Stephane Clément (Freelance)
 • Michel DARDAR (Employé privé)
 • Jos Vranckx (journalist)
 • Chantal Van den Bergh (Bediende )
 • Catherine Seghin (Consultante)
 • Marie Rommelaere (Retired)
 • Bernadette Bellaire
 • Eric Guillaume (enseignant)
 • Benoit NICOLAY (Anesthesiste Reanimateur)
 • Stijn Bernaer (Zelfstandige)
 • PETER VAN RAEMDONCK
 • Sylke Heylen (Restaurateur historische fotografie, mama, )
 • Etienne HUvelle (Administrateur de sociétés)
 • Bart Teunis
 • Steve Van Araignien (Managing director )
 • Christophe RENODEYN (self employed)
 • Laurence Van den Ostende (Medisch afgevaardigde fytho)
 • Stanis Gaj
 • lut groenez (gepensioneerde)
 • Alexandra Van Kooten
 • Karien Deboosere (ambtenaar)
 • Wim Houthoofdt (Ondernemer)
 • Sophie Arras (Gezondheidsbegeleider)
 • Malgorzata Mazurek
 • Kate Verhelst (Zelfstandig )
 • Inez Meulders
 • Nathalie Eeckhout (Andere )
 • Ingrid Welkenhuyzen
 • Francis Solomé (Bediende ambtenaar)
 • Dave De Graeve (Verkoopsmanager)
 • Karin Hanssen (Beeldende Kunstenaar )
 • Roger BAKX
 • Sofie Baetens (Zelfstandig gezinscoach)
 • Luc Van Weddingen (Zelfstandige)
 • Christophe Cox (CEO)
 • Patricia Joachum (Zorgkundige)
 • Heidi Clement (Of no importance)
 • Fran Flemings (zaakvoerder reformhuis)
 • Hilde Gosseye (Independant)
 • Tineke De Clercq (Leerkracht )
 • Pedro Duprez (Bediende )
 • Shari Provost (Arbeider)
 • Rita Schwerdtfeger (Onderwijzeres)
 • Ann Verhaeghe (Wellness owner)
 • nick Cornelis
 • Wim Hermans (Insurance advisor)
 • Esther Dick
 • Ann Vandevelde (nvt)
 • Iris Albrecht (Psycholoog-psycholoog)
 • Ann D\'Haene
 • Merel Van Baelen
 • Agnès Prohaczka (Kiné/ostéopathe )
 • Armon Vos (Zaakvoerder)
 • Anne Van gijseghem (Invalide)
 • Rita Van den Eynde (Verpleegster )
 • Chrisje De Neef
 • Chris Van Neyghen
 • Jan Andries
 • Routhiaux Martine (Gepensioneerd)
 • Carolien H (Quality)
 • Rafaël Joosen
 • Filip François (Ambtenaar)
 • Nathalie Nauwelaers (Zelfstandige therapeut )
 • Katrien Bockaert
 • Isabelle Duchâteau (infirmière)
 • Isabelle de Witte
 • Lilianne Willekens (Pensioen)
 • Giny Beeckman
 • Maarten Thieleman (Verpleegkundige)
 • Filip Supply
 • Johan Heyvaert (Conference interpreter)
 • Petra Fordham
 • Tim Govaers
 • Ludo Leys (Plumber Independent)
 • Lien De Meulemeester
 • Sonja De Keyser (clerk)
 • Cyril Hochepied (Kine)
 • Ann De Valck
 • Marguerite marie Fontaine (Retraitée)
 • Bjorn Welz
 • Danny Dejonghe
 • Elisabeth Verstappen (Bediende)
 • Mepi Verduijn (Zaakvoerder)
 • Sandra Van renterghem (Yess )
 • Inge Van Limbergen (Leerkracht)
 • Liam Van Melckebeke (student)
 • Myriam Middelkamp
 • Ellen Van Driessche (Coach)
 • Maria Meulders (coach en bezield spreker)
 • Christiaan Druart
 • Ann Adriaenssens
 • paul ghys
 • Mireille Jackers (Bediende)
 • Maarten Van Daele (Technisch onderhoud )
 • Gritta Maes (Onderneemster)
 • elsje devroye (douanierSTER)
 • ruben buyck
 • Wim Aerts
 • Sofie De Baere (Ergotherapeut )
 • Tine Becuwe
 • Jochen Cremmery (Ingenieur)
 • Carine Strouven
 • Mila Dierckx
 • inge wyn
 • Luk Landuyt (Arbeider)
 • Marleen Verschueren (Zelfstandige )
 • Nele Verdonck (Zorgcoördinator Secundair Onderwijs)
 • Annemie Smets (pension )
 • Femke Bolsens (Ondernemer)
 • Jeannette Dhoore
 • De Kimpe Anja (Lerares)
 • Peter Govaers (Consultant)
 • Paul van Egmond
 • Gerda Beckers (Kinesist)
 • Maria Boonen (Gepensioneerde leraresp)
 • Tessa Haentjens (Student)
 • Marc Van Wijk (Gepensioneerd)
 • Tijl Lathouwers
 • Roberta Profeta (Zorgkundige)
 • Eddy Carton
 • Mieke Stevens (Op rust)
 • Ulla Adriaensens (Gezinsbegeleidster en PRI therapeute )
 • Agnes Taminau (78 jaar)
 • Jeroen Van wijk (Bediende)
 • Antoinette POLLAERT (Verpleegkundige)
 • Benny Van Campenhout
 • Gert jordens (Zelfstandige)
 • Martine De Smet (Apotheker)
 • Peter Claus (Invalidity)
 • Ingrid Vanackere (Bediende)
 • Heyworth Debbie (Therapeute)
 • Hilde Van De Walle
 • Alona Lyubayeva (Zelfstandige )
 • Arne Theylaert (Directeur)
 • hanneke stuart (zelfstandige)
 • Michael Laperre
 • Yves Cortois (Arbeider )
 • Frank vandaele
 • Inge Lanckman
 • Jan Geukens
 • Eveline Callens
 • Soulira Kerri
 • Christel Putzeys (zelfstandig)
 • Ivo de Groot
 • Ronny Bovée
 • Lydie Barbeaux (Employée)
 • lieve essers
 • Leslie Plaetevoet (Remondis )
 • Petra Wouters
 • Luc Verhulst (Onderwijs)
 • Marc Bruneel (Gepensioneerde )
 • Kristel Vanswijgenhoven
 • livine schroyens
 • Marina Herrebaut (Huisvrouw )
 • Simon Teunis (Gepensioneerd)
 • Goedele Van Itterbeeck
 • Grace Chevalier
 • Daniel Vandermeulen (Consultant)
 • Valéry Lesage (Bediende)
 • Vaila De Taeye (Ondernemer)
 • Martine Vos (Teacher)
 • Ann Sanspeur
 • Lieve Van Assche (Docent)
 • Linda Meylaers
 • Benny Custermans
 • Dagmar Straeten
 • Jelle D\'Helft (Zelfst)
 • Raina Lagrou
 • Selma Mennings
 • Appoline Damor (Artist)
 • Peter Simons (Harbor worker)
 • Jurgen Verleyen (Defensie medewerker)
 • Michael Van Eyck (Arbeider)
 • Charlotte Troost
 • Nicola artois
 • Michael Pijcke (Florist)
 • Cassandra Braeckmans
 • Chris Keytsman
 • Veerle Sanders
 • Steven Leplae (Freelance)
 • Kris Dendas (ICT)
 • Daisy Verstraete (-)
 • Leen Moons
 • Joke Blomme (Opvoeder)
 • Nancy Baeyens
 • Els Van Hauwermeiren (teacher)
 • An-Sofie Verhaeghe
 • Benny Demeulenaere
 • Susanna van der Wel
 • Karen Hofman (Bediende)
 • Francine Wierinck
 • Moniek Beyens
 • Nicole Eerdekens
 • Roselie Weytens (Bediende)
 • kurt wayenberg (bediende)
 • Marcel Annys
 • Huguette Henriette Declercq (Artiste/Beeldend kunstenaar)
 • Geert Demeyere (Teacher)
 • Paul Declercq (Art Collector)
 • Svetla Petrova (Independent )
 • Miep Van der Jonckheyd (Onderwijzeres)
 • Sylvie Brosens (Gezondheidsconsulente )
 • Nathalie Devaere
 • Demets Olivier (Operator)
 • Veronique Vreven
 • Monique Aerts (Verpleegkundige/therapeut )
 • Eline Demeyere (Logopediste)
 • Myriam Poncelet (Retraitée)
 • Tessa Vandormael (Administration)
 • Ben Lebrun (Ingenieur)
 • Bernard Peirs
 • Tine Van Eesbeek
 • Ilse Vanoverberghe (Leerkracht )
 • Ingrid Craessaerts (Gepensioneerd schooldirecteur)
 • Jan Steensma (Retired)
 • Laura Maernhoudt (Gezondheidstherapeut en leerkracht)
 • Benny Essers (Lag )
 • Emilio Castrillejo (Informaticien )
 • Victor Maes (gepensioneerde verbinder Epos Earth)
 • Jan Wilssens
 • Marco Ferarro (Dietitian)
 • Christophe Vantomme
 • Jean- claude LARDEUR (Gepensioneerd)
 • Berbel Anthuenis (Zelfstandige )
 • Angelika De Buck
 • Sabrina Schepers
 • marlène baeyens
 • Kati Verbeeck
 • Demuynck Marie (Zelfstandig)
 • Annemieke Verras
 • Alex De Gieter (Gepensioneerde )
 • noelle fabri (psychologue)
 • Lut Santy (Gepensioneerd )
 • Patricia Rogge
 • Iris Janssens (Zelfstandige )
 • Ann Vervloet (Midwife)
 • Soetaert Saskia (Invalide)
 • Emmy Ophals (Pension)
 • Nadia Thys
 • Ellen Storms (Lichaamstherapeut)
 • Anja Csincsak
 • Sander Adam (Bediende)
 • Sean Van Roey (Security)
 • Patrick Dumon (Gezondheidswerker)
 • Huub Storms
 • Nico De Rijck (Online lesgever Frans)
 • Elisabeth Vermeiren (Invalide)
 • Mieke Windels (ondernemer)
 • Guido Maes
 • Femke Moenens
 • Claire Clément (Yogi - bringer of light - retired astrologer )
 • iva van limbergen (artist)
 • Joke Woudenberg (Pensioen)
 • Sylvie Maes (.)
 • Carine Laridon (Pab)
 • Liesbeth Beliën (Gezondheidsconsulent )
 • Eric Schipper (Arbeider)
 • Martine Neys
 • Toon Lathouwers (Gezond kritische burger)
 • Els Pieters
 • Joke Deknock (aankoop)
 • Zakia Amiri
 • Marva Goethals (Bediende)
 • dirk van steerteghem
 • Mario Marreel
 • Chris Raets (Gezondheidsbegeleider)
 • Tim Van Waes (Software Engineer)
 • Pascalle Troch
 • Elsje van Lier (Zelfstandige )
 • Nathalie Hots
 • Brigitte Fieremans (Zorg )
 • Jesse Merens (Magazijnbeheerder )
 • Lorens Christiaens (Student)
 • Daniel Lannoo (Recovering)
 • Sabrina Mokrane
 • Wim Maes (Opleider)
 • Lieve Van den Berghe (Bediende)
 • Ilona Vandecappelle
 • Aafje Van Hoecke (Huisvrouw)
 • Jose Luis gomez (retired)
 • Glenn De Loose
 • meyers Carine (Zorgkundige)
 • Christl Deckx (Zelfstandige)
 • Mieke Pesic
 • Mieke Ramaekers (Pensioen )
 • Gerben Smulders
 • beatrix Delvaux
 • Annouck Callebs
 • Lennert Loos (Operator)
 • Dien Stas (entrepreneur)
 • Linda Van walle (Ambtenaar)
 • Hugo Lorent (gepensioneerd)
 • Wouter Murrath (Self employed )
 • Altaseb Van den broeck
 • Jan Vernelen
 • Diane Vangansewinkel
 • Simon Laan (Entrepreneur)
 • Pieter Van Hertbruggen
 • Tim Claes (Manager)
 • Gilbert van Echelpoel (Technieker)
 • Aaliyah Oggiano (Invaliditer)
 • brigitte Harteveld
 • Maria Van Hooydonck (gepensioneerd)
 • Con Animo (Voetreflexologie)
 • Esther Priems
 • Elsy Cassiers
 • Ida Veldeman (Zelfstandig trainer, coach en supervisor)
 • Yolande Berthels
 • Marina Tas (werkloos)
 • Johan Jansen (pensioen)
 • Nathascha Vanhoutte (bediende)
 • Wendy Delbeecke (Leerkracht)
 • Etienne De Clercq (Gepensioneerd)
 • Natalie Verhegge
 • Mieke Vercruysse (Yogadocent )
 • Maud Merchiers
 • Brigitte Van de Cruys
 • catherine delasalle
 • Eric Hochepied (Retraité)
 • Rijckaert Vanessa
 • Joeri Ferny (Leerkracht)
 • Bert Claeys
 • Marie Aurore Fox (Anesthésiste )
 • Griet Wuyts (Begeleidster van personen met een beperking)
 • ferdinand meeus (Dr. Sc.)
 • Teun Gase (zelfstandige )
 • Annemie Van Cauwenberge
 • Marie Estella Flamez (Retired)
 • Anne-France Biart (osteoptje)
 • Ilse Winkelmans
 • Helga Vints (Ergotherapeut )
 • Nathalie De Cleene
 • Kristel Van Ranst (Bediende)
 • Lucas De Smedt
 • Brigitte Pinckaers (Reisagent)
 • Mark Van Den Berghe
 • Pascal Mannekens (Kinesitherapeut)
 • Ruth Mallants (Teacher)
 • Tom Van Praet (Bediende)
 • Nele Bettens (Zelfstandige)
 • Hilde Bruyndonckx
 • Dirk Sysmans
 • Karel Van Hilst
 • Jan Deleersnijder (Arbeider )
 • JACQUES EN STERCKX-RENIERS
 • Petra Duyvejonck (Pedicure )
 • Marie-Rose Benoot
 • Marie Paule Renier (Retraitee)
 • Rita Dillen
 • Jan Vannieuwkerke (Financial controller)
 • Natascha stevens
 • Katrien De Caestecker (Ayurvedisch therapeut)
 • PEGGY VAN VRECKOM (HOSPITALITY MANAGER)
 • Bracha Pieterse
 • Anja Beckers
 • Guy Van Hoecke
 • Linda Van Opstal (Onderwijs - energetische therapie )
 • Dale Laurens (Undertaker)
 • Britt Fraeters
 • Rita Stiers (Dietist)
 • Lut Reyskens
 • Evi Peeters (Design)
 • Cindy De Boeck
 • Philip Martens (Accountant)
 • Tommy Van der meirsch (Buyer )
 • Werner Middelaer (Informaticus )
 • Joke Samyn
 • Nadia De Remiens (Kinderopvang)
 • Lina Dessent (gepensioneerd)
 • Sara De Geyter (Business Unit Manager - ondernemer - astroloog)
 • Patsy De Gendt
 • Chris Bekaert (Gepensioneerde )
 • Tim Geyskens
 • Marte Truyers (Student)
 • Jean-Luc Vanderlinden (Arts)
 • dries ackx
 • Sofie van Gils (moeder, vrouw, zorgfiguur )
 • Betty Evers (Bediende)
 • Annie Vanlerberghe (Kunstenares)
 • Nathalie Ruysschaert
 • Jan Van Nieuwenhoven (Technisch tekenaar)
 • Ellen De Jaeger
 • Winne Caemaert (Osteopaat )
 • Mark Creten (Architect)
 • Marie Raynal (Independant)
 • Joris Ouderits
 • Nadine HOET (Gepensioneerd)
 • Patrick De Swert
 • Tanya Veyt
 • Krista Haesevoets
 • Inge Van der Straeten
 • Katrijn Lamps
 • Hans Baert (ir.)
 • Annick Couturier (Restauratie van schilderijen )
 • Katrijn Cupers (Leerkracht Buitengewoon onderwijs)
 • Carla Mampaey
 • Jessica De greef
 • Yves d\'Oultremont (Aéronaute)
 • Ann Opsteyn (Nurse)
 • Nicolas Roubaud (Formateur)
 • Els Van Deun (Coach)
 • Amandine Bisqueret
 • Dirlk Vandenbergh (Pensioen)
 • Jol van der Veen (retired)
 • Sandy Deckers (Bediende)
 • Eveline Vossen (Gepensioneerd)
 • serge willem (musicus)
 • Katya Verbrugghe (coach - therapeut)
 • Christiaan Decroix (Gepensioneerd)
 • Marina Poelman (gepensioneerd)
 • Ilonca B.
 • Keshia Laga
 • Karin Van der Ham (Zorgkundige )
 • Bart Campe (Bpost postsorteercentrum)
 • Wilfried Weckx
 • Evelien Daems (Audicienne)
 • Dirk Jansen (Bediende )
 • Maritha Reynaerts (Zelfstandige )
 • Josepha Guillaume (Zelfstandige )
 • Greet Van Beeck
 • Jose Vanderveken (Gids)
 • Stappaerts Lia
 • Lahaye Inge (Psychiatrische verpleegkundige )
 • Hans Bruwiere (Contractor)
 • Nagels Kris (Artist and ambtenaar )
 • Ellen Claus
 • Geert Vandenbosch (Sales Representative)
 • Linda De Landtsheer
 • Saskia De Tollenaere (Designer)
 • Anita Barkmeijer
 • tania vlaar
 • Marc Quaegebeur
 • Anneke Van Mierlo (Kleuterleidster )
 • Tommy Lambrecht (Arbeider)
 • Kate Callebert (Pensioen)
 • Miet Crabbé
 • Katja Wuyts
 • Hilde Peeters
 • Anja Copejans
 • Aukje Warners
 • Ingrid Ingrid
 • Yassine Asri
 • Yvonne Braspenning
 • Mary-loo Van de Veire (Consultant)
 • Nico Swolfs
 • Nic Geeraert
 • Sander Pols (Self employed)
 • Kris Panneels (Gepensioneerd ambtenaar)
 • Marina Hondshoven
 • Anita Van Renterghem (Admin bediende)
 • Marleen De Braekeleer (Ondernemer)
 • Olga Mountian
 • Sarah Muylle (Administratief bediende)
 • Inge Eeckelaert
 • Inge Raemaekers
 • Kristel Van Eyken
 • Christiane Reniers
 • Angela Nys (Pensioen)
 • Anne Delaruelle (IT)
 • Francoise Denhaerynck (Gepensioneerde leerkracht )
 • Adinda De Cooman (Psycholoog)
 • Vinie Storms
 • Patrick Jacobs
 • Rita Van Audenrode (Gepensioneerde )
 • Joeri De Roeck
 • Ingrid Vanlinthout
 • Charlotte Crokaert (Leerkracht )
 • FLORENCE PIRMEZ (Psychologue)
 • Tina Ghysels
 • Jürgen Elias
 • Bulcke Sylvie
 • Carine Triest (Bediende)
 • Sophie Hoenen
 • Geertje Vangenechten (Artist)
 • Hilde Tanghe
 • Linda Op de Beeck (Verpleegkundige )
 • wendy Geurs (Verpleegkundige )
 • will broeckx (zelfstandig)
 • Lud Verhelst (Designer )
 • Lennie DHondt
 • Dirk Gysels (Yoga teacher )
 • Ingrid Vertenten
 • Tom Mannaerts (Artist)
 • Roger Gorrens (Gepensioneerd)
 • tania de bruycker (zonder)
 • Philippe Bosmans (Self employed)
 • Dorien van der Kooij
 • frank goedertier (pensj)
 • Lieve De Paepe
 • wim maris
 • Jan Peiren (Gepensioneerde )
 • Wendy Vervaeck
 • Els Torfs (Zelfstandige )
 • Ingrid van Bekkum - Oosterling (Theologian )
 • Bart Henau (Zelfstandige)
 • Joan Harsch
 • Cristel Stolp-Gijsbers
 • Pablo Pivetta (Data Protection Officer)
 • Patricia Van Deyck
 • Catherine Strijpens
 • Tine Maes
 • Hilde De Smet (Zorgsector)
 • Hilde Mertens (Leerkracht secundair onderwijs)
 • Ilke Van den Bossche
 • RITA DE BACKER (VOORMALIG HANDELAAR)
 • Torben Rosgaard (Self employed gardener)
 • Frank Dirckx (Osteopaat D.O.)
 • Dominique Jooris
 • Veer Hens (Therapeut )
 • Pauline Verbeke (E-commerce)
 • Maya Van Nieuwkerke
 • Martine De Craene
 • Felicia Van Hoof
 • Caroline Carpentier (Kinderverzorgster)
 • Renilde Geenen (Zorgmedewerker)
 • Hans Sterckx (Ebgineer)
 • Haesevoets Patrick
 • Ann Lippens
 • Anke Baeke (Maatschappelijk werker)
 • Febe Demeyere
 • Ingeborg Baele
 • Kevin Van wuytswinkel (Arbeider)
 • Anneleen Van De Velde
 • Fanny Dockx (Arbeidster)
 • Ruth Joosten
 • sandra broothaers (arbeider)
 • Daisy Wittockx
 • Klaus de Lobkowicz (Finance)
 • Sonja Banckaert (Huisvrouw )
 • Marion Meekels (Werkloos)
 • Peter Bauwens
 • Mariada Serio (Huismoeder)
 • Tony Furniere (Pensioen)
 • Louis Prive Vliegen Vll (Psychitherapeute)
 • pascal vercammen
 • Nico Demulder
 • Annie Van der Heyden (Gepensioneerde )
 • Maxime Nys (Student )
 • jan de loore (self employed)
 • Isabelle Buurman
 • Lucia Hallemans (Menswetenschapper)
 • Anneleen De Steur (leerkracht)
 • Britt Proost (Advertising)
 • ann callewaert
 • Guido Huon
 • Francine Demeulemeester (Verpleegkundige/leerkracht )
 • greet peeters (bediende)
 • Patrick Lemmens (retired)
 • Martine Minne
 • Els Smets
 • Inge Roggeman
 • Katrien Ertryckx (Bediende personeelsdienst)
 • Joeri Van Haver (Self employed)
 • Arnold De Jong
 • Joelle Narmon (Psycholoog)
 • Jolien Vanhoecke
 • Hanne Boeye
 • Simon Roelants
 • Elsie Eysermans (Ondernemer)
 • Bieke Baumans (non)
 • Elisabeth Braat
 • Anne Van Hove (Gepensioneerd)
 • Maud Makelberge (Education )
 • Ines Vandewoestijne (Personal coach)
 • Zohra Ait-fath (Artist)
 • Torfs rita (Schrieksesteenweg 33)
 • Tom Verheyen
 • Nele Steegen (Dierenarts)
 • Siegfried Hofmans (pharmacist)
 • Pieter Perdieus
 • Vanessa Stevens
 • Yvonne Engelen (Liefhebbende dochter, zus, echtgenote, moeder, oma en vriendin)
 • Marianne Staelens
 • Carine Francken
 • Veronique Cobbaert
 • Frederic De Meyer (Uitgever)
 • Greet Helsen (Tuinontwerpster)
 • Noor Ectors (Consultant)
 • Lise Barbeaux (Indépendante )
 • Vincent De Cock
 • Reine Geurden (Consulente )
 • Astrid Neirinck (Bediende)
 • Obrecht Van Nevel (Gepensioneerd)
 • Anthony Dobbelaere (IT Engineer)
 • Barbara Vormanns
 • Arne Jacobs (Security agent)
 • Loek Van Damme (Leerkracht NT2)
 • Nathalja Dejaeghere
 • Dorien Van Riet (Huisvrouw)
 • Jasmine Verspeet (Psycholoog )
 • Aleksandra Poposka (Mama)
 • Liselotte Van Dooren (Singer)
 • Olga Olivi
 • Veerle De Ridder (Gepensioneerd ambtenaar)
 • Marijke Minten
 • Miek Willems (Leerkracht )
 • Evelym Martens (Bediendr)
 • Helena Demeyere
 • Francy Crijns (Beleidsmedewerker Wetenschap )
 • Ann Kenis (Energetisch werker)
 • Myriam Demey (Retired )
 • Vincent Vandeputte (Yes)
 • Karolina Nowicka (Verpleegkundige )
 • marjan buyse
 • Marta Czarnik
 • Luc pelgroms
 • Desiree Post
 • Lyne Uytterhoeven (Sociaal werker)
 • Sandrine Barbeaux (Consultante artistique)
 • yannick Michielsen
 • Chris Mertens
 • De Bolle Bettina (Leerkracht )
 • Maria Gielen (Gepensioneerd)
 • Kaatje Maertens (Yogatherapeut)
 • Maria-Rita Rosé (Gepensioneerd)
 • Anne Anne
 • Jose Giewald (Verkoopster)
 • Johan Luyckx
 • Michel Roofthooft (Aankoop/calculatie )
 • Joke Verheyen
 • Stefan rens (Kinesitherapeut)
 • Yves Le Clair (Manager)
 • Rita Cornelis (Kinderverzorgster)
 • Izzy Papadopoulos
 • Annik Bricusse (vendeuse)
 • Tom Ekkart (Prevention advisor)
 • Tineke De Graaf
 • Michèle Vogt (Physiothérapie )
 • Ellen Smets
 • Blanche Broda
 • Tom Baas (Longshoreman)
 • Mieke Pottie (gepensioneerd)
 • Danielle Hulstaert (Medical Driver)
 • Isabel Degroote
 • Nathalie Van Gorp (Bediende )
 • Kirsten Pauwels (Psychotherapeute)
 • Alex Geussens
 • Sally Verstraete (Bediende)
 • Tania Fuchs (Teacher )
 • Sabine Laureys (Infirmière )
 • Hilde De Moor (Bediende)
 • Marijke Schotte (Gepensioneerd )
 • Bert Forrez
 • Kristof Schroé (Personal trainer)
 • Kevin Deryckere
 • Nadia Desmet (boerin)
 • Willy Caekebeke (retired)
 • Fatima Douirni (Zelfstandige kapster)
 • Peggy De Buysscher (Administratief medewerker)
 • Myriam Langens
 • Albert Denayer
 • Marleen Debord (Leerkracht)
 • Anneke Waffelaert (Gepensioneerde)
 • Mieke Wullaert (Gepensioneerd)
 • Magali Raymaekers
 • Cecile De Doncker (oma)
 • Hans Crombez
 • Hanne Verbeke
 • Mia Van Cotthem (Gezondheidsconsulent)
 • Greet Huybreghs (Gepensioneerd)
 • Maria-Pia Lefèvre (Verpleegster op langdurige ziekte)
 • Anne-Marie Thys (Gepensioneerde + zelfstandige eenmanszaak)
 • Terry Marien (werkloos)
 • Agna Pacolet (Bediende)
 • Didier Buysse (Bediende)
 • Philippe Lejeune (Bediende)
 • Hilde De Saedeleir
 • Wim De turck
 • fanny de mits (Bediende)
 • Georges Deraedt (geneesheer)
 • Sven Thomaere
 • Kimberly Van Nieuwenhove
 • Hilde Selderslaghs (Herstellend van burnout)
 • Myriam Laureys (Nurse)
 • Stefan Luyten (Zanger)
 • Patrick Van Wouwe (Opvoeder)
 • Caroline Verboven (Bediende)
 • Leen Verhoeven (Leerkracht )
 • Nik Van Looy (IT)
 • Ilse Van den Bogaert (Bediende)
 • Jan Nackaerts (gepensioneerd)
 • Theo de Bruin
 • Birgit Goris (artieste muzikante)
 • Leen Verhoeven (Leerkracht)
 • Eva Paemen (Bediende)
 • Hilde Hendriks
 • Koen Reynders (Masseur )
 • Conny Baert
 • Katrien Beelen
 • Wendy Kusters (Leerkracht )
 • Elke De Baecke
 • Betsy vanbrabant (ondernemer)
 • Kain Staelens
 • Katrien Katrien (Sociaal werk)
 • Peter Van de Voorde
 • Helga Van Noten
 • Liese Peleman
 • Katia De Wit
 • Paul Corthouts (Pensioen)
 • Hans Tuymans (Bediende )
 • Hendrik Van de moer (Invalide)
 • Sonja Weckhuysen
 • Christiane Poelmans
 • Marina Vandersteen
 • Kelly Herssens
 • Inge Van den Eynde (teacher)
 • Martine Vermeylen (Psychologue indépendante)
 • Andy Beutels (Ondernemer)
 • Marc Mouha (Leraar)
 • Marie-Christine Withoeck
 • Matthias Vervaet
 • Lieve De Ceuster (Bediende)
 • Elien Vanslambrouck
 • Vanessa Ferrelli
 • Christina Carleer
 • Roel Van den broeck
 • Emmanuella De Jongh
 • Verhaegen Christophe
 • Caroline Boehme (Acupuncturist )
 • Christina Baeyens (Zelfstandige )
 • Reinier Bil (Bediende )
 • Sandra Delperdange (Employee)
 • Monique Ryngaert
 • D\'Amato Maurizio
 • Ilde Schollaert (Ondernemer)
 • Leen Blanckaert
 • Goedele Van Keer (Fysiotherapist)
 • Tania Schuddinck (Projectleider ICT - Klinisch psycholoog)
 • Jan De Keuster
 • Ada van Leeuwen
 • Ginger Dolmans
 • Koen Libbrecht (Ingenieur)
 • Ann Meulemeester (Zelfstandig )
 • Anne Van Sluijs (Integratief therapeut )
 • Gudrun De Ganck
 • Koen Libbrecht (Ingenieur)
 • Isabel Depuydt
 • Natasja Jolling (Opleider )
 • Hugo Verdoodt (Psychiatrisch verpleegkundige)
 • Bruno Van hamme
 • Bert Dieryck (civil servant)
 • Michel Leroy (Pensionné )
 • Jacqueline Vanderhaegen
 • Véronique Beunen (enseignante)
 • Magali Myin (Bediende)
 • Sophie Van looy (Zelfstandig )
 • katrin van gheluwe (Therapeut)
 • Roxenna Ghelen
 • Mieke Schroé (Kinesitherpeut)
 • Serge Vergeylen (Certified Tax Accountant )
 • Ann Buyck (Zelfstandige )
 • Claudia Houben (Zelfstandige )
 • Elke Kindt
 • Nadine Thiébaut
 • Wim Versteylen
 • Annelies Brants (Teacher)
 • Brigitte Gevaerts
 • Evelyne Van Cauwenbergh (Verpleegkundige )
 • Anita Lins (Gepensioneerd)
 • Ken Strybos (Bouw)
 • Stijn Demey (System engineer IT)
 • Georgiav Kyriakidou
 • Charline Werbrouck (Kinesitherapeut)
 • Tine Breyne
 • Viviane Ceulemans
 • Steve Saubain
 • Barthold Thienpont
 • Karin Meeusen (Verpleegkundige)
 • Katrien Huyghebaert (PAB assistente)
 • Ilse Fenicx (Zelfstandige )
 • Chris Popelier
 • Josette Nulens (Retired)
 • kristof lemmens
 • Nina Renders (Bediende)
 • Rita Loterman
 • Els Aerts (Zelfstandige )
 • Ronald Van Roosbroeck (Zelfstandige)
 • Anita Hermans (Gepensioneerd )
 • Marie-Christine Lammers (Psycholoog)
 • Cindy De Jesus
 • Melissa Misseeuw (Accountant)
 • Dodier De vreese (Retired)
 • Jos Mevensen (Gepensioneerde )
 • Loes Van den Heuvel (Actrice)
 • maria Depuydt (gepensioneerd openbare sector)
 • Nele Van Loocke (Bediende)
 • Erwin Jacobs (IT)
 • Stéphane SOETAERT (Dentiste)
 • Fred Hellemans
 • Tabitha Van Acker
 • Anne Depauw (Ergothérapeute )
 • Hugo De Schutter
 • Pierre Moerman (Leerkracht Bijzonder Onderwijs)
 • Mieke De Baere (begeleidster)
 • Giovanni De Lord (Ingénieur )
 • Lindsay Martens (Bezige bij)
 • Karen De Wilde
 • Nathalie Vandermeulen (Huismoeder )
 • Annelies Smekens (verpleegkundige)
 • Paola Trona (Freelance)
 • Annelies Wouters (Kunstenaar)
 • elly slangen
 • Peter Bleys (Arbeider)
 • Sonja Lievens
 • Christel Steurs (Gezondheidsbegeleider)
 • Gitte Weijs (Designer )
 • Cassie Vanderwaeren (dekleinemuze@gmail.com)
 • Thomas Degryse (Bediende)
 • Dannie Wildro (gepensioneerd ingenieur)
 • Ariane Vanhaecke (Zelfstandig)
 • Bart De Jonghe
 • Gregory Vansilliette (Employé )
 • Tom Van de Walle (Zelfstandige)
 • Pallieter Koopmans
 • Christine Carré (Pianiste)
 • Anne Martine Humblet (Geen)
 • Astrid Vermeire (Zelfstandig )
 • Vinciane Schoenmaeckers (Kinesioloog )
 • Catherine Duchateau
 • Sylvie Coulier (Health worker)
 • Kristien Vanderhaegen
 • Eline Bossuyt
 • Mieke Baccarne (Leerlingbegeleider)
 • Myriam Koyen
 • pieter patje (Kapper)
 • Virginie Capron (Verpleegkundige )
 • Miek Sijsmans (Zelfstandige)
 • Hilde Gysemans
 • Kelly Ceulemans
 • Bart Poels (Osteopaat)
 • Brigitte Lhoest
 • Dirk Vekemans (Auteur)
 • Blue De Cooman
 • Maria Van Schoors (Gepensioneerd )
 • Micheline Van Goey
 • Edith Druart
 • Agnes Deckers (Nurse)
 • Peggy Van Roosbroeck (Bediende)
 • Alain heuninck
 • Sammy Van den Broeke (Langdurig zieke)
 • Siana Van Ruysevelt
 • Eulalie Hupin (Artist )
 • Kristel Gysemans (Zelfstandig )
 • Amy Dixon
 • Alain peeters (Indipendent)
 • Paulien van Rooij (Bediende Vl. overheid)
 • Lisa Pelgrims (Leerkracht )
 • Josée Daems
 • Igor Savoir (Independent )
 • Karine Heylen (Osteopaat)
 • Martine van Nispen (Maatschappelijk werk)
 • Els Mandervelt (Zelfstandige )
 • Joanna Slosse (Zelfstandige)
 • Jozua Vanpachtenbeke (Loodgieter )
 • Mady Vandendriessche (gepensioneerd)
 • Tom Van Heffen (Self employed )
 • Philip Vandecruys (Osteopaat-fasciatherapeut)
 • Vera Hertveldt
 • Wil Uitgeest (Painter author)
 • Croux Yves
 • Niels Cleuren (Leerkracht )
 • Natacha Deckers
 • Sophie Halila (Mediatrice)
 • Grete Storms (Teacher)
 • Natalie Vandebos
 • Carla stragier
 • Heidi Hallaert (Psychotherapeut )
 • Marie josee Corstjens (Verzorgende )
 • Solange Van der stock (Retraitée)
 • Julie Raskin
 • Anny Lecointre ( Farmaceutisch technisch assistent)
 • Stefan Rooze (horeca)
 • elisabeth bertels
 • Alda Nelissen (Prepensioen)
 • Josje Caris
 • Vigdis Peelman (Zelfstandige)
 • Darline Van Quaethem
 • Yves Leusch (Gepensioneerd )
 • Peggy Cools
 • Kim Broeckx (Ondernemer)
 • Renie Peeters
 • Jo Dierckx (Verpleegkundige met pensioen )
 • Bart Oosterlinck
 • Sabine Kindt
 • Sabine Haenen
 • Christel Stoorvogel
 • Nele Brits (Teamcoach )
 • Thomaz Wolfz
 • Ilse Dhuyvetter (Verpleegkundige)
 • Arlette Lapauw
 • Tine Palet
 • Vera Vanderlocht (Trainer / coach)
 • Tom Vandecaveye
 • Linda Van Bakel (Office Assistant)
 • Sabine Paris
 • rut Van Hoof (life coach)
 • Guido Clicque (pensioen)
 • Tine Sobry
 • Erik PRIËLS (Pensioen )
 • Jean Pierre De Decker
 • Heidi Loeman (secretaresse)
 • Geert Capoen
 • Tine Van de Vijver
 • Frederik Karaman (Garagist)
 • Sander Sneyers (Sales)
 • Andre Vervaecke (gepensioneerd)
 • Eliz Sagman (Farmac tech assistent)
 • Annabel Hudgens
 • Serge Boeckx (IT Consultant)
 • Emmy Wouters (Pensioen bediende)
 • Johan De Vriendt (auteur)
 • Marleen Dekeyne
 • Geert Doorselaere (Bediende )
 • Raoul Scheers (Retired)
 • Nelly Busschots
 • Pascale Vervenne (Artist)
 • Sabrina Bouts (Huisvrouw )
 • Nathalie Malecki (Voetreflexoloog )
 • Frank Vanderstraeten (Zorgkundige)
 • Lia Scheipers (Zelfstandige)
 • Gijsbertus Bos (No)
 • Josefa Martinez Toledo (Artiste)
 • Nick Degang
 • Andy Andries
 • Riet Sniekers (Verpleegkundige)
 • Annelies Sysmans (voorzitter vzw Salutogenese, beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd)
 • Yves Geens (Trainer-coach)
 • Gisèle Depas (Pédiatre nucléariste)
 • Monique Peeters (Pensioen )
 • bart put (-)
 • Anne Ballieux (employée)
 • Thea Sniekers (gepensioneerd)
 • Patricia Ardeel (Zelfstandig )
 • Wouter Deprez (business owner)
 • Raphäella Goyvaerts (Microbioloog)
 • gerda bleus
 • Yvette Reunbrouck (Gepensioneerde )
 • Alexis Brouard (Artiste)
 • Dirk Neefs (Managing Consultant)
 • Priscilla Van Eynde (Bediende)
 • Ton Wijnhoven (architect)
 • Patrick Rouaux (Menuiserie ébénisterie )
 • rik de smet
 • Véronique Devis
 • Annelies Ghekiere (Zelfstandige)
 • Anna Brits (Psychologe)
 • Paul Roose (Kunstenaar)
 • Martina Ooms (Gepensioneerde)
 • Claire van CGheluwe (`coach )
 • Nick Vandekerchove (government)
 • Els Van Nuffel (Leraar)
 • hedwig vanwalleghem (retired )
 • Sanne Houbrechts (stafmedewerker grote culturele instelling)
 • Gert De Ceuster (Zelfstandige)
 • Marieke Baetens (thuisblijf-moeder)
 • Peter Vandewal
 • Wilma Kluitmans
 • Martine Steegmans
 • Dana Poelma
 • Serena Capponcelli (Hausekeeper)
 • Chris VanLaer (Therapeut, Yoga docent, Events Stresspreventie)
 • pia annicq (writer)
 • Anna Cloesen (Gepensioneerd)
 • Sophie Meersseman (Architect)
 • Nancy Vergote (Verpleegkundige)
 • Yann De Clippeleir
 • Barbara Sarmentero Carnevali
 • Nele Rawoe
 • Suzy Claes
 • Frank De Bast (therapist)
 • Hilda wauters (Gepensioneerd)
 • Nicole Claes (Medische Pedicure)
 • Catharine Van Simaeys
 • Cindy De bruyn (Zelfstandige)
 • Marc Renders (MD)
 • Geoffrey Andries (Employee)
 • Ivo De henau (Sociaal werker)
 • Anne-Marie Looten (Gepensioneerd)
 • Pieter Loosveldt
 • Peter Joos (Ambtenaar)
 • Filip Carpentier (Ambtenaar )
 • Roel Dolhain (Grafisch vormgever)
 • Godelieve Klaps
 • Fien Van Dyck (Tuinatherapeut)
 • martien van mierlo
 • Els Schelfhout (Ondernemer)
 • Rudy Gyns
 • Willeke Termaat
 • Rimmert Van Maele (Bestuurder)
 • Conny van walleghem
 • Sébastien Hendrickx (Chercheur)
 • Melissa Wiams (Yogalerares)
 • Paul van Dijk
 • marijke wuestenberg (gepensioneerd)
 • Josse Deman
 • Laura Kooiman (Psychologe)
 • Gaetana Contino
 • Andre Teirlinck (Gepensioneerd ing)
 • Ken Waterschoot (Dispatch officer)
 • Charis Mertens
 • Koen Baele (Personal trainer)
 • David Dolezal (Bediende )
 • Walter Reulens (Praktijklector / Onderzoeker)
 • Frieda van Calster (Opvoedster)
 • Sophie Lamiroy
 • Béatrice de Furstenberg
 • Sara Lodewijckx (Bediende)
 • Veerle Verleysen (Bediende)
 • Patricia Bourgois (Pensionnee)
 • Tanja De Boer
 • Maria Serraris (Gepensioneerd)
 • Tom Pierard (Enseignant)
 • Sofie Denturck
 • Katherine Fourez (Divers)
 • Cindy Berth
 • Theunis Sofie (Leerkracht)
 • Renaat Van Lierde
 • Werner Bertels (Taii-Chi Chuan leraar)
 • BEN DEL
 • Catherine Ryckaert (Artiest)
 • Robert PETITJEAN (retrait&)
 • Anne-Marie Van Wouwe (Verpleegkundige)
 • MARLEEN GUILLEMYN (Begeleidster)
 • Ann Ghistelinck (Verpleegster)
 • Sara Prové
 • Greet Wouters (kinesitherapeute)
 • liliane van geirt
 • Winkler Agathe (Médecin )
 • pascal viaene
 • Tony Claes
 • Arthur Prins (Huisman )
 • Peter C
 • Sofie Lauwers
 • Saskia Weyts
 • Sandra Roobaert
 • Miguel van den Hemel
 • Pierre Hernalsteen (gepensioneerd)
 • Bernard Crutzen (Réalisateur)
 • nils waterschoot
 • Sylvie Dubois (Secrétaire )
 • Mari-Ann Clement
 • Reinildis Groven (gepensioneerd)
 • Jill Waterschoot
 • Ilse Peeters (Bediende)
 • Leon Erens (Gepensioneerde)
 • Sébastien Mathieu (Traducteur)
 • Rudi Van Erck
 • Steven Janssens
 • Alain De Smedt (Gepensioneerd Militair )
 • Anne Van Schel (Financieel verantwoordelijke )
 • Cathy Bayart
 • Xavier Daeseleire (Zelfstandige )
 • William VERSWIJVEL (Gepensioneerd )
 • Tania Van de Velde (Arbeider )
 • Ella Cielen
 • Reinier Spies (Ingenieur)
 • Suzanne Vieren (Gepensioneerd)
 • Mieke Van der Vaerent (Lesgeefster)
 • leen wyffels
 • Seth Provosy
 • Tinne Vanuytven
 • Maarten Rawoe (Independent)
 • Rik Fagard (gepensionneerd leraar)
 • Patrick D\'haene
 • Barbara Colfs (Architecte)
 • Hugo Decorte (Gepensioneerd)
 • Tania Verhaegen
 • Yves de Monie
 • Erika Peeters
 • Griet Van Acker
 • Liesbet Tiebout (Geen)
 • reine de ceulaer (moeder)
 • Agnes Cooreman
 • Bjorn Depoortere (Lector en DJ)
 • Mieke Van den Bossche
 • Ingeborg Livens
 • annick Van den Broeke
 • Annelies Vivijs
 • Ann Polfliet
 • Ann Van Winkel
 • Hilde Daelemans
 • Tine Delaere
 • Rudolf Driessen
 • Mohammed Nees (-)
 • Peter Sanders (Aannemer)
 • Bart Mertens (Architect)
 • Joseph Gorinsek
 • Nina Ongenae (Onderwijzeres)
 • Valentina Claeys
 • Tim Vollon
 • Els Verstraete (Administratief bediende)
 • Gisele Boutsen (Gepensioneerde zorgverlener)
 • willy verbelen (gepensionneerd)
 • Anne Marie Dewilde (Gepensioneerde )
 • Elise van der Voort (Bediende)
 • rita teugels (artiest)
 • Eva Knebel
 • Stefanie Santon (Leerkracht lager onderwijs )
 • Martine Peters (Retraitée )
 • Karen Vandendriessche
 • colsoul kathy
 • Barbara Asprokolas
 • Steven Creyelman
 • Monique Deruyter
 • Samira Slosse
 • Natalie Vandenbroucke
 • Anne De Spiegeleer
 • Robby Verreth (Ambtenaar )
 • Sarina Decock
 • Lieve Boffé
 • Ann Kerremans (Ambtenaar)
 • Albert Serneels (Osteopaat )
 • Alexandra Cordonni (Midwife, teacher )
 • Josée Dauwen (lerares)
 • Veerle Rubbens (Office manager )
 • Alfons Berrevoets
 • Sylvie Pauwels (Zelfstandige)
 • Sarah Newman
 • karen dils (Bediende )
 • Els Ampe (Volksvertegenwoordiger)
 • Olivier Mees (Bediende)
 • Mie-Jeanne De Raeve (Orthomoleculair therapeut )
 • Patrick Joliet (Arbeider)
 • Patrick Heyvaert (Bediende)
 • Ine Hoomissen
 • Ronny Bauters (Pensioen )
 • Joris Vandijck (Arbeider)
 • Siobhan Dolezal (Gezondheidscoach )
 • Ward Neirynck (klankman)
 • Patrick Roegiers (Gepensioneerd)
 • Sonia Van Bel (Bediende)
 • Stefan Leys (Ambtenaar )
 • Guy Vanacker (gepensioneerd)
 • Paul De Meyer (Musicus)
 • Alexander De Waele
 • johan vos
 • Annemie Van Nieuwerburgh (Administratief Bediende)
 • Tom Peltyn (Independent)
 • Suzanna Van Mechelen (gepensioneerd)
 • Guy Mellaerts
 • E. De Vos (Architect)
 • Anne Cuyvers (Arbeider)
 • Pieter Vanhaverbeke (yes)
 • Ann Delnoy
 • Paula Klaps (Gepensioneerd)
 • Paul De Man (Ondernemer)
 • Vicky Van Sande (Bediende)
 • Andre De Moortel (Gepensioneerd Nijveraar)
 • Bart Van Heuverswyn (Tech. Bediende )
 • Leen Demeyer
 • Hans Debbaut (Ic nurse)
 • Jochen Schrooten (Criminoloog)
 • Ruud Pothuizen (fotograaf)
 • Kristine Vandervliet (Gepensioneerd)
 • Eva Cantrijn (Huisvrouw )
 • Maria Saerens
 • Joke Theys (Coördinator Huis van het Kind)
 • Anneleen Eygenraam (Coach)
 • André Posman (eredocent geschiedenis)
 • Michael Desoete
 • Sarah Rohart (leerkracht )
 • Arjen Simmelink
 • Dr Stéphane Resimont (Docteur en Médecine)
 • Steven Schoors (Bookkeeping)
 • Nikki Verbreyt (Assistante du Dr Resimont)
 • Anne Denis (.)
 • Tineke Rogier (Zelfstandige )
 • Rudi Scheers
 • Davy Vanderveken (Lasser)
 • Katie De Graeve (Gepensioneerde fotografe)
 • Gunter Rottier
 • Wendy Pardon (bediende)
 • Wouter Van de Velde (Meubelmaker)
 • Sophie Dejans
 • Nicol6 Bierebeeck
 • Nina Thompson
 • SPIES Jacques (Ingénieur)
 • Marie Van Gameren (Pensionnee)
 • Marieke Van Coppenolle
 • Annelies Janssens (Bediende)
 • Patrizia Mazara (Kinderverzorgster)
 • petra noens (poetsvrouw)
 • Annabel Bourgois (Coach)
 • Alfred De Vos (Foreman)
 • Niki Janssens (Accountancy)
 • Leen Wynen
 • Dorine Vansteenkiste
 • Wim Van den Bogaert (Zelfstandig )
 • Johan Vercarre (Meteoroloog)
 • Yannick Philippaerts (Zelfstandige)
 • Lieve Pauwels
 • Patricia Vaeremans (Naturopathie)
 • Inge Roelandt
 • Sissi Uytterhoeven
 • Lieve Kestens (Bediende)
 • Sandrine Delaunois (Employee)
 • Philippe Snauwaert
 • Anne Marie Menten
 • Françoise Vander Elst (Gestionnaire )
 • Wesley Peys
 • Patsy Ketels
 • Nancy Leys (Medewerker lokaal bestuur )
 • Suzanne Lebon (Pensioen)
 • Vic Verhaegen (Retired)
 • Saskia Sohier
 • Freja Stoops (Kleuteronderwijzeres)
 • Els Van Ussel (gepensionerd)
 • Mirianne Dedobbeleer (Bediende)
 • Ann Wildro (Architect )
 • Lieve De Herdt (kinderbegeleider)
 • Rufin Wauters (Gepensioneerd ambtenaar)
 • Danny Depoorter
 • Stefaan Vandevenne
 • Joanna Jehaes (Gepensioneerd )
 • Willy Kooyman
 • Vera Opdenbergh (Gepensioneerd)
 • Wouter Martens (Landbouw)
 • Anniek Vandewalle
 • Brigitte Peters (Zelfstandige )
 • Inge De Boeck (Bemiddelaar )
 • Keith Curtis (Rijschoolinstrukteur)
 • Liesbet Van den Langenbergh
 • wim vochten (gepencioneerd)
 • Helga Vandenweghe (gewezen docente pers en communicatiewetenschappen)
 • Véronique BOULET
 • Philippe Broigniez (Interieurarchitect)
 • Caroline Renders
 • Sabine Defour (Ambtenaar )
 • Patrick Hullebus
 • Steve Devynck (CEO)
 • Fonny Jans (Gepensioneerd)
 • Bernadette Bouckaert (Indépendant )
 • Marina De Backer (Tandarts op rust)
 • Els Lathouwers@hotmail.com (ouder/grootouder)
 • Roel Jacques
 • Liset Buysse (Verpleegkundige )
 • Caroline De Roeck (Bediende)
 • Vivian Van Moorhem (Naaister)
 • Greet Ottevaere
 • Linda Berghmans (Retired lecturer )
 • Walter Broeckx (Ambtenaar )
 • Veerle Grispen (Academicus )
 • Rosie De Wilde
 • Vranckx Els
 • Bram Demuynck (Osteopaat )
 • Joni G
 • Sofie Verswyvel (ambtenaar)
 • Philippe Delmotte (Retraité)
 • annie Vanhee
 • anna de boeck
 • Sjoeke Knockaert (Zelfstandige)
 • Elise Liekens (Begeleider GGZ)
 • Marie Brusselaers (Gepensioneerd)
 • Caroline Van Mieghem
 • Min Ceulemans (gepensioneerd)
 • Pierre de Giey
 • Ria lenaerts
 • Tim Mariën (Ondernemer)
 • Pierre-Paul Le Clercq (Ingénieur)
 • rené halewyck (retraité)
 • Sven Buyse
 • Viviane Wattecamps
 • RITA ASSELMAN (Bediende)
 • MARIO VAN VAERENBERGH (Zelfstandig)
 • Wendy Van der Gucht (Yes)
 • Aldiva De Reggi
 • Magda Bollion (Gepensioneerd kleuterleidster)
 • Sigrid Karssens (Therapist teacher)
 • Ronny Focquaert
 • tercaefs eddy (pension)
 • PAUL VAN DYCK
 • Peter Braet
 • Anja Mannaert-Lehnen (Mother, physician)
 • Titia De Roos
 • Elsa Van Herck (retail buyer and marketing)
 • Carine Vermoesen
 • Amanda Wuyts (Huismoeder in leefgroep )
 • Goele Schrijverts (osteopaat)
 • Erwin van Vlerken
 • Peter Lagaeysse (Bediende )
 • Piet Grymonprez
 • Dries Vanwalleghem (Ingenieur)
 • René Verberckmoes (leraar LS-gepensioneerde )
 • Anne Borremans (Nurse and teacher)
 • Bianca Quaars (Arbeider)
 • Stephan Maertens
 • Robert-Jan Dijkman
 • Emmanuel Schneider (Artisan ingénieur politicien musicien jardinier boulanger ...)
 • Sabine Baeten (baeten.sabine@gmail.com)
 • Jess De Backer
 • Wilma de Zoete (Verzorgende IG)
 • Martine Coppe
 • Cilia Boddaert (Bediende )
 • Wendy Vermant (Supply coördinator )
 • Anita Verholen
 • Rosana Costantini (Dependent)
 • William De Ruyck
 • Greet Aerts (Invaliditeit)
 • Els Dessein (Psycholoog/Psychotherapeut)
 • Wouter De vriendt (Bediende)
 • Anne Vanbergen
 • Mieke Everaert (Zelfstandige administratie )
 • Nicolas Mertens (Self employed )
 • Françoise DEMANET (Assistante sociale)
 • Christophe De Groote (Massage therapeut)
 • Patrick Vanassche
 • Tom Vanoverberghe (Key Account Manager)
 • Hilda SPYTKOWSKI
 • Hilde Vanhulle
 • Ronny Rogge
 • Anita van der Wijst (Geestelijk verzorger)
 • Anne Puttaert
 • Anja Glabeke (Familiaal bemiddelaar, coach rouwzorg)
 • Christine Caers
 • Alain E Aertgeerts
 • Stephanie Roelens
 • Véronique Villette
 • Anita Van Broeck
 • pascal De Groote
 • Peter Florizoone
 • Susan Baeyens (Consulent personeel)
 • Pieter Vergauwe (Rijlesgever )
 • Vitto Wilrycx
 • Titia Thierens (Docent taoistische gezondheidtraoning)
 • wouter vertommen (data analist )
 • Tini Verbrugghe (Student orthopedagogie)
 • Annick Peeters
 • Ingrid Rotthier (self-employed therapist)
 • Paul-Louis Van den Broeck (Consultant )
 • Annelies De Wispelaere (Osteopaat)
 • Dave De Ryck (Ondernemer)
 • Ria Epping (Gepensioneerd)
 • Patrick TRAPPERS (Sr.Site Manager)
 • Tania Cornelis (Kunstenaar )
 • Inge Van Leemput (Artist)
 • Sara Hertveldt
 • Christelle Ottevaere
 • Werner Cornette (independent)
 • Marie Follens (Bediende)
 • Sandra De Meersman (Zelfstandige )
 • Mariane Fack
 • Alix Kuylen (psycholoog)
 • Céline Timmerman
 • Lut Snellings (Op pensioen)
 • Piet Roobrouck (Ondernemer)
 • Nicolas Van Dessel (Horeca-ondernemer)
 • Annemie Coolen (Hoofdverpleegkundige )
 • Serge Peereboom (maraîcher)
 • Noël Van Den Broeck
 • Sarah Verstrepen (Administration)
 • Annie Galle
 • Pascal Ernst (Truck driver)
 • Fleur Rommens (Ondernemer)
 • MURIELLE VINCK (ZELFSTANDIGE)
 • Tania Veranneman
 • Annick Velghe
 • William VAN STEENACKER
 • Kevin Saro (Wzc)
 • Inge De Neef
 • Sara Hautier (Bediende)
 • Dirk Verelst
 • Patrick De Schepper (Gepensioneerd )
 • Dilara Hendrix (Verpleegkundige)
 • Marcus Vijverberg (lawyer)
 • Ria van der stricht
 • Diane Derdin
 • Alexander Alderweireldt
 • Veronica Van Hoet (Geen )
 • Brenda Utterwulghe (Ondernemer)
 • Kristina Kiebooms (nurse)
 • sarah van camp (vertaler)
 • Tom van Crugten (Bediende)
 • Ann Krijnen
 • Sohela Ashtari (Huisvrouw)
 • Raf Boon (Ingenieur)
 • Steven Van Leemput (Bediende)
 • Sara De Buyser (Teamcoach)
 • Marianne Tanghe
 • Simonne Vangeel (Pensioned)
 • Sigrid Stroobants (Cateraar)
 • Liesbeth Wouters (Opvoedster)
 • Tine Jonckheere
 • Tone Tuerlinckx
 • Soukaina Suykerbuyk
 • Ann De Maesschalck (geestelijke gezondheidszorg )
 • Joost Abeel (Technisch bediende )
 • Stephanie Hauben (Ondernemer)
 • Patrick Schillemans
 • Dieter Vander Roost (buyer)
 • May Dyckmans (Kaderlid)
 • Yonnie Sigiez
 • Therese Schepens (Gepensioneerd)
 • Nathalie Van der Aa (Kinderarts)
 • Stijn Cleners
 • Tom Goormans (Zelfstandige)
 • Steve Schollaert
 • Sabina Troch
 • Micheline Urgel (Coach-healer)
 • Tessy Van berlo
 • Sara Kiebooms (Finance)
 • W.E.M. Metz
 • janis sioen
 • Bart Elen (Arbeider)
 • Luc Provost (Ondernemer)
 • Yvonne Sterk (zelfstandige)
 • Sara Desmet
 • Tijl Dullers
 • Paul Peters (Pensioen )
 • Myriam Silva Dias (geen)
 • Ann Vansteenkiste
 • Rupert Notebaert (independent)
 • Ilse Kelders
 • Oswald Van Landschoot (Mecanieker)
 • Stijn Odeyn (ICT System engineer )
 • Zenn Canters
 • Cindy Terryn
 • Machteld Priëls
 • Gretel Standaert (Bediende)
 • Philippe JANSSENS (HSEQ manager)
 • pat jacquemyn (bestuurder)
 • André Fikkers
 • Micheline Feyaerts (Gepensioneerd)
 • Heidi Van de Wynkele
 • Catherine Strijpens
 • Somaya Verstyn (Sociaal ondernemer)
 • Sofie Claeys (Teacher)
 • Willem Van den Panhuysen
 • Hilde Opdebeeck (Verpleegkundige )
 • Jan Scheunders (Optometrist)
 • erwin janssens (interieurarchitect, spreker, schrijver, lifecoach)
 • Rita Devloo
 • Tania Bonamie (Independent )
 • Maria Carrera (Preventieadviseur)
 • Luc Pintens
 • Chris Janssens (Zefstandig Consultant)
 • Joel De Meyer
 • Lieve Paessens
 • Jonathan Wouters
 • Rebecca Francis (Ergotherapeut )
 • Marie Astrid Van Esch
 • Leslie Janssen (Bediende )
 • Jerry Aerts
 • Franca Maassen (Kinesitherapeut )
 • Natascha Ummels (Zorgkundige/ verpleegkundige )
 • Sophie De Geyter (Osteopaat )
 • Lieve Vandersteegen (Zelfstandig )
 • Ann De Naeyer (Directie Basisschool)
 • Tom De Ridder (Medically discriminated)
 • Johnny Cloetens
 • Patricia Joliet
 • Leen V
 • Aaron Van waeyenberghe
 • Senne Smits (Student)
 • Olivier Valcke (Traindriver)
 • christiaan Boute (Senior)
 • Erika Vandormael
 • Christine Rottiers (Ondernemer)
 • Diana Opdebeeck (Zorgkundige)
 • karina Mannaert (Bediende (vertegenwoordiger))
 • Addy van der Rijk
 • Diane Helsen (Coach)
 • Evelyne Gallant
 • Ilse Maes (ZELFSTANDIGE)
 • Idris Van Tentelen (Integratief therapeut )
 • Martine Oris (Yes)
 • Dirk Van oerle (Pianist)
 • Bart Schepers
 • christophe haveaux (Journaliste )
 • evelien vrambout
 • Jasmine Mortier
 • Caroline Van Walleghem
 • Wim Geeraert (Verpleegkundige )
 • Andy Vandendriessche (Arbeider)
 • Katherine Mortier (Consultant )
 • Els Van de Catsije
 • ANAÏN- BOVING (kunstenares)
 • Karin Verschooren (Vroedvrouw )
 • Annick Janssens (Woonprospector Sociaal verhuur kantoor)
 • Olivier De Dobbelaere
 • Angélique Gillhaus (Ondernemer)
 • Ilse Van Olmen
 • Jeff (Jozef) Keustermans (Advocaat)
 • Daniela Hein (Maatschappelijk werker)
 • Ruth Reynders (Ambtenaar studie-ingenieur)
 • Werner Van Bijlen (muzikant/kunstschilder)
 • celine vandenhove
 • Leo Wingels (gepensioneerd)
 • Kristina Nijs (eutoniepedagoog)
 • Ann Van Hoecke (Gespecialiseerde voetverzorger/hypnosetherapeut )
 • Patricia van De Keere (Bediende)
 • Isabel Van der Meeren
 • Rene Jochems (gepensioneerd)
 • Maika Debisschop (Osteopaat )
 • Maggie Op de Beeck (Verpleegkundige)
 • Geertje De Pauw
 • Stieven Galle (holistisch therapeut)
 • David Bouillon (Médecin Généraliste )
 • Conny Decloedt (Verpleegkundige )
 • Hein Coudenys (Zelfstandig verpleegkundige)
 • Carine De Wilde
 • Henriëtte Kalter (Werker)
 • Monique Aertsen (begeleiding mensen met beperking)
 • stephanie cruypelinck
 • Heidi Nulens (Designer)
 • Martine Haegemans
 • Harry Goyvaerts (Gepensioneerd)
 • katrien Acou (voetreflexologe)
 • Arne Meuwis (Sales Engineer )
 • jos wouters (Bediende)
 • Brigitte Vanbogget (Maatschappelijk assistent - Pensioen)
 • Willem Monballieu (Yogaleraar)
 • Michel Vanden Bossche (Interim Manager)
 • Jeannine Emonds (Pensioen)
 • Erna Brocatus
 • Elke Goos
 • Ann Vanden Berghe
 • Hilde Meuris (bediende)
 • Greet Oostvogels (therapeut)
 • Jan Ruis (gepensioneerd Bioloog)
 • Kathleen Bastiaens (Bediende)
 • Lea Van Regemorter
 • Claire De Ruytter (Selfemployed)
 • Ivo Simoens (Nurse)
 • Anouck Brouwers
 • Chil Brant
 • Samuel Vandrepol (Free minded)
 • Jessy Raaymakers (Logistiek coördinator )
 • Marike Pons (Facilitator)
 • Anja Gils (Zelfstandige)
 • Sabine Vandaele (Opticien)
 • Appels Christian (Barowner)
 • Huypens Elke (Groepspraktijk)
 • Evelyne Honorez (Travel agent)
 • Marja Steens (Gepensioneerde )
 • Simon Baeten (Zelfstandige)
 • Mireille Hermans (Met pensioen)
 • Leen Formesyn (Bediende)
 • Nathalie De Jaeger
 • Véronique Asselman
 • Barbara Vermeire (Leerkracht)
 • Viviane Nuyts
 • Quinten Bekaert (Accountmanager )
 • Karin Van Bakel (Begeleider)
 • Rik Vankrunkelsven (wegenwachter)
 • Anna van der Flier (Pediatrisch verpleegkundige / lactatiekundige)
 • Heidi Smets (Non actieve Verpleegkundige)
 • Sabine van Hoijweghen
 • Alberto de Weger (Own boss)
 • anita cassimon (retraitée)
 • Hilde Geeroms (Zelfstandige )
 • Frank Gielens (IT management)
 • Deirdre Berckmans
 • Rita Rita
 • Geert Van der Meeren (Bediende)
 • Jan Swerts (Coach)
 • Sofie Stokmans (Self employed)
 • Ingrid Pirard
 • Rit Van Looveren (Opvoedster pensioen)
 • Bert De Rijck (Ontwikkelaar)
 • Els Carens (Bedrijfsleider )
 • Ruben De Herdt (Vader)
 • Sara Guilini
 • Pieter Verhaeghe
 • Chris De fixer
 • Mia Callens (Verpleegkundige)
 • Mieke Wastyn
 • Sarah Van Bever
 • Benny Janssens (technisch bediende )
 • Carine Buyens
 • sandra sauvillers (free)
 • Juliette Van Tongerloo
 • miranda scheurweghs
 • Geert Luykx (Ambtenaar )
 • Noor Kneepkens (Zelfstandig )
 • wouter Daems (arbeider)
 • Anne Fierlafijn (Arts)
 • Alain Coremans (Gepensioneerd)
 • Kala Naert (Ziekenhuis)
 • Ariabe VERGULT (Gepensioneerd)
 • Ulla Cloet (Kleuteronderwijzeres en kindertolk)
 • Marc De Maeyer (Ambtenaar )
 • Pieter Billiet
 • Wendy Therry
 • Kristine Castro (retired)
 • roger becks
 • Tom Sinnesael
 • Dominiek Sneppe (Volksvertegenwoordigster)
 • Martine Peters
 • Nadine Pennewaert (Pedicure)
 • Johanna Dassonville (Natuur Kapster)
 • Malika Mahfoud
 • Els Dewil (/)
 • Joke Somers (Leerkracht )
 • T-bo Hautekiet (nurse)
 • Ilse Bolangier (Independent)
 • Debbie Lambregts (zelfstandig)
 • Lutgart De Buel
 • Adam Feyaerts (Microbioloog & Biotechnoloog)
 • Veerle Haeyaert (bediende )
 • Astrid De Jong
 • Kristel Creten
 • Ingrid Bille (Pensioen )
 • sofie van nuffelen (bediende)
 • Ria Van de Ven
 • Ann Meesschaert
 • Nathalie Withofs (Zelfstandige )
 • Gerda Vertommen
 • Marleen Hemmeryckx (Coach en trainer)
 • Veerle De swaef
 • Tali De liser
 • Luc Pierreux
 • Nathalie Gaorgievski (Zelfstandige)
 • Sonja Tuytens (Bediende)
 • Marc van Eerd (Yes )
 • Gwen Houtman
 • Jasna Claes (Zorgkundige)
 • Carla D\'hanis (bediende)
 • william roelandt (gepensioneerd)
 • Betty Plasschaert (Makelaar)
 • Roger Bunnens (Retired doctor)
 • Michael Verstraeten (Advocaat )
 • Peter Vanderschueren (Osteopaat)
 • Geneviève Vermylen
 • Koen Naets (Zelfstandige)
 • Greet Bunnens (Ondernemer)
 • Rie Van Elsacker
 • Marijke Libbrecht (Chinese geneeskunde )
 • Els Verdonckt
 • Heidi Van autreve (Bediende)
 • Wilfried Wygaerden (Gepensioneerd)
 • Annick Vanden broek
 • Sebastian Van den Berk (Leerkracht)
 • Liesje Van Hove (Bediende courier)
 • Gert Renard
 • Hilde lesire
 • Wivine Dox
 • Cathy Vinck (retired)
 • Edith Palmans (Gepensioneerd)
 • jimmy de keyser
 • Kathy Compernolle (Retired)
 • Leen Bruyninckx
 • Nicole Ramaakers
 • Rezy Martens (Bediende )
 • Steven Goris
 • Fons Jans (Retired)
 • leen Staes
 • Ilse Holemans
 • Monique Swinnen (Gepensioneerde )
 • Kristin Dom (Communicatieconsultant)
 • Maarten Vandendriessche (Teamleader)
 • Hilde Vancoppenolle (Logistiek bediende ziekenhuis)
 • Mark Bouwmeester (Leerkracht)
 • Eva Buyst
 • Bruno Bruyère (Busdriver )
 • Françoise Godderie
 • Bart De Clercq (Consultant )
 • Walther Van Schoote (Kunstenaar )
 • Griet Callens (Acupuncturiste)
 • Freya Wygaerden (Zelfstandige )
 • monica van den abeele (gepensioneerd)
 • Dieter Luyten (Bediende)
 • Rudi Magnus (Gepensioneerd)
 • Carmen Daelman (onderwijs ICT)
 • Daan Annemans (Freelance)
 • Christiane Lambrechts (retired)
 • els deheusch
 • Valérie Corthier (/)
 • Bea Vanmechelen (docent)
 • Lieve Kalingart (Gepensioneerd)
 • Davy Sergeant (Bediende)
 • Grietje Vandewalle (Zorgmasseur )
 • Aicha Horvath
 • Christel Janssen (Gepensioneerd)
 • Hubert van Ravestyn (employee)
 • Annelore Vandewiere (leerkracht)
 • Stefan Verhaeghe
 • Suzy Terwingen
 • Ilse Guns (Bediende)
 • Maria Peeters
 • Luc De Letter (Marketing)
 • Nelly Nijs
 • Katja Mendonck
 • Danielle Van Rompuy
 • Nele Sturtewagen (mantelzorger)
 • Lieven Vandekerckhove (Emeritus professor sociologie)
 • Joelle Dekimpe
 • Lieve Bekaert
 • carolina Klaps (Teacher )
 • Anne van Remortel (Klassiek homeopaat)
 • Nina Govaerts (Horeca)
 • GERDA WIMMELBEKE (GEPENSIONEERD )
 • Christa Declerck (Gepensioneerde)
 • Marnix Vuylsteke
 • marc van camp (docent)
 • Ann Letelier
 • Caroline De Bondt
 • Francis Billast (Pensioneerde )
 • Liesje Breyne (bediende)
 • Chris Wellens (Pensioen gerechtigd )
 • Bianca Decock
 • Erna Beyens (bediende)
 • Roos Van de Velde (Artist )
 • Belinda Bruzzese (Copywriter)
 • Ivo Vaes (Gepensioneerd ambtenaar)
 • Anton Lacalle (Preventiewerker)
 • marijke dejaegere (zelfstandige)
 • Herwig Daems (Organisator)
 • geertje van royen (gepensioneerd)
 • Heidi Van Hoyweghen
 • Doriano Vos
 • Micheline Biot (Retired nurse)
 • Francis Baert (muziekleraar)
 • Katty Van laecke (Voedingscoach)
 • Lorre Celis (Student)
 • Peggy Geudens
 • Gerard Beckers (Gepensioneerde leerkracht)
 • Marlies Hannes (bediende technische dienst sociale huisvesting)
 • Carla Vervoort (Opvoeder)
 • Olivier De Raedt (Médical representative)
 • Irene Van Saet
 • Karel Gielen (Gepensioeerd)
 • Inge Van Moeseke (Onderwijzeres)
 • Tatjana Smet
 • Veerle Meurs (Filosoof, therapeut, coach & ondernemer)
 • Cristi Martin Garcia (Chirurg )
 • Uschi Van Meirvenne
 • Cynthia Wadin
 • Danielle Liesenborghs (Psychologe)
 • Nancy Janssens
 • Mieke Oostvogels (Kinesitherapeute)
 • Ann Van Aken (leerkracht)
 • Mieke Houthaeve (Verpleegkundige op pensioen)
 • Gerlinde Weze (Op rust)
 • Jan Onsia (verpleegkundige)
 • Rita Abts
 • Veerle Mylle (.)
 • Kathleen Stassen
 • Amber Boekhorst
 • Isabelle Moszinski
 • Gemma Titeca (Zorgkundige )
 • Marion Hegemann (Management Assistant)
 • Anna-Maria Giorni
 • Saskia Lemaire
 • Pat Vanderscheuren (Zelfstandig, Kenniscentrum over ezels & natuur)
 • marc Roeland (gepensioneerd verpleegkundige)
 • jan timmermans (Gepensioneerd )
 • Martine Vermeersch (IT consultant )
 • Christa Van den Branden (Arbeider)
 • Rikki Stockman (Poetsvrouw)
 • Frank Hoelen (Zelfstandige in bijberoep/ poetsman)
 • Myriam Coopman
 • Hugo Duhoux (Gepentioneerde)
 • Stephane Coen (Zelfstandig )
 • Beatrijs Verdonck
 • Couplez Michèle (Nurse)
 • Elke Onzea
 • Eddy Pieck
 • Sarah Crauwels
 • Jozefien Muylle (Programmater theater)
 • Anne Anne
 • Dries Dockx (Teacher/Silversmith)
 • ann cassimons (Leerkracht)
 • Kristel De Bock
 • Marina D\'Hondt
 • Leon Maebe (gezondheidscoach)
 • Angela Cambula (Retired )
 • Ghislaine Piedfort
 • Ann Bontinck (Lerares op rust)
 • Maria De Neef (Travel consultant)
 • Lene Vandersteegen (Onderneler)
 • Veerle Algoet
 • Geoffrey Vercauteren
 • Rita Van Keymeulen
 • Sven Couchez (Verzorgende)
 • Eric Van de Putte (bewegingstherapeut)
 • Els Willems (Bediende)
 • Sandra Wouters
 • Anita Jonckheere (Retirement)
 • Francois De Raedemaecker
 • Natalie Leenders (Zelfstandige )
 • Pascale Vermandel (Ergotherapeut)
 • leen thys (gezondheidswerker)
 • Jeanine Uyttendaele
 • Tom LAEVENS (Dierenarts)
 • Gerrie Van Raemdonck (Zelfstandig )
 • Laurence Batteauw (Ondernemer)
 • Peter Decat ( )
 • Saar Siongers (Preventieadviseur )
 • Kristine Van Nueten
 • Kristel Covemaeker
 • yaren baysal (student)
 • Kim van Waterschoot
 • Hanne Steyaert (Gepensioneerd )
 • Peter Geebelen
 • Kenny Van den Schoor
 • Pol Heyvaert (IT)
 • Lotte De Blieck (animatie WZC)
 • Anita Vandermeulen (Bediende)
 • Danny Den Haese (Quality Control)
 • Linde Leen (Bediende)
 • Mady Deblieck (Gepensionneerd)
 • Lut De Pauw
 • Lieve Lodewijckx (Huisvrouw)
 • Caroline Dekker (Psychotherapeut)
 • Patrice Valken (Musician)
 • Cat’rina Vandersteegen (Zelfstandige ondernemer )
 • Cisse Celis (Verpleger )
 • Blanche Messens (Gepensioneerd)
 • Fanny Van Goethem (Verkoopster )
 • Rony De Coninck (Ambtenaar)
 • Patrice Le Fay (Artist)
 • GODELIEVE DE BUCK (Iyengar yoga teacher)
 • Katrien Van lent (Leerkracht)
 • Nancy Gelein
 • Christine Sansens
 • Fawzia M
 • Colette Pauwels (Job seeker)
 • Inge De Weerdt (Pedicure )
 • Paul en Van Herck
 • André Heyrman (Osteopraxis )
 • Marianne Wielandts (Kinesitherapeut)
 • Jonatan Verhelst (Ambtenaar )
 • Liselotte Bellinck (Ambulant begeleider)
 • Willemien Verstichel (Onderwijzer)
 • Gonde Meekers (Huismoeder)
 • Ludo Smout
 • Johan Ghesquiere (NVT)
 • kathy Verhaeghe (Huisvrouw)
 • Maureen Giraldo (Technisch beambte)
 • Rosette Braeken (Gepensioneerd)
 • Monny Coppens (Op pensioen)
 • Siska Walleyn (Interieurarchitect)
 • David Carton (ICU nurse)
 • Ria Limère
 • MARIE ROSE WASTIAU (GEPENSIONEERDE)
 • Lydia Lombaert (Teacher)
 • Zehra Ustaoglu (Zelfstandig )
 • Kim Loyens (Midwife)
 • Anne Van Roy
 • Gwendolyn Marain (zelfstandige)
 • Liliane Magnus (Facilitator Hartcirkels)
 • Eva Storm
 • Nathalie Renard (Psychotherapeut)
 • Carine Blondeel (pensioen)
 • Veerle Weze (Liefdevolle mens)
 • Katrien Van de Ven (bediende)
 • Sybille Decraene (Psychotherapeut )
 • Marleen De Weerdt (Invaliditeit)
 • Eddy Desmedt
 • Christophe Pochet (muzikant)
 • Rudi Kenis
 • Caro Coppieters (Restaurant houder )
 • Rita Bertels (Maatschappelijk assistente)
 • Yes Wuyts
 • Saskia Van Besauw (projectmanager)
 • Carolien Adriaensen
 • suzan cecat (docent)
 • Bianca Vermeersch (Woonbegeleider voor kwetsbare personen)
 • Hayriye Kahraman (zelfstandig)
 • Claudia Emmerechts (Bediende)
 • Pipo De Clown (Artiest)
 • Tom Van den Broeck (vroedvrouw)
 • Roland Bergmann (Operator Chemie)
 • Savina van de Werve (Volontaire, aide aux devoirs )
 • Sabrina Ioan (Lokaal bestuur)
 • Maria Paesen (Vrijwilliger Algemeen Welzijn)
 • Caroline Demeyer
 • Karin Ceulemans
 • yves matton (Pensioen )
 • Astrid Esser
 • Sabine van Hassel (Arbeider)
 • Werbrouck Chantal (Zorgkundig)
 • Sarah Van de poel (Hhh)
 • Ulla Grzonka
 • Gwen Croonenborghs (kinderopvang)
 • Tanja Janssens (Leerkracht )
 • Catherine De Kesel (Jongerencoach)
 • Tom Vannijlen
 • Jenny Sinkgraven
 • Joëlle Tack
 • Katrien Van den bleeken
 • Liv Bonné
 • Carin Van Nieuwenhove
 • Laura Couvreur (Stafmedewerker GC)
 • René De Troch
 • François Thérin (Operator)
 • Benedicte Claes (Zelfstandige)
 • Sophie MaGo (Retired)
 • Marie-Josée Stassen (Gepensioneerde leerkracht)
 • Sabine Vanherck (HR manager)
 • Elke Parmentier
 • Frank Vervaet
 • Linda Janssens (Verpleegkundige)
 • Davy Adriaens (Medische zorg )
 • Gitte Goossenaerts
 • Tineke De Cock (Psychologe )
 • Ise Verelst
 • Lisbeth Maes (cultuursector)
 • Sharon Dobbelaere
 • Ingrid Van den Steen (Zelfstandig ondernemer)
 • Henny Den Boer
 • Michelle Warneke (Verpleegkundige)
 • wendy / (Fotografe)
 • Rika Vandevenne (dansdocente)
 • Monique Rogiers (Gepensioneerd )
 • Karen Verheyen (Bediende)
 • Winny Weyten
 • Marina Schouterden (Retired)
 • Rose-Marie Suffys (Medewerker vzw)
 • Lucas De Winter (Kunstenaar)
 • Regine Vande Maele (zelfstandig)
 • Gudrun Schuurmans (Leerkracht )
 • Philippe Vanlandeghem (CEO)
 • Chris Hermans
 • Gerda Bostijn (Acupuncturist)
 • Maarten Van de Broek (psychotherapeut)
 • Patrick Hermans
 • Vic Klein (Voormalig Bowen therapeut)
 • Johnny Jannis (Accountmanager)
 • Maria Vandecruys (pensioen)
 • Wendy De Schutter (Ceo)
 • Bieke Jacobs
 • marco nijs
 • Gunther Verloo (zelfstandig bouwondernemer)
 • Ellen Hannes (Onderwijs)
 • Brigitte Custinne
 • frans van nieuwenhuyse
 • Tine Maenhout (Schrijver)
 • Joëlle Va Hee (Docent & schrijfster)
 • Nadine Van den Bergh
 • MAGDA Pauwels
 • Pascal Polet (Accountant)
 • wim greefs (bediende)
 • Iris Braeckman (Bediende en begeleiding mensen met autisme )
 • Rita Arryn
 • Caty Beel (Sales)
 • Marlena Vandecasteele
 • Lieve Desmedt (Bijberoep, creatief in papier-mache )
 • Ingrid Landuyt (Bediende)
 • Rita Devriendt (Vroedvrouw )
 • Wim Eeckhout (Builder)
 • Anna Verstreken (Therapeut)
 • Kim Van den Rul (Adm. bediende)
 • Anita De Jong (Licht Verspreider)
 • Andy Verslycken
 • luc borms (musicus)
 • Fabienne Deklerck (Huisvrouw)
 • Chris Vercruysse (Pension)
 • Inge Struyf (Danstherapeut)
 • Tamara Vandensavel (Leerkracht)
 • Saskia Vermeylen (Bediende)
 • Mieke Vanwalleghem
 • Cristel Kenis (Causale voetreflexologe)
 • Sanne Vandewinkel
 • Elien Devijver (Zorgkundige)
 • Annemie Backx (Ambtenaar )
 • Els Broux (Bediende)
 • Caroline Desmet
 • Fabienne Sels (Bediende)
 • Frauke Arents
 • Claudia De Winter (Verpleegkundige )
 • Michel Debruyckere (gps)
 • Sabine Van Boxstael
 • Tomasz Bugaj
 • Ann Slosse
 • Lucia van der valk
 • Bart Van Ransbeeck (Gepensioneerd)
 • Celine Boelens (Doula)
 • Ilse Geboers (Sportleraar )
 • Ruben Masson
 • Eva Follet
 • Rita Van de Water
 • Inge Vangheluwe (Zelfstandige ondernemer )
 • Katrien Verhaeghe
 • Anneleen Deplae (Bediende )
 • Greet Halsberghe
 • Ellen Verellen
 • Hilde Cornelis (Bediende)
 • Annelies Belderbos (Interieur architect )
 • Jenny Van Hautekerke
 • David Demets
 • Dellobel Maggy (-)
 • Nancy Huybrechts (Psychotherapeute)
 • Bart Aga (/)
 • Astrid Vossen-Esser
 • Lieve Dejonckheere
 • Brigitte Gabriels (Zorg)
 • Annika Hagg
 • Charlotte Ameele
 • Tine Raeymaekers (Onderwijs )
 • Anne Van Bortel (entrepreneur)
 • simonne michielden
 • Robet Van kerckhoven (Ambtenaar)
 • Nathalie Wuytens (Unemployed)
 • Denise Cuypers
 • heidi minten (teacher in music, composer)
 • Veronique Verbruggen (Geen)
 • Jennifer Boeykens
 • Nusi Erdös
 • Nathalie Biesemans (Zelfstandig )
 • Peter Devleeschouwer
 • Marta Wanska (tandartsassistente)
 • Pieter Willem de Vries (Bediende)
 • Mia Deridder (Pensioen)
 • Inneke Broeckx (Zelfstandige )
 • Sylvana Pantano
 • Hide Misseeuw (Gezondheidsbegeleider)
 • Lut Cambré
 • Valerie Leroi
 • Evi Gillis (Nurse)
 • Wesley De Gendt (Zelfstandig )
 • Meggie S
 • Hans Van Dijck (Zaakvoerder)
 • Nele Vandenhoudt (Zelfstandige)
 • Debby Verheyen (Retail)
 • Annelieze Mertens
 • bruno verlierde (op pensioen)
 • Jim Vandenbosch (Bediende)
 • Sven Van oudenhove
 • Rilana Michiels
 • Ylke Lavigne (Administratief medewerkster. Opvoedster)
 • Ann De Coster (Ambtenaar)
 • Permentier Marianne
 • Sylvie Wille (Leerkracht)
 • Carla Spolspoel
 • Katia Raemdonck
 • Claudia Verbist
 • Els De Bel
 • Sheila Degeest (Zorgsector)
 • Karin Van den Bogaert
 • Lieven Deprez (Schrijnwerker )
 • Piero Brunetti
 • Isabella Lardinois
 • Natasha Sertin (Massagetherapeute)
 • Klaar Wullaert (Penioen)
 • Nys Danny
 • Pieter Bossuyt (Bediende)
 • Karolien Gielen (zelfstandig kinesitherapeut)
 • Karen Dergeloo
 • ANNELIES DE MEULENAERE (Bediende)
 • Evy Braekeveldt (Tandartassistente )
 • Beatrijs Verelst
 • Cynthia Sebregts (begeleidster kinderopvang)
 • Kathleen Peeters (Crisishulpverlener en klinisch orthopedagoog / psychotherapeut)
 • Anja Dyck (Verpleegkundige )
 • Maud De Gezelle (Medisch vertegenwoordiger)
 • Peter Triest
 • Philippe Waelkens (Technieker)
 • Delfine Vande Moortele
 • Viviane De Strijcker (Bediende)
 • Ann Borgonjon (Personal Assistant)
 • Ilse Steel
 • Greet Moens (Vroedvrouw)
 • Saar Maes (Bediende)
 • Britt-jo Geboers (Chauffeur)
 • Anne-Marie Vandebroek (Psychologist )
 • Ans Vanbroekhoven (Bediende )
 • Dagwin Decru (Bediende)
 • Maes Jean Paul
 • Willeke Hesseling
 • Nick Verhulst (Independent good man)
 • Rita Van hauwermeiren
 • Michaël Van den Bossche
 • Soumaya Zerouali (Bediende)
 • Carels Nancy (Bediende)
 • Nathalie Verloigne
 • Linda Schols
 • Chris Loontjens (Verpleegkundige)
 • Ghesquiere Brigitte (Huishoudhulp, fh)
 • Guido Cherretté (Home )
 • Veerle Lanckman (Mama en Leerkracht BuSO)
 • Melanie Van Den Neucker (Zorgkundige)
 • Germaine op t Roodt (ambtenaar)
 • Nicolaas Venken (Gepensioneerd )
 • Wendy Altobello (Jurist)
 • Tineke Verbraecken
 • Robert Froyen (Retired)
 • Marc Hofman (Milieumanager)
 • luc caboot (employe)
 • May Verelst (Gepensioneerd )
 • Nadine Vanoost
 • Christine De Wachter
 • Adelheid Matthys
 • Suzie Lejaeghere (onderwijs )
 • Anne Van
 • Jurgen Agten (Zelfstandige)
 • Marianne Creyf
 • Wim Brusselmans (ondernemer)
 • Pascale Baek (Bediende)
 • Nadine Nuijts (Nurse)
 • Katia De bruyn (Zelfstandige )
 • Hilde D’haeyere
 • Birgitte Devos (Ondernemer)
 • Danielle Bogaerts (Pensioen)
 • Nicole Dillen
 • Jan Box (retired)
 • Bart Lambert (Arts)
 • Anneke Smeets (zelfstandige)
 • Ram Broekaert (Entrepreneur )
 • Tiny Van Emelen
 • Inne van den broeck (Psychologist)
 • Marie De Voghel
 • Anouk Mertens
 • Marco Fattizzo (Psycholoog)
 • Jacques Quintens
 • Erica Baptist (Ambtenaar )
 • Mieke Capals (Ingenieur)
 • Didier Van Caillie (Zelfstandige )
 • Ingrid Vanhees
 • Dorine Dhuyvetter
 • Hermina De Corel (Pensioen)
 • Michael Nicholls (Technisch operator)
 • Dieter Alyn
 • Greet Vanthienen
 • Els Vandecruys (Bediende )
 • Christina Plas (Zelfstandige)
 • Nathalie Eulaerts
 • Vivian Cools (verantwoordelijke kinderopvang )
 • Anita Goyvaerts (Gepensioneerd)
 • Pascale Daneels
 • Fanny Van Gaeveren (Cleaning lady)
 • Febe Sluiter (Kinesitherapeute)
 • Pascale Persoons
 • Rudi Vossen
 • Conny Vangeel (Sociaal verpleegkundige op invaliditeit)
 • Hilde Triest (Purshaser)
 • Katrien Lavrysen (Leraar)
 • Erika Adriaenssens
 • Kim Coremans
 • Marie-Rose Lefebre (gepensioneerd)
 • Judith K. (Toegepaste psycholoog)
 • Maggy Daans (Pensioen)
 • Marjan JANSSENS (actief gepensioneerde/herboriste)
 • Danny Semeelen
 • Isabelle Goven
 • Adam Frid
 • Peter Goossens (Leerkracht )
 • Caroline Le Roy
 • Mark Cruijff
 • Klaas Hoogerwaard (Musician )
 • Dujardin Tine (Vastgoedmakelaar )
 • Hetty Koenraads
 • Marina Danckaert
 • Wendy Heyworth (Bediende)
 • Stephan Viaene (Quantum Coach )
 • Inge Minten (Docent Hogeschool )
 • Rozelien Nys
 • Marcus Michielsen
 • Veerle Ooms
 • Marleen Boussu
 • katrien opsomer
 • marisa vandeneynde
 • Veerle Fiey
 • Anja D
 • Ann-Sophie Verhaeghe (Employee)
 • Bernd Verhelst (Inspecteur van Politie)
 • Martin Raepsaet (Bioloog)
 • Ingrid Binnenpret (Self-employed )
 • Ria Debever (Ergotherapeut )
 • Isabelle Brouckaert (Leerkracht)
 • Bieke Callebert (Zaakvoerder )
 • Stijn Neyrinck (Employee)
 • Tamara Oostvogels
 • sabine pottelancie
 • Kim ibens (docent lerarenopleiding)
 • Agnes Jonckheere (onderwijs)
 • Els De Wilde
 • Charis Piscicelli (Bediende )
 • Mia Mulier (Retired)
 • Maria Janssens (Kunstenares Verbindend werken met verschillende culturen. )
 • Veerle Baele (Bediende)
 • Machteld Vereycken (Kleuterleidster)
 • Michaella Overstijns (Pension)
 • Petra Mangi
 • Ann Debel (Zelfstandig)
 • Tania Geenen (Kinesitherapeut)
 • Hilde Mertens (Artist)
 • kim aerts (bediende)
 • Fiona Dreezen (Kinesist)
 • Nele Vandendungen
 • Joyce Cannelle Casteleyn
 • Griet Van Doren (verpleegkundige interim)
 • Charline Velghe (Bediende)
 • Anita De Win (Werkloos)
 • Jiel Depraetere (Kinesist)
 • Katrien Weckx (Zelfstandige)
 • Tinne Geboers
 • Willy Vander Biest (singer-songwriter)
 • Chedaleux Chedaleux (Onderwijs)
 • Katrijn De Steur
 • heidi smisdom
 • Corry Strobbe (Tekenaar)
 • Els Meulemans
 • Oliver Nagels (Zelfstandige)
 • Tinny Van Geel
 • Ellen Depoortere (zelfstandige)
 • Ellen Nijs (Vroedvrouw)
 • Sandie Kuryszczuk (Cashier)
 • Birgitta Seghers
 • Thomas De Graeve
 • Mark Rouw
 • Olivia Vanhaesebrouck (Poetsdienst)
 • Ilse Van den Berckt (Onderzoeker)
 • Caroline Delforge
 • Karlijn Mondelaers (Zelfstandige )
 • Joke Deraedt (Engineer)
 • Murielle D\'haese
 • Bert Bammens (Bediende)
 • Els Molenberghs
 • iris versnoyen (bediende)
 • Willy Massart (Accountant (gepensioneerd))
 • Christophe Van Lancker (Bediende)
 • Marika Vermeirsch
 • An Peeters (Bediende)
 • Anita Bosteels (Pensioen )
 • Jasmine Masselis
 • Steven Bourgeois (Self Employed)
 • Linda Moonen (Bediende)
 • Fontaine Saskia (Bediende)
 • Tom Mertens (Bediende IT)
 • Ingeborg VAN EYNDE (Huisarts)
 • Ann Van Daele (Moeder en grootmoeder)
 • wietse Vendrig (Danser)
 • Tiny Valkeners
 • ginette charels
 • Els Maes (Psychologie)
 • Nadia Van Geertruy (Gepensioneerd)
 • Joke Verkeyn (yogalerares natuurgids)
 • Ria Vansant
 • Armelle Peeters (Physician )
 • Renate Dooms (Pensioen )
 • Els Gerits (Begeleidster)
 • jan ver elst (bioloog)
 • Gert Govers (Free lancer)
 • Lotte Van Boxem (Zelfstandige)
 • Kaat van der Have
 • Heidi Van den Bossche (Maatschappelijk assistent )
 • Ives Weyn (Port of Antwerpen )
 • Martine Van Eynde
 • Tamara Buvens (Bediende)
 • Tanja Van Poucke (Logistiek bediende)
 • Linda Plessers (zelfstandige)
 • Ann Ferket
 • Dirk Ruelens (Bedrijfs & vastgoedmakelaar)
 • Myriam De coninck
 • Matthieu Vandenbroucke (Directeur generaal )
 • Lieve Adriaense (retired)
 • Sabine Vagenende (Magazijnier )
 • Laura Vanderlinden (Bediende)
 • Annemieke Lampaert
 • Sara Depreitere
 • Margaretha Swankhuisen (Moeder en oma)
 • Sven Van Boven (Bediende)
 • Ilse Peeters
 • Gedeon Depauw (Independent )
 • Isabelle De Meyer
 • Ekaterina Soboleva (huisarts)
 • Zanja Tiebos
 • Yves De Bodt (Gepensioneerd ambtenaar)
 • Tom Dehaes (Account manager)
 • Fernand Dasseville
 • Jan Cottenie (Ingenieur )
 • Ann Dautzenberg (Physiotherapist )
 • Miek Hermans (Leerkracht )
 • michèle weiss
 • Stijn Van Damme (Sales Manager)
 • Inge Schets (None)
 • Cindy Cocx (Verpleegkundige)
 • Sabine Ciotkowski
 • Francine Van Aarsen (Gepensioneerd)
 • Nico De Lathouwer (Artist)
 • Agnes Vanpeperstraete (Gepensioneerd)
 • Ethel Ravoet
 • Kevin Kellens (Arbeider )
 • Isabelle Six
 • Viviane Buyl (Retired)
 • Marnix Vuylsteke (Zelfstandig aannemer algemene bouwwerken)
 • Ingrid Van de Velde
 • Ann Hongerloot
 • Edwig De Vis (Ingenieur)
 • Koen Van Rompaey (Ingenieur )
 • Annick Vanheule
 • An Storms (bediende)
 • Charlotte Brouwers
 • Caroline Van den Bulcke
 • Sandrine Devos (Bediende)
 • Roland Schellekens
 • Stefanie Inzé
 • Jim Dierick (Bediende)
 • Jerica Van Kerkhoven
 • Thomas Verheyen (Geen)
 • Charlotte Lannoo (Verpleegkundige )
 • Elisabeth Simoen (bediende )
 • Ann Verbecque
 • Eveline Tack (Kinesitherapie )
 • Ilse VdWouwer
 • Christine De Meyere (Bediende met pensioen )
 • Michel Keirsebilck (contactcenter)
 • Filip Descheemaeker (zelfonderhoud )
 • Caroline Van Doninck (Vroedvrouw )
 • Raïssa Vandendriessche (Bediende )
 • Nancy Van Thillo
 • Greetje Huylenbroeck (Thuiszorg)
 • Barbara De Schrijver
 • Colet De Cort (Kiné)
 • Christine Larbouillat (Pensioen )
 • josephine vrindts (zaakvoerder)
 • Jozef Boen (Pensioen)
 • Louis Detailleur (Arbeider)
 • An Van den Ende
 • Nancy Brendonck
 • Laurent Lardeur
 • Erna Van den Bergh
 • Evelien Nuyts (Maatschappelijk werker )
 • Arnold Schelstraete
 • Wilfried Schiemsky (Physiotherapist/Osteopat)
 • Anuschka Driessens (Onderwijs )
 • Bianca Hoek
 • Anja Mariën (Boerin)
 • Lecocq Nancy
 • Marleen Huysmans (Verpleegkundige)
 • Carine Claes
 • Marjan Braspenning
 • Ilse Van der Auwera (Verpleegkundige)
 • van Reijen Tamara (Ergotherapeut )
 • Kim Opdebeek
 • Carine De Roo (independent entrepreneur)
 • Christophe De Ploey (Werkzoekende :) )
 • Gertie Daerden (Tandarts)
 • Els Bogaerts
 • Willem Colen
 • Amélie Van Houte (Consulente dienstencheques en gezinshulp)
 • Kim Van Acker
 • Walter Heyvaert (Service Technician)
 • Nadine Vandergucht
 • charlotte beyer (yogateacher)
 • denise claessens
 • josé manuel de arriba (zelfstandig)
 • Katleen Matthieu (Onderwijsmedewerker )
 • Els Cassaert (Huishoudhulp)
 • steven metselaar (yes)
 • Diana Verstraeten
 • K. Lukacs
 • Rita Remacle (Gepensioneerd )
 • Myriam Vandamme
 • Mathieu Wouters (Politieambtenaar)
 • Hermine Somers (Verpleegkundige)
 • Melissa Decraene (Psycholoog )
 • Katelijne De Herdt
 • anja armirotto
 • Erwin Lenssen
 • Elise Lardeur (Osteopaat)
 • Jelle Vervaecke (Zelfstandige )
 • Joke Roks (Huisvrouw)
 • Horst Boyens (Gepensioneerd directeur basisschool )
 • Hilde Macka
 • Jessica Vanverre
 • Els Proost (Kinesist )
 • Veronika Reniers (Schrijver / Coach)
 • Koen Degroote (Boekhouder)
 • Sara Desmet (night caretaker for people with disabilities)
 • Sara Verhasselt
 • viviane Vanrossum (nurse)
 • Anne De Paepe (leerkracht)
 • Anja Van Damme (kraamverzorgende aan huis)
 • Els Bosman (Kapster)
 • Bieke Vanreybrouck
 • Wilfried Tanghe (Therapeut - Trainer)
 • Ria Klaps (Gepensioneerd)
 • Hans Goudezeune (Entrpreneur)
 • marina miegielsen (bediende)
 • Hannelore Leeuwerck
 • Mieke Mattheeuws
 • Thierry Van Driessche (Gepensioneerd)
 • Tanja Feyen (Zorgkundige)
 • Wesley Broeckx (Verpleegkundige )
 • Tara Bossuyt (Zorgmedewerker)
 • Debusscher Els (Bediende)
 • Dimitri Pieters
 • nicole neirynck
 • Kristien Rousere (Retailer )
 • Didier Steyaert
 • Veronique De meyer (Nurse)
 • Caroline Claes (Air hostess)
 • Catherine Vanden Bossche
 • Veerle Van Nimmen
 • Jef Claus (gepensioneerd kinesitherapeut)
 • Rita De Proft (Pensioen)
 • Julia Van opstal
 • Diane Ceulemans (Zelfstandige )
 • Martine Pacquet (Bediende )
 • Ann Bout (Zelfstandige )
 • Lut Jacobs
 • Rita Haesevoets
 • Laura Deblaere
 • Koen Neels
 • Mariet Geerlings
 • Maria Vandenplas
 • Liesbeth Schoofs
 • Ann Van oppens
 • Tom B (Human BE-ing)
 • Elisabeth Prasman (engineer)
 • Annouschka Bral
 • Wencke Wellens (Psycholoog )
 • Katja De Ruytter (Kinesitherapeut )
 • Claes Lien
 • Bjorn Ruysschaert
 • Micheline Casteels (not employed)
 • Sarah Van Moll (Zelfstandige )
 • Greet Van Goethem (Customer service medewerker )
 • Magalie Piers (Zorgkundige )
 • Christine Wens (not employed)
 • Nadia Van Hemelrijck
 • B Bogart (Retired)
 • Liesbeth Michiels (Coach)
 • Anja Van Roy (Arbeidster)
 • Frederik Cardon
 • Alida De Breuker
 • Miep Behets
 • May Luyckx
 • Kim Devoght (Ondersteuner )
 • vicky verdickt (invalide)
 • Carine Beliën
 • Yves Van volsem
 • Nick Meertens (Kinesist)
 • Nancy Boensma (ADM medewerkers )
 • Martine Deconinck
 • Lies Benoot (Coach / social worker)
 • Luc De Backer (Consultant)
 • Kaatje Maes
 • Ellen Coeck
 • Francisca Van Gheluwe (bediende)
 • Inge Spileers
 • Nathalie Wijnants (Actress and teacher)
 • yolanda Philippens (Artist teacher)
 • Monique Vanhulle
 • Els Kegeleers
 • Lou Wauters (sociaal werker)
 • Barr Desmet (Consultant)
 • Nancy Beulens
 • Kristien Luyckx (Zelfstandige )
 • Jana Taghon (Ergo)
 • Liliane Delcaert
 • Philippe Reynders
 • Gerrit Karssen (Groen onderhoud )
 • Stephanie Matthys (Zelfstandige)
 • annick weyns (planner chemicals)
 • Kathleen Janssen (Ergotherapeut )
 • Guy Pauwels (Zaakvoerder)
 • Ilja Van Mol
 • Filip Kerckhof (Tuinarbeider)
 • Freddy Vandenabeele (Retired)
 • Dirk Pauwels (Bediende )
 • Kristien De Ruyter (Leraar)
 • hilde windels
 • Pieter-Jan Vererfven (Technician)
 • Ronald Vrijders
 • Veerle Wullaert (Zelfstandige)
 • Mieke Ceunen (gepensioneerde leerkracht)
 • Annemie Van de Cappelle (Retired teacher)
 • Rika Rotsaert (medemens)
 • Lieve Verdonck (Psycholoog)
 • Sacha Algoedt (Slagweg)
 • Greet Huyghebaert
 • Sylvia Mattens (Coach)
 • Chris Vanhee (Zelfstandig)
 • Carine De Backer
 • Anke Vanlooveren (Contextbegeleider jeugdzorg)
 • Ann De Brucker (Zaakvoerder )
 • Philemon De Cuyper
 • Ilse Bridts (Maatschappelijk werker)
 • Nele Vandecasteele (Kinesitherapeut)
 • Michel Creemers (Kinesitherapeut)
 • Hilde Hoefkens
 • De Brant Benedicte
 • Tine Magnus (Consulent)
 • An Van den Broeck (leerkracht)
 • Daniëlle Verbelen (verpleegster leerkracht)
 • Annemie H (Coach )
 • Luc Covents
 • Pieter Dezutter (leraar)
 • Michael Couvreur
 • Hilde DE PAUW (Office Manager)
 • Patrick Moesick (Gepensioneerd opvoeder/docent)
 • Tom Dhaenens (ambtenaar)
 • Lieve Derache (therapeut)
 • Kristina Lucia Parmentier (Zorgsector)
 • Jill Martin
 • Miguel De wilde (Manager )
 • Veva Gerard (Woordkunstenaar - Verhalenverteller)
 • Karin Storme
 • Hilda Vererfven (Gepensioneerde )
 • Eef Limet (Ondernemer / schoonheidsconsulente)
 • Herwig Bauweraerts (Retired)
 • Sophie Sinnesael (Bediende)
 • David Pauwels
 • Elke Tas
 • Stein Vanluffelen (Bediende )
 • Marijke De Moor
 • Sandra Mulier (Self employed )
 • Erna Kinaupenne
 • Peter Vereycken
 • Martine Van Gheluwe
 • Kelly Van noten
 • Greet Swinnen (Yogadocente/psycholoog)
 • Bart Vermaercke
 • Eva Verbanck
 • Leen Van Melle (Thuis vrouw)
 • Ine Pieters (Kinesitherapeut)
 • Monica Peeters (Verzorgende/Gepensioneerde )
 • Maria Holla (Artist)
 • Karin Quispel
 • Sonja De souter
 • Melia Lissens (Oppas / strijkster)
 • Wim Winant (Accountant )
 • Jo Lavrysen (Osteopaat D.O.)
 • Kathleen Pierquet (Opvoedster)
 • Do Michiels (Bediende)
 • Alphonse Van Cauter
 • Marleen Verbrugghe
 • Sofie Vansteenlandt
 • Marieke Briek
 • Margareta Van Lil (gepensioneerd)
 • MARC De Plecker
 • Sandra Palmans
 • Hilde Goemaere
 • Liesbet Jansen ( coach/trainer)
 • Jasmine Vancoppenolle (Bediende)
 • Jan Van Itterbeeck
 • Stefaan De smedt
 • Annick Ernst (Bediende)
 • Catherine Brunfaut
 • Tim Smolders
 • Leo van der Hoeven (writer&coach)
 • kathleen troonbeeckx (administration)
 • Martine De Henau (Gepensioneerd)
 • Marie-Alice Van Cutsem (Tolk)
 • Vanessa Pauwels (Bediende )
 • Sara Burgoeva (Verpleegkundige )
 • Ann Wijnendaele (Leerkracht)
 • Xenia Orgielewski
 • Fatima Abidar
 • els hoogstoel (ambtenaar)
 • Gina Monte (Gepensioneerd)
 • Greet Verbist (Systemisch therapeute)
 • Katrien Snijders (Administratief bediende)
 • Ann vanallemeersch
 • E. Dens (Bediende)
 • Katrien Janssen (Statistics pharma)
 • Ludo Verstraete (Ondernemer)
 • Els Van Eetvelt (Bediende)
 • David Verrezen (Bediende)
 • Koen Desimpelaere (Free)
 • Chris Gepts
 • Ann Verheyden
 • inge Valgaerts (psychologe)
 • Claudine Benoit (Gepensioneerde )
 • Maritsa De Meester (leerkracht)
 • Lutgarde Coene (Gepensioneerde )
 • Ellen Van Rompaye (Employee)
 • Linda Bauwens (None)
 • lut Geeraert
 • Marleen Casteele (gepensioneerd )
 • Ingrid Dehouck (gepensioneerd)
 • Marie Pacolet (Keramiste)
 • Debora Peeters (OKAN-coördinator )
 • Bert Corsius (Life coach)
 • Boudewijn Magnus (De zachte omwenteling)
 • Inge De Proost
 • Ann Van Canegem (Was leer-kracht)
 • Barrezeele Inge
 • Katrien Pareit (Zelfstandig)
 • Griet De Block
 • Annie Huyghe (Bediende)
 • karen peeters
 • Peggy Celis
 • Frederick Bonheure (Arbeider)
 • Petra Bernar
 • Frank Naets (Retired)
 • Ann Bourgeois (bediende)
 • JAN BLANCKAERT (Advocaat)
 • Elke Van Hecke
 • Liesbeth Brasseur (Labo Pfizer)
 • Arianne Vandecasteele (Advocaat)
 • Sonja Vermeiren
 • Hilde Cloots
 • Stefaan Demol (Gardener)
 • Katrijn Van haegenberg (Psychologe/ leefgroepbegeleidster)
 • Micheline De winne (Pensioen )
 • Veerle Van den Bossche (Zelfstandige )
 • Simonne Detrez (pensioen)
 • Laurent Vandamme (Bediende)
 • Jenny Boeykens (Gepensionneerd)
 • Rita Praets
 • Guy Bout
 • Rudi Van Laer (Ondernemer)
 • Sels Wendy (Verpleegkundige )
 • Francine Slootmans (Pensioen)
 • Dimitri Van Lierde (Zelfstandig )
 • Iris Dekens (zelfstandige)
 • Natascha Bauwens (Integratief kinder- en gezinscounselor)
 • Kristel Van den Eynden
 • Bart Janssens (Technieker )
 • gudrun WINNEPENINCKX
 • Frederik Weerkamp
 • Anna Reymer (Huisvrouw)
 • Stijn Reymer (Accountmanager)
 • Hans Kellner (Zelfstandige)
 • Inne Aerts (zelfstandige )
 • Sarah De Smet
 • Joeri Vermandere
 • Pascale Fransen
 • Caroline Schils (Bediende )
 • Ann Ghijsels (Leerkracht )
 • Natalie Verbeeck (Maatschappelijk werker / leerkracht )
 • Sabine Schaubroeck (zelfstandige logopediste)
 • Sarah Neyrinck (Zelfstandig ondernemer)
 • Margot Hoeijmakers (Bediende)
 • Muriel Verstraete
 • Martin Cassiers
 • Sabine Van Asch (Bediende)
 • Liesbeth Ketelbuters (liesbethketelbuters@msn.com)
 • Michele Nerinckx
 • Dana Van gool (Huisvrouw )
 • Julie Snauwaert (Teacher )
 • Evy Zoons (Huishoudhulp)
 • Peter Lanckriet
 • Bert Vercauter (Bediende)
 • Ingrid Vermeiren (Bediende)
 • Raf Van Den Plas (Zelfstandig consultant)
 • Klaar Theunynck
 • Lauranne Collin (Employée )
 • Aline Deckers
 • Tanja Mertens (Bediende)
 • Dries Vandenwijngaert (Éducateur sportif )
 • Els Rome (Bediende)
 • Bart Ceyssens
 • Karin Torfs
 • Bert Cools
 • Karel Dieltjens
 • Chris Cambré (Gepensioneerd)
 • Ellen Campo (Verpleegkundige )
 • Hilde Ooms (zonder)
 • hilde vermeersch (ergotherapeute)
 • Annelies Carlier (Ergotherapeut)
 • Patricia Geerts (secretaresse)
 • De Meyer Carl (zelfstandige)
 • Goedele Van den Acker
 • Suzy Commerman (gepensioneers)
 • Adelheid Gysel (Lerares op rust)
 • Maarten Onsia (Ingenieur)
 • Herman Honée (retired)
 • Peter Vandendaele (Zelfstandige)
 • Lutje Van Boxelaer (voedingsdeskundige Functional Medicine)
 • Daniel Beets (zelfstandige)
 • Ivan Peeters (Advocaat)
 • Eddy Van Hemelrijck
 • Sarah Recour (Podoloog)
 • Lino Simons (Self-employed )
 • Lotte Dries
 • Sara De Piere (onderwijs)
 • Marijke Lambrechts
 • Steven Dergent (Invaliditeit)
 • Elke Van Bogaert
 • Lut Wuyts
 • Irein Descamps
 • Ingrid Caers
 • Maarten Dewolf
 • Kathleen Bastiaensen
 • Els Bolliou (Bewegingstherapeut/ Verpleegkundige)
 • Jean - Marie Vanhoutte (Gepensioneerd )
 • Dave Wils (Engineer)
 • Nicolas Bruggeman (Bediende )
 • Ingrid De Backer
 • Greet Selderslaghs (Voorganger afscheidsvieringen en coach)
 • Cederic Veeckmans
 • William Gisgand (Zaakvoerder )
 • Marion Buckingham (Retired)
 • Kris De Hertogh (Bediende)
 • Jessica Beernaert
 • Jorinde Peeters
 • maria cornelia vermeiren
 • Marga Jacobs (Administratief bediende en eigenares webshop )
 • Th De Mees (Eng)
 • Liliane Drijkoningen (Huisvrouw)
 • Karin Bogaert
 • Emma Daeleman
 • Berlinda Mens (Lifecoach/leerkracht met pensioen)
 • Dimitri Dierckx (Bediende)
 • Nele Defruyt
 • Hilde D
 • Ann Brokken
 • Sarah Delaruelle
 • Marie Wullus
 • Mathieu Noirhomme (Consultant, chercheur et entrepreneur en Santé Publique)
 • Julie Delodder (jobcoach en coach)
 • Bernadette Scheerders
 • ingrid van meer (non essential profession !)
 • Liesje Pauli
 • Magali Deschamp (Huisvrouw )
 • Lisa De Boos
 • Anne Mesmaekers (Leerkracht)
 • Clarinda Van Buggenhout (Account manager)
 • Marthe Hommez (Student)
 • Tina Pieraerts (Bediende)
 • Lief Andries (Bezorgde burger op pensioen)
 • Elfriede Le Docte (Pensioen)
 • Murielle Geypen (zelfstandige )
 • Stijn De Neve (Zelfstandige)
 • Rachel Thorpe
 • Sofie Taveirne (/)
 • Eline Heylen (Horecamedewerker)
 • LIEVE JANSSENS (Medical management assistant)
 • Farah Tellier (leerkracht )
 • Ann Canière
 • Marijke Van Looveren (Contexbegeleider Jeugdzorg)
 • Cindy Floréal (Verpleegkundige)
 • Valerie Deklerck (Bediende)
 • Robby Buvens (musician)
 • Marleen Tilborghs (Ambtenaar)
 • Freddy Henderix
 • Lieve Dekeyzer
 • Maria Bracke
 • Ans Boyens (Leerkracht )
 • Lut Swennen
 • Marleen Vaeremans (biology teacher (retired))
 • Wesley Rutten (Artist)
 • Michel Vander Straeten (Consultant)
 • Pascale Vereecken (Bediende)
 • Annelies De Clippeleer (Leerkracht )
 • Jos Bruyninckx (gepensioneerd)
 • Ingrid Vanderheyden (Geen )
 • Laurent Vandewalle
 • Adinda Jansen (Officier ter lange omvaart)
 • Goedele Antonissen
 • Ronnie Mathiesen (Truckchauffeur)
 • Laure D\'Hondt (Student criminologie)
 • Jamina Vermeersch (Bediende)
 • Eva Roelandt (Bediende)
 • Lieve Claes (Voluntary Honorary Worker )
 • Caroline Broeckx (Ondernemer)
 • Chantal Crabbé
 • Joris Buys
 • Jethro Raes (Technieker )
 • Ilse Matthijs
 • Nele Vos
 • melissa valvekens (account manager)
 • Cindy Geboes (Leerkracht SO)
 • Kelly Piessens
 • Nadia Pylyser (Retired)
 • Sofie Van den Bossche
 • Luc Lenaerts (Pensioen)
 • Ann Pintens (Omderwijs)
 • Ann Van uytvanck (Verpleegkundige)
 • Elin Van de gehuchte (woonbegeleider DC Mozaiek)
 • Kristel De Smedt (creatief therapeut)
 • Jurgen Bauwens (Bediende)
 • Koen De Baere (Verpleegkundige bachelor)
 • Anja Pluym (psychotherapeut)
 • Pieter W
 • Leen De Cock
 • Nathalie Joostens (Kleuteronderwijzeres)
 • Kathleen Martens (Laborant)
 • Laetitia Dillien
 • Bedet Geerinck
 • Helga Timmermans (Teacher)
 • Rientje Van Oirschot (Musician)
 • Liliane PATTYN (Retired)
 • Nora Pelgrims (Teambegeleider Zorg op rust)
 • Ingeborg De brul (Vroedvrouw )
 • Dirk Eggermont (Tuinaanlegger)
 • Hayat Bennani
 • Joeri Vermeire (zelfstandig)
 • truus lybaert (sociaal verpleegkundige)
 • Jeroen Oosterhof
 • Carine Steger
 • Karen Van breemen (Coach)
 • Annie Vermoesen (Employee)
 • Anita Van Driel
 • Jan August Verschelden (Retired)
 • Karen Poel (Verzorgende )
 • Peter Massy (coach)
 • Joris Verheyen
 • Ria van Lier
 • Sarah Navez (Ondernemer)
 • Brecht Vanmechelen
 • Griet Oste (Teacher)
 • Stefanie Madou (Self empoyed)
 • Hilde Maes (Adempauze)
 • Lutgarde Van Damme (Pensioen)
 • Hilde Van Parys
 • Ann Stoop (Tandarts)
 • Vanessa Matthyssen (Algemeen directeur )
 • jozef gevers
 • K. Maeriën
 • Albina De Lausnay ((over)(groot)moeder)
 • Josiane Paelinck (Gepensioneerd)
 • Sonja Kauwenberghs (sociale administratie)
 • giovanni minnebo (arbeider)
 • nora synaeve (gepensioneerde maatschappelijk werker)
 • Sally Willems (Kleine zelfstandige met grote ambities )
 • Karin Vaes (Zorgverstrekker)
 • Sien P (Vroedvrouw )
 • Chris Dhondt (Fysiotherapist)
 • Greet Engelen (Leraar)
 • Gitta Brocatus
 • Katrien Debaene (zelfstandige)
 • Tjörven Janssens
 • An Buggenhout
 • Isabelle Willems (Leerkracht)
 • Katrien Cassiers
 • chantal van laere ( zorg)
 • Leen W
 • Elke Weytens
 • Carine Tortelboom (huismoeder)
 • Melissa Soffers (Zelfzorgcoach en stafmedewerker geestelijke gezondheidszorg)
 • Ann Moeskops
 • Nele Van der Herten (Bediende)
 • Mirella Willekens
 • Tim Boullart (Manager)
 • Jan Vermeiren (Ondernemer)
 • Mark Dupon (manager)
 • Ginette Marchant (Médecin )
 • Josephine Goyvaerts (gepensioneerd)
 • Marc Mattheessens (Coach and learning Expert)
 • Greet Waegeman (Ambtenaar)
 • Helga Henckens
 • remo Meloni (médecin )
 • Evi De groulaer (Logistieke poets)
 • Peter Devroe (Bediende)
 • Ana Rotsaert (mother)
 • Guy Rubbrecht (Sales)
 • Carl Krieger (Technicus)
 • Dominiek Strijbos (arbeider)
 • willy doom (gepensioneerd)
 • Annemie Dillen (bediende)
 • Huguette Ver, imp (Leerkracht)
 • Nicole De Jonghe (bezorgde burger )
 • Gerda Lambert
 • Marcel Verschueren (-)
 • Lynn Vanhuyse (Zelfstandig)
 • Annelies De Roover
 • Christine Comeyne (gepensionneerde mens van goede wil)
 • nele boogaerts (onderwijs)
 • Sandra Piotrowiak (Bediende)
 • Marleen Huysmans
 • pieter vanallemeersch
 • Fanny Demets
 • Inge Smeets
 • Elke Artels
 • Colemont Els
 • els nijs
 • Chantal Cobert (Management assistant )
 • Nina De Wilde
 • Carine Meersman (Gepensioneerd)
 • Marita Rosé
 • Mie Gilbos
 • Koen Van Roeyen (ambtenaar)
 • Ilse Dielis (CEO Momentumz)
 • Rafaël Stevens (Lector op rust)
 • Sam Schramme
 • anja joos (mama)
 • sabine eben
 • Gerd De Coster
 • Alain Collin
 • Patrick Vanden Abeele (gepensioneerd)
 • Annemie Janssens (Data Analyst)
 • Nancy Foubert (Nurse)
 • Lies Van den Hende
 • Son Geys (Pensioen )
 • Caitlin Asma (Teammanager )
 • Yvonne Dierckx (Lerares met pensioen)
 • Nele Minten
 • Nadine Van den Berghe
 • R De Baerdemaeker (Verpleegkundige)
 • Valerie Dhaese (Zelfstandig)
 • Nathalie Demeulemeester
 • Ingrid Van Berckelaer (gepensioneerd industrie-apotheker)
 • wendy Smits (Onderzoeker)
 • Brigitte QUANTEN (gepensioneerd)
 • Martina De Cuyper (Gepensioneerde opvoedster A1)
 • Annemie Aertbeliën (bediende / bezield verkoopster)
 • Els Van Steendam (Ambtenaar )
 • Annik Pirotte (Zelfstandige)
 • Bart Taekels (*)
 • Yvan Huysmans (IT manager)
 • Jef Strubbe (Vormingswerker)
 • Geertrui Daem (auteur/plastisch kunstenaar)
 • Emmy Brants (socioloog boekhouder)
 • Katelijne Coenen
 • Bart Opstaele
 • Eddie Goubert
 • Christa Callewaert (Gepensioneerd)
 • Peter Decostere (Consultant-Ondernemer)
 • Martine de Crem
 • Griet Deforce (Gezondheidswerker, nurse)
 • fien tant
 • Hilde Standaert (Vertegenwoordigster)
 • Kelly Vanhooreweder (Sr. Account Manager )
 • iris smarnakis (interieurontwerper)
 • WILLY MARISSENS
 • Marleen Van der Speeten
 • Francine Vander Linden (Retired therapist/social worker)
 • Johan Rosvelds (Managing Director )
 • Pieterjan VanDaele
 • Nicole Gregoire (Psychotherapeute)
 • Luc Bombeke
 • Kathleen Desmet (Zorgkundige)
 • Jovita Van Haver (Leerkracht)
 • Cecile Van der Biest (Gezinsbegeleider)
 • San Heyrman
 • laura sampermans (fasciatherapeute)
 • Elisabeth Van Loock (Styliste)
 • Patricia Moreels
 • Griet S
 • Cathy Pittevils
 • Adinda Verbanck
 • Hilda De Baerdemaeker (Herborist)
 • Sandra Vanhoebrouck
 • Hans Van den Eeckhoudt
 • Mignon van Heerden (schilder)
 • frieda de ridder (Pensioen )
 • Marjan Kathagen (met pensioen maar actief)
 • luc vroman (gepensioneerd)
 • Gert Wuyts (Projectdirecteur)
 • Erik Verhulst (Zelfstandige)
 • Roxanna Lenaerts (Lerares)
 • maria aerts (geen)
 • Rita VAN DAMME (Gepensioneerd)
 • Benedicte Deloof
 • Frederik Jimenez-Peral
 • Micharl Van den Bossche (Zelfstandig)
 • Gabriella Swerts (Gepensioneerd)
 • Yves Mignolet
 • Tjeu Leenders
 • Jan Borlez
 • MIEKE HENDRICKX (verpleegkundige)
 • Katrin Geissler (Zelfstandige)
 • Edwig De Loor
 • Nathalie Heemskerk (Psychiater )
 • Dirk Hendrickx
 • Micha Heyerick (Independent )
 • Toon Annemans
 • Sara Debruyne
 • Evi Laeremans (Bediende)
 • Guen Dirks
 • femke verheyen (Architect)
 • Hubert Sigiez (CEO)
 • Christa Bertrem
 • Wendy Vermonden
 • Hélène Ott
 • Ellen Van Brabandt (Brand Manager )
 • Nick Wouters (Zelfstandige)
 • Ellen Lieckens (Ergotherapeut/florist)
 • Ivan Govaerts (Brandweerman )
 • Yvonne Van look
 • Jozefien De nollin (Visual merchandiser)
 • Thiels Christina (Kinesiste )
 • Carole Van Opstal (At home)
 • Dirkje Swennen (Student)
 • Tina De Groote (LBA)
 • valerie claeys (zelfstandige )
 • Inge Priem (Legal Advisor)
 • Daisy Jacobs (maatschappelijk werker)
 • Martine Vlassenroot
 • Johan Smets (Psychotherapeut )
 • Alison Engels
 • Sarah Gillis
 • Marianne Le Bruyn
 • Marjolein VD (Verpleegkundige )
 • yo detemmerman
 • Freddy Petrus (Kinesitherapeut)
 • Marleen Vanderauwera (ambtenaar )
 • Lynn Geerinck (Pedagogisch manager Kinderzorg)
 • Patrick franck
 • Katrien Meerts (Leerkracht)
 • Bart Marse
 • Mieke Fleurackers (Kunstenaar)
 • jan de ryck
 • Lieve Coenen (Uitbater dansschool)
 • Wim Van Hees
 • Veerle Bervoets (zelfstandige)
 • Pieter Peerlings (architect)
 • Yvette Sterckx (Gepensionneerd)
 • Hilde Van Ruysseveldt (Zelfstandige)
 • Lethicia Sabak
 • Agnes Claes (sociaal cultureel werker gepensioneerd)
 • Maja Van Gompel (Met pensioen)
 • Helene Vandenberghe
 • Liliane Stevens
 • Mia Loots (Retired)
 • Luc De Cuyper (bediende)
 • Jens Loodts (Student)
 • rowan oostende
 • Gustaaf Loodts (Chauffeur)
 • Anouk Maeckelberghe
 • Lieve Debert (Admin)
 • Tarek Bahlouli (Techniek )
 • Sofie De Clercq (Vrij beroep)
 • Lydia Laenen
 • Marit Roseboom (Yes)
 • Geert Vansteenbrugge
 • Inge Van Emelen (Zaakvoerder)
 • Les Berndt (Kinderverzorgster )
 • Aster Meekers (Verpleegkundige / Sales)
 • Luc Limère (Ondernemer - Katalysator)
 • Godelieva Jacobs (verpleegkundige)
 • Tom Verhaeghe (Acupuncturist )
 • Magdelien Roobroeck (Natuur- en creativiteitscoach)
 • Annabelle Khalil (Acupuncturist / kinesitherapeut )
 • Filip Dhondt (zelfstandig)
 • Bieke Verstegen
 • Caroline Spaepen (Leerkracht)
 • Lena Vermeulen (Leerkracht )
 • Paul Nees (Gepensioneerd)
 • Reinhilde Vanderlinden (Directeur basisonderwijs)
 • Johan De Loore
 • Conny Fobelets
 • Christine Bilcke
 • Shelly Colle (Student)
 • Katie D’haene
 • Mady Garreyn (Medisch laboratorium technoloog )
 • Els Fruytier
 • Leen Capiau (Bediende)
 • Ann Donckers
 • Karien Alliet (pastoraal medewerker)
 • Veerle Arens
 • Gina Verbestel (leerkracht)
 • Christel Wuyts
 • Wim Baeck (Loodgieter )
 • Jiska Lierman (Vroedvrouw)
 • Susanna Vanlommel (Zorgkundige)
 • Sonja Hof
 • Myriam9 Mijnendonckx
 • Luc Gustaaf Clinckspoor (Kunstenaar)
 • Nancy Nevelsteen
 • Anne Laga (Moeder en zelfstandige )
 • Geert Vandendriessche (gepensioneerd)
 • Mia. De Boeck (Verpleegkundige)
 • Mieke Van Raemdonck (Zelfstandige)
 • Nika Leunens (NPS-mentor/coach)
 • christine desmet (gepensioneerd)
 • Rose Finoulst (Geen)
 • Sharon Symons (Ondernemer)
 • Christel M
 • An Baes
 • Ilse Swerts
 • Mark Bergers (Bediende)
 • Daniel Onkelinx
 • sigrid vdf doms
 • An Debruyne
 • Chantal Van Elsuwege (Psychologe )
 • Valesca Valee (Opvoeder)
 • Philippe Bergiers (Remeniscentie)
 • Lotte Troch (Leerkracht)
 • Wendy Lopez
 • Ilona Rochette (Vroedvrouw)
 • Veerle De Bois
 • Ilse Be
 • Kenny De Witte (Reisagent)
 • Kristof De Backer (Key Account Manager )
 • Leen Van Damme (sociaal-cultureel werker)
 • Ilse De Kegel-Van de Wiele (self employed holistic health coach)
 • Antoinette Klompmakers
 • Matthias Huysmans (Bediende)
 • Nick Verbruggen (/)
 • Ingeborg Sergeant (Psychotherapeut Dru yoga docent Enter-trainer)
 • Regine De Kerpel
 • Saskia Domen (Verpleegkundige )
 • Marina Gijbels
 • Martine De Kerpel
 • Ignace Reynaert
 • Martine Van hecke (Kinesitherapeute)
 • koen margo (aetiopaat)
 • Ann Moyaert
 • Gerda Lagae
 • Ruth Verhasselt (Orthopedagoge )
 • Jan Arens
 • Barbara De Sutter (Psychologist)
 • Marina OELLIBRANDT (Ondernemer - HR consultant - coach)
 • Elise Maet
 • Ingrid Verbinnen (Vertaalster)
 • Anaide Pauwels
 • Sieuwke Van Looveren (Studente farmaceutische wetenschappen)
 • Kris Schonken (Voedingscoach, yoga teacher, communicatiemedewerker)
 • Nele Van Putte (Psychiatrisch verpleegkundige / Trainer van mens en paard)
 • Ingrid Leppens
 • Maya De Maeyer (Massagetherapeute )
 • Riet Vanderbruggen
 • Felix Antonio Bobadilla Acevedo jr.- (Allround)
 • Karin Van ginneken
 • Myriam Janssens (Commercial)
 • tania berlize (gezinsondersteuner - psychologe)
 • Els Borghys (Docent )
 • Dirk Droesbeke
 • Peter Doggen (-)
 • Christine Dupuis
 • Hille Obbels
 • Elsie Buyens
 • Ann Herdewyn (bediende)
 • Annemie Verstrepen (Gepensioneerd)
 • Claudia De Backer (Freelancer)
 • krista vangeneugden (IV-psychotherapeut)
 • Christina Loeman (Nurse)
 • B De Sloover (Verpleegkundge)
 • Ingrid Vanhoutte (Administratief )
 • Katrien Devloo DELVA
 • Margo Purmer (Administratief medewerker )
 • Judit Verhasselt
 • Ellen Indekeu (Psychologe )
 • Goedroen Desmet (verplicht gepensioneerd)
 • Suzanne Kempeneers (psychotherapeut)
 • Micheline Lanckriet
 • Nancy Geudens (Invaliditeit )
 • Carine Depotter (Kinesitherapeut )
 • Birgit Stragier
 • Thomas Corten
 • Fulya Akyazili (Bediende )
 • Caroline Van Goethem (Verpleegkundige, voetreflexologe, Reiki-healer, rouw-en verliescoach)
 • Goedele De Nolf (Coordinator Fedasil)
 • Els De Boeck (Teacher)
 • Dimi Vercammen
 • Carlos Meersman (Employee)
 • Janne Steenbeke
 • Hilde Stockmans (Fasciatherapeut)
 • kristel schoetens (bediende)
 • miek Goossens (stervensbegeleider)
 • Inge Tijtgat (Employee)
 • Ivo Goossens (Kinesist)
 • Tania Cleynhens (Winkelbediende)
 • Alexandra Denys (Vroedvrouw)
 • Minga Devriese (Adl- assistent )
 • Hugo Van Verdegem (gepensioneerde psycholoog)
 • Sonja Van Gysel (Administratief bediende)
 • Fabienne Van den Haute (Zaakvoerder)
 • ann verhoeven
 • lode devos (gepensioneerd)
 • Gert Benaets
 • Danny Schellemans (Engineer )
 • Tosca van Kampen
 • Kelly Gebruers (Bediende)
 • Nele Lemmens (Kinesitherapeut)
 • Sabrina Uyttenhove (Mens, moeder, dochter, echtgenote)
 • Liesbeth Hanssens (Independent)
 • Hilde Bradt (Lic. Orthopedagogiek)
 • Griet Deblauwe (Psycho-energetisch Coach)
 • Sarah Barro (Bediende)
 • Sabrina Cieters (Bediende vzw)
 • Leen V (Bediende )
 • Nadia Hannes (Zelfstandige )
 • Tonia Op de beeck (Psychotherapeut)
 • Joanna Caus (Gepensionneerd)
 • Karen Vanoverbeke
 • Dries Gaeremyn (leerkracht)
 • Karline Van de Weghe
 • Marieke Tousseyn (Onderwijs )
 • Franciscus Luyckx (Gepensioneerd)
 • Joke Verkeyn (Osteopaat)
 • Marijke Vanderstraeten
 • Lut Belovay
 • Maarten Vercammen (Osteopaat)
 • Katia Arents
 • Chris De Ceuster
 • Stefaan Goethals (kunstenaar)
 • Anouk Heirwegh (Sociaal werker)
 • Sara Haerens (Ergotherapeut)
 • Sabine Scharmin (Oostrozebeke)
 • Dominiek Peersman
 • Mieke Bleyaert (Maatschappelijk Assistente)
 • Mathilda Van Opstal (pensioen)
 • Ineke Van Lint (psycholoog)
 • Susan Moerdijk (Osteopaat )
 • Tanya Verbruggen
 • Elise Van Haver (ortho-agoge)
 • Kay Van Duijvenbode (Arbeider )
 • Laurien Gybels (Thuis blijf mama )
 • Katrien Muylle
 • Fina Indesteege (gepensioneerd)
 • Geertrui De Winter (Moeder en Vroedvrouw)
 • Julie Saey (Verpleegkundige )
 • Leen Bonneure
 • Patrick Broucke
 • Inge Landuyt (regentes)
 • Antoinette Bos
 • Marie Christine Staessens (Gepensioneerd )
 • Kim Devisscher
 • Piet Struyven (dierenarts)
 • Glenn Verbruggen
 • Liesbeth Fack (Administratief medewerker onderwijs )
 • Hanne Snackaert (Klinisch psycholoog)
 • De Breucker Guillaume (Pensioen)
 • Francis Marechal
 • Els Kibdt
 • Cynthia Bogaerts
 • Lucia Heyvaert (Gepnsioneerde zelfstandige)
 • Hilde Broeckhove (Zelfstandige)
 • Nathalie Hannes (Psycholoog)
 • Gerda De Bruycker
 • Annelies Van Spitael (Osteopaat)
 • Tinne Peeters
 • Sara Alders (Kinesitherapeut)
 • Connie Bossuyt
 • Karine Van Oosterbos (Ondernemer, psychotherapeut, coach )
 • Els Mattheeuws (Nurse)
 • Nathalie Brinkhof
 • Anneke Parmentier (Secr.)
 • Ilse Michielsen (Logopediste-Zorgcoördinator )
 • Maryse Steen (Verpleegkundige)
 • Anita Henkens (Nurse)
 • Gert Cauwenberg
 • Linda Wagemans (Zorgkundige)
 • Emilie Thieren (Geen)
 • Josy Laumen (Kinesitherapeut)
 • Lieve Melis (zelfstandig)
 • Gino Dejaegere (Psychiatrisch vp)
 • Griet Mertens
 • Diane Van Stappen (kine)
 • Ilse Mees (physiotherapist)
 • Marleen Caboor (Pension)
 • erika van rompaey (bediende)
 • Nele De Breucker
 • Jozien Kennes (Kunstenaar)
 • Anita Wouters
 • Leen Declerck
 • Eva De Laet
 • Josee Bamps (gepensioneerd)
 • Fiona Van WASSENHOVE (Verpleegkundige )
 • Han Maeriën
 • Siska Gorissen (therapeute)
 • marijke berghmans (psychotherapeute)
 • Warre Van den Berg (Student)
 • Machteld Veugelen (Logopedist)
 • Sieglinde Oliviers (Naturopate )
 • Inge Lagae (Ontwerpster)
 • Schoonvliet Inge (Cheesemonger)
 • Sven Van Hoorde (Ondernemer)
 • Babs Beddeleem (Opvoedster)
 • An Theeuwes
 • Vincent Cours (Arbeider)
 • Sarah Goethals (Bediende)
 • Philip De Rijcke (Bediende)
 • raf hermans (leerkracht)
 • Dominique Heiremans (Kinesitherapeut )
 • peter van lierde (human being)
 • Leen Deduytsche
 • Lodewijk Stoops
 • Steven Van Criekinge (Bediende)
 • ria Warmoeskerken (Gepensioneerd)
 • Frank Desmet (Osteopaat)
 • Ann Breemeersch
 • Frieda Van de Broek (Gepensioneerd)
 • Wendy Bomhals
 • Leen Weyns (moeder verpleegkundige therapeut)
 • Peter Jelena (Immuno-microbioom Xpert)
 • FABIOLA DILLEN (Zaakvoerster Thuiszorgwinkel)
 • Nadine Van de schoor
 • Annie Onkelinx (gepensioneerd)
 • S Vrolix (Kinesitherapeut)
 • Lotte Vandermeulen (Kinesitherapeut)
 • Tineke Van Cauteren (Verpleegkundige)
 • Siska Deprez (Bediende)
 • Marijke Van den Buys (Psychiatrisch verpleegkundige )
 • Ilse Desaeger
 • Jonas van Regenmortel
 • Diederik De Deckere (Technieker zorgsector )
 • Ann Verstraete (Secretary)
 • Sven Linsen (Acupuncturist)
 • Bieke Wezenbeek (kinesitherapeute)
 • Yves Van de Kelder (Gepensioneerd)
 • Ilse Müller (Zorgkundige)
 • nele geysels
 • Els Timmerman
 • Evelien Van Hauwaert
 • rosemie verschaeve
 • Luc Declercq (arbeider)
 • Kurt Van de Vyver (Zelfstandig)
 • jan loontiens (orthopedagoog)
 • Matteo Silversmit (Student)
 • Erik Hellemans (Op rust)
 • Chris Horsten (gepensioneerd)
 • Els De Kerpel (Zulte)
 • Elke Boone (Education)
 • Thereza Peeters (gepensioneerd)
 • Carolien Boom (Zelfstandig ondernemer)
 • Fien Govaert
 • Caroline De Cock (Medisch administratief bediende)
 • Marleen Cloet (bediende)
 • Marleen Laumen (Gepensioneerd )
 • Sabrina Opdecam (Verpleegkundige )
 • Lien Matten
 • Thijs van den Berg (Webdesigner)
 • An Janssen (Thuisverpleegkundige)
 • Hilde Van gorp (Paramedisch werker)
 • Elisabeth Crokaerts (Pharmacy)
 • Priscilla Van Even (Onderzoeker Mediastudies en Wetenschapscommunicatie)
 • Hilde De Meester (Kleuterjuf)
 • Julia VOS
 • Dirk Verschaeren
 • Erna Reynders (Zorgkundige)
 • Karel NOTREDAME (Osteopaat)
 • Jan Hellebaut (gepensioneerd)
 • peter vereecke
 • Valentijn Lauwers (Kinesitherapeut)
 • Mieke Vanhove (apotheekassistente)
 • Margrieta Hollands (Onderwijzeres)
 • BEN DECKERS (go-between)
 • Martine Van Dooren
 • Lut Vergote (Psychologe/energetisch consulent)
 • Astrid Truyts (Psycholoog)
 • Ellen Catry (Kinesist)
 • Pieter Vanhooren (unemployed)
 • Frans De Brucker (Gepensioneerd )
 • An Meerschout (coach cognitief sterk functionerende individuen / kerntalentenanalist / logopedist)
 • Roos Couvreur (kinesitherapeut)
 • Michaël Bloemen (psycholoog - psychotherapeut)
 • Katrien Verhenneman (Osteopaat)
 • Hedwig Vermeulen
 • Julie Appermans (Bediende )
 • Gon Rabau (Therapeute)
 • Charlotte Wellens (Ergotherapeut)
 • patrick abts
 • Fanny MELE
 • Ilse Kussé (Bediende)
 • Nieke Vanschoonlandt (orthopedagoog)
 • Lisa François (Verpleegster)
 • Rik Gilissen (Gep.)
 • Rita Vereman (Gepensioneerd )
 • Sara Ceulemans (Kinderbegeleider)
 • jan verelst (arbeider)
 • Celine Laenen (Social worker)
 • Tania Vermersch (Hulpkok/rusthuis)
 • Heidi Van Ruysseveldt (Kinesist en Orthomoleculair therapeut)
 • Tine Jansen (Therapeute)
 • wim matten
 • Sarah Schepers (Self Employed)
 • Brecht Vanoverberghe
 • jan Vanhaelen (author)
 • Michaella Loeman (Nurse)
 • Lara Zvar (Logopedist)
 • Ariane Aerts (Apotheker)
 • Berten Steenwegen (fotograaf)
 • Simonne Magette
 • Diane SCHIEPERS (Gepensioneerd)
 • willy demey (Retired )
 • Bénédicte Michiels (voedingsadvies)
 • Evike Lensen (Verpleegkundige)
 • Larissa Gybels (Huishoudhulp )
 • Bram Thys (Managing Partner)
 • Marieke Van der Vloet (Gepensioneerd Shiatsu/Voetreflex beoefenaar )
 • Nadine Coryn
 • Carine Van Ighem (psychotherapeut)
 • Stephanie Naudts (Zelfstandige osteopaat)
 • Eva Epding (Verpleegkundige)
 • Darina Gybels
 • Koen D\'Hauwers (Bediende )
 • Ingrid Eykens (Huisvrouw )
 • Nancy Hoorewege (Invaliditeit )
 • Isabel Baeyens (Ccu verpleegkundige)
 • Kris De Paepe
 • Karin Heeb (Bediende)
 • Marlyn Bossuyt (Verpleegkundige )
 • Maggy Clinckspoor
 • Karen R. (Docent/verpleegkundige)
 • Sofie Jaspers (Osteopaat)
 • Veerle De Nil (Tandarts)
 • Wendy Janssens
 • Satyam Maes
 • Sigrid Vanheyst (Administratief bediende )
 • Sofie Loncke (Wezenlijk begeleider )
 • Claudia De Broyer (Doctoraatsadministratie )
 • Eline Verdoodt (Employee)
 • Helena De Beul (leerkracht)
 • Nick Lemahieu (Firefighter)
 • Sarah De Baerdemaeker (Apotheekassistent)
 • Anne-Marie Ugalde
 • Christel Vanderstichele
 • Evelien Papeleu (Audicien)
 • Sigrid Mylle (Prepensioen )
 • Steven Vandijck
 • Ilse Geyskens (bediende GGZ)
 • Hayat Aarab (Sociaal werker)
 • Kris Couwelier (Goederenlogistiek )
 • Eveline Van Looy (Vroedvrouw)
 • An Everaert
 • Katrien Steenhoudt (Psycholoog)
 • Cindy Janssen
 • Ann Pinxteren
 • Veerle Van Mossevelde (Nurse)
 • Martine Dachez
 • Paul D\'Haene (Psychotherapeut )
 • Lut Mattheus (Verpleegkundige )
 • Ramona Wolfs (Arbeidster )
 • Liesbeth Last (psycholoog)
 • Lindsay Embrechts
 • Carine Ponnet (Verpleegkundige-Vroedvrouw op rust)
 • Mieke Fabry (Verpleegkundige )
 • Yati Stevens (Tandarts)
 • Annette Lauwers (Verpleegkundige )
 • Julie Devos (Finance administrator)
 • Ann Vervoort
 • Tina Vervloet (Kinesitherapeute)
 • Marjan Daems (Psychomotorisch therapeut)
 • Angie Deré (Verpleegkundige )
 • Chris Hollands (verpleegkundige)
 • Marc Colle (Acupuncturist-Osteopaat)
 • Saskia De Muynck (Kinesitherapie/acupunctuur )
 • Sara Vanhoegaerden
 • Lies Vierendeels (Bediende )
 • Ivan Martens (kinesist)
 • Tim Meuris (Leerkracht)
 • Paula Nelissen (Nurse)
 • An De Neve (Bediende)
 • Danielle Simoens
 • Ine Wanten (Zorgmedewerker)
 • Joke De Brucker (Verpleegkundige )
 • Pat ADAM
 • Lia Verrees (Therapeut)
 • Leentje Lagaeysse (Medisch secretaresse )
 • Kristof Kimpe (Hoofdonderzoeker )
 • Anneleen Ghesquiere (Acupuncturist )
 • Marijke Dobbels (Klinisch psycholoog/ Analytisch therapeut)
 • Marijse Damiaens (Zelfstandige )
 • Jos Mellebeek (kinesitherapeut)
 • Viviane Pauwels
 • Sofie Bettens
 • Kim Van giel
 • Christel De Daele
 • Jan Remy Leon vdf Carrein ® All Rights Reserved (Huisarts)
 • Herman Duchesne (Acupuncturist)
 • Paul Van Egghen
 • Ineke Deconinck (Verpleegkundige)
 • Christel Detollenaere
 • Michaël Rosseel (Teamcoach in de zorg)
 • Carmen Moonen (Arbeidster )
 • Magali Croes
 • griet de vos
 • Thomas Vyncke (Kinesitherapeut)
 • chris dekimpe
 • Laurens Katrien
 • Mieke Haine (Bediende)
 • Peter Maris (ambtenaar-fotograaf-muzikant)
 • Charlot Vanhoutte (Leerkracht lager onderwijs )
 • Carmen Moonen (Vrouw)
 • Tom Maes (Bediende)
 • Mieke Vercruysse
 • annick van bueren
 • Evy De Backer (Opvoedster )
 • Imel Adam (Bibliotheekmedewerker)
 • Stefanie Lammens
 • Andy Sels (technieker)
 • Elise Meirhaeghe
 • Anja Gosseye (Zorgkundige )
 • Leen Vercruysse (Foodcoach)
 • Wendy Henkens (Psychiatrisch verpleegkundige )
 • Felke Allegaert
 • jan Gevers (ondernemer)
 • Marijke lens (psycholoog)
 • Lotte Sels
 • Celine De Munter (Clinical Psychologist)
 • Sorina Nistor (Zorgkundige )
 • Lucie R
 • Kelly Krause (Verpleegkundige)
 • Geert Vandendriessche (Bediende)
 • Nhu Kim Pham (Graphic designer)
 • Dimitri Degraeve
 • Reini Platteeuw
 • Anneleen Vanderkimpen (Kleuterleidster )
 • Yati Thys (Leraar en coach)
 • Martin Van Dongen
 • Patrick Maes
 • Florian Heyerick (Musician)
 • An Verschueren (Zelfstandig )
 • Tine Depoorter
 • Malha Said (Employé )
 • Wim Bruynseels (Self employed)
 • Wim Van Aelst (ingenieur en naturopaat)
 • Lander Van Gansen
 • Marlies Peeters (Verpleegkundige)
 • Delia Barbu
 • Naomi Devoght (Kraamverzorgende)
 • Iris Herten (Vroedvrouw )
 • Magali Leys (Verpleegkundige)
 • Sanne Van Oudendijck
 • Katrien Vandamme (Klinisch psycholoog )
 • Lien Gheysen (Logistiek coördinator )
 • Kelly pauwels (psycholoog)
 • René Michiels (Op rust CEO)
 • Sabine Rubens (Verpleegkundige )
 • Margriet Verhulst (Zelfstandige)
 • Suzanna Verhaegen (Verpleegkundige)
 • Bernard Lecomte (acupunctuur)
 • Muriel Missiaen
 • Liesbeth Brosens (Therapeut )
 • Chantal Schakenraad (Zorgkundige )
 • Ingeborg Vercammen (Kinesiste )
 • Sarah Drieskens (Vroedvrouw)
 • Sa Elg
 • Liedewij van der Straeten (Verpleegkundige )
 • Frederik VAN RUYSEVELT (zelfstandige)
 • Freek De Witte
 • MICHELE DE MEIJTS (medisch afgevaardigde)
 • Det Thielemans
 • Vicky De Muynck (Nurse)
 • Bart Van Theemsche
 • inge van goubergen
 • Veronique Vande Velde (Ondernemer)
 • Ilse Vanooteghem (Verpleegkundige)
 • Ann Dierickx (Kinesioloog)
 • Kirsten Ghysels
 • Isabel S (Zelfstandige)
 • Nicole Van Beek (Zelfstandige)
 • Vanheester Dirk (osteopath)
 • Philip De Vos (Leerkracht)
 • Margot De Ridder (Zelfstandige )
 • Davy Carlé (Zelfstandige)
 • Jean Bosiers (connecting business opportunities )
 • Cindy Defoort
 • Natalie Billast (Kinesitherapeut)
 • Erwin Annys (NKO-arts, Gelaats- en Halschirurg )
 • Franciska Van Hauwaert (Zelfstandig modeontwerpster)
 • Joachim Van Dijk
 • Dieter K. Hammer (Professor emer. computerwetenschappen)
 • Vincent De Roeck (Bedrijfsleider)
 • Eva Daeleman (Ondernemer, schrijver en coach)
 • Jessica Vereecken (Kinesitherapeut / VZW Care for Freedom / Initiatiefnemer)
 • Herwig Mannaert (Professor Systeemtheorie)
 • Filip Bral (Componist - musicus)
 • Edwin Ysebaert (Radio - en televisiemaker)
 • Peter Wuyts (Ondernemer)
 • Alain Wouters (Ondernemer)
 • Steven Wouters
 • Annelies Willem (Arts)
 • Steven Vrancken (Artiest)
 • Jurgen Verstrepen (Radiopersoonlijkheid, Media-expert)
 • Jan Vermeersch (Artistiek directeur)
 • Peter Verlinden (Journalist - Auteur - Docent)
 • Anja Verleyen (Lokale ondernemer)
 • Mischa Verheijden (Journativist)
 • Ellen Verellen (Ondernemer)
 • Greet Verbruggen (Consultant, Initiatiefnemer)
 • Wim Verbaal (Professor Latijnse literatuur en taalkunde)
 • Jan Vanhaelen (Dichter)
 • Peter Vandermeersch (vegetarische kok/docent)
 • Luc Vanderlinden (Arts)
 • Vincent Vandeputte (Ondernemer)
 • Geert Vanden Bossche (Viroloog/vaccinoloog)
 • Annelies Vanbelle (Journalist/initiatiefnemer)
 • Peter Van Wijck (DJ)
 • Riet Van Rompaey (Coach)
 • Hilde Van Liefferinge (Auteur/coach)
 • Geert Van Hout (Leraar, Schoolbestuurder)
 • Henk Van Hootegem (huisarts)
 • Steve Van Herreweghe (Initiatiefnemer)
 • Katrien Van Hauwaert (Astrologe/coach)
 • Jef Van Gool (Ondernemer)
 • Bart Van Gheluwe (Professor Biomechanica)
 • Caroline van Gastel
 • Peter Van den Broucke (Gepensioneerd officier ir. piloot)
 • Leo Van den Bossche (Arts)
 • Bram Van den Breg (Kinesist)
 • Peter Van den Begin (Acteur)
 • Marlies Van de Walle (kind- en oudercoach en kinderyogadocente)
 • Iwan Van Breuseghem (Arts)
 • Inge Van Belle (Ondernemer)
 • Tim Van Aelst (Televisiemaker, regisseur)
 • Olivier Servais (Antropoloog)
 • Giusi Sciarratra Giuseppina (Make-up Artist/Label Manager)
 • Evi Gysbrechts (Zelfstandig logopedist)
 • Ilse Jaques (CEO Ilse Jaques)
 • Rik Torfs (Professor kerkelijk recht en ere-rector KUL)
 • Wouter Torfs (Voorzitter CAW Vlaanderen)
 • Dirk Theuns (Initiatiefnemer)
 • Yann Tavernier (Webdesigners en -ontwikkelaar)
 • Sharon Symons (Ondernemer)
 • Matthias E. Storme (Hoogleraar handelsrecht en rechtsvergelijking)
 • Els Somers (Meditatiedocente/Emotiecoach)
 • Inez Senecaut (Zintality, psycholoog-coach)
 • Aimé Schrauwen (Schrijver/analyst/filosoof)
 • Wim Schoutens (Professor statistiek en risicobeheer)
 • Iris Scheys (Auteur)
 • Mark Sanders (Audiovisuele realisaties, Initiatiefnemer)
 • Guy Rottiers (Zelfstandige/freelancer, Initiatiefnemer)
 • Dirk E. Rochtus (Advocaat)
 • Helen Provoost (Arts)
 • Martine Prenen (Happiness coach, auteur)
 • Peter Petré (Professor Engelse en algemene taalkunde)
 • Peter Perceval (auteur, toneelregisseur en -producent)
 • Jürgen Peeters (Psychotherapeut)
 • Gina Peeters (Coach - trainer/wellbeing expert/inspirator)
 • Frank Peeters (Arts)
 • Elisabeth Paul (Professeur en santé public)
 • Charissa Parassiadis (Zangeres)
 • Yves Panneels (Ondernemer)
 • Tanja Oyen
 • Wouter Opdenacker (Kaderlid, Initiatiefnemer)
 • Dirk Oellibrandt (Directeur Life Projects)
 • Laura Noben (Oprichter Glorie. Today)
 • Jo Nachtegaele (Ondernemer)
 • Yves Moreau (Professor ingenieurswetenschappen)
 • Sarah Melis (Ondernemer, B&B uitbater)
 • Maura Melis (Ondernemer, B&B uitbater)
 • Reitske Meganck (Professor psychologie, initiatiefnemer)
 • Veerle Malschaert (Stand-up-comedy)
 • Olivier Lhoest (Anesthésiste)
 • Elke Leyman (Auteur, Zaakvoerder)
 • Ghislain Lefever (Huisarts)
 • Steven Laureys (Professor neurologie)
 • Kenneth Lasoen (Professor intelligentie en veiligheid)
 • Ingrid Larik (Facilitator duurzaam (samen)werken)
 • Christophe Lambrechts (Opiniemaker)
 • Jean-Louis Lamboray (Médecin santé publique)
 • Dirk Lafaut (Professor Bio-ethiek)
 • Bert Jennes (Piloot burgerluchtvaart)
 • Robin Janssens (Mediafiguur/horeca)
 • Jakobien Huisman (Journaliste)
 • Isabelle Hoebrechts (Wellbeing Strateeg, Auteur, voorzitter Wellbeing Federgon)
 • Karel Hessels (Horecauitbater)
 • Filip Hendriks (Initiatiefnemer)
 • Douglas Gystelinck (Ondernemer)
 • Alain Grootaers (Journalist)
 • Els Gielis (Arts)
 • Maarten Ghysels (Lichaamsgericht psychotherapeut)
 • Esther Gheyssens (Onderwijskundig pedagoog, PhD)
 • Emma Gelaude (Auteur)
 • Wen Geerts (Trainer, Coach, Inspirator)
 • Jeroen Franssens (Bediende)
 • Anne Franchimont (Médecin généraliste)
 • Danis Flandre (Biomedical Devices)
 • Anne Fierlafijn (Arts)
 • Frederik Feys (Doctoraat medische wetenschappen VUB, kunstenaar)
 • David Doat (Filosoof)
 • Tanja Dierckx (Journalist)
 • Peter D\'Hondt (Ondernemer)
 • Jan Devriendt (Arts & Counselor)
 • Mattias Desmet (Professor psychologie)
 • Sarah Deschepper (Ondernemer)
 • Steven Desanghere (Therapeut)
 • Anne Dermul (Arts)
 • Willem Derde (Beleidsmedewerker faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte (UGent))
 • Johan Denis (Arts)
 • Stefaan Deneweth (Arts)
 • Christel Dejonghe (Ondernemer)
 • Charlotte Degroof (Actrice)
 • Jenne Decleir (Artiest)
 • Gaby Deckmyn (Biologe, initiatiefnemer)
 • Luc De Wandel (Journalist op rust)
 • Ilse De Vis (Presentatrice)
 • Joyce De Troch (Wedding planner, Mediafiguur)
 • Marit De Sonnaville (Psychiater)
 • Hilde De Smet (Arts)
 • Veronique De Prycker (Ondernemer)
 • Bert De Munck (Professor geschiedenis)
 • Bé De Meyer (Modeontwerpster)
 • Stefan De Meûter (Magazijnier)
 • Selina De Mayer (Fotografe)
 • Johan De Keyser (Coach, Ondernemer)
 • Hendrik De Keulenaer (Arts)
 • Paul De Hert (Academicus)
 • Nicole De Greef (Gepensioneerde - PASAR)
 • Tijl De Bie (Professor datawetenschappen)
 • Anne De Baetzelier (Mediafiguur)
 • Gertie Daerden (Arts)
 • Callan Correo (Danser, initiatiefnemer)
 • Stephan Coenart (Initiatiefnemer)
 • Paul Codde (Acteur)
 • Ora Chardon (Pedagoge)
 • Stef Kamil Carlens (Artiest)
 • Cathy Camertijn (Ondernemer)
 • Joost Callens (CEO Caminogroep)
 • L. C. (Vertaalster (naam gekend bij organisatie))
 • Peter Buytaert (Leraar wiskunde 3de graad)
 • Roger Bunnens (Arts op rust)
 • Greet Bunnens (Ondernemer)
 • Gina Brondeel (Artiest)
 • Sam Brokken (Ondernemer)
 • Sofie-Ann Bracke (Lichaamscoach, Bemiddelaar)
 • Jerko Bozikovic (Coach)
 • Eric Boydens (Arts - facilitator positieve gezondheid)
 • Jonathan Bossaer (Ondernemer)
 • Jean Bosiers (Ondernemer)
 • Jean Bosco Safari (Singer-songwriter)
 • Stef Bos (Artiest)
 • Jutta Borms (Arts/auteur)
 • Jan Bommerez (Auteur)
 • Karianne Boer (Criminoloog, onderzoeker, auteur)
 • Natalie Billast (Kinesitherapeut)
 • Gaëtanne Bekaert (Arts)
 • Pieter Bauwens (Hoofdredacteur Doorbraak.be)
 • Nathalie Arteel (Ondernemer)
 • Steven Arrazola de Oñate (Ondernemer, initiatiefnemer)
 • George Arendell (Acteur)
 • Erwin Annys (NKO-arts / Gelaats- en Halschirurg)
 • Lieven Annemans (Professor gezondheids- en welzijnseconomie, initiatiefnemer)
 • Zohra Ait-Fath (artiest)
 • Steve Aernouts (acteur)
 • Lize Accoe (Zangeres/stemcoach)